ID c?a bài: 842242 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 3 (SP3), m?t s? chương tr?nh có th? có v? không làm vi?c. theo m?c đ?nh, tư?ng l?a c?a Windows đư?c kích ho?t và ch?n các k?t n?i không đư?c yêu c?u đ?n máy tính c?a b?n. Bài vi?t này th?o lu?n làm th? nào đ? làm cho m?t ngo?i l? và cho phép m?t chương tr?nh đ? ch?y b?ng cách thêm nó vào danh sách ngo?i l?. Th? t?c này cho phép chương tr?nh đ? làm vi?c như nó đ? làm trư?c khi các gói b?n ghi d?ch v? đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

GI?I THI?U

Đ? giúp cung c?p an ninh cho máy tính d?a trên Windows XP SP3, tư?ng l?a c?a Windows ch?n các k?t n?i không đư?c yêu c?u đ?n máy tính c?a b?n. Đôi khi b?n có th? mu?n làm m?t ngo?i l? và cho phép cho m?t ai đó đ? k?t n?i v?i máy tính c?a b?n. Ví d?, các k?ch b?n sau đây mô t? nh?ng d?p khi b?n có th? mu?n m?t ngư?i nào đó có th? k?t n?i v?i máy tính c?a b?n:
  • B?n đang chơi m?t tr? chơi nhi?u hơn theInternet.
  • B?n đang mong đ? nh?n đư?c m?t t?p tin đư?c g?i throughan tin thư thoại t?c th? chương tr?nh.
Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP SP3, chương tr?nh khách hàng có th? không thành công nh?n d? li?u t? m?t máy ch?. Sau đây là m?t s? ví d?:
  • M?t khách hàng FTP
  • Ph?n m?m đa phương ti?n tr?c tuy?n
  • Thông báo thư m?i trong m?t s? chương tr?nh e-mail
Ho?c, ?ng d?ng máy ch? đang ch?y trên m?t máy tính d?a trên Windows XP SP3 có th? không đáp ?ng yêu c?u khách hàng. Sau đây là m?t s? ví d?:
  • M?t Máy ch? Web ch?ng h?n như Internet thông tin Services(IIS)
  • Máy tính đ? bàn t? xa
  • Chia s? t?p

C?nh báo b?o m?t c?a Windows

Đôi khi, khi tư?ng l?a c?a Windows ch?n m?t chương tr?nh, m?t <b00> </b00>Windows Security Alert hộp thoại xu?t hi?n.

Đ? phân gi?i

S? chương tr?nh b?ng cách s? d?ng hộp thoại "Windows Security Alert"

Ngư?i dùng cao c?p ph?n

Ph?n này dành cho ngư?i dùng máy tính chuyên sâu. N?u b?n không tho?i mái v?i kh?c ph?c s? c? nâng cao, b?n có th? mu?n yêu c?u m?t ngư?i nào đó tr? giúp ho?c liên h? v?i h? tr?. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? th?c hi?n vi?c này, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus

Đ? cho phép m?t chương tr?nh đ? giao ti?p như nó đ? làm trư?c khi Windows XP SP3 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t, và đ? cho phép chương tr?nh mà b?n mu?n ch?y, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau.
Nâng cao ngư?i s? d?ng phương pháp 1: s? chương tr?nh b?ng cách s? d?ng tư?ng l?a c?a Windows
Nâng cao ngư?i s? d?ng phương pháp 2: xác đ?nh và m? c?ng
Xác đ?nh các c?ng b?ng cách s? d?ng Netstat.exe
M? c?ng theo cách th? công b?ng cách s? d?ng tư?ng l?a c?a Windows
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?u h?nh tư?ng l?a c?a Windows, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
875357 Kh?c ph?c s? c? cài đ?t chuyên bi?t tư?ng l?a c?a Windows trong Windows XP Service Pack 2

Thông tin thêm

Chương tr?nh có th? yêu c?u r?ng b?n m? c?ng theo cách th? công
B?ng sau li?t kê các chương tr?nh và tr? chơi mà có th? yêu c?u mà b?n đ? m? c?ng ho?c các c?ng t? do đó các chương tr?nh có th? làm vi?c m?t cách chính xác.

Chương tr?nh

Tr? chơi

Microsoft cung c?p thông tin liên h? c?a bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. thông tin liên h? này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên h? c?a bên th? ba này.

Đ? bi?t thông tin v? nhà s?n xu?t ph?n c?ng c?a b?n, truy c?p vào web site sau đây:
http://support.Microsoft.com/GP/vendors/en-US
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.Thu?c tính

ID c?a bài: 842242 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Service Pack 3
T? khóa: 
kbresolve kbgraphxlink kbnomt kbscreenshot kbtshoot kbconfig kbsecurity kbappcompatibility kbfirewall kbsmbportal kbmt KB842242 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 842242

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com