Làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? sao chép m?c tin thư thoại công c?ng trong Exchange 2000 Server và trong Exchange Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 842273 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này là m?t s? h?p nh?t nh?ng đi?u sau đây Các bài vi?t trư?c đây có s?n: 842273, 274301, 285844, 316760
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

B?n có th? lưu tr? cùng m?t n?i dung m?c tin thư thoại công c?ng trên nhi?u Microsoft Exchange Server máy tính b?ng cách t?o ra các đ?ng g?i m?c tin thư thoại công c?ng. B?ng cách này, b?n có th? làm cho các thông tin đư?c ch?a trong m?c tin thư thoại công c?ng dành cho nhi?u ngư?i dùng. Tuy nhiên, khi b?n t?o các đ?ng g?i c?a m?c tin thư thoại công c?ng c?a b?n, máy ch? Exchange ph?i C?p Nh?t đ?ng g?i m?c tin thư thoại công c?ng đ? đ?m b?o r?ng t?t c? các h? ch?a d? li?u tương t?. Exchange Server th?c hi?n ch?c năng này b?ng cách g?i và nh?n tin thư thoại sao chép m?c tin thư thoại công c?ng gi?a các máy tính Exchange Server gi? m?t đ?ng g?i c?a m?c tin thư thoại công c?ng. N?u sao chép m?c tin thư thoại công c?ng không ho?t đ?ng chính xác trong t? ch?c c?a b?n, b?n có th? s? d?ng các đ?ng g?i thư đ? theo d?i t?t c? nh?ng đi?u sau đây:
 • Cho dù máy g?i m?c tin thư thoại công c?ng sao chép thư
 • Cho dù máy nh?n đư?c tin thư thoại sao chép m?c tin thư thoại công c?ng
 • Cho dù m?t máy tính đáp ?ng đ? nh?n đư?c các m?c tin thư thoại công c?ng sao chép thư
T? các thông tin có ch?a các đ?ng g?i thư, b?n có th? đ? xác đ?nh nguyên nhân c?a v?n đ? sao chép m?c tin thư thoại công c?ng.

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? các đ? xu?t c? th? và các bư?c mà b?n có th? s? d?ng đ? kh?c ph?c v?n đ? sao chép m?c tin thư thoại công c?ng trong Exchange Server.

M?c dù tài li?u này giao d?ch ch? y?u v?i Microsoft Exchange 2000 Server và Microsoft Exchange Server 2003, b?n c?ng có th? áp d?ng nhi?u v? đi?u này thông tin cho Microsoft Exchange Server 5.5. Đ? kh?c ph?c s? c? thành công c?a b?n Các v?n đ? nhân r?ng m?c tin thư thoại công c?ng, chúng tôi khuyên b?n l?n đ?u tiên đ?c toàn b? này tài li?u trư?c khi b?n th?c hi?n b?t k? m?t trong x? l? s? c? các bư?c r?ng nó ch?a.

Lưu ? Các bư?c g? r?i có bài vi?t này xu?t hi?n trong Th? t? mà b?n thư?ng s? th?c hi?n chúng trong.Thông tin thêm

m?c tin thư thoại công c?ng hư?ng d?n đi qua (GWT)


Này đi qua là m?t hư?ng d?n thông qua các đ?ng g?i kh?c ph?c s? c? như đ? nêu trong bài vi?t này. Nó không có ngh?a là đ? thay th? t?t c? các d? li?u mà s? giúp b?n hi?u quá tr?nh sao chép m?c tin thư thoại công c?ng, nhưng khá nhanh chóng cung c?p cho b?n các bư?c b?n c?n đ? giúp t?m th?y nguyên nhân g?c n?u có v?n đ? v?i đ?ng g?i.


Bư?c 1: Xác đ?nh xem các c?a hàng c?a m?c tin thư thoại công c?ng có m?t đ?a ch? e-mail

Trong Exchange 2000 Server và trong Exchange Server 2003, t?t c? khu v?c sao chép m?c tin thư thoại là d?a trên tin thư thoại. Các thông đi?p này nhân r?ng m?c tin thư thoại công c?ng đư?c g?i t? m?t m?c tin thư thoại công c?ng lưu tr? đ?n m?t m?c tin thư thoại công c?ng lưu tr?. Khu v?c m?c tin thư thoại sao chép thư không th? đư?c g?i ho?c g?i n?u m?c tin thư thoại công c?ng lưu tr? các đ?i tư?ng không có đư?c đóng d?u ki?m v?i đ?a ch? proxy c?a doanh nghi?p b?n ghi d?ch v? C?p Nh?t c?a c?u h?nh ngư?i nh?n.

Thông thư?ng, n?u v?n đ? này t?n t?i, máy tính Exchange Server có ch?a m?c tin thư thoại công c?ng lưu tr? mà không đư?c đóng d?u ki?m không nh?n đư?c các h? th?ng phân c?p m?c tin thư thoại công c?ng khác Máy tính Exchange Server. Do đó, máy tính Exchange Server có ch?a c?a m?c tin thư thoại công c?ng không đóng d?u ki?m không nh?n th?y m?t danh sách các khu v?c m?c tin thư thoại, ngo?i tr? các m?c tin thư thoại công c?ng đ? đư?c t?o ra t?i đ?a phương b?ng cách s? d?ng công c? qu?n l? h? th?ng trao đ?i. Không có h? th?ng phân c?p m?c tin thư thoại công c?ng này, không có m?c tin thư thoại công c?ng n?i dung có th? đư?c nhân r?ng. Đ? có th? restate cho đi?u này, m?c tin thư thoại công c?ng H? th?ng phân c?p ph?i đư?c sao chép trư?c khi n?i dung m?c tin thư thoại công c?ng có th? sao chép.

Đ? xác đ?nh xem các c?a hàng c?a m?c tin thư thoại công c?ng có m?t proxy đ?a ch? đư?c ch? đ?nh, xem giá tr? c?a thu?c tính proxyAddresses trong b?n ghi d?ch v? m?c tin thư thoại Thư mục Họat động. Đ? làm đi?u này, th?c hi?n theo các bư?c sau.

C?nh báo N?u b?n s? d?ng các ch?nh s?a ADSI snap-in, Ti?n ích LDP, ho?c b?t k? khác LDAP Phiên b?n 3 khách hàng, và b?n không chính xác, s?a đ?i các thu?c tính c?a các ho?t đ?ng Đ?i tư?ng m?c tin thư thoại, b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng. Nh?ng v?n đ? này có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t l?i Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003 ho?c Windows c? hai và trao đ?i. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng v?n đ? x?y ra n?u b?n không chính xác thay đ?i Thư mục Họat động thu?c tính đ?i tư?ng có th? đư?c gi?i quy?t. S?a đ?i Các thu?c tính r?i ro c?a riêng b?n.

Lưu ? B?i v? có m?t vài phiên b?n c?a Microsoft Windows, các sau bư?c có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. B?t đ?u ho?t đ?ng m?c tin thư thoại b?n ghi d?ch v? giao di?n (ADSI) ch?nh s?a công c?. Đ? làm đi?u này, h?y nh?p vào B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i Adsiedit.msc trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.

  Lưu ? ADSI ch?nh s?a đư?c bao g?m v?i Microsoft Windows 2000 Server H? tr? các công c? và v?i các công c? Microsoft Windows Server 2003 h? tr?. Đ? cài đ?t chuyên bi?t các công c? h? tr? Windows 2000, nh?p đúp vào Setup.exe trong các Support\Tools các m?c tin thư thoại trên đ?a compact Windows 2000. Đ? cài đ?t chuyên bi?t Windows Server 2003 H? tr? công c?, nh?p đúp vào Suptools.msi trong m?c tin thư thoại Support\Tools trên các Windows Server 2003 CD.
 2. K?t n?i v?i m?t b? đi?u khi?n tên mi?n n?u b?n không ph?i đ? k?t n?i.
 3. Lưu ? Trong bư?c này, "contoso.com" là m?t gi? ch? cho tên mi?n c?a b?n tên, và nghiêng t? khác c?ng là placeholders.

  M? r?ngC?u h?nh Container [ComputerName.contoso.com], m? r?ngCN = c?u h?nh, DC =contosoDC =com, m? r?ng CN = b?n ghi d?ch v?, m? r?ng CN = Microsoft Đ?i Ngo?i t?, m? r?ngCN =OrganizationName, m? r?ngCN = nhóm hành chính, m? r?ngCN =AdministrativeGroupName, m? r?ngCN = máy ch?, m? r?ngCN =ExchangeServerName, m? r?ngCN = InformationStore, và sau đó nh?p vào CN = đ?u tiên lưu tr? Nhóm.
 4. Trong ngăn ph?i, b?m chu?t ph?i vào CN = m?c tin thư thoại công c?ng Lưu tr? (EXCHANGESERVERNAME), và sau đó nh?p vàoThu?c tính.
 5. Trong các Ch?n mà tài s?n đ? xemdanh sách, b?m vào C? hai.
 6. Trong các Ch?n m?t tài s?n đ? xem danh sách, B?m chu?t proxyAddresses.
 7. Trong các Value(s) h?p, xác đ?nh cho dù m?t đ?a ch? e-mail đư?c ch? đ?nh. Thông thư?ng, các c?a hàng c?p công c?ng đư?c đóng d?u ki?m v?i m?t đ?a ch? đơn gi?n Transfer Protocol (SMTP) thư xu?t hi?n tương t? như các sau:
  SMTP:ExchangeServerName-LÀ @contoso.com
 8. Trong các Ch?n m?t tài s?n đ? xem danh sách, B?m chu?t thư.
 9. Trong các Value(s) h?p, xác minh SMTP đ?a ch? là gi?ng như đ?a ch? SMTP đư?c hi?n th? trong bư?c 7.

N?u các proxyAddress giá tr? là không chính xác ho?c là thi?u, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau cho thông tin v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? Exchange Microsoft nh?n C?p Nh?t D?ch v?:
286356 b?n ghi d?ch v? đ?i Ngo?i t? nh?n C?p Nh?t không đóng d?u ki?m đ?a ch? proxy trong Exchange 2000 Server và trong Exchange Server 2003
322313 b?n ghi d?ch v? C?p Nh?t Exchange ngư?i nh?n không x? l? các tài kho?n và MSExchangeAL 8151 s? ki?n kí nh?p


Bư?c 2: Tăng ch?n đoán kí nh?p trên c?p công c?ng sao chép thư

B?i v? lưu lư?ng truy c?p sao chép m?c tin thư thoại công c?ng là d?a trên tin thư thoại, b?n có th? giúp kh?c ph?c s? c? m?t v?n đ? b?ng cách tăng m?c đ? ghi nh?t k? ch?n đoán cho Các tin thư thoại sao chép m?c tin thư thoại công c?ng. Thông thư?ng, đ? kh?c ph?c các m?c tin thư thoại công c?ng v?n đ? m? r?ng, tăng m?c đ? kí nh?p đ? T?i đa Ngày ghi nh?t k? ch?n đoán lo?i sau:
 • Sao chép đ?n thư
 • Sao chép các thư g?i đi
 • G?i báo cáo


Lưu ? Trong Exchange Server 2003, c?ng làm tăng m?c đ? kí nh?p đ?T?i đa trên các Giao thông v?n t?i cung c?p kí nh?p th? lo?i và các Logons m?c kí nh?p. Tăng m?c đ? kí nh?p đ? Phương ti?n truy?n thông trên các theo th? lo?i ghi nh?t k? ch?n đoán:
 • L?i sao chép
Lưu ? Khi b?n tăng ghi nh?t k? ch?n đoán đ? T?i đa, đáng k? thêm s? ki?n đư?c t?o ra trong Nh?t k? ?ng d?ng. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng Nh?t k? ?ng d?ng là đ? l?n đ? ch?a nh?ng s? ki?n này. Khi ghi nh?t k? ch?n đoán đư?c thi?t l?p đ? t?i đa cho các đ?i tư?ng MSExchangeIS, s? ghi s? ki?n ?ng d?ng có th? ch?a m?t s? ki?n ID 3093 tin thư thoại đó có th? đư?c coi như vô h?i. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Cơ s?:
225090XADM: 3093 PF sao chép l?i 0x8004010f đ?c b?t đ?ng s?n 0x67010003

Đ? tăng ch?n đoán kí nh?p, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên máy tính Exchange Server mà b?n g?p ph?i v?n đ? sao chép m?c tin thư thoại công c?ng, B?t đ?u Bộ quản lý Hệ thống Exchange.
 2. M? r?ng Nhóm hành chính, m? r?ngAdministrativeGroupName, và sau đó m? r?ng Máy ch?.
 3. B?m chu?t ph?i máy tính Exchange Server c?a b?n, và sau đó nh?p vàoThu?c tính.
 4. B?m vào các Ghi nh?t k? ch?n đoán tab, và sau đó m? r?ng MSExchangeIS trong các b?n ghi d?ch v?danh sách.
 5. Nh?n phím CTRL, và sau đó nh?p vào t?t c? các m?c sau đây:
  C?p Nh?t đ?ng g?i qu?ng cáo
  Sao chép đ?n thư
  Sao chép các thư g?i đi
  G?i báo cáo
  Sao chép Backfill
  Sao chép t?ng
 6. B?m chu?t T?i đa, và sau đó nh?p vàoÁp d?ng.
 7. B?m chu?t L?i sao chép, b?m vàoPhương ti?n truy?n thông, b?m vào Áp d?ng, và sau đó nh?p vàoOk.
 8. Làm theo các bư?c 2 đ?n 7 trên m?t máy ch? Exchange m?c tin thư thoại công c?ng, mà trên đó b?n không c?n kinh nghi?m v?n đ? sao chép m?c tin thư thoại công c?ng.
Đ? kh?c ph?c v?n đ? sao chép m?c tin thư thoại công c?ng b?ng cách s? d?ng ghi nh?t k? ch?n đoán, ghi nh?t k? ch?n đoán tăng trên c? hai máy ch? Exchange máy tính nơi b?n g?p v?n đ? này và trên m?t máy tính Exchange Server nơi b?n không kinh nghi?m v?n đ? sao chép m?c tin thư thoại công c?ng. Đi?u này là v? sao chép m?c tin thư thoại công c?ng đi m?t tin thư thoại t? m?t máy ch? Exchange máy tính tương ?ng đ? đ?n m?t c?p công c?ng sao chép thư Các máy tính khác Exchange Server. V? v?y, b?n có th? xem các b?n ghi s? ki?n t? hai máy tính đ? phù h?p v?i các c?p công c?ng sao chép thư t? m?t máy ch? Exchange máy tính v?i các m?c tin thư thoại công c?ng đ?n tương ?ng sao chép các tin thư thoại trên máy tính khác Exchange Server.

B?n có th? s? d?ng nhi?u hơn các s? ki?n ngày và th?i gian c?a s? ki?n đ? phù h?p v?i các thư này. Các Mô t? s? ki?n ch?a các m?c tin thư thoại công c?ng sao chép thông tin bao g?m thay đ?i s? đi?n tho?i, tên m?c tin thư thoại, và nhi?u hơn n?a. B?n có th? s? d?ng thông tin này đ? phù h?p v?i thư chính xác t? m?t m?c tin thư thoại công c?ng máy tính v?i các tương ?ng đ?n tin thư thoại sao chép m?c tin thư thoại công c?ng trên m?t khu v?c C?p máy tính. Ngoài ra, b?n có th? s? d?ng mô t? s? ki?n Các thông tin đ? phù h?p v?i các ph?n ?ng t?o ra đ? nhân r?ng m?c tin thư thoại công c?ng tin thư thoại.

T?t c? các b?n C?p Nh?t vào m?t m?c tin thư thoại công c?ng đư?c ch? đ?nh thay đ?i s? (Th?n kinh trung ương). Các b?n C?p Nh?t bao g?m:
 • T?o
 • Xóa
 • S?a đ?i
Thay đ?i s? đi?n tho?i đư?c s? d?ng b?i các đ?ng g?i c?a Exchange Server công c? đ? theo d?i c?p nh?t m?c tin thư thoại công c?ng. M?i s?a đ?i vào m?t m?c tin thư thoại gán m?t s? thay đ?i. Khi m?t m?c tin thư thoại công c?ng sao chép m?t b?n C?p Nh?t khác Exchange Server máy tính, thay đ?i s? đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t. Các nh?n đư?c Exchange Server máy tính s? d?ng nh?ng thay đ?i con s? đ? xác đ?nh cho dù các b?n c?p nh?t m?c tin thư thoại công c?ng là m?t s? thay đ?i m?i, và c?ng đ? xác đ?nh xem C?p công c?ng thi?u b?t k? d? li?u. Thi?t l?p m?t s? thay đ?i đư?c g?i như là m?t CNSet.

Các lo?i c?p công c?ng sao chép các tin thư thoại đư?c g?i gi?a mua s?m m?c tin thư thoại công c?ng

Các lo?i sau đây c?a tin thư thoại đư?c g?i gi?a khu v?c Mua s?m m?c tin thư thoại.

H? th?ng phân c?p sao chép thư
Nh?ng thay đ?i sau t?o ra m?t h? th?ng phân c?p sao chép thư:
 • Khi t?o m?t m?c tin thư thoại công c?ng
 • Khi m?t c?p công c?ng đư?c l?y ra
 • Khi m?t m?c tin thư thoại công c?ng l?n

  Lưu ? Đi?u này không bao g?m các s?a đ?i c?a m?c tin thư thoại công c?ng n?i dung. Đi?u này ch? bao g?m các s?a đ?i c?a m?c tin thư thoại công c?ng chính nó. Cho Ví d?, khi m?c tin thư thoại công c?ng đư?c đ?i tên thành, khi danh sách đ?ng g?i c?a m?c tin thư thoại công c?ng đư?c s?a đ?i, khi m?c tin thư thoại công c?ng c?a tên hiển thị đư?c thay đ?i, khi công chúng m?c tin thư thoại mức cấp phép đư?c s?a đ?i, khi mô t? m?c tin thư thoại công c?ng thay đ?i, và nhi?u hơn n?a. B?t k? thay đ?i nào đ? m?c tin thư thoại công c?ng khác hơn so v?i cách thêm ho?c lo?i b? n?i dung t? đó, m?c tin thư thoại sao chép b?i m?t h? th?ng phân c?p sao chép thư.
Trong trư?ng h?p này, các ID s? ki?n sau đây xu?t hi?n trong Nh?t k? c?a Aplication:
 • ID s? ki?n: 3018: đây là thông đi?p đi sao chép. S? ki?n này đư?c kí nh?p vào máy tính nơi s? thay đ?i h? th?ng phân c?p đ? đư?c th?c hi?n. Đi?u này máy tính sau đó g?i h? th?ng phân c?p thay đ?i các tin thư thoại đ?n t?t c? m?c tin thư thoại công c?ng khác máy ch? máy tính có trong cùng m?t hàng đ?u c?p (TLH).
 • ID s? ki?n: 3028: đây là thông đi?p đ?n sao chép. S? ki?n này đư?c kí nh?p vào máy tính mà nh?n đư?c sao chép ra bên ngoài tin thư thoại (t? ch?c s? ki?n ID: 3018) t? m?t máy tính.


Sao chép n?i dung tin thư thoại
Tin thư thoại n?i dung sao chép sao chép n?i dung C?p Nh?t gi?a đ?ng g?i c?a cá nhân m?c tin thư thoại công c?ng. M?t c?a hàng ch? g?i m?t đ?ng g?i n?i dung Các tin thư thoại đ?n m?t c?a hàng mà gi? m?t đ?ng g?i c?a m?c tin thư thoại công c?ng. Các thay đ?i sau t?o ra m?t sao chép n?i dung tin nh?n:
 • Đăng m?c vào m?c tin thư thoại công c?ng
 • S?a đ?i các m?c trong m?c tin thư thoại công c?ng
 • Lo?i b? kho?n m?c t? m?c tin thư thoại công c?ng
Trong trư?ng h?p này, các ID s? ki?n sau đây xu?t hi?n trong Nh?t k? ?ng d?ng:
 • ID s? ki?n: 3020: đây là thông đi?p đi sao chép. S? ki?n này đư?c kí nh?p vào máy tính g?i các n?i dung m?c tin thư thoại công c?ng Các máy tính khác.
 • ID s? ki?n: 3030: đây là thông đi?p đ?n sao chép. S? ki?n này đư?c kí nh?p vào máy tính mà nh?n đư?c sao chép ra bên ngoài tin thư thoại (t? ch?c s? ki?n ID: 3020) t? m?t máy tính.


Backfill sao chép thư
Backfilling là m?t quá tr?nh mà m?t c?a hàng đ? m?t C?p Nh?t đ?ng g?i s? d?ng đ? yêu c?u m?t re-send thi?u d? li?u. Có hai ph?n tr?nh Backfill:
 • Backfill yêu c?u
 • Ph?n ?ng backfill
Cho m?t c?a hàng đ? phát hành m?t yêu c?u backfill, nó ph?i xác minh r?ng nó không đ?ng b?. Các c?a hàng xác đ?nh đi?u này b?ng cách phát hi?n m?t kho?ng cách trong m?t khu v?c CNSet c?a m?c tin thư thoại. Phát hi?n này x?y ra thông qua quá tr?nh sao chép đi?n h?nh, ho?c t? m?t thông đi?p trạm đậu đư?c g?i t? m?t c?a hàng. Backfill sao chép thư theo th? t?c tương t? cho c? hai h? th?ng phân c?p m?c tin thư thoại công c?ng backfill và c?p công c?ng n?i dung backfill.

Trong trư?ng h?p này, sau ID s? ki?n xu?t hi?n trong Nh?t k? ?ng d?ng:

Backfill yêu c?u:
 • ID s? ki?n: 3014: đây là thông đi?p đi sao chép. S? ki?n này đư?c kí nh?p vào máy tính g?i các yêu c?u backfill tin thư thoại.
 • ID s? ki?n: 3024: đây là thông đi?p đ?n sao chép. S? ki?n này đư?c kí nh?p vào máy tính mà nh?n đư?c thư yêu c?u backfill (T? ch?c s? ki?n ID: 3014) t? m?t máy tính.
Ph?n ?ng backfill
 • ID s? ki?n: 3019: đây là thông đi?p đi sao chép. S? ki?n này đư?c kí nh?p vào máy tính g?i các ph?n ?ng backfill tin thư thoại.
 • ID s? ki?n: 3029: đây là thông đi?p đ?n sao chép. S? ki?n này đư?c kí nh?p vào máy tính mà nh?n đư?c ph?n ?ng backfill tin thư thoại (t? ch?c s? ki?n ID: 3019) t? m?t máy tính.


Thông đi?p trạm đậu sao chép
trạm đậu sao chép thư đư?c g?i b?i m?t c?a hàng khác lưu tr?. Khi nh?n đư?c các c?a hàng nh?n trạm đậu đ?ng g?i thư, các nh?n đư?c các c?a hàng có th? xác đ?nh cho dù nó đ?ng b? hóa v?i vi?c g?i lưu tr?.

Trong trư?ng h?p này, các ID s? ki?n sau đây xu?t hi?n trong Nh?t k? ?ng d?ng:
 • ID s? ki?n: 3017: đây là thông đi?p đi sao chép. S? ki?n này đư?c kí nh?p vào máy tính g?i các đ?ng g?i t?nh tr?ng tin thư thoại.
 • ID s? ki?n: 3027: đây là thông đi?p đ?n sao chép. S? ki?n này đư?c kí nh?p vào máy tính mà nh?n đư?c các đ?ng g?i t?nh tr?ng tin thư thoại (t? ch?c s? ki?n ID: 3017) t? m?t máy tính.


Thông đi?p trạm đậu yêu c?u
Thư yêu c?u trạm đậu đư?c g?i b?i m?t c?a hàng đ?n các c?a hàng khác đ? kích ho?t đ?ng g?i c?a thi?u C?p Nh?t. Thông đi?p trạm đậu yêu c?u là ít hơn ph? bi?n trong Exchange 2000 Server hơn trong Exchange Server 5.5. Yêu c?u trạm đậu tin thư thoại x?y ra khi m?t đ?ng g?i m?i c?a m?t m?c tin thư thoại công c?ng đư?c t?o ra trong m?t c?a hàng. ? trư?ng h?p này, các c?a hàng nơi b?n t?o các đ?ng g?i m?c tin thư thoại công c?ng m?i xác đ?nh r?ng nó ph?i thi?u thông tin m?c tin thư thoại công c?ng tương ?ng, và r?ng nó ph?i th?c hi?n m?t ho?t đ?ng backfill đ? có đư?c r?ng m?c tin thư thoại công c?ng thông tin. M?t h? th?ng phân c?p thư yêu c?u trạm đậu đư?c t?o ra khi b?n t?o m?t m?c tin thư thoại công c?ng m?i lưu tr? trên m?t máy tính Exchange Server.

Hai d?p nơi thư yêu c?u trạm đậu đư?c t?o ra là r?t tương t? như:
 • M?t đ?ng g?i m?i c?a m?t m?c tin thư thoại công c?ng gây ra m?t yêu c?u trạm đậu tin thư thoại đư?c t?o ra đ? có đư?c n?i dung c?a m?c tin thư thoại công c?ng.
 • M?t c?a hàng m?i c?a m?c tin thư thoại công c?ng gây ra m?t thông đi?p yêu c?u trạm đậu đ? đư?c t?o ra đ? có đư?c h? th?ng phân c?p m?c tin thư thoại công c?ng. Hành vi này x?y ra b?i v? m?t h? th?ng phân c?p m?c tin thư thoại m?i đ? đư?c t?o ra.
Ngoài ra, thông báo yêu c?u trạm đậu đư?c t?o ra khi m?t đ?ng g?i các m?c tin thư thoại công c?ng đư?c l?y ra t? m?t c?a hàng.

Lưu ? Trong Exchange Server 5.5, m?t tin thư thoại yêu c?u trạm đậu đư?c t?o ra cho T?t c? các đ?ng g?i bao g?m h? th?ng phân c?p m?i khi Microsoft trao đ?i B?t đ?u b?n ghi d?ch v? lưu tr? thông tin. B?n có th? c?u h?nh hành vi này b?ng cách s?a đ?i m?t giá tr? ki?m nh?p. Tuy nhiên, trong Exchange 2000 Server, nó đ? đư?c xác đ?nh r?ng Các thông đi?p trạm đậu yêu c?u t?o ra quá nhi?u lưu lư?ng truy c?p sao chép. Đ?c bi?t, khi b?n có nhi?u b? máy cơ s? d? li?u và khi b?n s? d?ng m?t đ?ng g?i lưu chương tr?nh mà đ?i h?i b?n ghi d?ch v? Microsoft Exchange Information Store ph?i t?t máy trong quá tr?nh sao lưu. B?i v? đi?u này, Exchange 2000 Server nào không t?o ra thông đi?p trạm đậu yêu c?u khi b?n kh?i đ?ng Microsoft Exchange b?n ghi d?ch v? kho thông tin.

Các s? ki?n đư?c t?o ra đ? cho bi?t thư yêu c?u trạm đậu là gi?ng như m?t thông đi?p trạm đậu sao chép. Trong trư?ng h?p này, các ID s? ki?n sau đây xu?t hi?n trong Nh?t k? ?ng d?ng:
 • ID s? ki?n: 3017: đây là yêu c?u đi t?nh tr?ng tin thư thoại. S? ki?n này đư?c kí nh?p vào máy tính g?i các yêu c?u trạm đậu tin thư thoại.
 • ID s? ki?n: 3027: đây là thư yêu c?u đ?n trạm đậu. S? ki?n này đư?c kí nh?p vào máy tính mà nh?n đư?c thư yêu c?u trạm đậu (T? ch?c s? ki?n ID: 3017) t? m?t máy tính.
Exchange Server 5.5 thông tin


B?n có th? b?t ch?n đoán kí nh?p vào vi?c trao đ?i Máy ch? 5.5 máy tính đ? kí nh?p các s? ki?n khi Exchange Server 5.5 m?c tin thư thoại công c?ng sao chép thư không đ?t đư?c Exchange 2000 Server ho?c trao đ?i Lưu tr? m?c tin thư thoại công c?ng Server 2003. Đ? ghi l?i nh?ng s? ki?n này, thi?t l?p các Khu v?c Không giao hàng báo cáo (NDR) Các th? lo?i c?a các MSExchangeIS b?n ghi d?ch v? ghi nh?t k? ch?n đoán m?c đ? đ? T?i đa. N?u tin thư thoại sao chép m?c tin thư thoại công c?ng là không đư?c giao, các s? ki?n sau s? xu?t hi?n trong trư?ng h?p ngư?i xem Nh?t k? ?ng d?ng:

S? ki?n ngu?n: MSExchangeIS khu v?c
ID s? ki?n: 3039
Mô t?:
ID thư: #-######
Ngư?i nh?n NDR: 1 c?a 1
/ O =Exchange_Organization_Name/ OU =Exchange_Site_Name/ CN = c?u h?nh/cn = máy ch?/cn =Exchange_Server_Name/CN = MICROSOFT CÔNG C?NG MDB
Tên ngư?i nh?n không đư?c công nh?n (0,0)S? ki?n ngu?n: MSExchangeIS khu v?c
ID s? ki?n: 3040
Mô t?:
K?t qu? là m?t đ?ng g?i thư trong m?t báo cáo k?t qu?.
Lo?i: 0x20
ID thư: #-######
Thư m?c: (#-###) IPM_SUBTREE\Public_Folder_Name
NDR ngư?i nh?n: 1 c?a 1
/ O =Exchange_Organization_Name/ OU =Exchange_Site_Name/ CN = c?u h?nh/cn = máy ch?/cn =Exchange_Server_Name/CN = MICROSOFT CÔNG C?NG MDB
Tên ngư?i nh?n không đư?c công nh?n (0,0)

Bư?c 3: Xác đ?nh cho dù các đ?ng g?i thư đư?c g?i t? m?t máy tính đư?c nh?n b?i m?t máy tính

Xác đ?nh cho dù các đ?ng g?i tin thư thoại đó đư?c g?i t? m?t Exchange Server máy tính đư?c nh?n b?i máy tính khác Exchange Server. Đ? làm đi?u này, theo d?i các đ?ng g?i thư b?ng cách s? d?ng tính năng theo d?i tin thư thoại trên c? hai máy tính Exchange Server g?i và nh?n c?a Exchange Server máy tính. Đ? c?u h?nh theo d?i thư, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u các công c? qu?n l? h? th?ng trao đ?i.
 2. M? r?ng Nhóm hành chính, m? r?ng c?a b?n qu?n tr? nhóm, m? r?ng Máy ch?, b?m chu?t ph?i vào c?a b?n Trao đ?i máy tính, và sau đó nh?p vàoThu?c tính.
 3. Trên các T?ng quát tab, nh?n vào đây đ? ch?n cácB?t thông báo theo d?i ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vàoOk.
 4. Sau khi b?n theo d?i thông báo v? c? hai Exchange Server s? Máy vi tính, t?o ra m?t m?c tin thư thoại công c?ng m?i ho?c thêm n?i dung vào m?t khu v?c s?n có m?c tin thư thoại, và sau đó ch? đ?i cho các s? ki?n đ? xu?t hi?n mà ch? ra r?ng các sao chép thư đ? đư?c g?i t? các máy ch? Exchange có ngu?n g?c máy tính.
 5. B?t đ?u các công c? qu?n l? h? th?ng trao đ?i, m? r?ngCông c?, và sau đó nh?p vào Theo d?i thư Trung tâm.
 6. ? trung tâm theo d?i tin thư thoại trên c? hai máy ch? Exchange máy tính, theo d?i c? hai lo?i các thông đi?p sau đây:
  • Thư đư?c g?i t? các ngu?n g?c máy tính.
  • Thư đư?c g?i đ?n ExchangeServerNane-LÀ @DomainName.comnơi ExchangeServerNane-LÀ @DomainName.comlà tên c?a c?a hàng đi?m đ?n m?c tin thư thoại công c?ng.
  Đ? xem các thông tin v? thư, bao g?m thông tin v? cho dù thư đư?c g?i thành công hay không, nh?p đúp vào các thư trong Trung tâm theo d?i tin thư thoại.
Cho Các thông tin b? sung v? theo d?i thư, b?m vào bài vi?t sau s? đi?n tho?i đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
246856Làm th? nào đ? kích ho?t các thông báo theo d?i trong Exchange 2000 Server
262162 S? d?ng trung tâm theo d?i thư đ? theo d?i thư
N?u máy đích Exchange Server không nh?n đ?ng g?i thư, xác minh r?ng Xác thực tích h?p Windows là. kích ho?t trên h? ph?c v? SMTP ?o trên máy tính đích đó. Đ? làm đi?u này, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u các công c? qu?n l? h? th?ng trao đ?i.
 2. M? r?ng Nhóm hành chính, m? r?ng c?a b?n qu?n tr? nhóm, m? r?ng Máy ch?, m? r?ng vi?c trao đ?i Máy tính mà không nh?n đư?c đ?ng g?i thư, m? r?ngGiao th?c, m? r?ng SMTP, b?m chu?t ph?i vào SMTP máy ch? ?o, ch?ng h?n như M?c đ?nh SMTP máy ch? ?o, và sau đó B?m chu?t Thu?c tính.
 3. B?m vào các Truy c?p tab, và sau đó b?m vàoXác th?c.
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n các Tích h?p Windows Xác th?c ki?m tra h?p n?u nó không đ? đư?c ch?n, và sau đó nh?p vàoOk hai l?n.
N?u b?n nh?n th?y nhân r?ng thư sau khi b?n b?t lên ch?n đoán kí nh?p, xác minh thư theo d?i các b?n ghi. Các thông tin mà s? đư?c hi?n th? trong thư theo d?i các b?n ghi s? giúp b?n xác đ?nh ti?p theo c?a b?n bư?c trong x? l? s? c?. Tuy nhiên, n?u các đi?u ki?n sau là đúng s? th?t, xem s? bài vi?t vào danh sách này cho bi?t thêm thông tin:
 • Theo d?i thư đ? đư?c kích ho?t trư?c khi t?o ra các sao chép thư.
 • B?n th?y nhân r?ng thư trên các ngu?n H? ph?c v?.
 • B?n không th? xác đ?nh v? trí b?t k? h? sơ c?a các đ?ng g?i đi tin thư thoại đư?c g?i trong tin thư thoại theo d?i các b?n ghi.
N?u các đi?u ki?n là đúng, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Cơ s?:

828420 Sao chép m?c tin thư thoại công c?ng không xu?t hi?n, và s? ki?n ID 3020 kí nh?p vào m?t máy tính đang ch?y Exchange 2000 ho?c Exchange 2003

N?u thư đư?c g?i t? các máy ch? và nh?n đư?c máy ch? đích, nhưng không nh?n đư?c các tin thư thoại b?i các c?a hàng thông tin, và n?u b?n nh?n m?t thư s? ki?n ID 7004 và m?t t? ch?c s? ki?n ID 7010 thư trong s? ghi s? ki?n ?ng d?ng v?i "504 c?n ph?i xác th?c đ?u tiên"trong các mô t?, có là m?t trong hai là m?t v?n đ? quy?n ho?c m?t cài đ?t chuyên bi?t không chính xác trong các máy ch? m?c đ?nh SMTP ?o. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t sau đây trong các Các cơ s? ki?n th?c Microsoft:

843106 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? "504 c?n ph?i xác th?c đ?u tiên" SMTP giao th?c l?i

B?n có th? nh?n đư?c các thông báo sau đây trong các Nh?t k? s? ki?n ?ng d?ng cho bi?t các đ?ng g?i tin thư thoại đ? nh?n đư?c thành công trên m?t máy tính đang ch?y Exchange 2003:

S? ki?n lo?i: Ki?m toán thành công
S? ki?n ngu?n: MSExchangeIS khu v?c c?a hàng
Th? lo?i s? ki?n: Logons
ID s? ki?n: 1018
Mô t?: NT AUTHORITY\SYSTEM đ? đư?c xác nh?n như NT AUTHORITY\SYSTEM và kí nh?p vào c?a m?c tin thư thoại công c?ng, "đ?u tiên lưu tr? Group\Public m?c tin thư thoại Store (Tên_máy_ph?c_v?) "như là m?t ch? s? h?u b?ng cách s? d?ng qu?n tr? viên đ?c quy?n.

Lo?i s? ki?n: Thông tin
S? ki?n ngu?n: MSExchangeIS khu v?c c?a hàng
Th? lo?i s? ki?n: Giao thông v?n t?i cung c?p
ID s? ki?n: 9650
Mô t?: Vi?c g?i thư là đ? c? g?ng. Internet Msg ID:<>DomainNamecom >, G?i th?i gian: 02-04-2004 17:14:51.8308048, Ngư?i nh?n: / O =OrganizationName/ OU =OrganizationalUnitName/CN = c?u h?nh/cn = máy ch?/cn =Tên_máy_ph?c_v?/CN = Microsoft Khu v?c MDB, MDB:First lí Group\Public m?c tin thư thoại lưu tr? (Tên_máy_ph?c_v?).

Lo?i s? ki?n: thông tin
S? ki?n ngu?n: MSExchangeIS khu v?c C?a hàng
Th? lo?i s? ki?n: Giao thông v?n t?i cung c?p
ID s? ki?n: 9651
Mô t?: Thư đ? đư?c g?i đ?n<>DomainNamecom > Ngày / O =OrganizationName/ OU =OrganizationalUnitName/CN = c?u h?nh/cn = máy ch?/cn =Tên_máy_ph?c_v?/CN = Microsoft Công c?ng MDB. Internet Msg Id: đ?u tiên lưu tr? Group\Public m?c tin thư thoại lưu tr? (Tên_máy_ph?c_v?).Sau khi b?n nh?n đư?c t? ch?c s? ki?n ID 9651, b?n s? th?y m?t thư s? ki?n ID 3028 ch? ra r?ng m?t sao chép thư đ? đư?c x? l?. T? ch?c s? ki?n ID 3028 s? trông gi?ng như Các tùy ch?n sau:

Lo?i s? ki?n: Thông tin
S? ki?n ngu?n: MSExchangeIS khu v?c c?a hàng
Th? lo?i s? ki?n: Sao chép đ?n thư
ID s? ki?n: 3028
Mô t?: M?t đ?n sao chép thư đ? đư?c x? l?.N?u theo d?i thư cho th?y r?ng các thông đi?p đư?c t? ch?c trong giao thông v?n t?i thành ph?n categorizer ho?c t? ch?c ? nh?ng nơi khác trong giao thông v?n t?i, t?p trung c?a b?n kh?c ph?c s? c? v? m?t v?n đ? giao thông v?n t?i thay v? trên m?t v?n đ? lưu tr? thông tin ho?c trên m?t đ?ng g?i c?a m?c tin thư thoại công c?ng v?n đ?.


Bư?c 4: Xác đ?nh cho dù ch? có thông tin m?i ho?c s?a đ?i m?c tin thư thoại công c?ng sao chép thành công

Khi m?c tin thư thoại công c?ng thông tin không nhân m?t cách chính xác đ? Các máy tính khác Exchange Server, các đ?ng g?i có th? làm vi?c n?u b?n s?a đ?i các cài đ?t chuyên bi?t m?c tin thư thoại ho?c m?c tin thư thoại n?i dung. Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, b?n có th? th? đ? s?a đ?i các n?i dung m?c tin thư thoại mà không đư?c sao chép ho?c thay đ?i m?c tin thư thoại b?t đ?ng s?n.

Đôi khi, sao chép m?c tin thư thoại công c?ng là thành công, nhưng ch? cho các m?c m?c tin thư thoại công c?ng m?i ho?c ch? cho n?i dung c?a m?c tin thư thoại công c?ng l?n. ? trư?ng h?p này, thông tin m?c tin thư thoại công c?ng trư?c không sao chép sang khác Trao đ?i máy ch? máy tính thành công. V?n đ? này x?y ra ngay c? khi b?n kh?i đ?ng l?i Các máy tính đích Exchange Server. Thông thư?ng, v?n đ? này x?y ra hơn thư?ng xuyên trong m?t k?ch b?n nơi nh?n đư?c các máy tính đang ch?y Exchange 2000 Server ho?c Exchange Server 2003 và g?i máy tính đang ch?y Exchange Server 5.5.

Thông thư?ng, v?n đ? này gây ra b?i các thay đ?i hành vi gi?a Exchange 2000 Server và Exchange Server 5.5. Trong trao đ?i Máy ch? 5.5, m?t tin thư thoại yêu c?u trạm đậu cho m?i đ?ng g?i, bao g?m toàn b? H? th?ng phân c?p m?c tin thư thoại công c?ng, đư?c t?o ra m?i khi Microsoft trao đ?i b?n ghi d?ch v? kho thông tin này B?t đ?u. Đây không ph?i là hành vi m?c đ?nh trong Exchange 2000 Server. Tuy nhiên, v?i Exchange 2000 Service Pack 3 (SP3) và Phiên b?n m?i hơn, b?n có th? c?u h?nh Exchange 2000Server và Exchange Server 2003 đ? t?o ra yêu c?u trạm đậu tin thư thoại m?i khi các thông tin lưu tr? B?t đ?u b?n ghi d?ch v?.

Sao chép h? th?ng phân c?p m?c tin thư thoại công c?ng

Các thông tin b? sung v? làm th? nào đ? c?u h?nh Exchange 2000 Server và Exchange Server 2003 đ? t? đ?ng g?i m?t thư yêu c?u trạm đậu cho khu v?c H? th?ng phân c?p m?c tin thư thoại khi B?t đ?u các c?a hàng thông tin, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
321082Làm th? nào đ? g?i các thông đi?p trạm đậu yêu c?u sao chép trong Exchange 2000 Server

Sao chép n?i dung c?a m?c tin thư thoại công c?ng

Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft 321082 ch?a các bư?c ch? đ? t?o ra thông đi?p trạm đậu yêu c?u đ?i v?i h? th?ng phân c?p m?c tin thư thoại công c?ng. Nó không Các bư?c đ? t?o ra thông đi?p trạm đậu yêu c?u v? n?i dung trong khu v?c ch?a m?c tin thư thoại. Các thông tin b? sung v? làm th? nào đ? c?u h?nh Exchange 2000 Server và Exchange Server 2003 đ? t? đ?ng g?i m?t thư yêu c?u trạm đậu cho m?c tin thư thoại công c?ng khi n?i dung thông tin lưu tr? B?t đ?u, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong các Các cơ s? ki?n th?c Microsoft:
813629C?p Nh?t đ? g?i thông đi?p trạm đậu yêu c?u trong Exchange 2000 Server
Lưu ? Giá tr? ki?m nh?p nhân r?ng c? gây ra m?t t?nh tr?ng sao chép tin thư thoại đư?c t?o ra cho m?i m?c tin thư thoại công c?ng. Gi?a 6 và 12 gi? sau khi nh?ng thông báo yêu c?u trạm đậu đư?c t?o ra, B?t đ?u m?t ho?t đ?ng backfill cho đ?ng g?i các m?c tin thư thoại công c?ng không đ?ng b? hóa. Đôi khi, backfill quá tr?nh có th? m?t t? 30 đ?n 72 gi? ho?c lâu hơn đ? hoàn thành. Cho phép Giá tr? ki?m nh?p nhân r?ng thư lúc kh?i đ?ng th?c hi?n ch?c năng tương t? cho h? th?ng phân c?p m?c tin thư thoại công c?ng. Tuy nhiên, đ? c?u h?nh m?c tin thư thoại công c?ng t?nh tr?ng n?i dung yêu c?u thông báo th? h? trong Exchange 2000 Server, b?n ph?i Đ?t c?u h?nh các giá tr? s? ki?m nh?p đư?c mô t? trong c? hai c?a Microsoft Bài vi?t cơ s? ki?n th?c, tháo d?, và sau đó đi ngư?c l?i c?a m?c tin thư thoại công c?ng. Kh? năng đ? kích ho?t các thông đi?p trạm đậu yêu c?u đ?i v?i n?i dung c?a m?c tin thư thoại công c?ng sao chép đ?u tiên tr? thành có s?n v?i tháng chín 2003 Exchange 2000 Server Post-Service Pack 3 Rollup.

Đ? c?u h?nh sao chép m?c tin thư thoại công c?ng Các thông đi?p yêu c?u trạm đậu, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Làm theo các bư?c trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft 321082 đ? c?u h?nh giá tr? ki?m nh?p cho thông báo yêu c?u trạm đậu sao chép m?c tin thư thoại công c?ng trên m?t máy tính Exchange 2000 Server ho?c Exchange Server 2003 đ? c?p nh?t m?c tin thư thoại công c?ng thông tin hệ thống.
 2. Tháo d? và sau đó đi ngư?c l?i c?a m?c tin thư thoại công c?ng trên máy ch? trao đ?i này, nơi b?n đ?t c?u h?nh này khóa s? ki?m nh?p. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?t đ?u Bộ quản lý Hệ thống Exchange.
  2. M? r?ng Máy ch?, m? r?ng Exchange c?a b?n Máy tính, m? r?ng nhóm lí có c?a m?c tin thư thoại công c?ng b?n mu?n tháo d?, và sau đó m? r?ng Khu v?c m?c tin thư thoại lưu tr? (ComputerName).
  3. B?m chu?t ph?i Khu v?c m?c tin thư thoại lưu tr? (ComputerName), và sau đó nh?p vào Dismount c?a hàng.
  4. Khi b?n nh?n đư?c thông báo sau, b?m :
   Dismounting c?a hàng này s? làm cho nó không th? ti?p c?n ngư?i dùng b?t k?.

   B?n có mu?n ti?p t?c?
  5. B?m chu?t ph?i Khu v?c m?c tin thư thoại lưu tr? (ComputerName), và sau đó nh?p vào Mount c?a hàng.
  6. Khi b?n nh?n đư?c thông báo sau, b?m Ok:
   Các c?a hàng thành công đư?c g?n k?t.
 3. Ch? đ?i kho?ng 12 đ?n 24 gi? ho?c lâu hơn, và sau đó xác minh r?ng h? th?ng phân c?p m?c tin thư thoại công c?ng toàn b? đ? sao chép t?i máy tính nơi b?n g?p v?n đ? này.

  Quan tr?ng B?n ph?i ch?c ch?n r?ng h? th?ng phân c?p m?c tin thư thoại công c?ng đ?. sao chép thành công trư?c khi b?n kích ho?t các khóa registry đ? sao chép các n?i dung m?c tin thư thoại công c?ng. N?u các máy ch? s? nh?n đư?c m?t tin thư thoại n?i dung sao chép cho m?t m?c tin thư thoại công c?ng mà không t?n t?i trong h? th?ng phân c?p c?a nó, sao chép n?i dung đó thông báo đư?c b? đi.
 4. Sau khi h? th?ng phân c?p m?c tin thư thoại công c?ng đ? nhân r?ng thành công, h?y làm theo các bư?c trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau đ? đ?t c?u h?nh các khóa registry đ? kích ho?t các thông đi?p trạm đậu n?i dung sao chép m?c tin thư thoại công c?ng trên máy ch? hi?n có n?i dung:
  813629 C?p Nh?t đ? g?i thông đi?p trạm đậu yêu c?u trong Exchange 2000 Server
 5. Sao chép n?i dung c?a m?c tin thư thoại công c?ng m?t nhi?u th?i gian đ? hoàn thành hơn sao nhân b?n h? th?ng phân c?p m?c tin thư thoại công c?ng. Ch? đ?i ít nh?t 48-72 gi? ho?c lâu hơn, và sau đó có th? xác minh r?ng n?i dung m?c tin thư thoại công c?ng cho t?t c? khu v?c c?p có đ?ng g?i trên đó lưu tr? m?c tin thư thoại công c?ng đ? sao chép.
Lưu ? N?u b?n mu?n c?u h?nh t?nh tr?ng h? th?ng phân c?p m?c tin thư thoại công c?ng yêu c?u thông báo th? h? ch?, và không ph?i là n?i dung c?a m?c tin thư thoại công c?ng, nó là đ? đ? đ?t c?u h?nh ch? khóa s? ki?m nh?p đư?c mô t? trong Microsoft Bài vi?t cơ s? ki?n th?c 321082.

Tuy nhiên, ch?c ch?n r?ng t?t c? các m?c tin thư thoại trong h? th?ng đ? đư?c nhân r?ng thành công ch?a t?t c? các n?i dung mà h? có ngh?a v? ph?i. N?u h? không có t?t c? n?i dung h? có ngh?a v? ph?i có sau khi b?n ch? đ?i 48-72 gi? ho?c lâu hơn, c?u h?nh khóa s? ki?m nh?p đư?c mô t? trong Cơ s? tri th?c Microsoft Bài vi?t 813629.

Thu?c tính

ID c?a bài: 842273 - L?n xem xét sau cùng: 08 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server
T? khóa: 
kbreplication kbeventlog kbhowto kbinfo kbnosurvey kbmt KB842273 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 842273

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com