Straipsnio ID: 842284 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma, kaip spr?sti problemas, kuri? gali kilti sinchronizuojant Microsoft Exchange serverio pa?to d??ut? su autonominio aplanko (.ost) failu programoje Microsoft Office Outlook 2003 ar Microsoft Office Outlook 2007.

?VADAS

Toliau pateikta informacija apra?oma, kaip spr?sti problemas, kuri? gali kilti sinchronizuojant su Exchange serverio pa?to d??ut? su .ost fail?.

Nustatyti, ar autonominiai aplankai yra sinchronizuojami

Nor?dami nustatyti, ar autonominiai aplankai yra sinchronizuojami teisingai, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite aplank?, kur? norite patikrinti, ir thenclick savybi?.
 2. Spustel?kite skirtuk? sinchronizavimas . Jei J?s donot skirtuk? sinchronizavimas , ar n?ra nustatytas yourprofile autonomi?kai naudotis aplanku.
 3. Pagal statistinius duomenis apie ?? aplank?, verifythe parametrus ?iose srityse:

  Paskutinis Synchronizedon: Data

  Serverio foldercontains:# Elementus

  Offlinefolder yra:# Elementus
Jei sinchronizuojama tinkamai, element? lauke serverio aplanke yra ir lauke autonominiame aplanke yra yra tas pats. Jei sinchronizavimas tinkamai neveikia, arba jei sinchronizavimas tinkamai neveikia aplank? serveryje ir autonominiame aplanke, privalote patikrinti aplinkos parametrus. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus, atsi?velgdami ? Outlook naudojate versija.

"Outlook 2003"

 1. Meniu ?rankiai spustel?kite E-mailAccounts.
 2. Dialogo lange Abonentams makesure kad Per?i?r?ti arba keisti esamus el. pa?to abonentais optionis pasirinktas el. pa?to skyriuje, ir tada spustel?kite parinkt?Pirmyn.
 3. Pristatyti nauj? pa?t? ? followinglocation s?ra?e, ?sitikinkite, kad pa?to d??ut? -<b00> </b00> accountnamepa?ym?tas.
 4. Spustel?kite Microsoft Exchange serverioobjekt?, ir spustel?kite keisti.
 5. Patvirtina, kad pasirinktimi Naudoti talpyklini? main? re?im?pa?ym?tas, ir spustel?kite Pirmyn.
 6. Spustel?kite baigti, ir tada spustel?kitegerai.
 7. U?darykite program? Outlook, ir i? naujo atidarykite "Outlook"

Outlook 2007

 1. Meniu ?rankiai spustel?kite AccountSettings.
 2. Spustel?kite Duomen? fail? skirtuk?, ir tada makesure kad pa?to d??ut? -<b00> </b00> paskyros pavadinimasisset kaip numatyt?j?.
 3. Spustel?kite skirtuk? el. pa?tas .
 4. Spustel?kite pa?to d??ut? -<b00> </b00> paskyros pavadinimas, tada spustel?kite Parametrai.
 5. Spustel?kite skirtuk? I?samiau , patikrinkite, ar pa?ym?tas pasirinktimiNaudoti talpyklini? main? re?im? , ir spustel?kitegerai.
 6. Dialogo lange Abonemento parametrai spustel?kiteu?daryti.
 7. U?darykite program? Outlook, ir i? naujo atidarykite "Outlook"

"Outlook 2010"

 1. Meniu Failas spustel?kite AccountSettings ir Pasirinkite paskyros nustatymai i? s?ra?o.
 2. Spustel?kite Duomen? fail? skirtuk?, ir tada makesure kad pa?to d??ut? -<b00> </b00> paskyros pavadinimasisset kaip numatyt?j?.
 3. Spustel?kite skirtuk? el. pa?tas .
 4. Spustel?kite pa?to d??ut? -<b00> </b00> paskyros pavadinimas, tada spustel?kite keisti.
 5. Patikrinkite, ar pa?ym?tas pasirinktimi Naudoti talpyklini? main? re?im? , ir spustel?kitegerai.
 6. Dialogo lange Abonemento parametrai spustel?kiteu?daryti.
 7. U?darykite program? Outlook, ir i? naujo atidarykite "Outlook"

Sinchronizuokite aplankus dar kart?

Patikrin? ?iuos parametrus, naudoti vien? i? toliau i?vardyt? b?d? sinchronizuokite aplankus dar kart?.

Rankinis sinchronizacijos

 1. Aplank? s?ra?o srityje spustel?kite aplank?, kad norite tosynchronize.
  Jei j?s nematote aplank? s?ra?o srit?, spustel?kite FolderList meniu eiti .
 2. Meniu ?rankiai pasirinkiteSi?sti/gauti, ir tada spustel?kite ?is aplankas (MicrosoftExchange Server) norite sinchronizuoti vien? autonomin? aplank?, arba spustel?kiteSi?sti ir gauti visus sinchronizuoti visus autonominius aplankus.
"Outlook 2010" spustel?kite Si?sti/gautiir spustel?kite Si?sti ir gauti visus , jei norite sinchronizuoti visus autonominius aplankus.

Paleidus Sinchronizavimo proced?ra, galite matyti sinchronizavimo b?sena prane?im?, apatiniame de?iniajame ekrano dalyje. Jei pa?to d??ut?je turite daug element? ir kur? laik? nebuvote sinchronizav? Autonominio aplank?, o, to sinchronizavimas gali u?trukti ilgiau nei 30 minu?i?.

Automatinis sinchronizavimas

Nor?dami sinchronizuoti visus autonominius aplankus automati?kai kiekvien? kart?, kai prisijungsite ir kiekvien? kart?, kad i?einate i? Outlook, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Meniu ?rankiai spustel?kitePasirinktys.
 2. Spustel?kite skirtuk? Pa?to s?ranka .
 3. ? Si?sti/gauti , spustel?kite ?ym?s langel? Si?sti i? karto prisijungus toselect.
 4. Spustel?kite Si?sti/gauti.
 5. Dialogo lang? Siuntimo/gavimo grupes , ?sitikinkite, kad atlikti automatin? siuntimo/gavimo whenexiting parinktis yra pa?ym?ta, ir tada spustel?kite u?daryti.
 6. Spustel?kite gerai.

Sukurti nauj? .ostfile ir sinchronizuoti autonominius aplankus dar kart?

Jei sinchronizuojami visi aplankai i?skyrus aplank? Gauta, arba jei j?s negalite sinchronizuoti visus aplankus, gali b?ti pa?eistas .ost fail?. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, sukurkite nauj? .ost fail? ir tada sinchronizuokite aplankus dar kart?.

Kaip sukurti nauj? .ost fail? ir sinchronizuodami aplankus

Nor?dami sukurti nauj? .ost fail?, pervardykite sen?j? .ost fail?, ir tada sinchronizuoti nauj? .ost fail? su kompiuteriu, kuriame veikia Microsoft Exchange Server. Pervardijus sen?j? .ost fail?, Outlook sukuria nauj? fail?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. U?darykite visas programas.
 2. Spustel?kite prad?ti, nukreipkite ?ymikl? ?paie?kos, ir spustel?kite u? failus arba aplankus.
 3. Dialogo lange ie?koti spustel?kite visi failai andfolders.
 4. Skirtuke visi arba dalis failo vardo ?veskite *.ost .
 5. N?ra nieko lauke ?veskite ?od? arba fraz? ? thefile .
 6. Spustel?kite stand?j? disk?, esan?ioje s?ra?e.Tada, pagal pasirinkt? daugiau papildom? pasirink?i? , spustel?kite selectthe ?ym?s langel? ?traukti poaplankius ir spustel?kiteIe?koti

  Stulpelyje pavadinimas , j?s seethe .ost fail?. Numatytoji .ost failo vieta yra tokia.

  Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows XP ir Microsoft Windows Server 2003
  C:\Documents and Settings\vartotojas\Local Settings\ApplicationData\Microsoft\Outlook
 7. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite .ost fail?, o tada spustel?kitePervardyti. Pervardykite fail? naudodami failo nameextension, pvz., pl?tiniu .senas vietoje .ost failo nameextension.
 8. Meniu Failas spustel?kiteu?daryti.
 9. Paleiskite "Outlook", meniu ?rankiai nukreipkite ?ymikl? ? Si?sti/gauti ir spustel?kite Siuntimo/ReceiveAll.
Pamatysite nauj? sinchronizavim? ekrano apa?ioje de?in?je dalyje status?, ir dabar j?s turite nauj? .ost fail?.

Nes .ost failas yra informacijos, kuri? yra saugomi Exchange serverio pa?to d??ut?, tai nepakeis jokios informacijos.

Pakeisti sugadint? Exchange serverio palaikymo failai

Jei j?s vis dar negali atkurti sinchronizavim?, Microsoft Exchange serverio paslaugos palaikymo failus gali sugesti. Pakeisti sugadintas Exchange serverio palaikymo failus, turite pirmiausia pa?alinkite Exchange serverio paslaugos palaikymo failus ir tada pakeisti i?trintus failus su originalOutlook failais.

Pa?alinti Exchange serverio paslaugos palaikymo failus u? jus, pereikite prie to "Pataisyti u? mane"skyriuje. Jei norite pa?alinti Exchange serverio paslaugos palaikymo failus sau, eikite ? ? "Leiskite taisyti pa?iam"skyriuje.

Pataisyti u? mane

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? automati?kai, spustel?kite Taisyti mygtuk? arba sait?. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite vykdytiir atlikite veiksmus nustatyti tai vedlys.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Pa?alinti Exchange serverio paslaugos palaikymo failus
"Microsoft" taisyti 50670
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Pastabos
 • ?is vedlys gali naudotis tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? versijoms Windows.
 • Jei nesate kompiuteryje, kuriame kilo ?i problema, taisyti galite ?ra?yti j? sprendimas yra "flash" atmintin?je arba CD diske, ir paleiskite j? kompiuteryje, kuriame kilo ?i problema.Leiskite taisyti pa?iam

Kaip pa?alinti Microsoft Exchange serverio paslaugos palaikymo failus Outlook 2003

Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite prad?ti, nukreipkite ?ymikl? ?programosir spustel?kite Windows Explorer.
 2. Pervardyti ?iuos failus naudojant .senas failo nameextension:
  • Emsabp32.dll
  • Emsmdb32.dll
  • Emsui32.dll
  Pastabos
  • Jei norite pervardyti fail?, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite fail? ir tada spustel?kite Pervardyti.
  • Numatytoji vieta ?iame faile yra toks:
   C:\Program Files\CommonFiles\System\MSMAPI\1033

Kaip pa?alinti Microsoft Exchange serverio paslaugos palaikymo fail? Outlook 2007

Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite prad?ti, nukreipkite ?ymikl? ?programosir spustel?kite Windows Explorer.
 2. Pervardyti ?? fail? naudodami .senas failo nameextension:
  Emsmdb32.dll
  Pastabos
  • Jei norite pervardyti fail?, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite fail? ir tada spustel?kite Pervardyti.
  • Numatytoji vieta ?iame faile yra toks:
   C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE12

Kaip pakeisti Exchange serverio paslaugos palaikymo failus

Jei norite pakeisti palaikymo failus, kuriuos pervardijote i? originalios laikmenos, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite prad?ti, spustel?kite vykdyti, tipo kontrol?s, tada spustel?kite gerai.
 2. Dukart spustel?kite Prid?ti/?alinti programas.
 3. Spustel?kite Microsoft Office, ir tada spustel?kitekeisti.
 4. Spustel?kite ?diegti i? naujo arba remonto, ir tada spustel?kiteI? naujo ?diegti Office.

Daugiau informacijos

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie autonominiai aplankai ir sinchronizavimo proces?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
195436 Nuotolinis pa?tas, autonominiai aplankai, ir autonominis darbas

Savyb?s

Straipsnio ID: 842284 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 18 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
Rakta?od?iai: 
kbprod2web kbhowto kbfixme kbmsifixme kbmt KB842284 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 842284

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com