Re?avanje problema sa sinhronizacijom prilikom sinhronizovanja Exchange Server po?tanskog sandu?eta sa .ost datotekom u programu Outlook

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 842284 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje re?avanje problema do kojih mo?e do?i prilikom sinhronizovanja Microsoft Exchange Server po?tanskog sandu?eta sa datotekom vanmre?ne fascikle (.ost) u programu Microsoft Office Outlook 2003 ili programu Microsoft Office Outlook 2007.

UVOD

Slede?e informacije opisuju re?avanje problema prilikom sinhronizovanja Microsoft Exchange Server po?tanskog sandu?eta sa (.ost) datotekom.

Utvrdite da li se vanmre?ne datoteke sinhronizuju

Da biste utvrdili da li se vanmre?ne fascikle ispravno sinhronizuju, sledite ove korake:
 1. Kliknite desnim tasterom mi?a na fasciklu koju ?elite da proverite i zatim izaberite stavku Svojstva.
 2. Izaberite karticu Sinhronizacija. Ukoliko ne vidite karticu Sinhronizacija, niste podesili svoj profil za kori??enje vanmre?nih fascikli.
 3. U okviru Statistika za ovu fasciklu, proverite postavke u slede?im poljima:

  Poslednji put sinhronizovano: Datum

  Fascikla servera sadr?i:# stavki

  Vanmre?na fascikla sadr?i:# stavki
Ako sinhronizacija ispravno radi, broj stavki u polju Fascikla servera sadr?i i u polju Vanmre?na fascikla sadr?i je isti. Ako sinhronizacija ne radi ispravno ili ako sinhronizacija izme?u fascikle servera i vanmre?ne fascikle ne radi ispravno, morate proveriti postavke profila. Da biste to uradili, sledite korake u skladu sa verzijom programa Outlook koju koristite.

Outlook 2003

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Nalozi e-po?te.
 2. U dijalogu Nalozi e-po?te uverite se da je u odeljku E-po?ta izabrana opcija Prika?i ili promeni postoje?e naloge e-po?te, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 3. Uverite se da je na listi Dostavi novu po?tu na slede?u lokaciju izabrana stavka Po?tansko sandu?e - ime naloga.
 4. Izaberite objekat Microsoft Exchange Server, a zatim kliknite na dugme Promeni.
 5. Potvrdite da je izabrana opcija Koristi ke?irani Exchange re?im, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 6. Kliknite na dugme Zavr?i, a zatim kliknite na dugme U redu.
 7. Iza?ite iz programa Outlook, a zatim ga ponovo otvorite

Outlook 2007

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Postavke naloga.
 2. Izaberite karticu Datoteke sa podacima, a zatim se uverite da je Po?tansko sandu?e - ime naloga postavljeno kao podrazumevano.
 3. Izaberite karticu E-po?ta.
 4. Izaberite stavku Po?tansko sandu?e - ime naloga, a zatim kliknite a dugme Postavke.
 5. Izaberite karticu Vi?e opcija, proverite da li je izabrana opcija Koristi ke?irani Exchange re?im, a zatim kliknite na dugme U redu.
 6. U dijalogu Postavke naloga kliknite na dugme Zatvori.
 7. Iza?ite iz programa Outlook, a zatim ga ponovo otvorite

Outlook 2010

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Postavke naloga i sa liste izaberite stavku Postavke naloga.
 2. Izaberite karticu Datoteke sa podacima, a zatim se uverite da je Po?tansko sandu?e ? ime naloga postavljeno kao podrazumevano.
 3. Izaberite karticu E-po?ta.
 4. Izaberite stavku Po?tansko sandu?e ? ime naloga, a zatim kliknite na dugme Promeni.
 5. Potvrdite da je izabrana opcija Koristi ke?irani Exchange re?im, a zatim kliknite na dugme U redu.
 6. U dijalogu Postavke naloga kliknite na dugme Zatvori.
 7. Iza?ite iz programa Outlook, a zatim ga ponovo otvorite

Ponovo sinhronizujte fascikle

Kada proverite ove postavke, koristite jedan od slede?ih metoda da biste ponovo sinhronizovali fascikle.

Ru?na sinhronizacija

 1. U oknu ?Lista fascikli? kliknite na fasciklu koju ?elite da sinhronizujete.
  Ako ne vidite okno ?Lista fascikli?, u meniju Idi izaberite stavku Lista fascikli.
 2. U meniju Alatke postavite pokaziva? na stavku Po?alji/primi, a zatim izaberite stavku Ova fascikla (Microsoft Exchange Server) da biste sinhronizovali jednu vanmre?nu fasciklu ili izaberite stavku Po?alji/primi sve da biste sinhronizovali sve vanmre?ne fascikle.
U programu Outlook 2010 kliknite na dugme Po?alji/primi, a zatim izaberite stavku Po?alji/primi sve da biste sinhronizovali sve vanmre?ne fascikle.

Kada po?ne procedura sinhronizacije, vide?ete poruku o statusu sinhronizacije u donjem desnom delu ekrana. Ako u po?tanskom sandu?etu ima mnogo stavki i izvesno vreme niste sinhronizovali vanmre?ne fascikle, procedura sinhronizacije mo?e da traje i vi?e od 30 minuta.

Automatska sinhronizacija

Da biste automatski sinhronizovali sve vanmre?ne fascikle svaki put kada ste na mre?i i svaki put kada zatvorite Outlook, sledite ove korake:
 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.
 2. Izaberite karticu Pode?avanje parametara po?te.
 3. U odeljku Po?alji/primi potvrdite izbor u polju za potvrdu Po?alji odmah po povezivanju.
 4. Kliknite na dugme Po?alji/primi.
 5. U dijalogu Grupe za slanje/prijem uverite se da je izabrana opcija Automatski izvr?i slanje/prijem pri izlasku, a zatim kliknite na dugme Zatvori.
 6. Kliknite na dugme U redu.

Kreiranje nove .ost datoteke i ponovno sinhronizovanje vanmre?nih fascikli

Ukoliko se sinhronizuju sve fascikle osim fascikle ?Prijemno po?tansko sandu?e? ili ako ne mo?ete da sinhronizujete fascikle, .ost datoteka je mo?da o?te?ena. Da biste re?ili ovaj problem, kreirajte novu .ost datoteku, a zatim ponovo sinhronizujte fascikle.

Kreiranje nove .ost datoteke i sinhronizovanje fascikli

Da biste kreirali novu .ost datoteku, preimenujte staru .ost datoteku, a zatim sinhronizujte novu .ost datoteku sa ra?unarom na kome je pokrenut Microsoft Exchange Server. Prilikom preimenovanja stare datoteke tipa .ost, program Outlook kreira novu datoteku. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Iza?ite iz svih programa.
 2. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Pretra?i, a zatim izaberite stavku Sve datoteke i fascikle.
 3. U dijalogu za pretragu izaberite opciju Sve datoteke i fascikle.
 4. Na kartici Deo imena ili celo ime datoteke otkucajte *.ost .
 5. Nemojte ni?ta otkucati u polje Re? ili fraza u datoteci.
 6. Na listi Tra?i u izaberite ?vrsti disk. Zatim u okviru Jo? naprednih opcija potvrdite izbor u polju za potvrdu Uklju?i potfascikle, a zatim kliknite na dugme Tra?i

  U koloni Ime vide?ete .ost datoteku. Podrazumevana lokacija datoteke tipa .ost je slede?a.

  Za Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows Server 2003
  C:\Documents and Settings\korisni?ko ime\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook
 7. Kliknite desnim tasterom mi?a na datoteku tipa .ost i zatim izaberite stavku Preimenuj. Preimenujte datoteku koriste?i drugu oznaku tipa datoteke, kao ?to je oznaka tipa datoteke .old, umesto oznake tipa datoteke .ost.
 8. U meniju Datoteka izaberite stavku Zatvori.
 9. Pokrenite Outlook, u meniju Alatke postavite pokaziva? na stavku Po?alji/primi, a zatim izaberite stavku Po?alji/primi sve.
Status nove sinhronizacije vidite u donjem desnom delu ekrana i sada imate novu .ost datoteku.

Po?to je .ost datoteka replika informacija koje su uskladi?tene u Exchange Server po?tanskom sandu?etu, ova procedura ne?e o?tetiti informacije.

Zamena o?te?enih Exchange Server datoteka podr?ke

Ako jo? uvek ne mo?ete da vratite sinhronizaciju u prethodno stanje, datoteke podr?ke usluge Microsoft Exchange Server su mo?da o?te?ene. Da biste zamenili o?te?ene datoteke podr?ke Exchange servera, najpre morate ukloniti datoteke podr?ke za uslugu Exchange servera, a zatim izbrisane datoteke zameniti originalnim datotekama programa Outlook. 

Da bismo mi uklonili datoteke podr?ke za uslugu Exchange servera umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da uklonite datoteke podr?ke za uslugu Exchange servera, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.


Ukloni datoteke podr?ke za uslugu Exchange servera
Microsoft Fix it 50670

Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disk ili CD, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.Popravi?u sâm

Uklanjanje datoteka podr?ke za uslugu Microsoft Exchange Server za Outlook 2003

Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Programi, a zatim izaberite stavku Windows Explorer.
 2. Preimenujte slede?e datoteke koriste?i oznaku tipa datoteke .old:
  • Emsabp32.dll
  • Emsmdb32.dll
  • Emsui32.dll
  Napomene
  • Da biste preimenovali datoteku, kliknite desnim tasterom mi?a na datoteku, a zatim izaberite stavku Preimenuj.
  • Podrazumevana lokacija za ovu datoteku je slede?a:
   C:\Program Files\Common Files\System\MSMAPI\1033

Uklanjanje datoteka podr?ke usluge Microsoft Exchange Server za Outlook 2007

Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Programi, a zatim izaberite stavku Windows Explorer.
 2. Preimenujte slede?u datoteku koriste?i oznaku tipa datoteke .old:
  Emsmdb32.dll
  Napomene
  • Da biste preimenovali datoteku, kliknite desnim tasterom mi?a na datoteku, a zatim izaberite stavku Preimenuj.
  • Podrazumevana lokacija za ovu datoteku je slede?a:
   C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE12

Kako zameniti datoteke podr?ke za uslugu Exchange servera

Da biste zamenili datoteke podr?ke koje ste preimenovali iz originalnog medija, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte control, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Kliknite dvaput na ikonu Dodaj/ukloni programe.
 3. Izaberite stavku Microsoft Office, a zatim kliknite na dugme Promeni.
 4. Izaberite opciju Ponovo instaliraj ili popravi, a zatim kliknite na dugme Ponovo instaliraj Office.

DODATNE INFORMACIJE

Za vi?e informacija o vanmre?nim fasciklama i proceduri sinhronizacije kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
195436 Udaljena po?ta, vanmre?ne fascikle i rad van mre?e

Svojstva

Identifikator ?lanka: 842284 - Poslednji pregled: 11. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
Klju?ne re?i: 
kbprod2web kbhowto kbfixme kbmsifixme KB842284

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com