คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในล็อกการสืบค้นกลับบริการรายงานเมื่อคุณเริ่มต้นบริการเซิร์ฟเวอร์รายงานหลังจากที่คุณเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ที่ใช้ในการเรียกใช้บริการของเซิร์ฟเวอร์รายงาน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 842421 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

บนคอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft SQL Server 2000 บริการรายงาน ถ้าคุณเปลี่ยน บัญชีผู้ใช้ที่คุณใช้เพื่อเรียกใช้บริการของเซิร์ฟเวอร์รายงาน และจากนั้นคุณ เริ่มบริการเซิร์ฟเวอร์รายงาน คุณอาจพบลักษณะการทำงานที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
 • ถ้าคุณเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ที่ใช้ในการเรียกใช้บริการ Windows ของเซิร์ฟเวอร์รายงาน คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้ในการล็อกการสืบค้นกลับบริการรายงาน:
  ReportingServicesService!crypto!d00!5/18/2004-13:10:54:: i INFO: Initializing 
   crypto as user: DomainName\UserName
  ReportingServicesService!crypto!d00!5/18/2004-13:10:54:: i INFO: Exporting 
   public key
  ReportingServicesService!crypto!d00!5/18/2004-13:10:55:: i INFO: Performing 
   sku validation
  ReportingServicesService!crypto!d00!5/18/2004-13:10:55:: i INFO: Importing 
   existing encryption key
  ReportingServicesService!library!d00!5/18/2004-13:10:55:: e ERROR: Throwing 
   Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.ReportServerDisabledException: 
   The report server cannot decrypt the symmetric key used to access sensitive or 
   encrypted data in a report server database. You must either restore a backup key 
   or delete all encrypted content and then restart the service. Check the 
   documentation for more information., ; Info: 
  Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.ReportServerDisabledException: 
   The report server cannot decrypt the symmetric key used to access sensitive or 
   encrypted data in a report server database. You must either restore a backup 
   key or delete all encrypted content and then restart the service. Check the 
   documentation for more information. ---> 
  System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80090005): Bad Data.
   at System.Runtime.InteropServices.Marshal.ThrowExceptionForHR(Int32 errorCode, 
   IntPtr errorInfo)
   at RSManagedCrypto.RSCrypto.ImportSymmetricKey(Byte[] pSymKeyBlob)
   at Microsoft.ReportingServices.Library.ConnectionManager.GetEncryptionKey()
   --- End of inner exception stack trace ---
  ReportingServicesService!library!d00!5/18/2004-13:10:55:: Exception caught 
   while starting service. Error: 
   Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.ReportServerDisabledException: 
   The report server cannot decrypt the symmetric key used to access sensitive or 
   encrypted data in a report server database. You must either restore a backup 
   key or delete all encrypted content and then restart the service. Check the 
   documentation for more information. ---> 
  System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80090005): Bad Data.
   at System.Runtime.InteropServices.Marshal.ThrowExceptionForHR(Int32 errorCode, 
   IntPtr errorInfo)
   at RSManagedCrypto.RSCrypto.ImportSymmetricKey(Byte[] pSymKeyBlob)
   at Microsoft.ReportingServices.Library.ConnectionManager.GetEncryptionKey()
   --- End of inner exception stack trace ---
   at Microsoft.ReportingServices.Library.ConnectionManager.GetEncryptionKey()
   at Microsoft.ReportingServices.Library.ConnectionManager.ConnectStorage()
   at Microsoft.ReportingServices.Library.ConnectionManager.VerifyConnection()
   at Microsoft.ReportingServices.Library.ServiceController.ServiceStartThread()
  ReportingServicesService!library!d00!5/18/2004-13:10:55:: Attempting to start
   service again...
  หมายเหตุ:โดยค่าเริ่มต้น บันทึกล็อกการสืบค้นกลับบริการของ Windows ของเซิร์ฟเวอร์รายงานในนั้นInstallationDrive: Server\ SQL \Program Files\MicrosoftInstanceOfSQLServer\Reporting Services\LogFiles\ReportServerService_ระบุเวลาแฟ้ม.log
 • ถ้าคุณเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ที่ใช้ในการเรียกใช้บริการเว็บของเซิร์ฟเวอร์รายงาน คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้ในการล็อกการสืบค้นกลับบริการรายงาน:
  aspnet_wp!crypto!c84!5/21/2004-05:26:15:: i INFO: Initializing crypto as 
   user: UserName
  aspnet_wp!crypto!c84!5/21/2004-05:26:15:: i INFO: Exporting public key
  aspnet_wp!crypto!c84!5/21/2004-05:26:15:: i INFO: Performing sku validation
  aspnet_wp!crypto!c84!5/21/2004-05:26:15:: i INFO: Importing existing encryption 
   key
  aspnet_wp!library!c84!5/21/2004-05:26:15:: e ERROR: 
   Throwing Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.ReportServerDisabledException: 
   The report server cannot decrypt the symmetric key used to access sensitive 
   or encrypted data in a report server database. You must either restore a 
   backup key or delete all encrypted content and then restart the service. 
   Check the documentation for more information., ;
  Info: Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.ReportServerDisabledException: 
   The report server cannot decrypt the symmetric key used to access sensitive or 
   encrypted data in a report server database. You must either restore a backup 
   key or delete all encrypted content and then restart the service. Check the 
   documentation for more information. ---> 
   System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80090005): Bad Data.
  at System.Runtime.InteropServices.Marshal.ThrowExceptionForHR(Int32 errorCode, 
   IntPtr errorInfo)
  at RSManagedCrypto.RSCrypto.ImportSymmetricKey(Byte[] pSymKeyBlob)
  at Microsoft.ReportingServices.Library.ConnectionManager.GetEncryptionKey()
    --- End of inner exception stack trace ---
  aspnet_wp!webserver!72c!5/21/2004-05:26:25:: i INFO: Reporting Web Server 
   stopped
  หมายเหตุ:โดยค่าเริ่มต้น บันทึกล็อกการสืบค้นกลับบริการเว็บของเซิร์ฟเวอร์รายงานในนั้นInstallationDrive: Server\ SQL \Program Files\MicrosoftInstanceOfSQLServer\Reporting Services\LogFiles\ReportServer_ระบุเวลาแฟ้ม.log

  นอกจากนี้ เมื่อคุณเริ่มโปรแกรมจัดการรายงาน คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:

  เซิร์ฟเวอร์รายงานไม่สามารถถอดรหัสลับคีย์ symmetric ที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ หรือเข้ารหัสลับในฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์รายงาน คุณต้องอย่างใดอย่างหนึ่งการคืนค่าคีย์ที่มีการสำรองข้อมูล หรือลบเนื้อหาทั้งหมดที่เข้ารหัสลับ และจากนั้น เริ่มบริการ ตรวจสอบเอกสารประกอบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม (rsReportServerDisabled) ดูวิธีใช้แบบออนไลน์
  ข้อมูลไม่ถูกต้อง

สาเหตุ

บริการของเซิร์ฟเวอร์รายงานใช้คีย์ที่ symmetric เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่เข้ารหัสในฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์รายงาน คีย์นี้ symmetric ถูกเข้ารหัสลับ โดยใช้คีย์สาธารณะมี asymmetric ที่สอดคล้องกับคอมพิวเตอร์และบัญชีผู้ใช้ที่ใช้ในการเรียกใช้บริการของเซิร์ฟเวอร์รายงาน เมื่อคุณเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ที่ใช้ในการเรียกใช้บริการของเซิร์ฟเวอร์รายงาน เซิร์ฟเวอร์รายงานไม่สามารถใช้คีย์สาธารณะ asymmetric symmetric คีย์การถอดรหัสลับ ดังนั้น เซิร์ฟเวอร์รายงานการบริการไม่สามารถใช้คีย์ symmetric เพื่อเข้าถึงข้อมูลจากฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์รายงานได้

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องสำรองคีย์การเข้ารหัสลับก่อนที่คุณเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ที่ใช้ในการเรียกใช้บริการ Windows ของเซิร์ฟเวอร์รายงานหรือเว็บของเซิร์ฟเวอร์รายงานบริการ และจากนั้นคุณต้องใช้คีย์ที่ถูกสำรองไว้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้บริการรายงาน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มต้นบริการ Windows ของเซิร์ฟเวอร์รายงานและการบริการเว็บของเซิร์ฟเวอร์รายงาน โดยใช้บัญชีผู้ใช้การบริการถูกทำเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับ
 2. ใช้ยูทิลิตีบรรทัดคำสั่ง rskeymgmt สำรองคีย์การเข้ารหัสลับ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง:
  RSKeyMgmt อี--fFileName :-pStrongPassword
  หมายเหตุ:: แทนFileName :และStrongPasswordมีชื่อแฟ้มที่เหมาะสมและรหัสผ่านเหมาะสม โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมอรรถประโยชน์บรรทัดคำสั่ง rskeymgmt จะอยู่ในนั้นInstallationDrive: \Program Files\Microsoft Server\80\Tools\Binn SQL โฟลเดอร์

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอรรถประโยชน์บรรทัดคำสั่ง rskeymgmt เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง:
  RSKeyMgmt /
 3. ใช้ยูทิลิตีบรรทัดคำสั่ง rskeymgmt เพื่อเอาการอ้างอิงถึงแป้นต่าง ๆ ที่มีอยู่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง:
  RSKeyMgmt - rInstallationID
  หมายเหตุ:REPLACEInstallationIDwith the installation ID that is provided in theInstallationIDsetting of the RSReportServer.config file. By default, the RSReportServer.config file is stored in theInstallationDrive:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Reporting Services\ReportServer folder.
 4. Stop Microsoft Internet Information Services (IIS).
 5. Stop the Report Server Windows service.
 6. Change the user account that is used to run the Report Server Windows service or the Report Server Web service to the user account that you want.
 7. Start IIS.
 8. Start the Report Server Windows service.
 9. Use the rskeymgmt command-line utility to apply the encryption keys that were backed up in step 2. To do this, run the following command at the command prompt:
  RSKeyMgmt -a -fFileName :-pStrongPassword
  หมายเหตุ:REPLACEFileName :และStrongPasswordwith the file name and the password that you used to back up the symmetric encryption keys in step 1.

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

For more information about Reporting Services trace logs, visit the following Microsoft Developer Network (MSDN) Web site:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa972243(SQL.80).aspx
For more information about the RSReportServer.config configuration file, visit the following Microsoft Web site:
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa972212 (SQL.80)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 842421 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 Reporting Services
Keywords: 
kbtshoot kbconfig kbservice kbreport kbmsg kbuser kbsettings kblogin kberrmsg kbprb kbmt KB842421 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:842421

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com