วิธีการสร้างกราฟแท่งที่มีเส้นแนวโน้มในแผนภูมิในตัวออกแบบรายงาน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 842422 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการลงจุดข้อมูลในแผนภูมิเป็นกราฟแท่งที่มีเส้นแนวโน้ม โดยใช้ตัวออกแบบรายงาน คุณต้องมีสองชุดของข้อมูลที่จะพล็อตกราฟแท่งที่มีเส้นแนวโน้ม บทความนี้อธิบายวิธีการสองวิธีในการลงจุดข้อมูลที่ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของการสอบถามที่ใช้ในการดึงข้อมูล:
 • สร้างกราฟแท่งที่มีเส้นแนวโน้ม โดยการใช้การสอบถามอย่างง่าย
 • สร้างกราฟแท่งที่มีเส้นแนวโน้ม โดยใช้แบบสอบถามที่ซับซ้อน

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้ตัวออกแบบรายงานใน Microsoft SQL Server 2000 บริการรายงานการลงจุดข้อมูลในแผนภูมิเป็นกราฟแท่งที่มีเส้นแนวโน้ม คุณสามารถใช้เส้นแนวโน้มในแผนภูมิเพื่อการลงจุดชุดผลลัพธ์ achieved หรือค่ากับชุดของเป้าหมายมาตรฐาน หรือค่า ดังนั้น การลงจุดเป็นกราฟแท่งที่แสดงผลลัพธ์ achieved หรือค่า โดยใช้เส้นแนวโน้มที่แสดงถึงเป้าหมายมาตรฐานหรือค่า คุณต้องมีสองชุดของข้อมูล บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับตัวอย่างที่สองที่ใช้แตกต่างกันสองชุดของค่าข้อมูลการลงจุดเป็นกราฟแท่งที่มีเส้นแนวโน้ม

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิที่แตกต่างกันสองชุดของข้อมูลที่ใช้ คุณต้องสร้างแบบสอบถามที่ส่งกลับค่าเป็นชุดข้อมูล ชุดข้อมูลนี้ต้องรวมแตกต่างกันสองชุดของข้อมูลที่ดึงมาจากแหล่งข้อมูลอย่าง น้อยหนึ่งรายการ The complexity of the query may vary based on the organization of the data in the data source.

Create a bar graph that has a trend line by using a simple query

If the data in the data source is organized so that the two different sets of data can be retrieved easily, you can use a simple query to create the chart. The following example illustrates how to create a bar graph that has a trend line by using a simple query:
 1. In Report Designer, use the following information to create a new report:
  Data source
  ------------------
  Name: Northwind
  Type: Microsoft SQL Server
  Connection string: data source=<Instance of SQL Server>;initial catalog=Northwind
  
  Query string
  ------------------
  SELECT TOP 10 *, NULL AS NullUnits
  FROM [Alphabetical list of products]
  WHERE (UnitsOnOrder > 0)
  
  Report name
  ------------------
  TrendReport
  หมายเหตุ:When you create the report project, you must provide the appropriate credentials to access the database on the instance of the SQL Server.
 2. In Layout view, add a chart control. Name the chart controlTrendChart.

  For more information about how to add a chart to a report, visit the following MSDN Web site:
  http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa179406(SQL.80).aspx
 3. In the fields pane, select the following fields, and then drag the fields to theDrop data fields hereส่วนนี้TrendChartchart control:
  • UnitsInStock
  • UnitsOnOrder
  หมายเหตุ:ถ้าการDrop data fields heresection is not displayed, double-click theTrendChartchart control. กระบวนการDrop data fields hereส่วน การDrop category fields heresection, and theDrop series fields heresection are displayed.
 4. In the fields pane, select the following fields, and then drag the fields to theDrop category fields heresection of theTrendChartchart control:
  • CategoryID
  • ชื่อผลิตภัณฑ์
 5. คลิกขวาTrendChartchart control, and then clickคุณสมบัติ.
 6. ในการChart Propertiesกล่องโต้ตอบ คลิกการข้อมูลแท็บ
 7. ในการค่าต่างๆ:รายการ คลิกUnits On Orderแล้ว คลิกแก้ไข.
 8. ในการEdit Chart Valueกล่องโต้ตอบ คลิกการลักษณะที่ปรากฏแท็บ
 9. คลิกเพื่อเลือกนั้นPlot data as lineกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
 10. ในการChart Propertiesกล่องโต้ตอบ คลิกตกลง.

  In Report Designer, a chart that has Units In Stock as the bar graph and Units On Order as the trend line is created.

Create a bar graph that has a trend line by using a complex query

If the data in the data sources is organized so that the two different sets of data cannot be retrieved easily, you have to use a complex query to retrieve the dataset. The following example illustrates how to create sample tables and insert rows. The sample also illustrates how to create a chart that uses a complex query to retrieve a dataset by combining two different sets of data that are retrieved from the sample tables. To create a bar graph that has a trend line by using a complex query, follow these steps:
 1. เริ่มตัววิเคราะห์คำถาม SQL
 2. ในการpubssample SQL Server database, create three tables to store the data that is used to plot the bar graph and the trend line in the chart. To do this, run the following command in the query window:
  use pubs
  go
  
  CREATE TABLE [dbo].[Sales] (
  	[salesid] [int] NULL ,
  	[salesvalue] [int] NULL ,
  	[salestypeid] [int] NULL ,
  	[salestimeid] [int] NULL 
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  
  CREATE TABLE [dbo].[SalesTime] (
  	[salestimeid] [int] NULL ,
  	[salesmonth] [varchar] (10) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL 
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  
  CREATE TABLE [dbo].[SalesType] (
  	[salestypeid] [int] NULL ,
  	[salestypename] [varchar] (10) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL 
  ) ON [PRIMARY]
  GO
 3. Insert data into the tables that you created in step 2. To do this, run the following command in the query window:
  insert into SalesTime(SalesTimeId, SalesMonth) values (1, 'Jan');
  insert into SalesTime(SalesTimeId, SalesMonth) values (2, 'Feb');
  insert into SalesTime(SalesTimeId, SalesMonth) values (3, 'Mar');
  
  insert into SalesType(SalesTypeID, SalesTypeName) values(1, 'Achieved');
  insert into SalesType(SalesTypeID, SalesTypeName) values(2, 'Target');
  
  insert into Sales(SalesID, SalesValue, SalesTypeID, SalesTimeId)
  values(1, 56, 1, 1);
  insert into Sales(SalesID, SalesValue, SalesTypeID, SalesTimeId)
  values(2, 40, 2, 1);
  insert into Sales(SalesID, SalesValue, SalesTypeID, SalesTimeId)
  values(3, 70, 1, 2);
  insert into Sales(SalesID, SalesValue, SalesTypeID, SalesTimeId)
  values(4, 100, 2, 2);
  insert into Sales(SalesID, SalesValue, SalesTypeID, SalesTimeId)
  values(5, 50, 1, 3);
  insert into Sales(SalesID, SalesValue, SalesTypeID, SalesTimeId)
  values(6, 65, 2, 3);
 4. In Report Designer, use the following information to create a report:
  Data source
  ------------------
  Name: pubs
  Type: Microsoft SQL Server
  Connection string: data source=<Instance of SQL Server>;initial catalog=pubs
  
  Query string
  ------------------
  SELECT null as targetvalue, Sales.salesvalue as achieved, SalesTime.salesmonth, SalesType.salestypename
  FROM Sales INNER JOIN
      SalesType ON Sales.salestypeid = SalesType.salestypeid INNER JOIN
      SalesTime ON Sales.salestimeid = SalesTime.salestimeid
  where salestypename='Achieved'
  union
  SELECT b.salesvalue as targetvalue, null achieved, SalesTime.salesmonth, SalesType.salestypename
  FROM Sales b INNER JOIN
     SalesType ON b.salestypeid = SalesType.salestypeid INNER JOIN
     SalesTime ON b.salestimeid = SalesTime.salestimeid
  where salestypename='Target'
  
  Report name
  ------------------
  TrendReport
  หมายเหตุ:When you create the report project, you must provide the appropriate credentials to access the database on the instance of the SQL Server.
 5. In Layout view, add a chart control. Name the chart controlTrendChart.

  For more information about how to add a chart to a report, visit the following Microsoft Web site:
  http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa179406(SQL.80).aspx
 6. In the fields pane, select the following fields, and then drag the fields to theDrop data fields hereส่วนนี้TrendChartchart control:
  • targetvalue
  • achievedvalue
  หมายเหตุ:ถ้าการDrop data fields heresection is not displayed, double-click theTrendChartchart control. กระบวนการDrop data fields hereส่วน การDrop category fields heresection, and theDrop series fields heresection are displayed.
 7. In the fields pane, select theSalesMonthfield, and then drag theSalesMonthfield to theDrop category fields hereส่วนนี้TrendChartchart control.
 8. คลิกขวาTrendChartchart control, and then clickคุณสมบัติ.
 9. ในการChart Propertiesกล่องโต้ตอบ คลิกการข้อมูลแท็บ
 10. ในการค่าต่างๆ:รายการ คลิกtargetvalueแล้ว คลิกแก้ไข.
 11. ในการEdit Chart Valueกล่องโต้ตอบ คลิกการลักษณะที่ปรากฏแท็บ
 12. คลิกเพื่อเลือกนั้นPlot data as lineกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
 13. ในการChart Propertiesกล่องโต้ตอบ คลิกตกลง.
In Report Designer, a chart that has achievedvalue as the bar graph and targetvalue as the trend line is created.

To retrieve the data from the tables that you created in step 2, you can run the following simple query:
SELECT   Sales.salesvalue, SalesType.salestypename, SalesTime.salesmonth
FROM     Sales INNER JOIN
           SalesType ON Sales.salestypeid = SalesType.salestypeid INNER JOIN
           SalesTime ON Sales.salestimeid = SalesTime.salestimeid
ORDER BY SalesType.salestypename
This query returns output that is similar to the following:

salesvalue salestypename salesmonth 
----------- ------------- ---------- 
56     Achieved   Jan
56     Achieved   Jan
70     Achieved   Feb
70     Achieved   Feb
50     Achieved   Mar
50     Achieved   Mar
56     Achieved   Jan
56     Achieved   Jan
70     Achieved   Feb
70     Achieved   Feb
50     Achieved   Mar
50     Achieved   Mar
40     Target    Jan
40     Target    Jan
100     Target    Feb
100     Target    Feb
65     Target    Mar
65     Target    Mar
40     Target    Jan
40     Target    Jan
100     Target    Feb
100     Target    Feb
65     Target    Mar
65     Target    Mar
The data in the query output only includes one set of values. Therefore, you cannot use this query to obtain the dataset that is used to plot the bar graph and the trend line in the chart. If you create the query to retrieve two sets of data from the tables, you can use the query to obtain the dataset that is used to plot the bar graph and the trend line in the chart. The query that you used in step 4 to create a report returns output that is similar to the following:

targetvalue achieved  salesmonth salestypename 
----------- ----------- ---------- ------------- 
NULL    50     Mar    Achieved
NULL    56     Jan    Achieved
NULL    70     Feb    Achieved
40     NULL    Jan    Target
65     NULL    Mar    Target
100     NULL    Feb    Target
The data in the query output includes two sets of data that are retrieved from the tables. Therefore, you can use the query to obtain the dataset that is used to create the chart.

ข้อมูลอ้างอิง

For additional information about how to create a chart in Report Designer, visit the following MSDN Web sites:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 842422 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 Reporting Services
Keywords: 
kbscript kbreport kbdragdrop kbcontrol kbchart kbquery kblayout kbsample kbinfo kbcode kbhowto kbmt KB842422 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:842422

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com