T?ng quan v? các v?n đ? có th? x?y ra khi chia s? hành chính b? thi?u

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 842715 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các tri?u ch?ng có th? x?y ra khi m?t ho?c nhi?u hơn n?a c?a các c? ph?n hành chính ?n b? thi?u trên máy tính c?a b?n. Bài vi?t c?ng cung c?p thông tin v? làm th? nào đ? gi?i quy?t v?n đ? này.

N?u b?n đ? xác đ?nh r?ng máy tính c?a b?n là thi?u m?t ho?c nhi?u c?a các c? ph?n hành chính ?n, h?y xem ph?n "Nguyên nhân" và "Gi?i quy?t" ph?n. Nh?n ra r?ng c? phi?u không có trong b?ng qu?n tr? thư?ng ch? ra r?ng máy tính trong câu h?i đ? b? xâm ph?m b?i ph?n m?m gây h?i. Chúng tôi khuyên b?n nên dùng đ?nh d?ng và cài xác lập lại Windows trên các máy ch? b? xâm ph?m.

TRI?U CH?NG

B?n có th? tr?i nghi?m m?t lo?t các v?n đ? khi chia s? hành chính đang b? lo?i b? ho?c n?u không b? thi?u t? máy tính c?a b?n.

N?u b?n s? d?ng m?ng chia s? l?nh ho?c MPSReports, đ?u ra có th? cho th?y r?ng máy tính c?a b?n là thi?u IPC$, ADMIN$, ho?c C$ chia s?. N?u b?n tái t?o m?t chia s? không có trong b?ng, có th? là thi?u m?t l?n n?a sau khi kh?i đ?ng ti?p theo ho?c kí nh?p. V?n đ? này có th? x?y ra ngay c? khi b?n đ?t AutoShareServer và AutoShareWks registry giá tr? DWORD 1.

B?n có th? t?m th?y các quá tr?nh không bi?t B?t đ?u t? m?c tin thư thoại Startup ho?c t? các
Ch?y
then ch?t trong s? ki?m nh?p. Ph?n m?m ch?ng vi-rút có th? phát hi?n vi-rút, sâu, Trojan ho?c backdoors. Ho?c m?c tin thư thoại g?c FTP trên m?t Máy ch? Web có th? đư?c làm đ?y v?i các t?p tin không r?.

Danh sách sau đây là danh sách toàn di?n c?a hành vi có v?n đ? mà có th? đư?c k?t h?p v?i v?n đ? này.
 • N?u máy tính b? ?nh hư?ng là b? ki?m soát mi?n, b?n có th? nh?n các thông báo l?i trên máy tính khách hàng trong quá tr?nh kí nh?p m?ng hay trong th?i gian khi h? c? g?ng tham gia vùng. Đôi khi, b?n có th? kí nh?p v?i các khách hàng máy tính đang ch?y Microsoft Windows 2000 ho?c Microsoft Windows XP, nhưng b?n không th? kí nh?p v?i các khách hàng máy tính đang ch?y Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 ho?c Microsoft Windows Millennium Edition. Trên Windows 9 x d?a trên máy tính, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  • M?t kh?u tên mi?n b?n cung c?p là không đúng, ho?c truy c?p vào máy ch? kí nh?p c?a b?n đ? b? t? ch?i.
  • kí nh?p h? ph?c v? không công nh?n m?t kh?u vùng c?a b?n, ho?c truy c?p vào các máy ch? đ? b? t? ch?i.
  Khi b?n c? g?ng kí nh?p vào m?ng trên m?t máy tính d?a trên Windows 2000 ho?c Windows XP d?a trên, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như dư?i đây:
  Không có máy ch? kí nh?p có s?n đ? ph?c v? yêu c?u kí nh?p.
  Khi b?n c? g?ng tham gia vùng, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như dư?i đây:
  L?i sau xu?t hi?n đang c? g?ng tham gia vùng 'Domain_Name': Tên m?ng không th? đư?c t?m th?y.
 • Khi b?n c? g?ng truy c?p ho?c xem máy tính b? ?nh hư?ng t? xa b?ng cách s? d?ng đư?ng d?n UNC, m?t ổ đĩa đư?c ánh x?, lư?i s? d?ng l?nh, l?nh r?ng xem , ho?c b?ng cách duy?t m?ng trong khu ph? m?ng ho?c đ?a đi?m m?ng c?a tôi, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  • H? ph?c v? không đư?c c?u h?nh cho các giao d?ch.
  • Xu?t hi?n l?i h? th?ng 53. Đư?ng d?n m?ng không t?m th?y.
  • Domain_Name không ph?i là có th? truy c?p.
 • B?n có th? nh?n đư?c l?i khi b?n c? g?ng th?c hi?n tác v? qu?n tr? b? ki?m soát mi?n. Ví d?, MMC snap-in như ngư?i dùng m?c tin thư thoại ho?t đ?ng và máy tính ho?c ho?t đ?ng m?c tin thư thoại các web site và b?n ghi d?ch v? có th? không ph?i B?t đ?u, và b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như dư?i đây:
  Đ?t tên thông tin không th? đư?c v? trí b?i v?: n? l?c kí nh?p th?t b?i.
 • Khi b?n c? g?ng thêm ngư?i dùng vào nhóm bảo mật, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như dư?i đây:
  B? nh?t đ?i tư?ng không th? m? v? không có v? trí mà t? đó đ? l?a ch?n các đ?i tư?ng có th? đư?c t?m th?y.
 • Khi b?n c? g?ng ch?y Netdom.exe t? Windows 2000 h? tr? công c? đ? t?m các vai tr? FSMO, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như dư?i đây:
  Không th? C?p Nh?t m?t kh?u. Giá tr? đư?c cung c?p như m?t kh?u hi?n th?i là không chính xác.
 • Khi b?n c? g?ng ch?y Dcdiag.exe t? các công c? h? tr? Windows 2000, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như dư?i đây:
  Th?t b?i v?i 67: tên m?ng không th? đư?c t?m th?y
  Các k?t qu? t? Dcdiag.exe có th? c?ng li?t kê LDAP gi?i h?n trên l?i tương t? như dư?i đây:
  gi?i h?n trên LDAP th?t b?i v?i l?i 1323.
 • Khi b?n c? g?ng ch?y Netdiag.exe t? các công c? h? tr? Windows 2000, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như dư?i đây:
  DC danh sách ki?m tra........... : Th?t b?i
  Không th? li?t kê DCs b?ng cách s? d?ng các tr?nh duy?t. [NERR_BadTransactConfig]
 • N?u b?n ch?y m?t d?u ki?m v?t m?ng khi b?n th? k?t n?i t?i máy tính b? ?nh hư?ng, b?n có th? th?y k?t qu? tương t? như dư?i đây:
  C session setup & X, Username = username, and C tree connect & X, Share = \\<Server_Name>\IPC$
  R session setup & X - DOS Error, (67) BAD_NET_NAME
  
 • Trên máy ch?, b?n ghi d?ch v? th?ng có th? B?t đ?u ho?c giao di?n đi?u khi?n th?ng có th? hi?n th? m?t x màu đ?, ho?c c? hai.
 • NetBT 4311 s? ki?n tương t? như sau đây có th? đư?c đăng b?ng tr?nh xem s? ki?n:

  T? ch?c s? ki?n ID: 4311
  S? ki?n ngu?n: NetBT
  Lo?i s? ki?n: l?i
  Mô t?: Kh?i t?o th?t b?i v? tr?nh khi?n tr?nh không th? t?o

 • Bàn đi?u khi?n Terminal Services c?p gi?y phép có th? không ph?i B?t đ?u, và b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như dư?i đây:
  • Không có máy ch? mức cấp phép b?n ghi d?ch v? đ?u cu?i có s?n trong hi?n t?i tên mi?n ho?c nhóm làm vi?c. Đ? k?t n?i v?i máy ch? mức cấp phép khác, b?m vào gi?y phép, b?m vào k?t n?i và b?m vào tên h? ph?c v?.
  • Đ?a ch? m?ng không h?p l?
 • b?n ghi d?ch v? cho Macintosh không có th? B?t đ?u. Khi b?n c? g?ng ch?y b?n ghi d?ch v?, các s? ki?n tương t? như sau đây có th? đư?c đăng trong tr?nh xem s? ki?n:

  Lo?i s? ki?n: l?i
  S? ki?n ngu?n: MacFile
  Th? lo?i s? ki?n: không có
  ID s? ki?n: 10021
  Ngư?i dùng: N/A
  Mô t?: Các máy ch? File cho Macintosh b?n ghi d?ch v? đ? không th? liên h? v?i b? b? ki?m soát mi?n đ? có đư?c thông tin tên mi?n.

  Lo?i s? ki?n: l?i
  S? ki?n ngu?n: MacFile
  Th? lo?i s? ki?n: không có
  T? ch?c s? ki?n ID: 10027
  Ngư?i dùng: N/A
  Mô t?: Xu?t hi?n l?i trong khi đang kh?i t?o máy ch? t?p tin cho Macintosh b?n ghi d?ch v?. M?t ch? đ? tr? giúp h? ph?c v? không th? kh?i t?o đư?c. Các m? l?i c? th? là trong d? li?u.

  Lo?i s? ki?n: l?i
  S? ki?n ngu?n: MacFile
  Th? lo?i s? ki?n: không có
  ID s? ki?n: 10001
  Ngư?i dùng: N/A
  Mô t?: Không th? kh?i đ?ng máy ch? t?p tin cho Macintosh b?n ghi d?ch v?. M?t h? th?ng c? th? hi?n l?i. m? l?i là trong d? li?u

  Lo?i s? ki?n: l?i
  S? ki?n ngu?n: B? đi?u khi?n b?n ghi d?ch v?
  Th? lo?i s? ki?n: không có
  T? ch?c s? ki?n ID: 7024
  Ngư?i dùng: N/A
  Mô t?: Các máy ch? File cho Macintosh b?n ghi d?ch v? ch?m d?t v?i b?n ghi d?ch v? c? th? l?i 1722.

NGUYÊN NHÂN

Nh?ng v?n đ? này có th? x?y ra sau khi m?t chương tr?nh lo?i b? hành chính chia s? trên máy tính đang ch?y Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000 ho?c Windows NT 4.0.

Thư?ng xuyên, ngư?i s? d?ng trái phép k?t n?i v?i các c? ph?n hành chính b?ng cách t?n d?ng y?u m?t kh?u, thi?u C?p Nh?t b?o m?t, tr?c ti?p ti?p xúc c?a máy tính v?i Internet, ho?c s? k?t h?p c?a các y?u t? này. Nh?ng ngư?i s? d?ng đ?c h?i sau đó cài đ?t chuyên bi?t ph?n m?m gây h?i đ? m? r?ng ?nh hư?ng c?a h? trên máy tính và hơn ph?n c?n l?i c?a m?ng máy tính. Trong nhi?u trư?ng h?p, các chương tr?nh đ?c h?i lo?i b? các c? ph?n hành chính như là m?t đ?ng thái ph?ng th? đ? ngăn ch?n ngư?i s? d?ng đ?c h?i khác c?nh tranh vi?c ki?m soát c?a các h? th?ng b? nhi?m b?nh.

Nhi?m b?i m?t trong nh?ng chương tr?nh đ?c h?i có th? đ?n tr?c ti?p t? Internet ho?c t? m?t máy tính khác trên m?ng c?c b? b? nhi?m b?nh. Đi?u này thư?ng ch? ra r?ng an ninh trên m?ng là y?u. V? v?y, n?u b?n th?y nh?ng tri?u ch?ng này, chúng tôi đ? ngh? b?n ki?m tra t?t c? các máy tính khác trên m?ng cho các chương tr?nh đ?c h?i b?ng cách s? d?ng ch?ng vi-rút ph?n m?m và phần mềm chống phần mềm gián điệp phát hi?n công c?. Chúng tôi c?ng đ? ngh? r?ng b?n th?c hi?n m?t phân tích an ninh đ? xác đ?nh các l? h?ng trên m?ng. H?y xem ph?n "Gi?i quy?t" thông tin v? làm th? nào đ? phát hi?n các chương tr?nh đ?c h?i và làm th? nào đ? phân tích an ninh m?ng.

M?t ví d? v? m?t chương tr?nh mà m?c tiêu chia s? hành chính là chương tr?nh Win32.Agobot. Đ? chi ti?t k? thu?t v? cách th?c ho?t đ?ng c?a chương tr?nh này, h?y truy c?p máy tính Associates Virus thông tin trung tâm Web site sau:
http://www3.ca.com/securityadvisor/virusinfo/virus.aspx?ID=37776
Microsoft cung c?p bên th? ba thông tin liên h? đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. Thông tin này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên h? bên th? ba này.Lưu ? Win32.Agobot là ch? là m?t ví d?. Các chương tr?nh đ?c h?i tr? nên l?i th?i như nhà cung c?p ch?ng virus phát hi?n chúng và thêm chúng vào đ?nh ngh?a virus c?a chúng. Tuy nhiên, ngư?i s? d?ng đ?c h?i thư?ng xuyên phát tri?n chương tr?nh m?i và các bi?n th? tránh phát hi?n b?ng ph?n m?m ch?ng vi-rút.

GI?I PHÁP

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? thay đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows


Đ? ki?m tra xem li?u m?t máy tính b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ki?m tra các giá tr? s? ki?m nh?p AutoShareServer và AutoShareWks đ? đ?m b?o r?ng h? không đư?c đ?t v? 0:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, sau đó nh?n ENTER.
  2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào sub-key ki?m nh?p sau đây: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
  3. N?u AutoShareServer và AutoShareWks DWORD giá tr? trong các
   LanmanServer\Parameters
   Sub-Key đư?c c?u h?nh v?i m?t d? li?u giá tr? là 0, thay đ?i giá tr? đó 1.

   Lưu ? N?u các giá tr? này không t?n t?i, b?n không c?n ph?i t?o cho h? b?i v? hành vi m?c đ?nh là đ? t? đ?ng t?o ra các c? ph?n hành chính.
  4. Thoát kh?i Registry Editor.
 2. Kh?i đ?ng l?i máy tính. Thông thư?ng, máy tính đang ch?y Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000 ho?c Windows NT 4.0 t? đ?ng t?o ra các c? ph?n hành chính trong khi kh?i đ?ng.
 3. Sau khi máy tính kh?i đ?ng l?i, h?y ki?m ch?ng r?ng các c? ph?n hành chính đang ho?t đ?ng. Đ? ki?m tra các c? ph?n, s? d?ng các m?ng chia s? b? ch? huy. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i CMD, sau đó nh?n ENTER.
  2. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, g? m?ng chia s?, sau đó nh?n ENTER.
  3. T?m các Admin$, C$ và IPC$ hành chính c? ph?n trong danh sách các c? ph?n.
N?u các c? ph?n hành chính không đư?c li?t kê, máy tính có th? ch?y m?t chương tr?nh mà lo?i b? các c? ph?n trong khi kh?i đ?ng. Đ? t?m các chương tr?nh đ?c h?i, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. S? d?ng các đ?nh ngh?a virus m?i nh?t đ? ch?y m?t đ?y đ? quét ch?ng vi-rút trên máy tính. B?n có th? s? d?ng ph?n m?m ch?ng vi-rút c?a b?n ho?c s? d?ng m?t d?ch m?t s? ch?c năng quét vi-rút v? mi?n phí có s?n trên Internet. H?y xem ph?n "Thông tin thêm" cho các liên k?t đ? đ?nh ngh?a virus C?p Nh?t và quét tr?c tuy?n mi?n phí t? nhà cung c?p ph?n m?m ch?ng vi-rút.

  Quan tr?ng N?u b?n nghi ng? r?ng m?t máy tính b? nhi?m m? đ?c h?i, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n g? b? nó t? m?ng càng s?m càng t?t. Chúng tôi đ? ngh? này b?i v? m?t ngư?i s? d?ng đ?c h?i có th? s? d?ng máy tính b? nhi?m đ? B?t đ?u các cu?c t?n công phân ph?i t? ch?i c?a b?n ghi d?ch v? (DDoS), g?i e-mail thương m?i không đư?c yêu c?u, ho?c đ? chia s? đ?ng g?i b?t h?p pháp c?a ph?n m?m, âm nh?c và phim ?nh.
 2. N?u vi?c quét ch?ng vi-rút xác đ?nh m?t chương tr?nh trên h? th?ng, s? d?ng hư?ng d?n lo?i b? nhà cung c?p ch?ng vi-rút. Ngoài ra, xem xét vi?c đánh giá m?i đe d?a và các chi ti?t k? thu?t v? chương tr?nh trên web site c?a b?n nhà cung c?p ch?ng vi-rút. Đ?c bi?t, ki?m tra xem n?u chương tr?nh bao g?m kh? năng backdoor. Kh? năng Backdoor có ngh?a r?ng chương tr?nh cung c?p m?t cách cho ngư?i s? d?ng đ?c h?i đ? giành l?i quy?n ki?m soát c?a h? th?ng n?u chương tr?nh phát hi?n và lo?i b?.

  N?u các chi ti?t k? thu?t v? chương tr?nh ch? ra r?ng nó có kh? năng backdoor, chúng tôi khuyên b?n đ?nh d?ng đ?a c?ng c?a máy tính và cài xác lập lại Windows m?t cách an toàn. Đ? bi?t thông tin v? vi?c c?i thi?n an ninh Windows trên máy tính và máy ch?, truy c?p vào Microsoft Security hư?ng d?n trung tâm Web site sau:
  http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc184906.aspx
 3. N?u vi?c ch?ng vi-rút quét không xác đ?nh m?t chương tr?nh trên h? th?ng, nó không có ngh?a r?ng các máy tính không b? nhi?m b?i m?t chương tr?nh. Nhi?u kh? năng, nó có th? có ngh?a r?ng chương tr?nh là m?t chương tr?nh m?i ho?c bi?n th?, và r?ng các đ?nh ngh?a virus m?i nh?t không th? phát hi?n nó. Trong trư?ng h?p này, liên h? v?i nhà cung c?p ch?ng vi-rút báo cáo v?n đ?, ho?c m? m?t v? vi?c h? tr? v?i b?n ghi d?ch v? H? tr? S?n ph?m c?a Microsoft (PSS) đ? đi?u tra.
 4. Sau khi hoàn t?t vi?c quét ch?ng vi-rút, ki?m tra máy tính cho các chương tr?nh đ?c h?i khác, ví d? như phần mềm chống phần mềm gián điệp ho?c ngư?i s? d?ng trái phép công c?. H?y xem ph?n "Thông tin thêm" cho các liên k?t đ?n phần mềm chống phần mềm gián điệp và ngư?i s? d?ng đ?c h?i phát hi?n công c?.
 5. Ki?m tra t?t c? các máy tính khác trên m?ng cho các chương tr?nh đ?c h?i và th?c hi?n m?t phân tích an ninh đ? xác đ?nh các l? h?ng trên m?ng. Phân tích an ninh m?ng, chúng tôi khuyên b?n s? d?ng các công c? Phiên b?n 1.2.1 Microsoft Baseline Security Analyzer. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? công c? này, h?y truy c?p Microsoft Baseline Security Analyzer Web site sau:
  http://technet.Microsoft.com/en-US/Security/cc184924.aspx

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thông tin k? thu?t v? làm th? nào đ? giúp b?o m?t m?ng c?a b?n, truy c?p vào Microsoft TechNet b?o m?t Web site sau:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Default.mspx
Đ? có đư?c thông tin C?p Nh?t đ?nh ngh?a virus t? nhà cung c?p ph?n m?m di?t virus, truy c?p vào b?t k? m?t trong các web site bên th? ba sau đây:Đ? có đư?c m?t quét tr?c tuy?n mi?n phí t? m?t nhà bán ph?n m?m di?t virus, truy c?p vào b?t k? m?t trong các web site bên th? ba sau đây:Đ? có đư?c phần mềm chống phần mềm gián điệp và các công c? phát hi?n ngư?i s? d?ng trái phép, truy c?p vào b?t k? m?t trong các web site bên th? ba sau đây:Microsoft cung c?p bên th? ba thông tin liên h? đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. Thông tin này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên h? bên th? ba này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 842715 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Ba 2012 - Xem xét l?i: 0.1
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
T? khóa: 
kb3rdparty kbtshoot kbprb kbmt KB842715 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:842715

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com