Sist?mai Windows Server 2003, Windows XP un Windows 2000 pieejam? atjaunin?jumu pakotne, kur? ir ietverts pakalpojums BITS 2.0 un WinHTTP 5.1

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 842773 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Svar?gi! ?aj? rakst? ir inform?cija par re?istra modific??anu. Pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumkopiju. P?rliecinieties, vai zin?t, k? atjaunot re?istru, ja rodas k?da probl?ma. Lai sa?emtu papildinform?ciju par re?istra dubl?jumkopijas izveidi, atjauno?anu un modific??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
256986 Microsoft Windows re?istra apraksts
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? sniegta inform?cija par kombin?tu atjaunin?jumu pakotni, kur? iek?auta fona inteli?ent?s p?rs?t??anas pakalpojuma (Background Intelligent Transfer Service ? BITS) versija 2.0 un Microsoft Windows HTTP pakalpojumu (WinHTTP) versija 5.1. ?aj? rakst? aprakst?ti BITS 2.0 un WinHTTP 5.1 jaunie l?dzek?i un uzlabojumi. Rakst? nor?d?ta ar? atjaunin?jumu pakotnes atra?an?s vieta un sniegtas nor?des t?s instal??anai un no?em?anai.

IEVADS

Atjaunin?jumu pakotne, kur? iek?auts atjaunin?jums BITS 2.0 un WinHTTP 5.1, tagad ir pieejama sist?mai Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP un Microsoft Windows 2000. ?? pakotne atjaunina BITS uz versiju 2.0 un atjaunina WinHTTP 5.1. ?ie atjaunin?jumi pal?dz nodro?in?t optim?lu lejupiel?di, izmantojot autom?tisk?s atjaunin??anas pakalpojuma, Microsoft Windows atjaunin??anas pakalpojuma un citu programmu n?kam?s versijas, kur?s BITS tiek lietots, lai p?rs?t?tu failus, izmantojot d?kst?v? eso?u t?kla joslas platumu.

?ie BITS un WinHTTP 5.1 paredz?tie atjaunin?jumi ir Windows atjaunin??anas pakalpojuma un autom?tisk?s atjaunin??anas pakalpojuma jauno izlaidumu oblig?ti komponenti. BITS 2.0 uzlabo p?rs?t??anas ?trumu, atsp?jo?anu un samazina t?kla joslas platuma pat?ri?u failu p?rs?t??anas laik?. Jaunie BITS 2.0 l?dzek?i darbojas ar lietot?ja identit?ti, un atjaunin?jum? WinHTTP 5.1 iek?aut? no??ir?anas optimiz?cija pal?dz uzlabot t?das datu p?rs?t??anas dro??bu un elast?bu, kur? tiek izmantots BITS.

PAPILDINDORM?CIJA

BITS 2.0

BITS 2.0 ir Windows sist?mas komponents, kas nodro?ina vienlaic?gu failu p?rs?t??anu fon? un priek?pl?n?. ?? failu p?rs?t??ana ietver aug?upiel?des un lejupiel?des. Failu p?rs?t??anai BITS izmanto d?kst?v? eso?u t?kla joslas platumu. Pakalpojumu BITS 2.0 failu p?rs?t??anai izmanto Windows atjaunin??anas pakalpojums un citas programmas. BITS 2.0 l?dzek?i nodro?ina atbalstu failu diapazona lejupiel?dei, servera zi?ojumu bloka (Server Message Block ? SMB) protokolam, sniedz iesp?ju ierobe?ot joslas platuma lietojumu un veikt vienlaic?gu failu p?rs?t??anu priek?pl?n?.

BITS 2.0 p?rs?ta failus starp klientu un serveri. Tas ar? atgrie? klientam inform?ciju par failu aug?upiel?des un lejupiel?des oper?ciju norisi. BITS 2.0 nodro?ina ??dus l?dzek?us:
 • veic vienlaic?gas lejupiel?des priek?pl?n?;
 • atbalsta SMB protokolu att?lajiem nosaukumiem;
 • atbalsta failu diapazona lejupiel?di. Failu diapazona lejupiel?de ?auj programmai main?t faila p?rs?t??anas avotu;
 • uzlabo klienta joslas platuma pat?ri?u.
BITS 2.0 nodro?ina rindu p?rvald?bu failu p?rs?t??anas piepras?jumiem, kas sa?emti no vair?k?m programm?m, pamatojoties uz priorit??u l?me?iem, ko nor?da programmas, kas s?ta piepras?jumus. BITS 2.0 vienlaic?g? failu p?rs?t??ana priek?pl?n? atbalsta failu p?rs?t??anu no vair?kiem darbiem, izmantojot pilnu joslas platumu, un failu p?rs?t??anu fon?, izmantojot tikai d?kst?v? eso?u joslas platumu. Ja failu p?rs?t??anas process tiek p?rtraukts, t? viet?, lai atk?rtoti p?rs?t?tu visu failu, BITS var ats?kt failu p?rs?t??anu prec?zi no t?s vietas, kur? p?rs?t??ana tika p?rtraukta. BITS restart? p?rs?t??anu prec?zi no vietas, kur? t? tika p?rtraukta, un t?p?c gad?jumos, kad rodas trauc?jumi, piem?ram, p?rtr?kst t?kla savienojums vai notiek datora restart??an?s, visas p?rs?t??anas tiek efekt?vi ats?ktas.

BITS 2.0 ir veikti uzlabojumi, kas nodro?ina uzticamu pakalpojuma s?k?anu un beig?anu gad?jumos, kad sist?m? ir programmas, kuras izmanto sl??u pakalpojumu sniedz?jus. Programmas, kas izmanto sl??u pakalpojumu sniedz?jus, ir ar? da?as tre?o personu ugunsm?ra programmas.

BITS 2.0 p?rs?ta failus efekt?v?k, l?nos savienojumos ierobe?ojot joslas platuma pat?ri?a piepras?jumus. BITS 2.0 nodro?ina ar? uzlabotu piepras?jumu ierobe?o?anas atbalstu Kerberos autentifik?cijas vid?s. par jauno BITS 2.0 funkcionalit?ti un izmai??m, kas tiek ieviestas BITS 1.0 un 1.5 ?? atjaunin?juma instal??anas laik?, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
842309 Ir pieejams sist?mas Windows XP inteli?ent?s p?rs?t??anas pakalpojuma (Background Intelligent Transfer Service ? BITS) atjaunin?jums (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

WinHTTP 5.1

WinHTTP nodro?ina lietojumprogrammu interfeisu (Application Programming Interface ? API), kas atbalsta interneta protokolu HTTP/1.1. WinHTTP ir paredz?ts servera lietojumprogramm?m, kas sazin?s ar HTTP serveriem, sist?mas pakalpojumiem un klienta lietojumprogramm?m. BITS izmanto WinHTTP, lai s?t?tu HTTP piepras?jumus un apstr?d?tu atbildes.

?aj? WinHTTP 5.1 atjaunin?jum? ietverti ??di uzlabojumi:
 • uzlabojumi, kas pal?dz identific?t lietot?ju, kas uzs?k failu p?rs?t??anu;
 • uzlabojumi, kas pal?dz no??irt savienojumus, kas autentific?ti konkr?tam lietot?jam. Tas pal?dz nov?rst iesp?jam?bu, ka identit?ti var?tu imit?t cits lietot?js;
 • uzlabojumi, kas nodro?ina, ka laik?, kad lietot?js sazin?s ar starpniekserveri, ir iesp?jota dro??bas politika.

K? lejupiel?d?t un instal?t atjaunin?jumu pakotni, kur? ietverts sist?mai Windows Server 2003 paredz?tais atjaunin?jums BITS 2.0 un WinHTTP 5.1

Piez?me. Ja pakalpojums BITS dator? ir atsp?jots, tas tiek autom?tiski iesp?jots BITS 2.0 instal??anas laik?.

BITS 2.0 un WinHTTP 5.1 atrodas vien? pakotn? atjaunin?jum?, kura nosaukums ir KB842773. Lai lejupiel?d?tu un instal?tu pakotni KB842773, apmekl?jiet vietni Microsoft Windows Update:
http://update.microsoft.com
Administratori var lejupiel?d?t ?o atjaunin?jumu ar? Microsoft lejupiel?des centr?.

?o failu var lejupiel?d?t Microsoft lejupiel?des centr?:
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t pakotni WindowsServer2003-KB842773-x86-enu.exe t?l?t.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?d??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmanto visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, kas ir pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu no nesankcion?tu izmai?u veik?anas.

Administratori ?o atjaunin?jumu var izvietot, ar? izmantojot Microsoft programmat?ras atjaunin??anas pakalpojumus (PAP). Lai ieg?tu papildinform?ciju par PAP, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
810796 Programmat?ras atjaunin??anas pakalpojumu publiskais apraksts (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

K? lejupiel?d?t un instal?t atjaunin?jumu pakotni, kur? ietverts sist?mai Windows XP paredz?tais BITS 2.0 un WinHTTP 5.1

Piez?me. Ja pakalpojums BITS dator? ir atsp?jots, tas tiek autom?tiski iesp?jots BITS 2.0 instal??anas laik?.

BITS 2.0 un WinHTTP 5.1 atrodas vien? pakotn? atjaunin?jum?, kura nosaukums ir KB842773. Lai lejupiel?d?tu un instal?tu pakotni KB842773, apmekl?jiet vietni Microsoft Windows Update:
http://update.microsoft.com
Administratori var lejupiel?d?t ?o atjaunin?jumu ar? Microsoft lejupiel?des centr?.

?o failu var lejupiel?d?t Microsoft lejupiel?des centr?:
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t pakotni WindowsXP-KB842773-x86-enu.exe t?l?t.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?d??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmanto visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, kas ir pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu no nesankcion?tu izmai?u veik?anas.

Administratori ?o atjaunin?jumu var izvietot, ar? izmantojot Microsoft programmat?ras atjaunin??anas pakalpojumus (PAP). Lai ieg?tu papildinform?ciju par PAP, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
810796 Programmat?ras atjaunin??anas pakalpojumu publiskais apraksts (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

K? lejupiel?d?t un instal?t atjaunin?jumu pakotni, kur? ietverts sist?mai Windows 2000 paredz?tais BITS 2.0 un WinHTTP 5.1

Piez?me. Ja pakalpojums BITS dator? ir atsp?jots, tas tiek autom?tiski iesp?jots pakalpojuma BITS 2.0 instal??anas laik?.

BITS 2.0 un WinHTTP 5.1 atrodas vien? pakotn? atjaunin?jum?, kura nosaukums ir KB842773. Lai lejupiel?d?tu un instal?tu pakotni KB842773, apmekl?jiet vietni Microsoft Windows Update:
http://update.microsoft.com
Administratori var lejupiel?d?t ?o atjaunin?jumu ar? Microsoft lejupiel?des centr?.

?o failu var lejupiel?d?t Microsoft lejupiel?des centr?:
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t pakotni Windows2000-KB842773-x86-ENU.exe t?l?t.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?d??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmanto visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, kas ir pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu no nesankcion?tu izmai?u veik?anas.

Administratori ?o atjaunin?jumu var izvietot, ar? izmantojot Microsoft programmat?ras atjaunin??anas pakalpojumus (PAP). Lai ieg?tu papildinform?ciju par PAP, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
810796 Programmat?ras atjaunin??anas pakalpojumu publiskais apraksts (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

K? no?emt atjaunin?jumu pakotnes, kur?s ietverts sist?mai Windows Server 2003, Windows XP un Windows 2000 paredz?tais BITS 2.0 un WinHTTP 5.1

Lai atjaunin?jumu no?emtu p?c t? instal??anas, r?kojieties ??di.
 1. Noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, ierakstiet appwiz.cpl un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Sarakst? Pa?laik instal?t?s programmas noklik??iniet uz Windows XP labojumfails KB842773 un noklik??iniet uz No?emt.

  Piez?me. Windows Server 2003 labojumfails KB842773 ir paredz?ts sist?mai Windows Server 2003 un Windows 2000 labojumfails KB842773 ir paredz?ts sist?mai Windows 2000.
 3. Lai no?emtu atjaunin?jumu no datora, r?kojieties atbilsto?i nor?d?m, kas sniegtas Windows XP labojumfaila KB842773 no?em?anas vedn?.

  Piez?me. Windows Server 2003 labojumfails KB842773 ir paredz?ts sist?mai Windows Server 2003 un Windows 2000 labojumfails KB842773 ir paredz?ts sist?mai Windows 2000.
 4. P?c Windows XP labojumfaila KB842773 no?em?anas restart?jiet datoru.

  Piez?me. Windows Server 2003 labojumfails ? KB842773 ir paredz?ts sist?mai Windows Server 2003 un Windows 2000 labojumfails ? KB842773 ir paredz?ts sist?mai Windows 2000.
??s pakotnes no?em?anai administratori var izmantot ar? util?tu Spuninst.exe. Programmas fails Spuninst.exe atrodas map? %systemroot%\$NtUninstallKB842773$\spuninst. Mape %systemroot% ir mape, kur? instal?ta sist?ma Microsoft Windows.

K? p?rbaud?t to, vai ir instal?ta sist?mai Windows Server 2003 paredz?t? atjaunin?jumu pakotne, kur? ietverts BITS 2.0 un WinHTTP 5.1

Lai p?rbaud?tu, vai atjaunin?jums ir instal?ts, sal?dziniet dator? eso?os failus ar t?l?k sarakst? nor?d?tajiem failiem. ?ie faili atrodas map? %systemroot%\system32.

Piez?me. Fails qmgr.dll var atrasties ar? map? %systemroot%\system32\bits.

?? atjaunin?juma versijai ang?u valod? ir ?aj? tabul? nor?d?tie vai jaun?ki faila atrib?ti. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai uzzin?tu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a sada?as Datums un laiks cilni Laika josla.
  Datums    Versija     Lielums   Faila nosaukums
  --------------------------------------------------------------
  20.10.2004. 6.6.3790.220   7 680 bitsprx2.dll
  30.09.2004. 6.6.3790.220   7 168 bitsprx3.dll
  20.10.2004. 6.6.3790.220  364 032 qmgr.dll
  20.10.2004. 6.6.3790.220   18 944 qmgrprxy.dll
  20.10.2004. 5.2.3790.218  339 456 winhttp.dll
  19.09.2004. 5.2.3790.212  439 296 xpob2res.dll  
P?rliecin?ties par to, vai atjaunin?jums ir instal?ts var, ar? apl?kojot re?istr? eso?o inform?ciju. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di.

Br?din?jums. Ja nepareizi modific?jat re?istru, izmantojot re?istra redaktoru vai citu metodi, var rasties nopietnas probl?mas. ?o probl?mu d?? var n?kties atk?rtoti instal?t oper?t?jsist?mu. Microsoft nevar garant?t, ka ??s probl?mas var nov?rst. J?s uz?ematies atbild?bu par re?istra modific??anu.
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), Run (Izpild?t), rakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 2. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\HotFix\KB842773
  Ja atjaunin?jums ir instal?ts, apak?atsl?g? atrodas ievadne, kuras nosaukums ir Installed (Instal?ts) un v?rt?ba ir 1.

K? p?rbaud?t, vai ir instal?ta sist?mai Windows XP paredz?t? atjaunin?jumu pakotne, kur? ietverts BITS 2.0 un WinHTTP 5.1

Lai p?rbaud?tu, vai atjaunin?jums ir instal?ts, sal?dziniet dator? eso?os failus ar t?l?k sarakst? nor?d?tajiem failiem. ?ie faili atrodas map? %systemroot%\system32.

Piez?me. Fails Qmgr.dll var atrasties ar? map? %systemroot%\system32\bits.

?? atjaunin?juma versijai ang?u valod? ir ?aj? tabul? nor?d?tie vai jaun?ki faila atrib?ti. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai uzzin?tu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a sada?as Datums un laiks cilni Laika josla.
  Datums     Laiks  Versija      Lielums  Faila nosaukums
  --------------------------------------------------------------
  01.07.2004. 22:08 6.6.2600.1569    7 680 Bitsprx2.dll   
  01.07.2004. 22:08 6.6.2600.1569    7 168 Bitsprx3.dll   
  01.07.2004. 22:08 6.6.2600.1569   361 984 Qmgr.dll     
  01.07.2004. 22:08 6.6.2600.1569   17 408 Qmgrprxy.dll   
  01.07.2004. 22:08 5.1.2600.1557   331 776 Winhttp.dll   
  30.06.2004. 23:59 5.1.2600.1570   158 720 Xpob2res.dll   
P?rliecin?ties par to, vai atjaunin?jums ir instal?ts var, ar? apl?kojot re?istr? eso?o inform?ciju. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di.

Br?din?jums. Ja nepareizi modific? re?istru, izmantojot re?istra redaktoru vai citu metodi, var rasties nopietnas probl?mas. ?o probl?mu d?? var n?kties atk?rtoti instal?t oper?t?jsist?mu. Microsoft nevar garant?t, ka ??s probl?mas var nov?rst. J?s uz?ematies atbild?bu par re?istra modific??anu.
 1. Noklik??iniet uz S?kt, Izpild?t, rakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\HotFix\KB842773
  Ja atjaunin?jums ir instal?ts, apak?atsl?g? atrodas ievadne, kuras nosaukums ir Installed (Instal?ts) un v?rt?ba ir 1.

K? p?rbaud?t, vai ir instal?ta sist?mai Windows 2000 paredz?t? atjaunin?jumu pakotne, kur? ietverts BITS 2.0 un WinHTTP 5.1

Lai p?rbaud?tu, vai atjaunin?jums ir instal?ts, sal?dziniet dator? eso?os failus ar t?l?k sarakst? nor?d?tajiem failiem. ?ie faili atrodas map? %systemroot%\system32.

Piez?me. Fails qmgr.dll var atrasties ar? map? %systemroot%\system32\bits.

?? atjaunin?juma versijai ang?u valod? ir ?aj? tabul? nor?d?tie vai jaun?ki faila atrib?ti. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai uzzin?tu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a sada?as Datums un laiks cilni Laika josla.
  Datums    Versija     Lielums   Faila nosaukums
  --------------------------------------------------------------
  05.10.2004. 6.6.2600.1596   7 680 bitsprx2.dll
  05.10.2004. 6.6.2600.1596   7 168 bitsprx3.dll
  05.10.2004. 6.6.2600.1596  362 496 qmgr.dll
  05.10.2004. 6.6.2600.1596   17 408 qmgrprxy.dll
  11.10.2004. 5.1.2600.1557  331 776 winhttp.dll
  04.06.2004. 5.1.2600.1557  439 296 xpob2res.dll  
P?rliecin?ties par to, vai atjaunin?jums ir instal?ts var, ar? apl?kojot re?istr? eso?o inform?ciju. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di.

Br?din?jums. Ja nepareizi modific? re?istru, izmantojot re?istra redaktoru vai citu metodi, var rasties nopietnas probl?mas. ?o probl?mu d?? var n?kties atk?rtoti instal?t oper?t?jsist?mu. Microsoft nevar garant?t, ka ??s probl?mas var nov?rst. J?s uz?ematies atbild?bu par re?istra modific??anu.
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), Run (Izpild?t), rakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 2. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\HotFix\KB842773
  Ja atjaunin?jums ir instal?ts, apak?atsl?g? atrodas ievadne, kuras nosaukums ir Installed (Instal?ts) un v?rt?ba ir 1.

Zin?mas probl?mas

Var rasties ??das probl?mas.
 • Instal?jot atjaunin?jumu BITS 2.0_WinHTTP, instal??ana var neizdoties, un Windows fail? Update.log rodas k??da 80070643.
 • Instal?jot atjaunin?jumu BITS 2.0_WinHTTP, tiek sa?emts k??das zi?ojums ?Digital Signature Not Found? (Nav atrasts ciparparaksts).
Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o probl?mu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
822798 Nevar instal?t da?us atjaunin?jumus vai programmas

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par BITS, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa362827.aspx
Lai ieg?tu papildinform?ciju par WinHTTP, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa382925.aspx

Nov?rst?s probl?mas

Var rasties dubl?jumkopiju izveides programmas k??me, vai t? var nepareizi izsl?gt da?us failus no dubl?jumkopijas. P?c atjaunin?juma BITS 2.0_WinHTTP instal??anas

Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o probl?mu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
883357 Var rasties dubl?jumkopiju izveides programmas k??me, vai t? var nepareizi izsl?gt da?us failus no dubl?jumkopijas (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 842773 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2011. gada 13. maijs - P?rskat??ana: 12.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto KB842773

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com