Kompiuteris su ?Windows Server 2003? gali nebeatsakyti, kai t?siamas darbas po pristabdymo, o ?vykiai 1030 ir 1058 u?registruojami domeno valdiklio taikomosios programos ?urnale

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 842804 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

T?siant pristabdyto kompiuterio, kuriame veikia ?Windows Server 2003?, darb? kompiuteris gali nebeatsakyti. Be to, prie? pradedant rodyti darbalauk? iki vienos valandos rodomas prane?imo langas ?Taikomi asmeniniai parametrai?.

Paprastai t?siant pristabdyto kompiuterio, kuriame veikia ?Windows Server 2003?, darb? kompiuteris b?na u?rakintas. Tod?l, kad gal?tum?te pasiekti darbalauk?, turite ?eiti ? kompiuter?. Ta?iau kilus ?iai problemai kompiuteris neu?rakinamas ir nerodomas ?Windows Server 2003? ??jimo ekranas.

Be to, i? naujo paleid? kompiuter?, kuriame veikia ?Windows Server 2003?, domeno valdiklio programos ?vyki? ?urnale galite u?registruoti ?iuos ?vyki? prane?imus:
?vykio tipas: Klaida
?vykio ?altinis: Userenv
?vykio kategorija: N?ra
?vykio ID: 1058
Apra?as: ?Windows? negali pasiekti failo gpt.ini, skirto GPO CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Strategijos,CN=Sistema,DC=domenas,DC=com. Failas turi b?ti <\\domenas\sysvol\domain\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini>. (Prieiga u?drausta. ). Grup?s strategijos apdorojimas nutrauktas. Daugiau informacijos ie?kokite ?inyno ir palaikymo centre adresu http://support.microsoft.com.
arba
Apra?as: ?Windows? negali pasiekti failo gpt.ini, skirto GPO CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Strategijos,CN=Sistema,DC=domenas,DC=com. Failas turi b?ti <\\domenas\sysvol\domain\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini>. (Tinklo mar?rutas nerastas. ).

?vykio tipas: Klaida
?vykio ?altinis: Userenv
?vykio kategorija: N?ra
?vykio ID: 1030
Apra?as: ?Windows? turi si?sti grup?s strategijos objekt? s?ra?o u?klaus?. Prie?ast? paai?kinant? prane?im? anks?iau u?registravo strategijos variklis. Daugiau informacijos ie?kokite ?inyno ir palaikymo centre adresu http://support.microsoft.com.
?jungus vartotojo aplinkos (Userenv) registravim?, t?siant pristabdyto kompiuterio darb? gali neveikti domeno paskirstytosios fail? sistemos (DFS) tarnyba. Be to, galite gauti prane?im?, pana?i? ? ?iuos failo %SystemRoot%\Debug\UserMode\Userenv.log prane?imus.

Pastaba Informacijos, kaip ?jungti ?Userenv? registravim?, ie?kokite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje, pateiktame skyriuje Nuorodos.
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 EvaluateDeferredGPOs: Ie?koma GPO cn=strategijos,cn=sistema,DC=domenas,DC=vietinis
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: Ie?koma <CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Strategijos,CN=Sistema,DC=domenas,DC=vietinis>
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: Kompiuteryje galima ?io GPO prieiga.
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: GPO atliekamas filtro patikrinimas.
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: Rastos nurodytos versijos funkcijos: 2
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: Rastas nurodytas fail? sistemos mar?rutas: <\\domenas.local\sysvol\domenas.local\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}>
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:734 ProcessGPO: nepavyko rasti grup?s strategijos failo ?ablono <\\domenas.local\sysvol\domenas.local\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini>, klaida = 0x5.

PRIE?ASTIS

?i problema gali kilti tada, kai prie? paleid?iant kitus komponentus ??jimo ? ?Windows? proceso metu bandoma apdoroti grup?s strategijas. Pakeitim? paketas, apra?omas ?iame straipsnyje, prideda logini? reik?mi?, kad pagerint? numatyt?j? ??jimo ? ?Windows? proceso ir darbo vietos tarnyb? veikim?.

Ta?iau gali b?ti ir kit? ?vyki?, d?l kuri? gali kilti ?i problema. Prie? taikydami ?? pakeitim? paket? ?sitikinkite, kad paleisti ir tinkamai sukonfig?ruoti ?ie komponentai:
 • Paleistos ??jimo ? tinkl? ir DFS tarnybos.
 • Domeno valdikliai turi domeno valdikli? strategijos skaitymo ir taikymo teises.
 • NTFS fail? sistemos teis?s ir bendrojo naudojimo teis?s tinkamai nustatytos bendrojo naudojimo vietoje ?Sysvol?.
 • Teisingi domeno valdikli? DNS ?ra?ai.

SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, per?i?r?kite i?kart pateikt? skyri? ?Pakeitim? paketo informacija?. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, per?i?r?kite tolesn? skyriaus ?Sprendimas? dal? ?Laikinasis sprendimas?.

Informacija apie pakeitim? paketus

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, ?sigykite naujausi? ?Windows Server 2003? pakeitim? paket?. Jei norite gauti papildomos informacijos, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
889100 Kaip ?sigyti naujausi? ?Windows Server 2003? pakeitim? paket?
Pastaba ?dieg? ?? pakeitim? paket?, gr??kite ? ?? straipsn? ir baikite proced?r?, nurodyt? i?kart pateiktame skyriuje ?Registro informacija?.

Registro informacija

Pastaba Atlikite ?iuos veiksmus serveryje ?Windows Server 2003?.

Svarbu ?iame skyriuje, b?de ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tokiu atveju gal?site atkurti registr?, jei kils problem?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?
Jei pageidaujate, kad baigtume proced?r? u? jus, eikite ? skyri? ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, eikite ? skyri? ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? mane



Nor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti, tada atlikite ?Fix it? vedlyje pateikiamus veiksmus.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50615

Pastabos
 • Prie? paleisdami paket?, pirmiausia ?diekite pakeitim? paket? skyriuje ?Pakeitim? paketo informacija?.
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis pataisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem???



Leiskite taisyti pa?iam

Pritaik? ?? pakeitim? paket?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite regedit lauke Atidaryti ir spustel?kite Gerai.
 2. Registro rengykl?je raskite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 3. Jei ?ra?o WaitForNetwork n?ra, ?? ?ra?? turite ?traukti. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite dalin? rakt? Winlogon, spustel?kite Naujas, tada spustel?kite Dword reik?m?.
  2. Lauke Reik?m?s pavadinimas ?veskite WaitForNetwork.
 4. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite WaitForNetwork, tada spustel?kite Modifikuoti.
 5. Dialogo lango Redaguoti DWORD reik?m? lauke Reik?m?s duomenys ?veskite 1, tada spustel?kite Gerai.
 6. U?darykite registro rengykl?.

Ar tai i?sprend? problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?io skyriaus nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepim?. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie ?io sprendimo problemas, palikite komentar? interneto dienora?tyje ?Pataisyti u? mane? arba atsi?skite mums el. lai?k?.

Laikinasis sprendimas

Nor?dami laikinai i?spr?sti ?i? problem?, galite paleisti fail? Dfsutil.exe, kuris ?trauktas ? ?Windows Server 2003? palaikymo ?rankius. Galite diegti ?Windows Server 2003? palaikymo ?rankius dviem b?dais. Galite paleisti \\Support\Tolls\Suptools.msi i? ?Windows Server 2003? CD disko. Taip pat palaikymo ?rankius galima tiesiogiai i?skleisti i? failo \\Support\Tools\Support.cab. Jei norite paleisti fail? Dfsutil.exe, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite cmd, tada spustel?kite Gerai.
 2. ? komand? eilut? ?veskite dfsutil /PurgeMupCache ir paspauskite ENTER.

B?SENA

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.
?i problema pirm? kart? buvo i?taisyta ?Windows Server 2003? 1 pakeitim? pakete.

NUORODOS

Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip ?galinti vartotojo aplinkos registravim?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
221833 Kaip ?galinti vartotojo aplinkos derinimo registravim? ma?menin?s prekybos ?Windows? komponavimo versijose
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 842804 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. gegu??s 18 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbresolve kbqfe kbwinserv2003presp1fix kbprb kbbug kbfixme kbmsifixme KB842804

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com