Ra?unar zasnovan na operativnom sistemu Windows Server 2003 mo?da prestaje da se odaziva kada nastavi sa radom iz stanja pripravnosti i doga?aji 1030 i 1058 evidentiraju se u evidenciji aplikacije kontrolera domena

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 842804 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada nastavite sa radom na ra?unaru koji radi pod sistemom Windows Server 2003 nakon stanja pripravnosti, ra?unar ?e mo?da prestati da se odaziva. Pored toga, okvir sa porukom ?Primena li?nih postavki? mo?e biti prikazan i do sat vremena pre nego ?to se pojavi radna povr?ina.

Kada nastavite sa radom na ra?unaru koji radi pod sistemom Windows Server 2003 nakon stanja pripravnosti, ra?unar je obi?no zaklju?an. Zato morate da se prijavite na ra?unar da biste mogli da pristupite radnoj povr?ini. Me?utim, kada do?e do ovog problema, ra?unar nije zaklju?an, a ekran za prijavljivanje sistema Windows Server 2003 se ne pojavljuje.

Pored toga, u evidenciji doga?aja aplikacije na kontroleru domena mogu biti evidentirane slede?e poruke o doga?aju kada ponovo pokrenete ra?unar zasnovan na operativnom sistemu Windows Server 2003:
Tip doga?aja: Gre?ka
Izvor doga?aja: Korisni?ko okru?enje
Kategorija doga?aja: Nema
ID doga?aja: 1058
Opis: Windows ne mo?e da pristupi datoteci gpt.ini za GPO CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=domen,DC=com. Datoteka se mora nalaziti na lokaciji <\\domen\sysvol\domain\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini>. (Pristup nije dozvoljen. ). Obrada smernica grupe je prekinuta. Vi?e informacija potra?ite u centru za pomo? i podr?ku na Veb lokaciji http://support.microsoft.com.
ili
Opis: Windows ne mo?e da pristupi datoteci gpt.ini za GPO CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=domen,DC=com. Datoteka se mora nalaziti na lokaciji <\\domen\sysvol\domain\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini>. (Mre?na putanja nije prona?ena. ).

Tip doga?aja: Gre?ka
Izvor doga?aja: Korisni?ko okru?enje
Kategorija doga?aja: nijedna
ID doga?aja: 1030
Opis: Windows ne mo?e da izvr?i upit za listu objekata smernica grupe. Ma?ina za smernice prethodno je evidentirala poruku koja opisuje razlog za ovo. Vi?e informacija potra?ite u centru za pomo? i podr?ku na Veb lokaciji http://support.microsoft.com.
Kada uklju?ite evidenciju korisni?kog okru?enja (Userenv), usluge domena Distributed File System (DFS) mo?da ne?e funkcionisati kada ra?unar nastavi sa radom nakon stanja pripravnosti. Pored toga, mo?ete dobiti poruke koje su sli?ne slede?im porukama u datoteci %SystemRoot%\Debug\UserMode\Userenv.log.

Napomena Da biste dobili informacije o tome kako se uklju?uje evidencija korisni?kog okru?enja, pogledajte ?lanak Microsoft baze znanja na koji se upu?uje u odeljku ?Reference?.
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 EvaluateDeferredGPOs: Tra?enje GPO-ova u cn=policies,cn=system,DC=domen,DC=local
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: Pretra?ivanje <CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=domen,DC=local>
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: Ra?unar ima pristup ovom GPO-u.
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: GPO prolazi proveru filtera.
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: Prona?ena verzija funkcionalnosti: 2
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: Prona?ena putanja sistema datoteka: <\\domen.local\sysvol\domen.local\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}>
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:734 ProcessGPO: Nije mogu?e prona?i datoteku predlo?ka smernica grupe <\\domain.local\sysvol\domain.local\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini>, error = 0x5.

UZROK

Do ovog problema mo?e do?i ako Winlogon proces poku?a da obradi smernice grupe pre pokretanja drugih komponenti. Servisni paket koji se opisuje u ovom ?lanku pobolj?ava podrazumevano pona?anje Winlogon procesa i usluga radne stanice.

Me?utim, postoji nekoliko drugih scenarija koji tako?e mogu dovesti do ovog problema. Uverite se da su slede?e komponente pokrenute i ispravno konfigurisane pre nego ?to primenite ovaj servisni paket:
 • Usluge Netlogon i DFS su pokrenute.
 • Kontroleri domena imaju prava ?itanja i primene za smernice kontrolera domena.
 • Dozvole NTFS sistema datoteka i dozvole za deljenje ispravno su postavljene u deljenom resursu Sysvol.
 • DNS stavke za kontrolere domena su ispravne.

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, pogledajte odeljak ?Informacije o servisnom paketu? koji neposredno sledi. Da biste privremeno re?ili ovaj problem, pogledajte odeljak ?Re?enje? u nastavku ovog odeljka, ?Re?enje?.

Informacije o servisnom paketu

Da biste re?ili ovaj problem, nabavite najnoviji servisni paket za Windows Server 2003. Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
889100 Nabavljanje najnovijeg servisnog paketa za Windows Server 2003
Napomena Kada instalirate ovaj servisni paket, vratite se u ovaj ?lanak da biste dovr?ili proceduru navedenu u okviru odeljka ?Informacije o registratoru? koji neposredno sledi.

Informacije o registratoru

Napomena Sledite ove korake u operativnom sistemu Windows Server 2003.

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows
Da bismo dovr?ili ovu proceduru umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Fix it (Popravi). U dijalogu File Download (Preuzimanje datoteke) kliknite na dugme Run (Pokreni) i sledite korake u Fix it ?arobnjaku.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50615

Napomene
 • Pre nego ?to pokrenete paket, prvo instalirajte servisni paket u odeljku ?Informacije o servisnom paketu?.
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Kada primenite ovaj servisni paket, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Run (Pokreni), u okviru Open (Otvori) otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme OK (U redu).
 2. U ure?iva?u registratora prona?ite slede?i potklju? registratora:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 3. Ako stavka WaitForNetwork nedostaje, morate je dodati. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite desnim tasterom mi?a na potklju? Winlogon, izaberite stavku New (Novo), a zatim izaberite stavku Dword value (Dword vrednost).
  2. U polju Value name (Ime vrednosti) otkucajte WaitForNetwork.
 4. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku WaitForNetwork, a zatim izaberite stavku Modify (Izmeni).
 5. U dijalogu Edit DWORD Value (Ure?ivanje DWORD vrednosti), u polju Value Data (Podaci o vrednosti) otkucajte 1, a zatim kliknite na dugme OK (U redu).
 6. Zatvorite ure?iva? registratora.

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste obezbedili povratne informacije ili da biste prijavili probleme sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

Re?enje

Da biste privremeno re?ili ovaj problem, mo?ete pokrenuti datoteku Dfsutil.exe koja je uklju?ena u pomo?ne alatke operativnog sistema Windows Server 2003. Pomo?ne alatke operativnog sistema Windows Server 2003 mo?ete instalirati na dva na?ina. Mo?ete pokrenuti datoteku \\Support\Tolls\Suptools.msi sa CD-ROM-a sa operativnim sistemom Windows Server 2003. Alatke za podr?ku tako?e mo?ete direktno da izdvojite iz datoteke \\Support\Tools\Support.cab. Da biste pokrenuli datoteku Dfsutil.exe, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Run (Pokreni), otkucajte cmd, a zatim kliknite na dugme OK (U redu).
 2. Na komandnoj liniji otkucajte dfsutil /PurgeMupCache, a zatim pritisnite taster ENTER.

STATUS

Microsoft je potvrdio da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?.
Ovaj problem je prvi put ispravljen u sistemu Windows Server 2003 servisni paket 1.

REFERENCE

Da biste dobili vi?e informacija o omogu?avanju evidencije korisni?kog okru?enja, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
221833 Omogu?avanje evidencije otklanjanja gre?aka korisni?kog okru?enja u maloprodajnim izdanjima operativnog sistema Windows
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 842804 - Poslednji pregled: 8. april 2011. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
Klju?ne re?i: 
kbresolve kbqfe kbwinserv2003presp1fix kbprb kbbug kbfixme kbmsifixme KB842804

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com