Kai bandote modifikuoti arba per?i?r?ti GPO sistemose Windows Server 2003, Windows XP Professional ar Windows 2000 pasirodo klaidos prane?imas ??is ?ra?as [eilu?i?] skyriuje yra per ilgas ir turi b?ti sutrumpintas?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 842933 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Bandydami modifikuoti arba per?i?r?ti grup?s strategijos objektus (GPO) kompiuteryje, kuriame ?diegta Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP Professional su 1 pakeitim? paketu (SP1) ar Microsoft Windows 2000, galite gauti klaidos prane?im?, pana?? ? pateikt? toliau:
?is ?ra?as (eilu?i?) skyriuje yra per ilgas ir turi b?ti sutrumpintas.
Po ?iuo klaidos prane?imu gali b?ti rodomas koks nors tekstas, kuris ?vairiose situacijose b?na skirtingas. Jei klaidos prane?imo lange spustel?site Gerai, gali b?ti pakartotinai rodomas pana?us klaidos prane?imas. Kiekvieno pakartoto klaidos prane?imo tekstas skiriasi nuo klaidos prane?imo teksto.

PRIE?ASTIS

?i problema atsiranda tod?l, kad senesn?s grup?s strategijos redaktoriaus versijos negali suprasti kai kuri? eilu?i? tip?, kurias sudaro daugiau kaip 255 simboliai. Tokio tipo eilut?s ?trauktos .adm fail? dalyse, kurias turi pa?alinti ?IF VERSION? konstruktas.

Da?niausiai problema atsiranda bandant per?i?r?ti ar modifikuoti GPO, kai per?i?rima i? kitos darbo vietos, o toje darbo vietoje yra .adm failai, kurie naudoja ?IF VERSION >=5? konstrukt?. Kai GPO per?i?rima i? administratoriaus darbo vietos, tos darbo vietos GPO automati?kai atnaujinamas naujausia .adm fail? versija. Jei darbo vietos .adm failai yra naujesni u? domeno GPO \Adm aplanke esan?ius failus, ?ablono failai atnaujinami. Jei ?ablono failuose yra ?IF VERSION >=5? konstruktas, kai i? administratoriaus darbo vietos bandoma modifikuoti ar per?i?r?ti GPO, o darbo vietoje n?ra ?diegto naujausio taisymo, ?vyksta klaida.

Pastaba. Administravimo ?ablono (.adm) failai, naudojantys ?IF VERSION >=5" konstrukt?, yra ?traukti ? Microsoft Windows XP 2 pakeitim? paket? (SP2). ?is konstruktas padeda i?vengti nenumatyt? sutrikim? kai kuriuose grup?s strategijos parametruose, kai parametrai modifikuojami senesni? versij? grup?s strategijos redaktoriumi.

Jei norite gauti papildomos informacijos apie grup?s strategijos administravimo ?ablono failus, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
816662 Grup?s strategijos administravimo ?ablono (.adm) fail? tvarkymo rekomendacijos (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba.)

SPRENDIMAS

Windows 2000 SP3 ar v?lesnis

Naujinio informacija

?? fail? galite atsisi?sti i? Microsoft atsisiuntimo centro:
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Dabar atsisi?sti 842933 paket?.

B?tinos s?lygos

Jei norite diegti naujin?, kompiuteryje turi b?ti ?diegtas Windows 2000 SP3 arba v?lesnis pakeitim? paketas.

Paleidimo i? naujo reikalavimas

?dieg? naujin? turite paleisti kompiuter? i? naujo.

Naujausio taisymo pakeitimo informacija

?is naujinys nepakei?ia jokio kito naujinio.

Failo informacija

?io naujinio versija angl? kalba turi failo atributus (arba v?lesnius), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikai sura?yti koordinuotu pasauliniu laiku (UTC). Per?i?rint failo informacij? jis konvertuojamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp UTC ir vietos laiko, naudokite Valdymo skydo ?rankio Data ir laikas skirtuk? Laiko juosta.
  Data     Laikas  Versija    Dydis    Failo vardas
  --------------------------------------------------------
  2004 m. gegu??s 27 d. 16:09 5.0.2195.6934  124,688 Gptext.dll
  2004 m. gegu??s 16 d. 19:43 5.0.2195.6928 5,873,664 Sp3res.dll

Windows XP Professional SP1

Pakeitim? paketo informacija

Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, gaukite naujausi? Microsoft Windows XP pakeitim? paket?. Jei norite gauti papildomos informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
322389 Kaip gauti v?liausi? Windows XP pakeitim? paket? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba.)

Naujinio informacija

Windows XP, 32 bit? leidimai

?? fail? galite atsisi?sti i? Microsoft atsisiuntimo centro:
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Dabar atsisi?sti 842933 paket?. Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip atsisi?sti Microsoft palaikymo failus, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
119591 Kaip gauti Microsoft palaikymo failus naudojant tinklo paslaugas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba.)
Microsoft patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. Microsoft naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas ?ra?ytas padidinto saugumo serveriuose. Tai padeda i?vengti bet koki? neleistin? failo pakeitim?.

Windows XP, 64 bit? leidimai

?? fail? galite atsisi?sti i? Microsoft atsisiuntimo centro:
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Dabar atsisi?sti 842933 paket?. Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip atsisi?sti Microsoft palaikymo failus, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
119591 Kaip gauti Microsoft palaikymo failus naudojant tinklo paslaugas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba.)
Microsoft patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. Microsoft naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas ?ra?ytas padidinto saugumo serveriuose. Tai padeda i?vengti bet koki? neleistin? failo pakeitim?. ?io naujausio taisymo versija angl? kalba turi failo atributus (arba v?lesnius), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikai sura?yti koordinuotu pasauliniu laiku (UTC). Per?i?rint failo informacij? jis konvertuojamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp UTC ir vietos laiko, naudokite Valdymo skydo ?rankio Data ir laikas skirtuk? Laiko juosta.

B?tinos s?lygos

Jei norite diegti ?? naujin?, kompiuteryje turi b?ti ?diegtas Windows XP SP1 arba v?lesnis pakeitim? paketas.

Paleidimo i? naujo reikalavimas

?dieg? naujin? turite paleisti kompiuter? i? naujo.

Naujausio taisymo pakeitimo informacija

?is naujinys nepakei?ia jokio kito naujinio.

Failo informacija

Data     Laikas  Versija      Dydis  Failo vardas -------------------------------------------------------------- 2004 m. liepos 28 d. 01:43 5.1.2600.1579   76,288 Ipsec.sys 2004 m. rugpj??io 10 d. 21:43 5.1.2600.1579   334,848 Ipsecsnp.dll 2004 m. rugpj??io 10 d. 21:43 5.1.2600.1579   164,864 Ipsecsvc.dll 2004 m. rugpj??io 10 d. 21:43 5.1.2600.1579   364,544 Ipsmsnap.dll 2004 m. rugpj??io 10 d. 21:43 5.1.2600.1579   261,120 Oakley.dll 2004 m. rugpj??io 10 d. 21:43 5.1.2600.1579   98,304 Polstore.dll 2004 m. rugpj??io 10 d. 21:43 5.1.2600.1579   163,840 Rasmans.dll 2004 m. rugpj??io 10 d. 21:43 5.1.2600.1579   29,184 Winipsec.dll 2004 m. rugpj??io 10 d. 21:43 5.1.2600.1581   183,808 Gptext.dll
?i problema pirm? kart? buvo i?taisyta Microsoft Windows XP 2 pakeitim? pakete.

Windows Server 2003

Naujinio informacija

?? fail? galite atsisi?sti i? Microsoft atsisiuntimo centro:
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Dabar atsisi?sti 842933 paket?.

?io naujausio taisymo versija angl? kalba turi failo atributus (arba v?lesnius), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikai sura?yti koordinuotu pasauliniu laiku (UTC). Per?i?rint failo informacij? jis konvertuojamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp UTC ir vietos laiko, naudokite Valdymo skydo ?rankio Data ir laikas skirtuk? Laiko juosta.
Data     Laikas  Versija      Dydis  Failo vardas -------------------------------------------------------------- 2004 m. rugpj??io 9 d. 22:26 5.2.3790.198   220,672 Gptext.dll


PROBLEMOS SPRENDIMAS

Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, spustel?kite Gerai kiekviename klaidos prane?imo lange, kad gal?tum?te t?sti darb? su grup?s strategija. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? turite tur?ti administratoriaus teises.

B?SENA

Microsoft pripa?ino, kad tai yra Microsoft produkt? problema, kurie i?vardinti skyriuje ?Taikoma?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei norite gauti papildomos informacijos apie straipsnyje naudojam? terminologij?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684 ?prastos terminologijos, naudojamos apib?dinti Microsoft programin?s ?rangos naujinius, apra?as (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba.)
Jei norite gauti papildomos informacijos apie straipsnyje aptart? problem? ir kitus grup?s strategijos pakeitimus, ?trauktus ? Windows XP 2 pakeitim? paket? (SP2), spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
873449 Grup?s strategijos pakeitimai ?diegus Windows XP 2 pakeitim? paket? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba.)

Savyb?s

Straipsnio ID: 842933 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. gruod?io 3 d. - Per?i?ra: 7.5
TAIKOMA
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Rakta?od?iai: 
kberrmsg kbbug kbfix kbqfe kbgpo kbwinxpsp2fix kbgrppolicyprob kbwinservperf kbwin2000presp5fix kbwin2000sp5fix kbwinserv2003presp1fix kbmgmtservices KB842933

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com