Mô t? c?a Office 2003 Service Pack 1 cho gói giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 843187 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Microsoft đ? phát hành m?t gói b?n ghi d?ch v? cho Microsoft Office 2003 cho gói giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng?. "Bài vi?t n?i dung" ph?n sau đây mô t? bài vi?t này ch?a thông tin v? gói b?n ghi d?ch v?.

GI?I THI?U

Gói b?n ghi d?ch v? 1 c?a Office 2003 cho gói giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng? làm cho ch?c ch?n r?ng Office 2003 ho?t đ?ng v?i đ?y đ? ch?c năng khi b?n s? d?ng m?t gói Office 2003 đa ngôn ng? ngư?i s? d?ng giao di?n.

Thông tin thêm

b?n ghi d?ch v? gói thông tin chi ti?t

Danh sách các v?n đ? mà các gói b?n ghi d?ch v? s?a ch?a

Office 2003 Service Pack 1 cho gói giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng? b?n s?a l?i các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:

842532 Mô t? c?a Office 2003 Gói b?n ghi d?ch v? 1

cài đ?t chuyên bi?t chi ti?t

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t các gói b?n ghi d?ch v?

Các khách hàng và các gói b?n ghi d?ch v? hành chính, và c?ng hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t và tri?n khai chi?n lư?c, đư?c t?m th?y trên Microsoft Download Center. Đ? t?i v? gói b?n ghi d?ch v? này t? Microsoft Download Center, ghé thăm Web site sau:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=F682AB1C-5BE8-476D-B439-196412223CDA

Xác đ?nh xem các gói b?n ghi d?ch v? đư?c cài đ?t chuyên bi?t

Th?c hi?n theo các bư?c sau đ? xác đ?nh xem các gói b?n ghi d?ch v? đư?c cài đ?t:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.
 2. B?m chu?t Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh.
 3. B?m chu?t Microsoft Office 2003 ngôn ng? Gói giao di?n ngư?i dùng, nơi ngôn ng? là phiên b?n ngôn ng? c?a các gói Microsoft Office 2003 ngư?i dùng giao di?n cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n.
 4. Nh?p vào các văn b?n mà đ?c B?m vào đây đ? thông tin h? tr?.
 5. Trong các H? tr? thông tin hộp thoại, xác minh s? phiên b?n đư?c li?t kê.

  Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các gói b?n ghi d?ch v?, b?n nên mong đ?i đ? xem phiên b?n s? 11.0.6361.0.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n c?a Microsoft Office 2003 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
821549Làm th? nào đ? ki?m tra phiên b?n c?a Office 2003 s?n ph?m
Các gói b?n ghi d?ch v? bao g?m các phiên b?n C?p Nh?t c?a các t?p tin sau cho t?t c? các ngôn ng?:
  Alrtintl.dll   Contab32.dll          
  Dumpster.dll   Emsabp32.dll
  Emsmdb32.dll   Emsui32.dll
  Mapir.dll    Msmapi32.dll
  Msohelp.exe   Msointl.dll
  Mspst32.dll   Office.xml
  Outex.dll    Outllibr.dll
  Owci10.dll    Owci11.dll
  Ppintl.dll    Pstprx32.dll
  Scanost.exe   Scanpst.exe
  Slintl.dll    Wwintl.dll
Ngoài ra, các gói b?n ghi d?ch v? có ch?a các phiên b?n C?p Nh?t c?a các t?p tin sau đây.

Lưu ? Các t?p tin sau đây không đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên t?t c? các phiên b?n ngôn ng? c?a Office 2003 khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Office 2003 Service Pack 1 cho giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng?:
  Academic.one   Acmain10.aw   Acwizrc.dll
  Addrprsr.dll   Blank.one    Business.one
  Calendar.wiz   Counsel.xsn   Cplexe.exe
  Designer.one   Fpedsat.dll   Fpexpsat.dll
  Fpmain10.aw   Graph10.aw    Imepadsv.exe
  Imjp9.ime    Imjp9k.dll    Imjpcd.dic
  Imjpcic.dll   Imjpcus.dll   Imjpdadm.exe
  Imjpdct.exe   Imjpdctp.dll   Imjpdsvr.exe
  Imjpmgr.exe   Imjpmig.exe   Imjprmzb.exe
  Imjprw.exe    Imjpuex.exe   Imjputy.exe
  Imjputyc.dll   Imskf.dll    Index.htm
  Infintl.dll   Infmain.chm   Inftoc.xml
  Inreftoc.xml   Ipmain11.aw   Ipmain11.chm
  Iptoc.xml    Mf_iptoc.xml   Morph9.dll
  Msain.dll    Msgr_sw.lex   Msgr2pb.dll
  Msgrit32.dll   Msgrnl32.dll   Msgrru32.dll
  Msgrsw32.dll   Mshy3es.dll   Msplcres.dll
  Mssp3nl.dll   Mssp3pb.dll   Mssp3pl.dll
  Mssp3sw.dll   Mstcicja.ime   Mstcipha.ime
  Mstore10.aw   Multibox.dll   Odbcr.sam
  Oismain.aw    Olmain10.aw   Onintl.dll
  Onmain.aw    Onmain.chm    Onreadme.htm
  Onstart.gif   Ontitle.gif   Ontoc.xml
  Ontour.htm    Ontour.swf    Ontournf.jpg
  Ontourst.htm   Pbmain10.aw   Planners.one
  Ppmain10.aw   Ppvwintl.dll   Pub6intl.dll
  Pub6intl.dll   Purchord.xsn   Purchreq.xsn
  Simli.ttf    Simyou.ttf    Softkey.dll
  Tabletl.one   Tabletp.one   Tour.htm
  Tour.swf     Vbawd10.chm   Vbaxl10.chm
  Vendinfo.xsn   Wdmain10.aw   Winwb86.mb
  Winwb98.mb    Workfunc.aw   Xlintl32.dll
  Xlmain10.aw

Thông tin cho qu?n tr? viên v? t?p tin .msp

Các gói b?n ghi d?ch v? hành chính đư?c t?o thành m?t đ?y đ? t?p tin Microsoft Windows cài đ?t chuyên bi?t b?n vá l?i t?p (.msp file) đư?c đóng gói trong m?t t?p tin th?c thi self-extracting.

Các t?p tin .msp trong b?ng dư?i đây đư?c phân ph?i trong service pack này:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tin .mspMô t?
Muisp1_araff.MSPCác phiên b?n ti?ng ? R?p c?a Office 2003 Service Pack 1 cho gói giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng?
Muisp1_bgrff.MSPCác phiên b?n ti?ng Bulgaria c?a Office 2003 Service Pack 1 cho gói giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng?
Muisp1_chsff.MSPTi?ng Trung gi?n th? Phiên b?n c?a Office 2003 Service Pack 1 cho gói giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng?
Muisp1_chtff.MSPTrung Qu?c truy?n th?ng Phiên b?n c?a Office 2003 Service Pack 1 cho gói giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng?
Muisp1_csyff.MSPSéc Phiên b?n c?a Office 2003 Service Pack 1 cho gói giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng?
Muisp1_danff.MSPĐan M?ch Phiên b?n c?a Office 2003 Service Pack 1 cho gói giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng?
Muisp1_ellff.MSPHy L?p Phiên b?n c?a Office 2003 Service Pack 1 cho gói giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng?
Muisp1_esnff.MSPTi?ng Tây Ban Nha Phiên b?n c?a Office 2003 Service Pack 1 cho gói giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng?
Muisp1_etiff.MSPEstonia Phiên b?n c?a Office 2003 Service Pack 1 cho gói giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng?
Muisp1_finff.MSPPh?n Lan Phiên b?n c?a Office 2003 Service Pack 1 cho gói giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng?
Muisp1_fraff.MSPTi?ng Pháp Phiên b?n c?a Office 2003 Service Pack 1 cho gói giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng?
Muisp1_gerff.MSPĐ?c Phiên b?n c?a Office 2003 Service Pack 1 cho gói giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng?
Muisp1_hbrff.MSPCác phiên b?n ti?ng Do Thái c?a Office 2003 Service Pack 1 cho gói giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng?
Muisp1_hinff.MSPTi?ng Hin-ddi Phiên b?n c?a Office 2003 Service Pack 1 cho gói giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng?
Muisp1_hrvff.MSPCroatia Phiên b?n c?a Office 2003 Service Pack 1 cho gói giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng?
Muisp1_hunff.MSPHungary Phiên b?n c?a Office 2003 Service Pack 1 cho gói giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng?
Muisp1_itaff.MSP? Phiên b?n c?a Office 2003 Service Pack 1 cho gói giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng?
Muisp1_jpnff.MSPNh?t b?n Phiên b?n c?a Office 2003 Service Pack 1 cho gói giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng?
Muisp1_korff.MSPCộng hòa Hàn Quốc Phiên b?n c?a Office 2003 Service Pack 1 cho gói giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng?
Muisp1_lthff.MSPLithuanian Phiên b?n c?a Office 2003 Service Pack 1 cho gói giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng?
Muisp1_lviff.MSPLatvia Phiên b?n c?a Office 2003 Service Pack 1 cho gói giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng?
Muisp1_nldff.MSPHà Lan Phiên b?n c?a Office 2003 Service Pack 1 cho gói giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng?
Muisp1_norff.MSPNa Uy Phiên b?n c?a Office 2003 Service Pack 1 cho gói giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng?
Muisp1_plkff.MSPBa Lan Phiên b?n c?a Office 2003 Service Pack 1 cho gói giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng?
Muisp1_ptbff.MSPBrazil B? Đào Nha Phiên b?n c?a Office 2003 Service Pack 1 cho gói giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng?
Muisp1_ptgff.MSPTi?ng B? Đào Nha Phiên b?n c?a Office 2003 Service Pack 1 cho gói giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng?
Muisp1_romff.MSPRumani Phiên b?n c?a Office 2003 Service Pack 1 cho gói giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng?
Muisp1_rusff.MSPNga Phiên b?n c?a Office 2003 Service Pack 1 cho gói giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng?
Muisp1_skyff.MSPSlovakia Phiên b?n c?a Office 2003 Service Pack 1 cho gói giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng?
Muisp1_slvff.MSPTi?ng Slovenia Phiên b?n c?a Office 2003 Service Pack 1 cho gói giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng?
Muisp1_srlff.MSPSerbia Phiên b?n c?a Office 2003 Service Pack 1 cho gói giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng?
Muisp1_sveff.MSPTh?y Đi?n Phiên b?n c?a Office 2003 Service Pack 1 cho gói giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng?
Muisp1_thaff.MSPThái Phiên b?n c?a Office 2003 Service Pack 1 cho gói giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng?
Muisp1_trkff.MSPTh? Nh? K? Phiên b?n c?a Office 2003 Service Pack 1 cho gói giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng?
Muisp1_ukrff.MSPCác phiên b?n ti?ng Ukraina c?a Office 2003 Service Pack 1 cho gói giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng?


Tính năng đ? cài đ?t chuyên bi?t l?i thành ph?n c? th? cho qu?n tr? viên

N?u b?n c?p nh?t c?a b?n cài đ?t chuyên bi?t hành chính đi?m và recache và cài đ?t chuyên bi?t l?i Office 2003 trên các khách hàng máy tính, chúng tôi đ? ngh? b?n ch?y m?t dòng lệnh bao g?m cài đ?t chuyên bi?t l?i = t?t c? tài s?n đ? cài đ?t chuyên bi?t t?t c? các tính năng.

Đ? chi ti?t các th? t?c đ? c?p nh?t m?t h?nh ?nh hành chính và c?p nh?t các khách hàng máy tính, h?y xem ph?n "C?p Nh?t khách hàng t? m?t h?nh ?nh hành chính vá" trong các ch? đ? "Phân ph?i Office 2003 s?n ph?m gói d?ch v?". Đ? xem ch? đ? "Phân ph?i Office 2003 s?n ph?m gói d?ch v?", ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:

http://Office.Microsoft.com/en-US/Office-2003-Resource-Kit/distributing-Office-2003-Product-Updates-HA001140238.aspx

Trung tâm C?p Nh?t qu?n tr? văn ph?ng cho các chuyên gia văn ph?ng nó ch?a đ?t hành chính C?p Nh?t và tri?n khai chi?n lư?c ngu?n l?c cho t?t c? các phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Trung tâm C?p Nh?t qu?n tr? văn ph?ng, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/Office/bb267346.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 843187 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
T? khóa: 
kbtshoot kbdownload kbfix kbupdate kbmt KB843187 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 843187

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com