M ta cac meo cha c kham pha v Excel

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 843504 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

Bai vit nay m ta mt s tinh nng va ham manh nht, hu ich nht trong Microsoft Excel ma ngi dung vn cha bit. Vi du, ban co th tao mt macro mi thc hin tinh toan khi mt cng thc hoc ham hin co co th thc hin tac vu nay. Hoc, ban co th tao mt macro mi thc hin tac vu khi ban s dung tinh nng hin co thc hin tac vu o.

GII THIU

Bai vit nay lit k mt s meo v cach s dung Microsoft Excel.

THNG TIN THM

Kt hp vn ban trong nhiu ct

Ban co th ni hoc ghep vn ban trong nhiu ct bng cach s dung & toan t hoc ham CONCATENATE --vi du, nu ban go d liu sau vao cac A1:C2:

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
A1: u tinB1: GiaC1: Cui
A2: TomB2: EdwardC2: Smith

t ho va tn, trong D2, go mt trong cac cng thc sau y:
$D$2: =CONCATENATE(A2," ",B2," ",C2)
$D$2: =A1&" "&B2&" "&C2
Chu y Khoang trng (" ") gia cac c dung chen mt khoang trng gia vn ban c hin thi.

t vung in

Do Microsoft Excel 97 danh cho Windows nn nut thanh cng cu t Vung In a co sn trn menu Tp. Khi ban bm nut thanh cng cu t Vung In, ban co th t vung in cho la chon hin thi. Sau khi ban thm nut thanh cng cu t Vung In vao mt thanh cng cu hin co, ban co th bm t Vung In t vung in cho dai hin a chon mt cach d dang.

thm nut thanh cng cu t Vung In trong Excel, lam theo cac bc sau:
 1. Trn menu Xem, tro ti Thanh cng cu, sau o bm Tuy chinh.
 2. Bm tab Lnh.
 3. Bn di Th loai, bm Tp, sau o cun xung danh sach lnh cho ti khi ban thy nut thanh cng cu t Vung In.
 4. Bm t Vung In, sau o keo lnh nay ti thanh cng cu hin co.

Loai tr cac khoan muc ging nhau trong danh sach

Nu ban tao danh sach khoan muc co cha cac khoan muc ging nhau, va ban mun xut ra t danh sach duy nht, hay s dung lnh B loc Nng cao trong Excel.

thc hin vic nay, lam theo cac bc sau:
 1. Go d liu sau y vao cac A1:A10 trong mt s lam vic mi:

  Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
  A1: Hoa qua
  A2: Tao
  A3: Anh ao
  A4: L
  A5: Anh ao
  A6: Mn
  A7: Tao
  A8: Tao
  A9: L
  A10: Tao
 2. Trn menu D liu, tro ti B loc, sau o bm B loc Nng cao.
 3. Bn di Hanh ng, bm Sao vao.
 4. Trong hp Pham vi Danh sach, go $A$1:$A$10.
 5. BmChi ban ghi duy nht, go $B$1 trong Sao vao, sau o bm OK.

  Danh sach duy nht sau y xut hin trong ct B:

  Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
  B1: Hoa qua
  B2: Tao
  B3: Anh ao
  B4: L
  B5: Mn
Chu y rng phng phap nay cung hoat ng i vi nhiu ct. Ban co th n cac hang khi s dung lnh cua B loc Nng cao.

Nhn cac gia tri vn ban vi 1 thay i vn ban thanh s

i khi ban nhp cac tp t ngun khac, cac gia tri s co th xut hin dang s nhng lai hoat ng nh cac gia tri vn ban. giai quyt vn nay, chuyn i cac gia tri nay thanh s. Mt phng phap thc hin vic nay la nhn cac gia tri vn ban vi 1.

chuyn i cac gia tri vn ban, lam theo cac bc sau y:
 1. Bm vao mt trng trong trang tinh, hay am bao rng nay khng c inh dang la vn ban, sau o go 1 vao .
 2. Vi trng c chon nay, bm Sao chep trn menu Chinh sa.
 3. Chon dai co cha cac gia tri ban mun chuyn i thanh cac s.
 4. Trn menu Chinh sa, bmDan c bit.
 5. Bn di Thao tac, bm Nhn, sau o bm OK.
Phng phap nay chuyn i vn ban thanh cac s. Ban co th cho bit liu ban a chuyn i thanh cng cac gia tri vn ban hay cha bng cach xem cn chinh cua s o. Nu ban s dung inh dang Chung va cac gia tri c cn chinh sang phai, thi cac gia tri o la s va cac gia tri vn ban c cn chinh sang trai.

S dung Thut si Nhp Vn ban thay i vn ban thanh cac s

thc hin vic nay, lam theo cac bc sau:
 1. Chon dai co cha cac gia tri ban mun chuyn i thanh cac s.
 2. Trn menu D liu, bm Vn ban cho Ct.
 3. Bm Tip theo hai ln i ti bc 3 cua thut si.
 4. Trong Nhom inh dang D liu Ct, bm Chung, sau o bm Kt thuc.
Phng phap nay chuyn i vn ban thanh cac s. Ban co th cho bit liu ban a chuyn i thanh cng cac gia tri vn ban hay cha bng cach xem cn chinh cua s o. Nu ban s dung inh dang Chung va cac gia tri c cn chinh sang phai, thi cac gia tri o la s va cac gia tri vn ban c cn chinh sang trai.

Sp xp cac s thp phn thanh mt phn cp

Gia s rng ban tao cac s theo phn cp sau y trong cac A1:A6:

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
A1: 1.1.0
A2: 1.10.0
A3: 1.2.0
A4: 1.20.0
A5: 1.21.1
A6: 1.3.0

Sau khi ban sp xp cac s theo phn cp, chung se xut hin theo cung mt trt t. Cac s theo phn cp xut hin theo trt t ban a go chung. Tuy nhin, nu ban sp xp cac s gia mi s thp phn, hay s dung Thut si Nhp Vn ban. thc hin vic nay, lam theo cac bc sau:
 1. Chon cac A1:A6.
 2. Trn menu D liu, bm Vn ban cho Ct.
 3. Tai bc 1 trong Thut si Nhp Vn ban, bmc ngn cach, sau o bm Tip theo.
 4. Trong Nhom Du phn cach, bm xoa moi hp kim tr hp kim Khac. Trong hp kim Khac, go mt thi ky, sau o bm Tip theo.
 5. Trong bc 2, go $B$1 vao ich sao cho phn cp gc khng bi ghi e, sau o bm Kt thuc.

  Cac s xut hin trong ct B, C, va D.
 6. Chon cac A1:D6.
 7. Trn menu D liu, bm Sp xp.
 8. Trong danh sach Sp xp theo, bm ct B.
 9. Trong Sau o, bm ct C.
 10. Trong danh sach Sau o, bm ct D, sau o bm OK.
Danh sach a sp xp xut hin trong ct A.

S dung mu d liu thm cac ban ghi vao mt danh sach

Nu ban ang thm cac ban ghi vao mt danh sach, s dung mu d liu a c xac inh trc. bt u, bm vao mt trong danh sach, sau o bm Mu trn menu D liu.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Public/EN-US/Office/Excel/843504A.gif

Nhp ngay hoc thi gian hin thi

Nu ban mun nhp nhanh ngay hin thi vao mt , nhn CTRL+; va sau o nhn ENTER. nhp nhanh thi gian hin tai vao mt , nhn CTRL+: sau o nhn ENTER.

Xem cac i s trong mt cng thc

Trong khi ban nhp mt cng thc vao mt , nhn CTRL+SHIFT+A xem cac i s trong mt cng thc. Nu ban go =RATE, sau o nhn CTRL+SHIFT+A, ban co th xem toan b i s cho ham o--vi du, =RATE(nper,pmt,pv,fv,loai,gia inh). Nu ban mun xem thm chi tit, go =RATE, sau o nhn CTRL+A hin thi Thut si Ham.

Nhp cung vn ban hoc cng thc vao mt dai

Nu ban mun nhp nhanh cung vn ban hoc cung cng thc trong mt dai , lam theo cac bc sau:
 1. Chon dai ban mun in.
 2. Go vn ban hoc cng thc nhng khng nhn ENTER. Thay vao o, nhn CTRL+ENTER.
D liu xut hin trong dai ban a chon.

Ni kt mt hp vn ban vi d liu trong mt

thc hin vic nay, lam theo cac bc sau y:
 1. Trn thanh cng cu Ve, bm Hp Vn ban, bm vao trang tinh, sau o keo con tro tao hp vn ban.
 2. thc hin thay i trong thanh cng thc, bm vao thanh cng thc hoc nhn F2.
 3. Go cng thc ni kt--vi du, go=A1, sau o bm ENTER.
Vn ban ban nhp vao a ni kt se xut hin trong hp vn ban--vi du, A1. Ban co th di chuyn hp vn ban ti bt ky trang tinh nao trong s lam vic ban mun.

Ni kt mt hinh anh ti mt dai

Ban co th sao chep mt dai va dan hinh anh a ni kt o vao mt trang tinh. Khi thc hin vic nay, ban co th d dang xem ni dung bt ky ch nao trn trang tinh. Ban co th s dung phng phap nay in cac khng k nhau trn mt trang. Hinh anh nay c ni kt va cp nht bng ca thay i ni dung va thay i inh dang. tao mt hinh anh c ni kt, lam theo cac bc sau:
 1. Chon dai .
 2. Trn menu Chinh sa, bm Sao chep.
 3. Chon ma tai o ban mun hinh anh xut hin.
 4. Trn menu Chinh sa, bm Dan Ni kt Hinh anh trong khi ban gi phim SHIFT.
Kt qua la, anh chup nhanh c cp nht nh cac ngun bi thay i hoc inh dang.

G ri cng thc dai

Nu ban tao mt cng thc dai trn trang tinh ma kt qua tra v khng nh mong mun, keo con tro chon mt phn cua cng thc o trong thanh cng thc, sau o nhn F9. Khi ban thc hin thao tac nay, chi mt phn cua cng thc a chon c anh gia.

Quan trong Nu ban nhn ENTER, mt phn cng thc cua ban se bi mt. Vi vy, hay chc chn rng ban nhn ESC. Tuy nhin, nu ban nhn nhm ENTER, hay nhn CTRL+Z hoan tac thay i.

Xem anh xa hoa cua mt tn a xac inh

Chu y Phn nay chi ap dung i vi Excel 97 cho Windows.

Khi ban t hp Thu phong cho mt trang tinh thit t la 39 phn trm hoc thp hn, thi tn xac inh do mt dai cua hai hoc nhiu k nhau tao thanh se xut hin trong mt hinh ch nht trn man hinh. Khi ban bm Thu phong trn thanh cng cu Chun va go mt gia tri la 40 phn trm hoc ln hn, thi cac hinh ch nht xac inh cac dai a t tn se t ng bin mt. Chu y rng tinh nng nay khng co sn trong cac phin ban trc o cua Microsoft Excel.

in cac trng vao mt ct vi ni dung t mt trc

Gia s rng ban go cac tn sau y vao ct A:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Public/EN-US/Office/Excel/843504B.gif
sp xp ung cac tn, in cac tn o vao cac trng. thc hin vic nay, lam theo cac bc sau:
 1. Chon cac A1:A10.
 2. Trn menu Chinh sa, bm i ti.
 3. Bmc bit, bm Trng, sau o bm OK.
 4. Go =a1, sau o bm CTRL+ENTER.

  Bc nay se nhp tn vao cac trng ban a chon.
 5. Chon cac A1:A10.
 6. Trn menu Chinh sa, bm Sao chep.
 7. Trn menu Chinh sa, bmDan c bit.
 8. Bn di nhom Dan, bm Gia tri, sau o bm OK.
Tn se c in vao cac .

Chuyn t tham chiu tng i sang tham chiu tuyt i

Ban co th nhn F4 bt tt ia chi tuyt i va tng i cho mt cng thc. Khi ban go mt cng thc vao mt thanh cng thc, s dung tham chiu trong mu ia chi tng i--vi du, s dung A1. Sau khi ban go tham chiu, nhn F4 va tham chiu c t ng thay i thanh tham chiu tuyt i--vi du, $A$1. Ban cung co th tip tuc nhn F4 hin thi cac mu tham chiu tng i va tuyt i hn hp.

bit thm thng tin v tham chiu , bm tab Tim trong Tr giup Microsoft Excel, go tuyt i va tng i, sau o bm up chu im S khac bit gia tham chiu tuyt i va tham chiu tng i.

S dung ham OFFSET sa i d liu trong cac c chen

Gia s ban ang s dung d liu sau trong cac A1:A7 va ban mun tr hang cui cung t hang u tin trong dai:

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
A1: 1
A2: 2
A3: 3
A4: 4
A5: 5
A6:
A7: =A5-A1

Gia s rng ban mun s dung mt cng thc lun dang hai hang bn di cui cung, vi mt trng nm gia cng thc va cui cung co cha d liu. Gia s rng nu ban chen mt hang mi vao trng o (hang 6 trong vi du sau y), thi ban mun cng thc tr d liu co trong A1 t d liu co trong A6 thay vi t d liu co trong A5.

Chu y rng trong vi du nay, cng thc =A5-A1 khng tr d liu trong hang A6 khi ban chen mt hang vi d liu trong A6.

thc hin vic nay, s dung ham OFFSET. Ham OFFSET tra v tham chiu cho mt dai la s hang va ct c chi inh t mt hoc t mt dai . Trong vi du nay, s dung cng thc sau:
=OFFSET(A6,-1,0)-A1
Cng thc OFFSET khng c inh trn hang phia trn A6 va se thay i khi ban chen hang mi.

S dung lnh cua B loc Nng cao

Nu ban tao mt danh sach d liu trong Excel, va mun chon cac khoan muc cu th ri sao chep chung sang mt trang khac, hay s dung lnh cua B loc Nng cao trong Excel. s dung lnh nay, tro ti B loc trn menu D liu, bm B loc Nng cao, sau o lam theo chi dn xut hin trn man hinh. Nu ban khng chc chn v thng tin Excel ang nhc ban, xem Tr giup Microsoft Excel.

S dung cac tng co iu kin tinh tng d liu

Gia s rng ban tao mt danh sach d liu trong cac A1:A10, va ban mun tinh tng toan b gia tri ln hn 50 va nho hn 200. thc hin vic nay, s dung cng thc mang sau y:
=SUM(IF(A1:A10>=50,IF(A1:A10<=200,A1:A10,0),0))
Chu y Hay chc chn rng ban nhp cng thc la mt mang bng cach nhn CTRL+SHIFT+ENTER. Sau khi thc hin thao tac nay, ban se thy du ngoc moc bao quanh cng thc. Khng c nhp du ngoc moc thu cng.

Cng thc s dung cac ham IF c t sn cho mi trong dai va chi thm d liu khi ca hai tiu chun kim tra c ap ng.

S dung cac tng co iu kin tinh d liu

Gia s rng ban tao mt danh sach d liu trong cac A1:A10, va ban mun tinh toan b gia tri ln hn 50 va nho hn 200. thc hin vic nay, s dung cng thc mang sau y:
=SUM(IF(A1:A10>=50,IF(A1:A10<=200,1,0),0))
Chu y Hay chc chn rng ban nhp cng thc la mt mang bng cach nhn CTRL+SHIFT+ENTER. Sau khi thc hin vic nay, ban se thy du ngoc moc bao quanh cng thc. Khng c nhp du ngoc moc thu cng.

Cng thc s dung cac ham IF c t sn cho mi trong dai va chi thm mt vao tng khi ca hai tiu chun kim tra c ap ng.

S dung ham INDEX va ham MATCH tim kim d liu

Gia s rng ban tao bang thng tin sau trong cac A1:C5 va bang nay co cha thng tin v tui trong cac C1:C5:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Public/EN-US/Office/Excel/843504C.gif
Gia s rng ban mun tim kim tui cua mt ngi bng cach s dung tn cua ngi o. thc hin vic nay, s dung t hp cua ham INDEX va ham MATCH nh trong cng thc mu sau:
=INDEX($A$1:$C$5, MATCH("Mary",$A$1:$A$5,),3)
Cng thc mu nay s dung cac A1:C5 nh bang va tim kim tui cua Mary trong ct th ba. Cng thc tra v tui 22.

Keo moc iu khin tao mt chui s

Bng cach keo moc iu khin cua mt , ban co th sao chep ni dung cua o sang cac khac trong cung hang hoc ct. Nu o co cha mt s, mt ngay hoc mt khoang thi gian ma Excel co th chiu trong mt chui, thi cac gia tri o c tng dn thay vi c sao chep. Vi du, nu co cha "Thang 1," ban co th in nhanh vao cac khac trong mt hang hoc ct co "Thang 2," "Thang 3," vv... Ban co th tao mt chui in tuy chinh cho cac muc vn ban c s dung thng xuyn, vi du cac vung doanh s cua cng ty ban.

T ng in d liu

Ban co th bm up vao moc iu khin in cua mt a chon in ni dung cua o xung mt ct cho cung s hang nh ct lin k. Vi du, nu ban go d liu vao cac A1:A20, go mt cng thc hoc vn ban vao B1, nhn ENTER, sau o bm up vao moc iu khin in, Excel se in d liu xung ct t B1 ti B20.

S dung ham VLOOKUP vi d liu cha c sp xp

Trong Excel 97 cho Windows va cac phin ban mi hn, ham VLOOKUP hoat ng khi ban s dung vi d liu cha c sp xp. Tuy nhin, ban phai thm i s b sung vao cng thc. i s Range_Lookup, c mc nhn la TRUE nu ban khng chi inh mt gia tri. Chu y rng i s Range_Lookup la i s th t. Hanh vi nay lam cho ham tng thich vi cac phin ban trc cua Excel.

lam cho ham VLOOKUP hoat ng chinh xac vi d liu cha c sp xp, thay i i s Range_Lookup thanh FALSE. Sau y la ham mu tim kim tui cua Stan trong bang d liu ban a tao trc o trong phn "S dung ham INDEX va ham MATCH tim kim d liu":
=VLOOKUP("Stan",$A$2:$C$5,3,FALSE)

Tra v moi s th ba

Gia s rng ban tao bang d liu sau y trong cac A1:A12, va ban mun ly moi s th ba trong mt ct va t cac s o trong mt ct lin k:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Public/EN-US/Office/Excel/843504D.gif
thc hin vic nay, s dung ham ROW vi ham OFFSET--vi du, s dung cng thc mu sau:
=OFFSET($A$1,ROW()*3-1,0)
Cng thc nay phu thuc vao hang cua ma tai o no c nhp. Trong cng thc nay, ham ROW tra v s hang cua ma tai o cng thc c nhp. S nay c nhn vi 3. Ham OFFSET di chuyn ang hoat ng t A1 xung s hang a chi inh va tra v moi s th ba.

Lam tron ti s thp phn gn nht

Gia s rng ban nhp cac cng thc sau y vao cac A1:A3 trong mt trang tinh:

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
A1: =1.23/2
A2: =1.21/2
A3: =SUM(A1:A2)

Gia s rng ban ang lam vic vi s tin va kt qua cua cac phep tinh c inh dang cho tin t. Cac gia tri c tra v nh sau:

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
A1: $0.62
A2: $0.61
A3: $1.22

Nh ban thy, tng trong A3 la khng ung. Vn la, mc du inh dang s (tin) lam tron cac gia tri c hin thi, nhng cac gia tri bn di khng c lam tron ti s thp phn gn nht. Chung ta co th giai quyt hin tng nay khi s dung ham ROUND. Vi du, thay i cac cng thc thanh nh sau:

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
A1: =ROUND(1.23/2,2)
A2: =ROUND(1.21/2,2)
A3: =ROUND(SUM(A1:A2),2)

i s th hai cua ham ROUND cho Excel bit ch s nao cn lam tron. Trong trng hp nay, 2 cho Excel bit lam tron ti hang trm gn nht.

Cai t va s dung Tr giup Microsoft Excel

Tr giup Microsoft Excel cho phep ban tim kim thng tin v chu im s dung cu th, duyt qua danh sach chu im, hoc tim kim cac t va cum t cu th thay vi cac chu im. Ban cung co th s dung Tr giup phu thuc ng canh (nhn F1) xem thng tin lin quan ti tac vu.

Cac tp Tr giup phai c cai t ban truy nhp vao. Nu Tr giup khng c cai t, chay lai chng trinh Thit lp, sau o bm Thm/Loai bo cai t cac tp.

Khng m va lu trc tip t mt ia mm

Khi ban m mt s lam vic, Excel se tao cac tp tam thi trong cp ban lu tp vao va trong cp ban a m s lam vic. Nhng tp tam thi nay bi xoa khi ban ong tp. Ngoai ra, Excel con tao mt ban sao cua tp o trn phng tin khi ban lu tp. Hanh vi nay co th la s c nu ban m mt s lam vic t ia mm hoc nu ia mm khng u khng gian trng cha tp.

Vi nhng ly do nay, tt hn ht la sao chep tp o sang cng trc khi ban lam vic vi no. Sau khi thc hin sa i, lu tp vao cng, ri sao chep tp o vao lai ia mm.

S dung mt phim tao mt biu hoc trang tinh mi

tao nhanh mt biu , chon d liu biu , sau o bm F11. tao mt trang tinh mi, nhn SHIFT+F11.

Thit lp nhiu vung in trn cung trang tinh

Ban co th thit lp nhiu vung in trn cung trang tinh ma khng s dung mt macro. thc hin vic nay, s dung lnh Xem Tuy chinh va lnh In Bao cao. V c ban, ban xac inh dang xem cua trang tinh, sau o xac inh bao cao vi dang xem do ban la chon. bit thm thng tin, xem Tr giup Microsoft Excel.

bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
142529 XL: Cach tao nhiu dang xem va tao, in mt bao cao (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Thu?c tnh

ID c?a bi: 843504 - L?n xem xt sau cng: 13 Thang Nm 2008 - Xem xt l?i: 1.2
p d?ng
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
T? kha:
kbfunctions kbhowto kbinfo KB843504

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com