ใบแจ้งหนี้การออกบิลที่ยืดหยุ่นลงเป็นอย่างไร

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 848278 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหา TechKnowledge

การลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ใบแจ้งหนี้สำหรับการลงรายการบัญชีที่ขึ้นอยู่กับสถานะของตนเองและเกณฑ์การเลือกที่ป้อนในขณะมีการเรียกใช้ฟังก์ชันที่เลือก เพื่อให้เหมาะสมสำหรับการลงรายการบัญชี สถานะของใบแจ้งหนี้แต่ละต้องเป็น 'PR บ่งชี้ว่า จะได้รับผ่านการประมวลผลการพิมพ์ขั้นสุดท้าย เมื่ออินวอยซ์ถูกลงรายการบัญชี ปรับปรุงต่อไปนี้เกิดขึ้น:

หัวข้ออินวอยซ์

สถานะของใบแจ้งหนี้ การจัดเก็บอยู่ในตารางหัวข้ออินวอยซ์ (PJINVHDR), ถูกตั้งค่าเป็น 'PO' สำหรับการลงรายการบัญชี โปรแกรมปรับปรุงระเบียนหัวกระดาษยัง มีหมายเลขชุดงานและรอบระยะเวลาบัญชี โดยระบบจะกำหนดหมายเลขชุดงาน และรอบระยะเวลาบัญชีถูกป้อน โดยผู้ใช้เมื่อโปรแกรมลงรายการบัญชีรัน (โครงการชุดปัจจุบันรอบระยะเวลาที่เป็นค่าเริ่มต้น แต่อาจทับ) สำหรับวัตถุประสงค์ในบันทึกการตรวจสอบ ระเบียนในโมดูลทั้งหมด (พีซี GL, AR ) ติดแท็ก ด้วยหมายเลขชุดงานเดียวกัน

รายละเอียดใบแจ้งหนี้

ฟิลด์สถานะการเรียกเก็บเงินในตารางรายละเอียด Unbilled/ใบ แจ้งหนี้ถูกตั้งค่าเป็น 'B' สำหรับการเรียกเก็บเงิน

บัญชีแยกประเภททั่วไป

แต่ละธุรกรรมที่ใช้ในการสร้างใบแจ้งหนี้เป็นตัวกำหนดจำนวนเงิน หน่วย บัญชี GL และ subaccounts ที่ใช้ในการสร้างรายการโมดูลบัญชีแยกประเภททั่วไป SL Dynamics ของ Microsoft สำหรับชนิดของสินค้าทั้งหมด เป็นธุรกรรมที่ลงรายการบัญชีกับประเภทบัญชี 'AR ค้า' บัญชีใบและ subaccount สำหรับการลงรายการบัญชีนี้มาจากเรกคอร์ดลูกค้า (ถ้ามี) หรือเร็กคอร์เซ็ตอัพ AR ออฟเซ็ตค้า AR จะขึ้นอยู่กับชนิดสินค้า

ต่อไปนี้เป็นบทสรุปของวิธีบัญชีตรงข้ามและ subaccount จะขึ้นอยู่กับ:

ชนิดสินค้าแหล่งที่มาของ GL บัญชี/subaccount
สินค้า - ตารางกฎการลงรายการบัญชีทั่วไปที่ใช้กับประเภทบัญชี
ตารางกฎการลงรายการบัญชีสินค้าอื่น ๆ โดยใช้ประเภทบัญชี
ภาษีภาษีการขาย SL Dynamics ตารางโดยใช้รหัสภาษี
พารามิเตอร์ระบบการเก็บข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในการตั้งค่าการออกบิล
พารามิเตอร์ของระบบที่จัดเก็บอยู่ในการตั้งค่าการออกบิลที่ใบนำฝากธนาคาร
พารามิเตอร์ระบบเก็บข้อมูลการเรียกเก็บเงินที่จัดเก็บอยู่ในการตั้งค่าการออกบิล
ใช้พารามิเตอร์ระบบฝากเงินที่จัดเก็บอยู่ในการตั้งค่าการออกบิล

ตารางกฎการลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ (PJRULIP) เป็น keyed โดยใช้ใบแจ้งหนี้กฎรหัสและบัญชีประเภท ไม่ได้รับรหัสกฎจากตารางข้อมูลออกบิล (PJBILL) สำหรับโครงการลงรายการบัญชี นอกเหนือจากที่ประกอบด้วยบัญชี GL และ subaccount สำหรับแต่ละประเภทบัญชี ดังกล่าวอาจมีสอง หรือไม่ก็ได้ชุด (เดบิตและเครดิต) ของบัญชี GL และ subaccounts ถ้าสิ่งเหล่านี้มีอยู่สำหรับประเภทบัญชีการลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ลงธุรกรรม GL สองเพิ่มเติมสำหรับจำนวนเงินเดียวกันเป็นการลงรายการบัญชีหลัก

ออกใบส่งของสินค้าที่ มีจำนวนค่าบวกที่มีชนิดเป็นการฝากสินค้า - ภาษีปกติ สินค้าอื่น ๆหรือผลลัพธ์ของการเก็บข้อมูลการเรียกเก็บเงินใน AR ค้าบัญชีเดบิตและเครดิตเพื่อออฟเซ็ตตามที่อธิบายไว้ข้างต้น รายการใบแจ้งหนี้ ด้วยยอดเงินค่าบวกที่มีชนิดเป็นการเก็บข้อมูลหรือใบนำฝากธนาคารที่ใช้สร้างการลงรายการบัญชีที่ตรงกันข้าม (บัญชีเครดิต AR และเดบิตบัญชีตรงข้าม)

ต้นทุนของการขายที่ลงรายการบัญชีในบัญชีแยกประเภททั่วไป

การลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ทำให้รายการเพิ่มเติมเพื่อลงรายการบัญชีต้นทุนของธุรกรรมการขายในบัญชีแยกประเภททั่วไปถ้า 'เรียกเก็บเงินกฎซี' สำหรับโครงการเรียกเก็บเงินมีวิธีการคำนวณต้นทุนที่เกี่ยวข้อง ในขณะนี้ เท่านั้นณวันคำนวณต้นทุนวิธีการจะพร้อมใช้งาน

เป็นวันที่มีการคิดต้นทุน: วิธีการวันที่สิ้นสุดมีจุดมุ่งหมายเพื่อลงรายการบัญชีต้นทุนขายในสัดส่วนเดียวกันเป็นรายได้ภายใต้สมมติฐานว่า ยอดเงินออกบิลไปวันแสดงถึง หรือเท่ากับรายได้การวัน ออกในเงื่อนไขอย่างง่าย ถ้าสัญญาเป็นแบบสำหรับ $ 1000000 และมีการเรียกเก็บ เงิน $ 100000 แล้ว 10% ของสัญญามีบิลแล้ว วิธีการวันที่สิ้นสุดการปรับต้นทุนของการจองที่ขายไป 10% ของต้นทุนขั้นสุดท้ายคาดไว้สำหรับโครงการเป็นส่วนหนึ่งของการลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ ต้นทุนขั้นสุดท้ายคาดไว้ล่วงหน้าจะได้รับเป็นผลรวมของงบประมาณสำหรับการประเมินที่ต้นทุนการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ (EAC) สำหรับการวางแผนหลักและโครงการใด ๆ ของบริษัทในเครือของ

วิธีการนี้ลงรายการเดบิตจะมีต้นทุนของบัญชีค่าใช้จ่ายการขายและเครดิตที่บัญชี สินทรัพย์เช่นสินค้าคงคลังหรือที่ทำงานในกระบวนการ ในระดับการรวมใบแจ้งหนี้ บัญชีค่าใช้จ่าย บัญชีสินทรัพย์ และ subaccounts ที่เกี่ยวข้องที่ถูกเก็บไว้ในการตั้งค่าการออกบิล

หมายเหตุ: เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ COS ลงต่างจากกฎการลงรายการบัญชีรองในที่ที่ลงรายการบัญชีที่รองที่เกิดขึ้นสำหรับจำนวนเงินเดียวกันเป็นการลงรายการบัญชีหลัก ในขณะที่การลงรายการบัญชี COS จะเป็นสัดส่วน

ยอดเงิน(ที่ต้นทุนปัจจุบัน ปัจจุบัน-COS) มีคำนวณสำหรับใบแจ้งหนี้เป็นดังนี้:

COS ปัจจุบัน =วันถึง COS - COS ก่อนหน้านี้ทั้งหมดที่

COS วันถึง = (BILLED-ถึงวัน / สัญญาค่า) * รวมต้นทุน EACกับอัตราส่วนของการออกบิลไปวัน / สัญญาค่าจำกัดสูงสุด 1.0

COS ก่อนหน้ารวม=ยอดเงินรวมที่มีบันทึกต้นทุนของประเภทบัญชีการขายสำหรับโครงการทั้งหมดที่เรียกเก็บเงินเข้าด้วยกัน

รวมต้นทุน EAC =ผลรวมของยอดเงินของ EAC สำหรับประเภทบัญชีทั้งหมดที่มีชนิดบัญชีของ 'ค่าใช้จ่าย' ที่ได้รับงบประมาณสำหรับโครงการที่มีการเรียกเก็บเงินเข้าด้วยกัน

-วันที่สิ้นสุด BILLED =ยอดเงินรวมในประเภทวันออกบิลไปบัญชีสำหรับโครงการทั้งหมดที่เรียกเก็บเงินจากกัน รวมทั้งสินค้าทั่วไปยอดเงินในใบแจ้งหนี้ปัจจุบัน

มูลค่าตามสัญญา=ยอดเงินรวมของประเภทบัญชีมูลค่าสัญญาสำหรับโครงการทั้งหมดที่เรียกเก็บเงินเข้าด้วยกันในใบแจ้งหนี้

หมายเหตุ: การลงรายการบัญชีเป็นส่วนหนึ่งของการออกใบแจ้งหนี้หลักเดบิต COS และ relieves สินค้าคงคลังหรือชนิด WIP ของบัญชีที่จะดำเนินการบนพื้นฐานต้นทุน ดุลบัญชี WIP ที่ลดลงด้วยเหตุนี้จึง มีการสร้างขึ้น ยอดเงิน relieved ไม่อยู่ในยอดดุลใน WIP เราสมมติว่า ประเภทบัญชีนี้จะถูกเพิ่มในขณะที่มีการทำงานกับการปันส่วนต้นทุนการโอนย้ายการ WIP เมื่อต้องเพิ่มสินทรัพย์นี้ยอดดุลบัญชีควรเป็นศูนย์ ที่ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ของโครงการ หรือโครงการถูกปิดก่อนที่จะมี

เมื่อพบแล้วว่าบัญชีผู้ใช้และ subaccounts สำหรับสินค้าทั้งหมดในใบแจ้งหนี้การลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้สรุปธุรกรรมทั้งหมดสำหรับเดียวกัน GL บัญชี subaccount โครงการ และงาน เรกคอร์ดเดียวถูกเขียนไปยังตารางธุรกรรม GL (GLTRAN) สำหรับแต่ละชุดไม่ซ้ำกันมีสถานะเป็น 'นำ' และ 'Unposted' การลงรายการบัญชีการค้า AR เสมอสรุปลงในธุรกรรมหนึ่งสำหรับแต่ละใบแจ้งหนี้ เรกคอร์ดหัว GL ชุดเดียวแต่ละครั้งที่มีการเรียกใช้โปรแกรมการลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้เท่านั้น

บัญชีลูกหนี้

โปรแกรมเขียนหนึ่งระเบียนลงในตาราง ARDOC สำหรับแต่ละใบแจ้งหนี้ ถ้ามียอดรวมของใบแจ้งหนี้เป็นค่าบวก มีสร้างเอกสารที่มีชนิดของใบแจ้งหนี้ ถ้ายอดเงินรวมของใบแจ้งหนี้เป็นค่าลบ ไม่มีสร้างเอกสารชนิดของบันทึกสินเชื่อ วันครบกำหนด วันส่วนลด และยอดเงินส่วนลดจะถูกคำนวณตามเงื่อนไขการจัดเก็บอยู่ในระเบียนต้นแบบลูกค้า ถ้าใบแจ้งหนี้เป็นการกลับรายการ docdesc ฟิลด์ใน ARDOC ถูกกำหนดเป็น 'กลับรายการสำหรับใบแจ้งหนี้ xxxxxx' ที่ xxxxxx เป็นอินวอยซ์แรกเริ่มหมายเลขที่ถูกย้อนกลับ หนึ่งระเบียนถูกเขียนลงในตาราง ARTRAN สำหรับแต่ละธุรกรรม GL ที่สร้างขึ้น โดยใบแจ้งหนี้ ระเบียน ARTRAN จะถูกเขียน มีสถานะเป็น 'นำ'

ชุดโครงการ

ชุดของโครงการมีการปรับปรุง โดยระเบียนรายละเอียดใบแจ้งหนี้ที่รวมเป็นบัญชี GL ที่เกี่ยวข้องกับประเภทบัญชีชุดโครงการ นั่นคือ ธุรกรรมโครงการหนึ่งถูกเขียนขึ้นสำหรับแต่ละเรกคอร์ด ARTRAN ด้วยบัญชี GL ที่ถูกลิงค์ไปยังบัญชีประเภทโครงการ บัญชี GL จะเชื่อมโยงกับชุดของโครงการ โดยระบุประเภทบัญชีในแผนภูมิของบัญชีบำรุง ตารางสรุปโครงการมีการอัพเดเมื่อมีเพิ่มธุรกรรมไปยังตาราง

สำหรับสินค้าแต่ละใบแจ้งหนี้ที่มีชนิดสินค้าของสินค้า – ประจำโปรแกรมยังเขียนระเบียนธุรกรรมโครงการสำหรับประเภทบัญชีออกบิลไปวัน

หมายเหตุสำคัญ:

ฟังก์ชันการลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้สร้างบัญชีแยกประเภททั่วไปลงรายการบัญชีและ หรือ ชุดโครงการรายการที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงิน ลงรายการบัญชีโครงการมีการสร้างขึ้นขึ้นอยู่กับบัญชีแยกประเภทที่ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าหมายเลขบัญชีผัง GL เชื่อมโยงกับประเภทบัญชี การลงรายการบัญชีจะทำให้ชุดของโครงการ ถ้าไม่มีการเชื่อมโยงที่มีอยู่ การลงรายการบัญชีโครงการไม่ถูกสร้างขึ้น

สำหรับวิธีการลงรายการบัญชีของ COS เป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างการเชื่อมโยงระหว่างแผนภูมิ COS ของหมายเลขบัญชีและประเภทของบัญชีที่ (การเชื่อมโยงเพื่อออฟเซ็ต WIP หรือสินค้าคงคลังอาจยังถูกต้อง) มิฉะนั้น COS ก่อนหน้านี้ไม่สามารถบันทึกในระบบโครงการสำหรับใช้ในการคำนวณ COS ในเวลาต่อมา และคำนวณดังกล่าวในเวลาต่อมาจะไม่ถูกต้อง

ปัญหานี้เป็นสิ่งสำคัญเท่า ๆ กันสำหรับบัญชีผู้ใช้อื่น ตัวอย่างเช่น ถ้ามีการรับรู้รายได้เมื่อ มีการออกใบแจ้งหนี้ หรือเรียกเก็บได้ไม่เพื่อรายได้จะถูกย้ายไปรายได้ที่เรียกเก็บเงิน บัญชีเหล่านี้ในบัญชีแยกประเภททั้งหมดต้องลิงค์กับประเภทบัญชีตามลำดับของการหาค่าที่บันทึกไว้ในชุดของโครงการ

เคล็ดลับการแก้ไขปัญหา:

เมื่อคุณพยายามที่ลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้และกล่องข้อความ 'ใบแจ้งหนี้เกินดุล' ปรากฏขึ้น ตรวจสอบผลรวมของยอดเงิน adj_amount และ hold_amount ที่เขตข้อมูลในตาราง PJINVDET เพื่อดูว่าจะเท่ากับผลรวมของฟิลด์ orig_amount ในแผ่นงาน IV โซโลมอน เขตข้อมูลเหล่านี้จะเรียกเดี๋ยวนี้ว่า curytranamt, curyadj_amount, curyhold_amount และ curyorig_amount ถ้าไม่เท่ากับผลรวมของยอดเงิน แล้วปรับยอดเงินให้สอดคล้องกัน

บทความนี้มี ID ของ เอกสาร TechKnowledge:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 848278 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 4 ตุลาคม 2555 - Revision: 0.2
ใช้กับ
  • Microsoft Dynamics SL 2011
  • Microsoft Dynamics SL 2011 Service Pack 1
  • Microsoft Dynamics SL 6.5
  • Microsoft Dynamics SL 6.5 Service Pack 3
  • Microsoft Dynamics SL 7.0
  • Microsoft Dynamics SL 7.0 Service Pack 2
  • Microsoft Dynamics SL 7.0 Service Pack 3
  • Microsoft Dynamics SL 7.0 Service Pack 4
Keywords: 
kbmbsmigrate kbmt KB848278 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:848278

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com