Thông báo l?i khi b?n m? m?t c?a s? trong Microsoft Dynamics GP: "Can't access m?u này b?i v? t? đi?n ch?a nó không đư?c t?i"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 851052 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n m? m?t c?a s? trong Microsoft Dynamics GP, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Không th? truy c?p vào m?u đơn này b?i v? t? đi?n ch?a nó không đư?c t?i.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra đ?i v?i m?t trong nh?ng l? do sau:

Nguyên nhân 1

N?u m?t mô-đun đ? cài đ?t chuyên bi?t trư?c đư?c l?y ra, Microsoft Dynamics GP không ch? đ?nh m?t h?nh th?c hi?n t?i thay th?. Xem đ? phân gi?i 1.

Nguyên nhân 2

N?u m?t t? đi?n h?nh th?c đ? đư?c g? b? ho?c đ? tr? thành tham nh?ng, Microsoft Dynamics GP không th? m? các h?nh th?c đư?c ch? đ?nh. Xem đ? phân gi?i 2.

GI?I PHÁP

Đ? phân gi?i 1

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1

cài đ?t chuyên bi?t các mô-đun đ? đư?c g? b?. Hành đ?ng này re-creates t? đi?n s?n ph?m Microsoft Dynamics GP ph?i truy c?p vào.

Phương pháp 2

Ch?n m?t h?nh th?c cho Microsoft Dynamics GP đ? s? d?ng. Đ? th?c hi?n vi?c này, dùng tùy ch?n thích h?p.
 • Microsoft Dynamics GP 2010 ho?c Microsoft Dynamics GP 10,0
  1. M? c?a s? thay th?/s?a đ?i các h?nh th?c và báo cáo. Đ? làm đi?u này, trên các Microsoft Dynamics GP tr?nh đơn, đi?m đ?n Công c?, đi?m đ?n Thi?t l?p, đi?m đ?n H? th?ng, sau đó b?m Thay th?/s?a đ?i các h?nh th?c và báo cáo.
  2. Trong các ID danh sách, b?m vào thích h?p c?a b?n.
  3. Trong các S?n ph?m danh sách, b?m vào T?t c? s?n ph?m.
  4. Trong các Lo?i danh sách, b?m vào Windows.
  5. Trong các Các h?nh th?c thay th?/l?n và báo cáo danh sách khu v?c, m? r?ng nút ch?n m?t thích h?p d?a trên c?a s? b?n mu?n truy c?p.
  6. M? r?ng c?a s? thích h?p, và sau đó ch?n Microsoft Dynamics GP ho?c các tùy ch?n thích h?p.
  7. Nh?p vào Ti?t ki?m.
  8. Đóng c?a s? thay th?/s?a đ?i các h?nh th?c và báo cáo.
 • Microsoft Dynamics GP 9,0
  1. M? c?a s? b?o m?t nâng cao. Đ? làm đi?u này, trên các Công c? tr?nh đơn, đi?m đ?n Thi?t l?p, đi?m đ?n H? th?ng, sau đó b?m An ninh nâng cao.
  2. Nh?p vào Xem, sau đó b?m t? đi?n.
  3. M? r?ng Các h?nh th?c.
  4. M? r?ng m?c tin thư thoại thích h?p.
  5. M? r?ng c?a s? thích h?p.
  6. Nh?p vào Microsoft Dynamics GP ho?c các tùy ch?n thích h?p.
  7. Nh?p vào Áp d?ng, r?i b?m OK.

   Lưu ? theo m?c đ?nh, khi b?n m? c?a s? nâng cao b?o m?t, người dùng hiện thời và công ty hi?n t?i đ? đư?c ch?n. B?t k? thay đ?i nào b?n th?c hi?n có cho ngư?i dùng hi?n t?i cho công ty hi?n t?i. Tuy nhiên, b?n có th? ch?n các công ty khác trong các Tên công ty khu v?c. B?n có th? ch?n nhi?u ngư?i dùng trong các Ngư?i dùng khu v?c c?a s? b?o m?t nâng cao.

Đ? phân gi?i 2

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1

Tái t?o các t?p tin Form.dic n?u t? đi?n h?nh th?c b? h?ng.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? tái t?o các t?p tin Forms.dic, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
951767Làm th? nào đ? tái t?o các t?p tin Forms.dic trong Microsoft Dynamics GP

Phương pháp 2

Ch?n m?t h?nh th?c cho Microsoft Dynamics GP đ? s? d?ng. Đ? th?c hi?n vi?c này, dùng tùy ch?n thích h?p.
 • Microsoft Dynamics GP 2010 ho?c Microsoft Dynamics GP 10,0
  1. M? c?a s? thay th?/s?a đ?i các h?nh th?c và báo cáo. Đ? làm đi?u này, trên các Microsoft Dynamics GP tr?nh đơn, đi?m đ?n Công c?, đi?m đ?n Thi?t l?p, đi?m đ?n H? th?ng, sau đó b?m Thay th?/s?a đ?i các h?nh th?c và báo cáo.
  2. Trong các ID danh sách, b?m vào thích h?p c?a b?n.
  3. Trong các S?n ph?m danh sách, b?m vào T?t c? s?n ph?m.
  4. Trong các Lo?i danh sách, b?m vào Windows.
  5. Trong các Các h?nh th?c thay th?/l?n và báo cáo danh sách khu v?c, m? r?ng nút ch?n m?t thích h?p d?a trên c?a s? b?n mu?n truy c?p.
  6. M? r?ng c?a s? thích h?p, và sau đó b?m vào đ? ch?n Microsoft Dynamics GP ho?c các tùy ch?n thích h?p.
  7. Nh?p vào Ti?t ki?m.
  8. Đóng c?a s? thay th?/s?a đ?i các h?nh th?c và báo cáo.
 • Microsoft Dynamics GP 9,0
  1. M? c?a s? b?o m?t nâng cao. Đ? làm đi?u này, trên các Công c? tr?nh đơn, đi?m đ?n Thi?t l?p, đi?m đ?n H? th?ng, sau đó b?m An ninh nâng cao.
  2. Nh?p vào Xem, sau đó b?m t? đi?n.
  3. M? r?ng Các h?nh th?c.
  4. M? r?ng m?c tin thư thoại thích h?p.
  5. M? r?ng c?a s? thích h?p.
  6. Nh?p vào Microsoft Dynamics GP ho?c các tùy ch?n thích h?p.
  7. Nh?p vào Áp d?ng, sau đó b?m Ok.

   Lưu ? theo m?c đ?nh, khi b?n m? c?a s? nâng cao b?o m?t, người dùng hiện thời và công ty hi?n t?i đ? đư?c ch?n. B?t k? thay đ?i nào b?n th?c hi?n có cho ngư?i dùng hi?n t?i cho công ty hi?n t?i. Tuy nhiên, b?n có th? ch?n các công ty khác trong các Tên công ty khu v?c. B?n có th? ch?n nhi?u ngư?i dùng trong các Ngư?i dùng khu v?c c?a s? b?o m?t nâng cao.

Thu?c tính

ID c?a bài: 851052 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 0.1
Áp d?ng
 • Microsoft Dynamics GP 10.0
 • Microsoft Dynamics GP 9.0
 • Microsoft Dynamics GP 2010
 • System Manager
T? khóa: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbexpertiseinter kbmbsmigrate kbmt KB851052 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 851052

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com