Thông báo l?i khi b?n ch?y kh?u hao tài s?n c? đ?nh trong Microsoft Dynamics GP: "Tr? l?i Code 10"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 852559
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GI?I THI?U

Bài vi?t này ch?a các thông tin đ? gi?i quy?t "Tr? l?i Code 10" l?i trong tài s?n c? đ?nh trong Microsoft Dynamics GP.


NGUYÊN NHÂN

N?u quá tr?nh kh?u hao b? gián đo?n, m?t h? sơ có th? có đư?c khóa trong m?t b?ng. V? v?y khi b?n c? g?ng ch?y kh?u hao m?t l?n n?a, thông báo l?i này có th? x?y ra do đ? h? sơ đ? b? khóa. Các bư?c dư?i đây s? giúp đ? đ? xóa h? sơ khó khăn, nhưng ngư?i dùng s? ph?i đi?u tra hơn n?a t?i sao quá tr?nh m?t giá treo ho?c b? gián đo?n ? nơi đ?u tiên.

THÔNG TIN THÊM

Các bư?c này yêu c?u b?n ph?i ch?y k?ch b?n c?p nh?t thông qua Microsoft SQL Server truy v?n c?. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n t?o b?n sao lưu d? li?u c?a b?n trư?c khi b?n làm theo các bư?c sau.
 1. Có t?t c? các ngư?i dùng thoát kh?i Microsoft Dynamics GP.
 2. B?t đ?u h? tr? bàn đi?u khi?n qu?n tr?, Microsoft SQL Query Analyzer ho?c SQL Server Management Studio. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây ph? thu?c vào các chương tr?nh mà b?n đang s? d?ng.

  Phương pháp 1: Đ?i v?i công c? máy tính đ? bàn máy ch? SQL

  N?u b?n đang s? d?ng công c? máy tính đ? bàn máy ch? SQL (c?n đư?c g?i là MSDE 2000), b?t đ?u bàn đi?u khi?n qu?n tr? viên h? tr?. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n Ngư?i qu?n tr? c?a Microsoft Console, sau đó b?m H? tr? bàn đi?u khi?n qu?n tr? viên.

  Cách 2: Cho SQL Server 2000

  N?u b?n đang s? d?ng SQL Server 2000, b?t đ?u phân tích truy v?n SQL. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft SQL Server, sau đó b?m Phân tích truy v?n.

  Phương pháp 3: Cho SQL Server 2005

  N?u b?n đang s? d?ng SQL Server 2005, b?t đ?u SQL Server Management Studio. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft SQL Server 2005, sau đó b?m SQL Server Management Studio.

  Cách 4: Cho SQL Server 2008

  N?u b?n đang s? d?ng SQL Server 2008, b?t đ?u SQL qu?n l? Studio. đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft SQL Server 2008, sau đó b?m SQL Server Management Studio.
 3. Ch?y k?ch b?n sau đây đ?i v?i cơ s? d? li?u công ty khi không có ngư?i đang ? trong Microsoft Dynamics GP:
  DELETE DYNAMICS..SY00800
  DELETE DYNAMICS..SY00801
  DELETE DYNAMICS..ACTIVITY
  
  DELETE TEMPDB..DEX_LOCK
  DELETE TEMPDB..DEX_SESSION
  Các b?ng nên có s?n ph?m nào khi t?t c? ngư?i dùng đ? đăng xu?t. Các xóa b? tuyên b? là ch? đ? đ?m b?o r?ng không có không có h? sơ b? m?c k?t trong các b?ng.

  Ch?y sau đây đ?i v?i cơ s? d? li?u công ty khi không có ngư?i đang ? trong Microsoft Dynamics GP:
  Delete FAINDEX
  Delete FA40203
  Delete FA01500
  Lưu ?: Tái FAINDEX t?o t? đ?ng khi b?n s? d?ng tài s?n c? đ?nh.
 4. Nh?p vào Microsoft Dynamics GP, đi?m đ?n Công c?, đi?m đ?n Thói quen, đi?m đ?n Tài s?n c? đ?nh, sau đó b?m Depreciate. Ki?m ch?ng r?ng b?n có th? ch?y kh?u hao mà không nh?n đư?c m?t thông báo l?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 852559 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 0.1
T? khóa: 
kbprb kbtshoot kberrmsg kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbexpertiseadvanced kbmbsmigrate kbmt KB852559 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:852559

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com