Th? t?c đóng c?a cu?i năm cho các kho?n ph?i thu qu?n l? trong Microsoft Dynamics GP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 857444 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Lưu ? Trư?c khi b?n làm theo các hư?ng d?n trong bài vi?t này, h?y ch?c ch?n r?ng b?n có m?t đ?ng g?i đ?y đ? c?a b? máy cơ s? d? li?u mà b?n có th? khôi ph?c l?i n?u m?t v?n đ? x?y ra.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này ch?a danh sách ki?m tra cho quá tr?nh đóng c?a cu?i năm, kho?n ph?i thu qu?n l? trong Microsoft Dynamics GP. Bài vi?t này c?ng ch?a các thông tin chi ti?t cho t?ng bư?c trong quá tr?nh đóng c?a cu?i năm. Và bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? thêm các thông tin phí năm-to-date tài chính đ? khách hàng báo cáo cho tháng mư?i hai và tháng Giêng.

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? các th? t?c đư?c đ? ngh? cu?i năm đóng cho kho?n ph?i thu qu?n l? trong Microsoft Dynamics GP. Đ?c bài vi?t này trư?c khi b?n th?c hi?n m?t ho?c nhi?u c?a các th? t?c.

Thông tin thêm

Đ? có đư?c h? tr? k? thu?t

N?u b?n có câu h?i v? làm th? nào đ? th?c hi?n các th? t?c, liên h? v?i h? tr? k? thu?t cho Microsoft Dynamics. Đ? t?o ra m?t yêu c?u h? tr?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. H?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  https://MBS.Microsoft.com/support/newstart.aspx
 2. Trong danh sách th? lo?i, b?m vào Microsoft Dynamics GP.
 3. Trong danh sách các ti?u th? lo?i, nh?p vào Qu?n l? kho?n ph?i thu, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
Ho?c liên h? v?i h? tr? k? thu?t cho Microsoft Dynamics qua đi?n tho?i t?i (888) 477-7877.

Cu?i năm đóng danh sách ki?m tra

B?n có th? s? d?ng danh sách ki?m tra này cho đ?n cu?i năm tài chính và cho đ?n cu?i năm dương l?ch.

Lưu ? M?c dù qu?n l? kho?n ph?i thu là b? nhi?m nh?y c?m, các m?c sau đây đư?c C?p Nh?t d?a trên s? đóng c?a c?a qu?n l? kho?n ph?i thu:
 • Các đ?i tư?ng SmartList
 • Báo cáo tóm t?t qu?n l? kho?n ph?i thu
 • Xem s? ti?n v? cu?i cùng đóng trong c?a s? khách hàng tóm t?t
V? v?y, chúng tôi đ? ngh? b?n làm theo các bư?c sau đ? cho các đ?i tư?ng SmartList, báo cáo tóm t?t qu?n l? kho?n ph?i thu, và quan đi?m s? ti?n k? t? khi cu?i g?n ch?a thông tin chính xác:
 1. G?i t?t c? các giao d?ch bán hàng và các kho?n ph?i thu cho năm.
 2. Làm cho m?t pre-year-end đóng c?a khách s?n đư?c sao lưu.
 3. Đóng năm.
 4. Đóng các giai đo?n tài chính. (Bư?c này là tùy ch?n.)
 5. Đóng thu? năm.
 6. Làm cho m?t post-year-end đóng c?a khách s?n đư?c sao lưu.

Bư?c 1: G?i t?t c? các giao d?ch bán hàng và các kho?n ph?i thu cho năm

G?i t?t c? các giao d?ch bán hàng và các kho?n ph?i thu cho năm trư?c khi b?n đóng năm. N?u b?n mu?n nh?p b?t k? giao d?ch bán hàng và các kho?n ph?i thu cho m?t kho?ng th?i gian trong tương lai trư?c khi b?n đóng năm, h?y t?o m?t lô có ch?a các giao d?ch. Ti?p theo, lưu lô. Sau đó, đăng bài lô sau khi b?n đóng năm.

B?n ph?i đóng năm b?i v? m?t s? khu v?c c?a Microsoft Dynamics GP không ph?i ngày nh?y c?m. N?u b?n không đóng năm sau khi b?n nh?p t?t c? các giao d?ch năm 2013 và trư?c khi b?n nh?p vào t?t c? các giao d?ch 2014, các khu v?c này s? ch?a thông tin không chính xác. Tuy nhiên, n?u b?n có th? thay đ?i thông tin, b?n có th? thay đ?i thông tin trong giao di?n s? ti?n v? cu?i cùng đóng trong c?a s? khách hàng tóm t?t và trong c?a s? khách hàng tài chính phí tóm t?t. Các l?nh v?c sau là các khu v?c c?a Microsoft Dynamics GP mà không ph?i là ngày nh?y c?m.
 • Xem s? ti?n v? cu?i cùng đóng trong c?a s? khách hàng tóm t?t

  Đ? m? giao di?n s? ti?n v? cu?i cùng đóng c?a s? khách hàng tóm t?t, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên menu th? , đi?m đ?n bán hàng, và sau đó nh?p vào tóm t?t.
  2. Trong c?a s? khách hàng tóm t?t, h?y nh?p m?t ID khách hàng trong h?p ID khách hàng .
  3. Trong B?n tóm t?t xem danh sách, nh?p vào S? ti?n v? cu?i cùng đóng.
 • C?a s? khách hàng tài chính phí tóm t?t

  Đ? m? c?a s? khách hàng tài chính phí tóm t?t, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên menu th? , đi?m đ?n bán hàng, và sau đó nh?p vào tóm t?t.
  2. Trong c?a s? khách hàng tóm t?t, h?y nh?p m?t ID khách hàng trong l?nh v?c ID khách hàng .
  3. Nh?p vào chi phí tài chính.
 • Các đ?i tư?ng SmartList

  Đ? xem các c?t SmartList b? ?nh hư?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trong Microsoft Dynamics GP, nh?p vào c?t trên menu Microsoft Dynamics GP , b?m vào SmartList, m? r?ng bán hàng, m? r?ng khách, và sau đó b?m vào Thêm.
  2. Ch?n các m?c sau đây trong danh sách Có s?n c?t .

   Lưu ? Các m?c đư?c g?n c? v?i d?u ki?m hoa th? b? ?nh hư?ng b?i l?ch cu?i năm đóng. T?t c? các m?t hàng khác b? ?nh hư?ng b?i cu?i năm tài chính đóng.
   • Trung b?nh ngày đ? tr? ti?n - năm
   • Chi phí tài chính CYTD*
   • Tài chính chi phí LYR l?ch*
   • Cao s? dư LYR
   • Cao s? dư YTD
   • S? tài li?u ADTP - LYR
   • S? tài li?u ADTP - năm
   • S? NSF ki?m tra YTD
   • T?t c? # FC LYR*
   • T?t c? # FC YTD*
   • # T?t c? hoá đơn LYR
   • # T?t c? hoá đơn YTD
   • T?ng s? ti?n c?a NSF ki?m tra YTD
   • T?ng s? n? x?u LYR
   • T?ng s? n? x?u YTD
   • T?t c? ti?n m?t nh?n đư?c LYR
   • T?t c? ti?n m?t nh?n đư?c YTD
   • T?t c? gi?m giá có s?n YTD
   • T?t c? gi?m giá ch?p LYR
   • T?t c? gi?m giá ch?p YTD
   • T?t c? tài chính chi phí LYR*
   • T?t c? tài chính chi phí YTD*
   • T?t c? biên l?i nhu?n LYR
   • T?t c? biên l?i nhu?n YTD
   • T?ng s? bán hàng LYR
   • T?ng s? bán hàng YTD
   • T?t c? Waived FC LYR*
   • T?t c? Waived FC YTD*
   • T?t c? Writeoffs LYR
   • T?t c? Writeoffs YTD
   • Chi phí chưa thanh toán tài chính YTD*
   • Vi?t Offs LYR
   • Vi?t Offs YTD
  3. Nh?p vào OK.
  4. Nh?p vào OK.

Bư?c 2: Làm cho m?t pre-year-end đóng sao lưu

T?o đ?ng g?i lưu trư?c khi b?n đóng năm. Đ?t đ?ng g?i lưu trong Két an toàn, v?nh vi?n lưu tr?. đ?ng g?i lưu này làm cho ch?c ch?n r?ng b?n có m?t h? sơ v?nh vi?n c?a v? trí tài chính c?a công ty vào cu?i năm. B?n có th? khôi ph?c thông tin t? đ?ng g?i lưu này n?u b?n ph?i. Ví d?, đ?ng g?i lưu này s? cho phép b?n nhanh chóng h?i ph?c n?u m?t bi?n đ?ng s?c m?nh ho?c v?n đ? khác x?y ra trong khi ph?u thu?t g?n cu?i năm.

Đ? t?o đ?ng g?i lưu trong Microsoft Dynamics GP, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Microsoft Dynamics GP, đi?m đ? b?o tr? trên menu Microsoft Dynamics GP , và sau đó nh?p vào sao lưu.
 2. Trong c?a s? tr? l?i lên công ty, ch?n tên công ty trong danh sách Tên công ty .
 3. Thay đ?i đư?ng d?n c?a t?p lưu n?u nó là c?n thi?t, và sau đó nh?p vào OK.

  Lưu ?Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n đ?t tên này PreYearEndClosingBackup2013 sao lưu.

Bư?c 3: Đóng năm

 1. Trong Microsoft Dynamics GP, đi?m đ?n công c? trên menu Microsoft Dynamics GP , đi?m đ?n thói quen, đi?m đ?n bán hàng, và sau đó nh?p vào G?n cu?i năm.
 2. N?u b?n đang đóng c?a c? năm tài chính và năm dương l?ch cùng m?t lúc, h?y nh?p vào t?t c?. N?u b?n đang đóng ch? có năm dương l?ch, h?y nh?p vào l?ch. N?u b?n đang đóng ch? có năm tài chính, nh?p vào tài chính.
 3. B?m vào đ? ch?n hộp kiểm In báo cáo , và sau đó nh?p vào Đóng năm.

  Lưu ? Chúng tôi đ? ngh? b?n gi? m?t đ?ng g?i c?a báo cáo cu?i năm cùng v?i các h? sơ ki?m toán k?t thúc v?nh vi?n.
Năm dương l?ch chi ti?t

Tr?nh cu?i năm l?ch trong Microsoft Dynamics GP xóa các trư?ng sau trong c?a s? khách hàng tóm t?t:
 • Chi phí tài chính CYTD
 • T?t c? # FC YTD
 • T?ng s? chi phí tài chính YTD
 • T?ng s? mi?n FC YTD
 • Chi phí chưa thanh toán tài chính YTD
L?ch k?t thúc quá tr?nh c?p nh?t các s? ti?n trong các l?nh v?c sau đây:
 • Tài chính chi phí LYR l?ch
 • T?t c? # FC LYR
năm tài chính thông tin chi ti?t

Tr?nh cu?i năm tài chính trong Microsoft Dynamics GP xóa các trư?ng sau trong c?a s? khách hàng tóm t?t:
 • Trung b?nh ngày đ? tr? ti?n - năm
 • Cao s? dư YTD
 • S? tài li?u ADTP - năm
 • S? NSF ki?m tra YTD
 • # T?t c? hoá đơn YTD
 • T?ng s? ti?n c?a NSF ki?m tra YTD
 • T?ng s? n? x?u YTD
 • T?t c? ti?n m?t nh?n đư?c YTD
 • T?t c? gi?m giá có s?n YTD
 • T?t c? gi?m giá ch?p YTD
 • T?t c? biên l?i nhu?n YTD
 • T?ng s? bán hàng YTD
 • T?t c? Writeoffs YTD
 • Vi?t Offs YTD
Tr?nh cu?i năm tài chính C?p nh?t các s? ti?n trong các l?nh v?c sau đây:
 • Cao s? dư LYR
 • S? tài li?u ADTP - LYR
 • # T?t c? hoá đơn LYR
 • T?ng s? n? x?u LYR
 • T?t c? ti?n m?t nh?n đư?c LYR
 • T?t c? gi?m giá ch?p LYR
 • T?t c? biên l?i nhu?n LYR
 • T?ng s? bán hàng LYR
 • T?t c? Writeoffs LYR
 • Vi?t Offs LYR

Bư?c 4: Đóng th?i gian tài chính (bư?c này là tu? ch?n)

Đ? ngăn ch?n ngư?i dùng vô t?nh đăng giao d?ch đ? giai đo?n sai ho?c sai năm, s? d?ng c?a s? tài chính th?i gian thi?t l?p đ? đóng th?i gian t?t c? tài chính mà v?n m? cho năm. Trư?c khi b?n đóng tài chính th?i gian, xác minh r?ng b?n đ? g?i t?t c? các giao d?ch cho giai đo?n và năm cho t?t c? các mô-đun. N?u b?n sau đó ph?i đăng giao d?ch v?i m?t giai đo?n tài chính mà b?n đ? đư?c đóng l?i, b?n có th? quay tr? l?i c?a s? tài chính th?i gian thi?t l?p đ? m? l?i th?i gian do đó b?n có th? g?i các giao d?ch.

Đ? đóng m?t kho?ng th?i gian tài chính, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Microsoft Dynamics GP, đi?m đ?n công c? trên menu Microsoft Dynamics GP , đi?m đ? thi?t l?p, tr? đ?n công ty, và sau đó nh?p vào Tài chính th?i gian.
 2. B?m vào đ? ch?n hộp kiểm bán hàng cho kho?ng th?i gian mà b?n mu?n đóng.

Bư?c 5: Đóng năm tr? thu?

Lưu ? Th?c hi?n theo các bư?c sau ch? sau khi b?n hoàn thành cu?i năm đóng c?a các th? t?c cho t?t c? các doanh s? bán hàng và mua mô-đun.

Đ? đóng thu? năm, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Microsoft Dynamics GP, đi?m đ?n công c? trên menu Microsoft Dynamics GP , đi?m đ?n thói quen, đi?m đ?n công ty, và sau đó nh?p vào Thu? cu?i năm đóng.
 2. B?m vào đ? ch?n hộp kiểm Năm đóng , và sau đó b?m vào đ? ch?n hộp kiểm In báo cáo .
 3. Nh?p vào quá tr?nh.

  Lưu ? Chúng tôi đ? ngh? b?n gi? m?t đ?ng g?i c?a báo cáo cu?i năm cùng v?i các h? sơ ki?m toán k?t thúc v?nh vi?n.

Bư?c 6: Làm cho m?t post-year-end đóng sao lưu

T?o đ?ng g?i lưu sau khi b?n đóng năm. Đ?t đ?ng g?i lưu trong Két an toàn, v?nh vi?n lưu tr?. đ?ng g?i lưu này làm cho ch?c ch?n r?ng b?n có m?t h? sơ v?nh vi?n c?a v? trí tài chính c?a công ty vào cu?i năm. B?n có th? khôi ph?c thông tin t? đ?ng g?i lưu này n?u b?n ph?i. Ví d?, đ?ng g?i lưu này s? cho phép b?n nhanh chóng h?i ph?c n?u m?t bi?n đ?ng s?c m?nh ho?c v?n đ? khác x?y ra trong khi ph?u thu?t g?n cu?i năm.

Đ? t?o đ?ng g?i lưu trong Microsoft Dynamics GP, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Microsoft Dynamics GP, đi?m đ? b?o tr? trên menu Microsoft Dynamics GP , và sau đó nh?p vào sao lưu.
 2. Trong c?a s? tr? l?i lên công ty, h?y nh?p vào tên công ty trong danh sách Tên công ty .
 3. Thay đ?i đư?ng d?n c?a t?p lưu n?u nó là c?n thi?t, và sau đó nh?p vào OK.

  Lưu ?Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n đ?t tên này PostYearEndClosingBackup2013 sao lưu.

Chi phí tài chính năm-to-date trên báo cáo khách hàng cho tháng mư?i hai và cho tháng m?t

Chi phí tài chính năm-to-date không đư?c t? đ?ng in ngày khách hàng báo cáo cho tháng mư?i hai và cho tháng m?t.

Tháng mư?i hai báo cáo

Đ? thêm các kho?n phí năm-to-date tài chính đ? phát bi?u ngày, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Microsoft Dynamics GP, đi?m đ?n công c? trên menu Microsoft Dynamics GP , đi?m đ? tu?, và sau đó nh?p vào Báo cáo nhà văn.
 2. Trong danh sách s?n ph?m , nh?p vào Microsoft Dynamics GP, và sau đó nh?p vào OK.
 3. Nh?p vào báo cáo.
 4. S? d?ng các phương pháp thích h?p:
  • N?u b?n đ? không trư?c đó s?a đ?i các h?nh th?c báo cáo, nh?p vào h?nh th?c tuyên b? b?n in trong danh sách Ban đ?u báo cáo , h?y nh?p vào chèn, và sau đó nh?p vào h?nh th?c tuyên b? trong danh sách L?n báo cáo .
  • N?u b?n đ? s?a đ?i các h?nh th?c báo cáo, nh?p vào h?nh th?c tuyên b? trong danh sách L?n báo cáo .
 5. Nh?p vào m?.
 6. Trong c?a s? báo cáo đ?nh ngh?a, nh?p vào b?ng.
 7. Trong c?a s? m?i quan h? b?ng báo cáo, nh?p vào RM khách hàng MSTR, và sau đó b?m vào t?o m?i.
 8. Trong ô b?ng liên quan, nh?p vào Tóm t?t t?ng th? khách hàng, và sau đó nh?p vào OK.
 9. Nh?p vào đóng.
 10. Nh?p vào cách b? trí.
 11. Trong danh sách tài nguyên trong h?p h?p công c? , nh?p vào Tóm t?t t?ng th? khách hàng.
 12. Trong danh sách trường, kéo Tài chính chi phí CYTD b? trí c?a báo cáo. B?n có th? v? trí các l?nh v?c này trong b?t k? ph?n c?a báo cáo.
 13. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào Microsoft Dynamics GP. Khi b?n đư?c nh?c đ? lưu nh?ng thay đ?i, h?y nh?p vào lưu.
 14. N?u b?n đ? không trư?c đây S?a Báo cáo này, b?n ph?i c?p b?o m?t đ? báo cáo. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng các bư?c dư?i đây:

  1. Trên menu Microsoft Dynamics GP , đi?m đ?n công c?, đi?m đ? thi?t l?p, tr? t?i h? th?ng, và sau đó nh?p vào thay th?/s?a đ?i m?u và báo cáo.
  2. Trong ID h?p, nh?p ID ngư?i dùng.
  3. Trong danh sách s?n ph?m , h?y nh?p vào Microsoft Dynamics GP.
  4. Trong lo?i danh sách, h?y nh?p vào báo cáo.
  5. M? r?ng bán hàng, và sau đó m? r?ng các nút ch?n m?t h?nh th?c s?a đ?i.
  6. Nh?p vào Microsoft Dynamics GP (s?a đ?i).

Báo cáo ngày

Đ? thêm các kho?n phí năm-to-date tài chính đ? phát bi?u ngày, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Làm theo bư?c 1 đ?n 11 trong ph?n "Ngày báo cáo".
 2. Trong danh sách trường, kéo Tài chính chi phí LYR l?ch đ? b? trí c?a báo cáo. B?n có th? v? trí các l?nh v?c này trong b?t k? ph?n c?a báo cáo.
 3. Làm theo bư?c 13 và 14 trong ph?n "Ngày báo cáo".

Thu?c tính

ID c?a bài: 857444 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 1.2
Áp d?ng
 • Microsoft Dynamics GP 2013
 • Microsoft Dynamics GP 2010
 • Microsoft Dynamics GP 10.0, khi đư?c dùng v?i:
  • Receivables Management
T? khóa: 
kbhowto kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbexpertiseadvanced kbinfo kbtshoot kbmbsmigrate kbmt KB857444 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 857444

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com