Thay đ?i lo?i bài vi?t trên m?t tài kho?n sau khi b?n đóng năm General Ledger cho Microsoft Dynamics GP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 864913 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Đăng lo?i xác đ?nh như th? nào s? dư tài kho?n s? đư?c x? l? trong quá tr?nh k?t thúc đóng c?a, General Ledger trong Microsoft Dynamics GP. B?ng cân đ?i tài kho?n s? đư?c cu?n ra đ?n năm ti?p theo, và biên l?i nhu?n và m?t tài kho?n s? đư?c cu?n l?i vào tài kho?n thu nh?p gi? l?i.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra n?u b?n ch?n lo?i đăng không chính xác cho các tài kho?n trong c?a s? b?o tr? tài kho?n khi b?n thi?t l?p tài kho?n General Ledger trong Microsoft Dynamics GP, có hai l?a ch?n cho Đăng lo?i: B?ng cân đ?i ho?c biên l?i nhu?n và m?t.

Gi?i pháp

S? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây đ? s?a ch?a các lo?i đăng cho nh?ng năm t?i. N?u tài kho?n coi là m?t tài kho?n biên l?i nhu?n và m?t mát, s? d?ng phương pháp 1. N?u tài kho?n coi là m?t b?ng cân đ?i tài kho?n, s? d?ng phương pháp 2.

Lưu ? Trư?c khi b?n th?c hi?n theo các hư?ng d?n trong bài vi?t này, h?y ch?c ch?n r?ng b?n có m?t đ?ng g?i đ?y đ? c?a b? máy cơ s? d? li?u mà b?n có th? khôi ph?c l?i n?u m?t v?n đ? x?y ra.

Phương pháp 1: Tài kho?n là ngh?a v? ph?i là m?t biên l?i nhu?n và m?t tài kho?n

Như là m?t b?ng cân đ?i tài kho?n, tài kho?n này s? có m?t s? cân b?ng B?t đ?u sau khi hoàn t?t quá tr?nh k?t thúc cu?i cùng. Đ? thay đ?i các tài kho?n cho m?t biên l?i nhu?n và m?t tài kho?n và đ?o ngư?c s? cân b?ng B?t đ?u, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Th? tr?nh đơn, đi?m đ?n Tài chính, và sau đó nh?p vào Tài kho?n. Trong c?a s? b?o tr? tài kho?n, nh?p S? Tài kho?n trong các Tài kho?n l?nh v?c. H?y ch?c ch?n r?ng các Đăng lo?i khu v?c đư?c thi?t l?p đ? B?ng cân đ?i, và sau đó nh?p vào Ti?t ki?m. Lo?i c?n ph?i là cân b?ng lo?i t?i th?i đi?m này v? v?y chúng tôi bù đ?p s? cân b?ng đ? đư?c th?c hi?n v? phía trư?c và nó không ?nh hư?ng đ?n tài kho?n RE bây gi?.
 2. S? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây, tùy thu?c vào vi?c b?n đang ki?m nh?p multicurrency ho?c không đăng k?:
  • N?u b?n ki?m nh?p qu?n l? Multicurrency trong Microsoft Dynamics GP, th?c hi?n theo các bư?c sau:
   1. Trong Microsoft Dynamics GP, tr? đ?n Công c? trên các Microsoft Dynamics GP tr?nh đơn, đi?m đ?n Thi?t l?p, tr? đ?n Tài chính, và sau đó nh?p vào Multicurrency.
   2. Trong các Duy tr? l?ch s? khu v?c, nh?n vào đây đ? r? ràng các General Ledger tài kho?nhộp kiểm.
  • N?u b?n không ki?m nh?p qu?n l? Multicurrency, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. S? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đ? m? SQL Server:
    • N?u b?n đang s? d?ng Microsoft SQL Server 2005, h?y nh?p vàoB?t đ?u, tr? đ?n T?t c? chương tr?nh, tr? đ?n Microsoft SQL Server 2005, và sau đó nh?p vào SQL Server Management Studio.
    • N?u b?n đang s? d?ng Microsoft SQL Server 2008, h?y nh?p vàoB?t đ?u, tr? đ?n T?t c? chương tr?nh, tr? đ?n Microsoft SQL Server 2008, và sau đó nh?p vào SQL Server Management Studio.
    • N?u b?n đang s? d?ng Microsoft SQL Server 2008 R2, h?y nh?p vàoB?t đ?u, tr? đ?n T?t c? chương tr?nh, tr? đ?n Microsoft SQL Server 2008 R2, và sau đó nh?p vào SQL Server Management Studio.
   2. Ch?y các câu sau đây đ?i v?i b? máy cơ s? d? li?u c?a công ty.
    UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
 3. Thay đ?i các Duy tr? l?ch s?cài đ?t chuyên bi?t c?a s? General Ledger Setup, v? v?y chúng tôi không gi? th?c t? bút năm trư?c đó, như chúng tôi ch? mu?n đ? bù đ?p BBF đ? đư?c t?o ra. Đ? thay đ?i các thi?t l?p, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trong Microsoft Dynamics GP, tr? đ?n Công c? trên các Microsoft Dynamics GP tr?nh đơn, đi?m đ?n Thi?t l?p, tr? đ?n Tài chính, và sau đó nh?p vào General Ledger
  2. Trong các Duy tr? l?ch s? khu v?c, nh?n vào đây đ? r? ràng các Tài kho?n hộp kiểm và Giao d?ch hộp kiểm.
 4. Trong các Cho phép khu v?c, nh?n vào đây đ? ch?n các G?i t?i l?ch s?hộp kiểm. Chúng tôi mu?n đ? có th? g?i m?c t?p chí offsetting b?ng cách s? d?ng m?t ngày trư?c khi năm. B?m chu?tOk.
 5. M? l?i giai đo?n cho naêm taøi khoùa. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau.
  1. Trong Microsoft Dynamics GP, tr? đ?n Công c? trên các Microsoft Dynamics GP tr?nh đơn, đi?m đ?n Thi?t l?p, tr? đ?n Công ty, và sau đó nh?p vào Th?i gian tài chính.
  2. Trong c?a s? tài chính th?i gian thi?t l?p, h?y ch?c ch?n là giai đo?n tài chính cho năm m?i đóng m?.
 6. Nh?p m?t bút đ? bù đ?p s? cân b?ng B?t đ?u không chính xác. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên các Giao d?ch tr?nh đơn, đi?m đ?n Tài chính, và sau đó nh?p vào T?ng quát.
  2. Trong c?a s? giao d?ch c?m t?, nh?p vào m?t giao d?ch đ?o ngư?c s? cân b?ng kh?i đ?u không chính xác c?a các tài kho?n biên l?i nhu?n và m?t mát.
  3. Trong các Ngày giao d?chl?nh v?c, nh?p vào m?t ngày trong năm tài chính đóng ví d? như 31-12-201 x.

   Ví d?, n?u các tài kho?n biên l?i nhu?n và m?t đ? B?t đ?u ghi n? không đúng v?i s? cân b?ng 100,00 $, t?o ra m?t giao d?ch tài kho?n tín d?ng l?i nhu?n-và-m?t đó cho $100,00, và sau đó ghi n? tài kho?n gi? l?i thu nh?p cho $100,00.
  4. B?m chu?t Bài vi?t. (T?p chí bài vi?t nói chung nên hi?n th? các m?c đư?c li?t kê hai l?n.  Đ?u tiên là cho các m?c nh?p ban đ?u, nhưng do cài đ?t chuyên bi?t c?a chúng tôi, chúng tôi s? không gi? r?ng, và thi?t l?p th? hai là cho m?c BBF s? bù đ?p s? cân b?ng.)

   Lưu ? Các giao d?ch thông tin C?p Nh?t ch? có năm hi?n t?i b?i v? các Duy tr? l?ch s? cài đ?t chuyên bi?t không đư?c kích ho?t.
 7. Thay đ?i các Duy tr? l?ch s?cài đ?t chuyên bi?t trong c?a s? General Ledger Setup tr? l?i cách h? đ? ban đ?u. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trong Microsoft Dynamics GP, tr? đ?nCông c? trên các Microsoft Dynamics GP tr?nh đơn, đi?m đ?n Thi?t l?p, tr? đ?n Tài chính, và sau đó nh?p vào General Ledger.
  2. Trong các Duy tr? l?ch s? khu v?c, nh?n vào đây đ? ch?n các Tài kho?n hộp kiểm và Giao d?ch hộp kiểm.
  3. Đ? đăng các giao d?ch l?ch s? giao d?ch, B?m chu?t đ? ch?n các G?i t?i l?ch s? hộp kiểm dư?i Cho phép. N?u b?n không mu?n g?i các giao d?ch l?ch s? giao d?ch, b?m đ? b? ch?n hộp kiểm này. Sau đó, nh?p vào Ok.
 8. S? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây đ? thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t Multicurrency v? làm th? nào nó ban đ?u, tùy thu?c vào vi?c b?n đang s? d?ng multicurrency hay không:
  • N?u b?n ki?m nh?p qu?n l? Multicurrency, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. Trong Microsoft Dynamics GP, trên các Microsoft Dynamics GP tr?nh đơn, đi?m đ?n Công c?, tr? đ?n Thi?t l?p, tr? đ?n Tài chính, và sau đó nh?p vào Multicurrency.
   2. Trong các Duy tr? l?ch s? khu v?c, nh?n vào đây đ? ch?n các General Ledger tài kho?n hộp kiểm.
  • N?u b?n không ki?m nh?p qu?n l? Multicurrency, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. S? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đ? m? SQL Server:
    • N?u b?n đang s? d?ng Microsoft SQL Server 2000, h?y nh?p vào B?t đ?u, tr? đ?n T?t c? chương tr?nh, tr? đ?n Microsoft SQL Server, và sau đó nh?p vào Phân tích truy v?n.
    • N?u b?n đang s? d?ng Microsoft SQL Server 2005, h?y nh?p vào B?t đ?u, tr? đ?n T?t c? chương tr?nh, tr? đ?n Microsoft SQL Server 2005, và sau đó nh?p vào SQL Server Management Studio.
    • N?u b?n đang s? d?ng Microsoft SQL Server 2008 hay R2, h?y nh?p vàoB?t đ?u, tr? đ?n T?t c? chương tr?nh, tr? đ?n Microsoft SQL Server 2008, và sau đó nh?p vào SQL Server Management Studio.
   2. Ch?y các câu sau đây đ?i v?i b? máy cơ s? d? li?u c?a công ty.
    UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1
 9. Quay tr? l?i đ? thi?t l?p th?i gian tài chính và đánh d?u ki?m đ? đóng th?i gian tài chính cho năm trư?c m?t l?n n?a.
 10. Bây gi? b?n có th? ki?m tra s? dư trên tài kho?n GL là $0,00 và sau đó b?n có th? thay đ?i lo?i trương m?c đ? biên l?i nhu?n và thua. Đ? làm đi?u này, cácTh? tr?nh đơn, đi?m đ?n Tài chính, và sau đó nh?p vào Tài kho?n. Trong c?a s? b?o tr? tài kho?n, nh?p S? Tài kho?n trong các Tài kho?n l?nh v?c. Trong các Đăng lo?i khu v?c, nh?p vào biên l?i nhu?n và m?t, và sau đó nh?p vào Ti?t ki?m.

Phương pháp 2: Các tài kho?n đư?c coi là m?t b?ng cân đ?i tài kho?n

Như là m?t biên l?i nhu?n và m?t tài kho?n, tài kho?n này s? không có m?t s? cân b?ng B?t đ?u sau khi hoàn t?t quá tr?nh k?t thúc cu?i cùng. Đ? thay đ?i tài kho?n sang m?t tài kho?n b?ng cân đ?i và đ? t?o ra s? cân b?ng B?t đ?u, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Th? tr?nh đơn, đi?m đ?n Tài chính, và sau đó nh?p vào Tài kho?n. Trong c?a s? b?o tr? tài kho?n, nh?p S? Tài kho?n trong các Tài kho?n l?nh v?c. Trong các Đăng lo?i khu v?c, nh?p vào B?ng cân đ?i, và sau đó nh?p vào Ti?t ki?m. Ch?n B?ng cân đ?i V? v?y, r?ng m?c ch?nh mà b?n t?o trong bư?c 6 sau trong ph?n này s? chính xác C?p Nh?t s? dư đ?u cho năm hi?n t?i.
 2. S? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây, tùy thu?c vào vi?c b?n đang s? d?ng multicurrency hay không:
  • N?u b?n ki?m nh?p qu?n l? Multicurrency trong Microsoft Dynamics GP, th?c hi?n theo các bư?c sau:
   1. Trong Microsoft Dynamics GP, tr? đ?n Công c? trên các Microsoft Dynamics GP tr?nh đơn, đi?m đ?n Thi?t l?p, tr? đ?n Tài chính, và sau đó nh?p vào Multicurrency.
   2. Trong các Duy tr? l?ch s? khu v?c, nh?n vào đây đ? r? ràng các General Ledger tài kho?n hộp kiểm.
  • N?u b?n không ki?m nh?p qu?n l? Multicurrency, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. S? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đ? m? Microsoft SQL Server:
    • N?u b?n đang s? d?ng Microsoft SQL Server 2000, h?y nh?p vào B?t đ?u, tr? đ?n T?t c? chương tr?nh, tr? đ?n Microsoft SQL Server, và sau đó nh?p vào Phân tích truy v?n.
    • N?u b?n đang s? d?ng Microsoft SQL Server 2005, h?y nh?p vào B?t đ?u, tr? đ?n T?t c? chương tr?nh, tr? đ?n Microsoft SQL Server 2005, và sau đó nh?p vào SQL Server Management Studio.
    • N?u b?n đang s? d?ng Microsoft SQL Server 2008 hay R2, h?y nh?p vàoB?t đ?u, tr? đ?n T?t c? chương tr?nh, tr? đ?n Microsoft SQL Server 2008, và sau đó nh?p vào SQL Server Management Studio.
   2. Ch?y các câu sau đây đ?i v?i b? máy cơ s? d? li?u c?a công ty.
    UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
 3. Thay đ?i các Duy tr? l?ch s?cài đ?t chuyên bi?t trong c?a s? General Ledger Setup b?ng cách s? d?ng các bư?c sau:
  1. Trong Microsoft Dynamics GP, tr? đ?n Công c? trên các Microsoft Dynamics GP tr?nh đơn, đi?m đ?n Thi?t l?p, tr? đ?n Tài chính, và sau đó nh?p vào General Ledger.
  2. Trong các Duy tr? l?ch s? khu v?c, nh?n vào đây đ? r? ràng các Tài kho?n hộp kiểm và Giao d?ch hộp kiểm.
 4. Trong các Cho phép khu v?c, nh?n vào đây đ? ch?n các G?i t?i l?ch s? ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. Xác minh tài chính th?i gian là m? đ? b?n có th? g?i đ?n năm trư?c. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau.
  1. Trong Microsoft Dynamics GP, tr? đ?n Công c? trên các Microsoft Dynamics GP tr?nh đơn, đi?m đ?n Thi?t l?p, tr? đ?n Công ty, và sau đó nh?p vào Th?i gian tài chính.
  2. Trong c?a s? tài chính th?i gian thi?t l?p, h?y ch?c ch?n là giai đo?n tài chính cho năm m?i đóng m?.
 6. Nh?p m?t bút đ? t?o ra m?t s? cân b?ng B?t đ?u cho tài kho?n. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên các Giao d?ch tr?nh đơn, đi?m đ?n Tài chính, và sau đó nh?p vào T?ng quát.
  2. Trong c?a s? giao d?ch c?m t?, nh?p vào m?t giao d?ch mà t?o ra s? cân b?ng chính xác B?t đ?u tài kho?n cân b?ng.
  3. Trong các Ngày giao d?ch l?nh v?c, h?y nh?p ngày đó là trong năm tài chính đóng c?a.

   Ví d?, n?u các b?ng cân đ?i tài kho?n c?n ph?i có m?t th? ghi n?, B?t đ?u t? s? dư c?a 100,00 $, t?o ra m?t giao d?ch mà các kho?n tín d?ng cho $100,00 và gi? l?i các kho?n thu nh?p, tài kho?n debits tài kho?n cân b?ng cho $100,00.
  4. B?m chu?t Bài vi?t.

   Lưu ? Các giao d?ch thông tin C?p Nh?t ch? có năm hi?n t?i b?i v? các Duy tr? l?ch s? cài đ?t chuyên bi?t không đư?c kích ho?t.
 7. Thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t duy tr? l?ch s? trong c?a s? General Ledger Setup tr? l?i cách h? đ? ban đ?u. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trong Microsoft Dynamics GP, tr? đ?n Công c? trên các Microsoft Dynamics GP tr?nh đơn, đi?m đ?n Thi?t l?p, tr? đ?n Tài chính, và sau đó nh?p vào General Ledger.
  2. Trong các Duy tr? l?ch s? khu v?c, nh?n vào đây đ? ch?n các Tài kho?n hộp kiểm và Giao d?ch hộp kiểm.
  3. Đ? đăng các giao d?ch l?ch s? giao d?ch, B?m chu?t đ? ch?n các G?i t?i l?ch s? hộp kiểm dư?i Cho phép. N?u b?n không mu?n g?i các giao d?ch l?ch s? giao d?ch, b?m đ? b? ch?n hộp kiểm này. Sau đó, nh?p vào Ok.
 8. Tr? v? tài chính th?i gian thi?t l?p và đánh d?u ki?m đ? đóng th?i gian tài chính cho năm trư?c m?t l?n n?a
 9. S? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây đ? thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t Multicurrency v? làm th? nào nó ban đ?u, tùy thu?c vào vi?c b?n đang s? d?ng multicurrency ho?c b?n ph?i:
  • N?u b?n ki?m nh?p qu?n l? Multicurrency, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. Trong Microsoft Dynamics GP, tr? đ?n Công c? trên các Microsoft Dynamics GP tr?nh đơn, đi?m đ?n Thi?t l?p, tr? đ?n Tài chính, và sau đó nh?p vào Multicurrency.
   2. Trong các Duy tr? l?ch s? khu v?c, nh?n vào đây đ? ch?n các General Ledger tài kho?n hộp kiểm.
  • N?u b?n không ki?m nh?p qu?n l? Multicurrency, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. S? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đ? m? Microsoft SQL Server:
    • N?u b?n đang s? d?ng Microsoft SQL Server 2000, h?y nh?p vào B?t đ?u, tr? đ?n T?t c? chương tr?nh, tr? đ?n Microsoft SQL Server, và sau đó nh?p vào Phân tích truy v?n.
    • N?u b?n đang s? d?ng Microsoft SQL Server 2005, h?y nh?p vào B?t đ?u, tr? đ?n T?t c? chương tr?nh, tr? đ?n Microsoft SQL Server 2005, và sau đó nh?p vào SQL Server Management Studio.
    • N?u b?n đang s? d?ng Microsoft SQL Server 2008 hay R2, h?y nh?p vàoB?t đ?u, tr? đ?n T?t c? chương tr?nh, tr? đ?n Microsoft SQL Server 2008, và sau đó nh?p vào SQL Server Management Studio.
   2. Ch?y các câu sau đây đ?i v?i b? máy cơ s? d? li?u c?a công ty.
    UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1

Thu?c tính

ID c?a bài: 864913 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 0.2
Áp d?ng
 • Microsoft Dynamics GP 2013
 • Microsoft Dynamics GP 2010
 • Microsoft Dynamics GP 10.0
 • Microsoft Dynamics GP 9.0, khi đư?c dùng v?i:
  • General Ledger
T? khóa: 
kbmbssqlserver kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbmt KB864913 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 864913

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com