Raksta ID: 865219 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

Faila nosaukuma papla?in?jums ir rakstz?mju kopa, kas pievienota faila nosaukuma beig?s un nosaka, k?d? programm? fails tiks atv?rts. P?c noklus?juma programma Windows Explorer pasl?pj failu nosaukumu papla?in?jumus sist?m? Windows 7 un vec?k?s sist?mas Windows versij?s. Tom?r varat padar?t failu nosaukumu papla?in?jumus redzamus. ?aj? rakst? aprakst?ts, k? r?d?t vai pasl?pt failu nosaukumu papla?in?jumus programm? Windows Explorer. ?aj? rakst? sniegts ar? autom?tisks risin?jums, kuru var izmantot vis?s sist?mas Windows platform?s, lai par?d?tu failu nosaukumu papla?in?jumus.

PAPILDINDORM?CIJA

Ja v?laties, lai failu nosaukumu papla?in?jumi tiktu autom?tiski par?d?ti programm? Windows Explorer, atveriet sada?u "Labot autom?tiski". Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu pats, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".

Labot autom?tiski

Lai autom?tiski nov?rstu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. Dialoglodzi?? File Download (Failu lejupiel?de) noklik??iniet uz Run (Izpild?t) un p?c tam veiciet Fix it vedn? nor?d?t?s darb?bas.
Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50533


Piez?mes
 • Ja v?laties pasl?pt failu nosaukumu papla?in?jumus programm? Windows Explorer p?c ??s Fix it pakotnes palai?anas, manu?li j?veic ?aj? rakst? aprakst?t?s darb?bas.
 • ?is vednis, iesp?jams, ir tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s sist?mas Windows valodas versij?s.
 • Ja pa?laik neizmantojat datoru, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam izpildiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.

P?c tam atveriet sada?u ?Vai probl?ma ir nov?rsta??.Labot patst?v?gi

Lai par?d?tu failu nosaukumu papla?in?jumus programm? Windows Explorer, veiciet ??s darb?bas:

Sist?mai Windows Vista, Windows 7 un Windows Server 2008


 1. Start?jiet programmu Windows Explorer ? to var izdar?t, atverot jebkuru mapi.
 2. Noklik??iniet uz Organiz?t.
 3. Noklik??iniet uz Mapju un mekl??anas opcijas.
 4. Noklik??iniet uz cilnes Skats.
 5. Ritiniet lejup, l?dz par?d?s rinda Pasl?pt zin?mo failu tipu papla?in?jumus, no?emiet atz?mi, noklik??inot uz izv?les r?ti?as.
  Piez?me. Lai pasl?ptu failu nosaukumu papla?in?jumus, atz?m?jiet ?o rindu.
 6. Noklik??iniet uz Labi

Sist?mai Windows 2000, Windows XP un Windows Server 2003

 1. Start?jiet programmu Windows Explorer ? to var izdar?t, atverot jebkuru mapi.
 2. Noklik??iniet uz Tools (R?ki) un p?c tam noklik??iniet uz Folder Options (Mapju opcijas).
 3. Ritiniet lejup un p?c tam noklik??iniet uz Folder and search options (Mapju un mekl??anas opcijas).
 4. Noklik??iniet uz cilnes View (Skats).
 5. Ritiniet lejup, l?dz par?d?s rinda Hide extensions for known file types (Pasl?pt zin?mo failu tipu papla?in?jumus), no?emiet atz?mi, noklik??inot uz izv?les r?ti?as.

  Piez?me. Lai pasl?ptu failu nosaukumu papla?in?jumus, atz?m?jiet ?o rindu.
 6. Noklik??iniet uz OK (Labi)

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, esat pabeidzis visas darb?bas ?aj? sada??. Ja probl?ma nav nov?rsta, sazinieties ar atbalsta centru.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? "Labot autom?tiski" vai nos?tiet e-pastu.

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par bie?i uzdotajiem jaut?jumiem saist?b? ar failu nosaukumiem un failu nosaukumu papla?in?jumiem, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
Failu nosaukumi un failu nosaukumu papla?in?jumi: bie?i uzdotie jaut?jumi

Rekviz?ti

Raksta ID: 865219 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2011. gada 26. septembris - P?rskat??ana: 4.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Starter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
Atsl?gv?rdi: 
kbsurveynew kbinfo kbhowto kbexpertisebeginner KB865219

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com