การกระทบยอดบัญชีลูกหนี้ในบัญชีแยกประเภททั่วไป

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 869013 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหา TechKnowledgeสรุป

วัตถุประสงค์ของบทความนี้เพื่อให้เคล็ดลับในการกระทบยอดบัญชีลูกหนี้บัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

การกระทบยอดบัญชีลูกหนี้ในบัญชีแยกประเภททั่วไป

การกระทบยอดยอดดุลในบัญชีโมดูลลูกหนี้กับ AR บัญชีแยกประเภททั่วไปคือ ขั้นตอนสำคัญ และควรจะทำเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือนสิ้น ถ้ามีดำเนินการกระทบยอดรายเดือน คุณจะพร้อมใช้งานในเอกสารประกอบที่เหมาะสมถ้ามีดำเนินการตรวจสอบ และความแตกต่างที่มีอยู่ระหว่างสองโมดูลคุณสามารถตรวจจับ และแก้ไขก่อนที่รอบระยะเวลาถูกปิด

อะไรบัญชีควรจะกระทบยอด

ข้อมูลทั้งหมดที่ป้อนในการปรับปรุงบัญชีลูกหนี้บัญชีแยกประเภททั่วไป การกระทบยอดบัญชีที่สำคัญที่สุดคือ บัญชีบัญชีลูกหนี้ บัญชีผู้ใช้อื่นที่คุณอาจต้องการกระทบยอดระหว่างสองโมดูล จะ AR เก็บบัญชี (ถ้าคุณกำลังใช้ตัวจัดการการจ่ายเงิน), บัญชีกำไรขาดทุน การบัญชีเงินสด ส่วนลด ค่าธรรมเนียมทางการเงิน เป็นต้น

การกระทบยอดบัญชี AR ใน GL หมายความว่า ผลรวมของบัญชีลูกหนี้จากโมดูล AR เท่ากับยอดดุลของ AR บัญชีทั่วไปบัญชีแยกประเภท

สิ่งที่รายงานควรจะถูกระงับการกระทบยอด

ทดลองของลูกค้า (08.620) –เปิดเอกสารเฉพาะรูปแบบหรือ AR คำนวณอายุ (08.610) – ยอดดุลลูกค้าสรุปรูปแบบ

ดุลทดลองโดยบัญชีแยกประเภททั่วไป (01.610) เป็นรูปแบบ – รันนี้สำหรับบัญชีผู้ใช้ที่ไม่สมดุลกัน สิ่งนี้ทำ โดยการป้อนคำสั่ง select สำหรับบัญชีบัญชีลูกหนี้ของคุณเป็นดังนี้: เขตข้อมูล: account.acct ตัวดำเนินการ: เท่ากับ ค่า: (บัญชี AR)

บัญชีผลรวมในรายงานดุลทดลอง GL ควรสมดุลกับผลรวมในรายงานบัญชีลูกหนี้ ถ้าผลรวมจากรายงานเหล่านี้สองสมดุล ไม่มีการกระทบยอดเพิ่มเติมจำ

หมายเหตุ: ถ้าคุณมีหลายบัญชีบัญชีลูกหนี้และ subaccounts หลายกับบัญชีลูกหนี้บัญชีหนึ่ง คุณจะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งในสองสิ่ง:

1 รายงานพิมพ์ AR ที่ มีคำสั่ง select การรวมเพียงบัญชีใดบัญชีหนึ่ง AR เหมือนกันเลือกงบดุลในงบทดลอง GL และเปรียบเทียบแต่ละบัญชี AR ทีละ

OR

2. เพิ่มบัญชี AR ทั้งหมดในงบทดลอง GL และเปรียบเทียบได้กับผลรวมจากรายงาน AR

รอบระยะเวลาการทดลองของลูกค้า (08.621) และรอบระยะเวลาเป็นความลับคำนวณอายุ AR (08.611) - การกระทบยอด ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา Dynamics SL แสดงรายงานดังกล่าวซึ่งแสดงยอดดุลณวันที่รอบระยะเวลาที่เอกสาร และสามารถใช้การกระทบยอดกับบัญชีแยกประเภททั่วไปสำหรับรอบระยะเวลาก่อนหน้านั้น

การกระทบยอดผลต่างระหว่างตัว AR รายงานและงบทดลอง GL

ถ้าพบความแตกต่าง โดยการเปรียบเทียบยอดรวมของงบทดลองของลูกค้ากับงบทดลอง GL หรือ AR คำนวณอายุ ไม่มีรายงานโดยละเอียดมากใน SL Dynamics เพื่อช่วยในการค้นหาความแตกต่างกัน

บัญชีแยกประเภททั่วไปรายละเอียด (01.620) – พิมพ์รายงานนี้สำหรับบัญชีบัญชีลูกหนี้ สิ่งนี้จะแสดงรายการทั้งหมดที่ลงรายการบัญชีไปยังบัญชีสำหรับรอบระยะเวลา

การตรวจสอบโมดูลซึ่งการ AR ที่ทำให้เกิดรายการ ใช้ฟิลด์ชนิด Jrnl จะมีโมดูลที่กำหนดเป็น AR (บัญชีลูกหนี้), GJ (บัญชีแยกประเภททั่วไป) หรือจุดการเข้าถึง (บัญชีเจ้าหนี้) เป็นไปได้ว่า เมื่อป้อนชุด GL ชนิดสมุดรายวันสามารถเปลี่ยนแปลงไป AR ในกรณีที่ ใช้ชนิด Jrnl เพียงอย่างเดียวเพื่อค้นหาความขัดแย้งอาจไม่เพียงพอ ถ้าเกิดขึ้น ใช้ชนิด Tran ที่นอกเหนือจากชนิด Jrnl เพื่อระบุธุรกรรมที่จำเป็น ชนิดของ Tran เป็นไปได้คือ GL (บัญชีแยกประเภททั่วไป), CE (รวม), LS (จัดสรรแหล่ง) และ LD (ปลายทางการปันส่วน) ชนิด Tran จะเท่ากับชนิดเอกสารของเอกสารต้นฉบับ

ถ้าไม่มี Jrnl ชนิดอื่นนอกเหนือจาก AR นี้จะบ่งชี้ว่า รายการที่ทำไปยังบัญชีบัญชีลูกหนี้ผ่านโมดูลอื่นนอกเหนือจากบัญชีลูกหนี้ซึ่งจะสร้างความแตกต่างระหว่างบัญชีแยกประเภททั่วไปและบัญชีลูกหนี้ วิธีง่าย ๆ ที่จะค้นหารายการดั้งเดิมสำหรับธุรกรรมที่จะทำต่อไปนี้:

1. หมายเหตุหมายเลขชุดงานของธุรกรรมในฟิลด์ Bat Nbr และรายการในฟิลด์ชนิด Jrnl ในรายงานบัญชีแยกประเภททั่วไปรายละเอียด

2 เปิดตัวแก้ไขรายงานสำหรับโมดูลที่ระบุไว้ในฟิลด์ชนิด Jrnl (เช่นถ้าฟิลด์ชนิด Jrnl GJ เปิดรายงานแก้ไข GL (01.810)) ป้อนคำสั่ง select เมื่อต้องให้รายงานรวมเฉพาะหมายเลขชุดงานจดบันทึกไว้ข้างต้น ธุรกรรมสงสัยในรายงานการแก้ไขการค้นหา และการตัดสินใจว่า การปรับปรุงใดที่จำเป็นต้องใช้เมื่อต้องดุลบัญชีระหว่างบัญชีแยกประเภททั่วไปและบัญชีลูกหนี้

รายการที่ลงรายการบัญชีในรอบระยะเวลาก่อนหน้านี้จะไม่ถูกพิมพ์บนรายงานบัญชีแยกประเภททั่วไปรายละเอียดปัจจุบัน เมื่อต้องการตรวจสอบถ้ารายการได้ถูกลงรายการบัญชีรอบระยะเวลาก่อนหน้านี้ เปรียบเทียบยอดดุลเริ่มต้นของเดือนปัจจุบันรายงานบัญชีแยกประเภททั่วไปรายละเอียดกับดุลสิ้นสุดของเดือนก่อนหน้านี้รายงานสำหรับบัญชีบัญชีลูกหนี้และ subaccounts ถ้ายอดดุลเริ่มต้นของเดือนปัจจุบันและยอดดุลสิ้นสุดของเดือนก่อนหน้านี้จะไม่เหมือนกัน เป็นการบ่งชี้ว่าธุรกรรมถูกลงรายการบัญชีในรอบระยะเวลาก่อนหน้านี้ พิมพ์ในบัญชีแยกประเภททั่วไปรายละเอียดสำหรับรอบระยะเวลาก่อนหน้านี้ และศึกษาธุรกรรมที่ได้ถูกลงรายการบัญชีในรอบระยะเวลานั้น ธุรกรรมที่ลงรายการบัญชีในรอบระยะเวลาแตกต่างกันจะถูกกำหนด ด้วยตัวดอกจัน และจะพิมพ์คำอธิบายที่ 'Indicates ที่ป้อนรอบระยะเวลาจะแตกต่างจากการลงรายการบัญชีรอบระยะเวลา ' ที่ด้านล่างของหน้าทำให้ง่ายต่อการตรวจดูหน้าเพื่อดูธุรกรรมที่ลงรายการบัญชีในรอบระยะเวลาแตกต่างกัน

ธุรกรรม GL (01.680) – รายงานนี้ยังใช้อยู่เพื่อความแตกต่างระหว่างบัญชีแยกประเภททั่วไปและบัญชีลูกหนี้ สร้างรายงานนี้ ด้วยรูปแบบที่ได้ลงรายการบัญชีธุรกรรมทั้งหมดที่ป้อนผ่านโมดูลสาขาย่อยเช่นบัญชีลูกหนี้ตลอดจนข้อมูลที่ป้อนผ่านบัญชีแยกประเภททั่วไปจะแสดงรายการในรายงานนี้ ดังกล่าวจะมั่นใจได้มีอยู่ไม่มีธุรกรรมที่ได้ลงรายการบัญชีซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อลูกค้า หรือยอดดุลบัญชีแยกประเภททั่วไป

บัญชีแจกจ่าย (08.630) - เพื่อให้แน่ใจว่า บัญชีบัญชีลูกหนี้ได้อย่างถูกต้องเดบิตสำหรับอินวอยซ์และบันทึกเดบิต และเครดิตสำหรับการชำระเงินและบันทึกสินเชื่อ การตรวจทานของรายงานนี้ควรจะทำ ดุลในรายงานนี้ควรเท่ากับยอดดุลของบัญชีในบัญชีแยกประเภททั่วไปรายละเอียดรายงานบัญชีลูกหนี้ดังนั้น ตรวจทานของฟิลด์ชนิดของธุรกรรม (TnTp) จะช่วยให้ระบุธุรกรรม ชนิดของธุรกรรมในโมดูลบัญชีลูกหนี้อยู่ใน (อินวอยซ์), PA (ชำระเงิน), ซม. (บันทึกสินเชื่อ), DM (บันทึกเดบิต) และ FI (ค่าธรรมเนียมทางการเงิน) หมายเลขชุดงานของแต่ละธุรกรรมถูกแสดงในรายงานนี้ ถ้าพบธุรกรรม questionable หมายเหตุหมายเลขชุดงานในชุดงานฟิลด์ และตรวจทานชุดงาน โดยการเรียกใช้รายงาน AR (08.810) ที่มีการแก้ไขโดยใช้หมายเลขชุดงาน

ธุรกรรม AR (08.640) – รายงานนี้จะมีประโยชน์มากถ้าธุรกรรม questionable ปรากฏบนรายงานข้างต้นใด ๆ รายงานนี้แสดงรายการแต่ละธุรกรรมที่ป้อนไว้สำหรับรอบระยะเวลาปัจจุบันในอินวอยซ์ และบันทึก (08.010), โปรแกรม ประยุกต์การชำระเงิน (08.030) และ รายการการชำระเงิน (08.050) จะแสดงแต่ละบัญชีลูกหนี้บัญชีและออฟเซ็ตบัญชีค่าใช้จ่ายซึ่งธุรกรรมถูกลงรายการบัญชี เมื่อต้องการเรียงลำดับรายงานตามชนิดของธุรกรรม เลือก ARTRANTranType ในฟิลด์การเรียงลำดับ/การเลือก และ ในฟิลด์ค่าเลือกชนิดของธุรกรรมสงสัย TnTp

บัญชีการตรวจความสมบูรณ์ของบัญชีลูกหนี้ (08.990) - ถ้าหลังจากการตรวจทานรายงานข้างต้นจะไม่มีแก้ปัญหา เป็นตัวเลือกถัดไปเพื่อพิจารณา การตรวจสอบความสอดคล้องของการตรวจสอบว่า ข้อมูลในโมดูลบัญชีลูกหนี้สมบูรณ์ และถูกต้อง

ตัวเลือกที่จะใช้เพื่อการตรวจสอบข้อมูลเท่านั้น และไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลในโมดูลบัญชีลูกหนี้ คือ:

ตรวจสอบชุด AR ลง - เลือกเพื่อตรวจทานทั้งหมดออกชุดบัญชีลูกหนี้เพื่อให้แน่ใจว่า จะมีการโอนย้ายอย่างถูกต้องในบัญชีแยกประเภททั่วไป (เช่น จะเสร็จสมบูรณ์ และถูกต้องในบัญชีแยกประเภททั่วไป) กระบวนการในลักษณะที่ปรากฏในแต่ละชุดงาน และการทำให้แน่ใจว่า มีเอกสารสำหรับชุดงาน และสะสมยอดเงินในเอกสารการชุดงานทั้งหมดของตัวควบคุม ถ้าไม่มีความแตกต่าง จะมีสร้างรายการแฟ้มบันทึกเหตุการณ์

ตรวจสอบยอดดุลลูกค้า - เลือกเพื่อตรวจสอบระเบียนลูกค้าทั้งหมดเพื่อตรวจสอบว่า ยอดดุลเปิดเอกสารของลูกค้าแต่ละรายเท่ากับยอดดุลปัจจุบัน และในอนาคตที่เกี่ยวข้องของลูกค้าหรือไม่ ถ้าไม่มีความแตกต่าง จะมีสร้างรายการแฟ้มบันทึกเหตุการณ์

ตรวจสอบโปรแกรมประยุกต์ของการชำระเงิน - เลือกเพื่อทบทวนกระบวนการแอพลิเคชันสำหรับการชำระเงินทั้งหมด และบันทึกเพื่อให้แน่ใจว่า การปรับปรุง และปรับปรุงระเบียนในเอกสารได้ถูกปรับปรุง (ใช้อย่างถูกต้องในฐานข้อมูล) สินเชื่อหรือไม่ ถ้าไม่มีความแตกต่าง จะมีสร้างรายการแฟ้มบันทึกเหตุการณ์

รอบระยะเวลาของการปิดการตรวจสอบ

คุณควรเรียกใช้ตัวเลือกการตรวจสอบเสมอแรกก่อนที่จะเรียกใช้ตัวเลือกการแก้ไข หรือการสร้างข้อมูลใหม่ การแก้ไข และสร้างตัวเลือกในบัญชีลูกหนี้ความสมบูรณ์ของเช็คต้องถูกเรียกใช้ ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากตัวเลือกเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระเบียนเกี่ยวข้อง กระบวนการ rebuild ควรไม่สามารถทำงาน โดยไม่มีการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานที่มีบัญชีอยู่ สำเนาสำรองของฐานข้อมูลควรเสมอเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะทำงานหนึ่งขั้นตอนเหล่านี้ ตัวเลือกคือ:

แก้ไขลูกค้ายอดดุลกับรวมดุลเอกสาร – เลือกเมื่อต้องการตรวจสอบระเบียนลูกค้าทั้งหมด และการปรับปรุง (re-compute) ระเบียนทั้งหมดตามความจำเป็นให้ตรงกับข้อมูลของยอดดุลเปิดเอกสารที่สนับสนุน ก่อนที่คุณเรียกใช้ฟังก์ชันนี้ คุณควรแน่ใจว่า เอกสารทั้งหมดในฐานข้อมูลถูกต้อง และสมบูรณ์ เรียกใช้การตรวจสอบ AR ชุดการลงรายการบัญชี ตรวจสอบยอดดุลของลูกค้า และตรวจสอบโปรแกรมประยุกต์การชำระเงินก่อนที่คุณเรียกใช้ฟังก์ชันนี้ ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมีการเลือกการตรวจสอบยอดดุลของลูกค้า

ประวัติ AR จากเอกสาร – เลือกเพื่อการปรับปรุงระเบียนประวัติลูกค้า โดยสรุปเอกสารบัญชีลูกหนี้สำหรับลูกค้าแต่ละรายตามรอบระยะเวลาการสร้างใหม่ เรียกใช้การตรวจสอบ AR ชุดการลงรายการบัญชี ตรวจสอบยอดดุลของลูกค้า และตรวจสอบโปรแกรมประยุกต์การชำระเงินก่อนที่คุณเรียกใช้ฟังก์ชันนี้

รอบระยะเวลาที่ถูกต้องของการปิดบัญชี

ถ้ามีการพบข้อผิดพลาด และแก้ไข งบทดลอง GL และ ทดลองของลูกค้า AR หรือรายงาน AR คำนวณอายุควร reprinted และตรวจทานเพื่อตรวจสอบว่า มียอดดุลที่ยอมรับ

เมื่อการกระทบยอดรายเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะถูกตรวจสอบว่า บัญชีลูกหนี้และบัญชีแยกประเภททั่วไปยอมรับ การปิดบัญชีสำหรับเดือนสามารถทำ

บทความนี้มี ID ของ เอกสาร TechKnowledge:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 869013 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กรกฎาคม 2555 - Revision: 0.2
ใช้กับ
  • Microsoft Dynamics SL 2011
  • Microsoft Dynamics SL 2011 Service Pack 1
  • Microsoft Dynamics SL 6.5
  • Microsoft Dynamics SL 6.5 Service Pack 3
  • Microsoft Dynamics SL 7.0
  • Microsoft Dynamics SL 7.0 Service Pack 2
  • Microsoft Dynamics SL 7.0 Service Pack 3
  • Microsoft Dynamics SL 7.0 Service Pack 4
Keywords: 
kbmbsmigrate kbmt KB869013 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:869013

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com