Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? khi truy c?p web site b?o m?t v?i Internet Explorer 6 gói b?n ghi d?ch v? 2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 870700 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Sau khi b?n nâng c?p lên Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 2 (SP2) trong Microsoft Windows XP SP2, m?t s? b?o m?t SSL (128-Bit) web site và các web site có th? không làm vi?c chính xác n?a. Thư?ng xuyên, hành vi này là do nh?ng thay đ?i b?o m?t trong Windows XP SP2. Đ? xác đ?nh l? do t?i sao các trang không hi?n th? đúng, h?y s? d?ng các phương pháp sau đây theo th? t? chúng đư?c tr?nh bày.

V?n đ? k?t n?i m?ng

H?y ch?c ch?n r?ng b?n không có v?n đ? k?t n?i m?ng.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
308007 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? trang chủ m?ng trong Windows XP
325487 Làm th? nào đ? g? r?i các v?n đ? k?t n?i m?ng

T?m chương tr?nh ch?ng vi-rút ho?c tư?ng l?a c?a bên th? ba

Đ?m b?o r?ng b?t k? bên th? ba tư?ng l?a ho?c ch?ng vi-rút các chương tr?nh đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n đư?c c?u h?nh đúng và đang không ngăn c?n b?n k?t n?i đ?n các web site. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem tài li?u s?n ph?m ho?c liên h? v?i nhà cung c?p chương tr?nh.

Đ? bi?t thông tin v? nhà s?n xu?t ph?n c?ng c?a b?n, h?y ghé thăm Web site sau:
http://support.Microsoft.com/GP/vendors/en-US
Microsoft cung c?p thông tin liên h? c?a bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. thông tin liên h? này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên h? c?a bên th? ba này.

T?t tr?nh ch?n c?a s? bật lên

Internet Explorer SP2 bao g?m kh? năng ch?n c?a s? bật lên. Tính năng m?i này có th? ngăn ch?n m?t s? web site. Đ? t?t tr?nh ch?n c?a s? bật lên, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên menu công c? trong Internet Explorer, b?m Tùy ch?n Internet, và sau đó nh?p vàoGeneral tab.
 2. Nh?p vào Privacy tab.
 3. Trong ph?n Tr?nh ch?n c?a s? bật lên , h?y nh?p vào toclear hộp kiểm ch?n c?a s? bật lên .
 4. Nh?p vào áp d?ng.
 5. Nh?p vào OK.

Xóa n?i dung c?a c?p T?p Internet t?m th?i

N?u m?t đ?ng g?i c?a web site n?m trong c?p T?p Internet t?m th?i, trang có th? không hi?n th? như mong đ?i. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?n ph?i xóa n?i dung c?a c?p này. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên menu công c? trong Internet Explorer, b?m Tùy ch?n Internet, và sau đó nh?p vàoGeneral tab.
 2. Nh?p vào Xóa Cookies, và sau đó nh?p vàoOK.
 3. Nh?p vào Delete Files, và sau đó nh?p vàoOK.
 4. Nh?p vào Xoá l?ch s?, và sau đó b?m vào.
 5. Nh?p vào OK.

C?u h?nh b?o m?t, n?i dung và thi?t đ?t chuyên sâu trong Internet Explorer

Đ?t c?u h?nh các thi?t đ?t b?o m?t cho vùng site tin c?y trong Internet Explorer

Lưu ? Ch? thêm nh?ng site mà b?n tin tư?ng như là m?t web site đáng tin c?y. N?u b?n không ch?c ch?n v? m?t web site, đ?ng thêm web site vào danh sách site tin c?y.
 1. Trên menu công c? trong Internet Explorer, b?m Tùy ch?n Internet, và sau đó nh?p vàoSecurity tab.
 2. Nh?p vào các web site tin c?y, và sau đó b?m vàoM?c m?c đ?nh.
 3. Thêm b?t k? b?o m?t SSL (128-Bit) Web site vào vùngsite tin c?y site . Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào các web site.
  2. Nh?p URL c?a web site Thêm Web site này vào vùng h?p.
  3. Nh?p vào Thêm, b?m vào OK, và sau đó b?m vào áp d?ng.

Đ?t l?i vùng b?o m?t đ? cài đ?t chuyên bi?t m?c đ?nh

 1. Trên menu công c? trong Internet Explorer, b?m Tùy ch?n Internet, và sau đó nh?p vàoSecurity tab.
 2. Nh?p vào Internet, và sau đó b?m vàoM?c m?c đ?nh.
 3. Nh?p vào Intranet C?c b?, và sau đó b?m vàoM?c m?c đ?nh.
 4. Nh?p vào các web site tin c?y, và sau đó b?m vàoM?c m?c đ?nh.
 5. Nh?p vào site b? h?n ch?, và sau đó b?m vàoM?c m?c đ?nh.
 6. Nh?p vào áp d?ng.
 7. Trên Privacy tab, nh?p vàom?c đ?nh, và sau đó b?m vào áp d?ng.

R? ràng nhà nư?c Tầng Khe Bảo mật (SSL) và l?ch s? t? hoàn t?t

 1. Trên menu công c? trong Internet Explorer, b?m Tùy ch?n Internet, và sau đó nh?p vàoSecurity tab.
 2. Nh?p vào tab n?i dung .
 3. Trong ph?n gi?y ch?ng nh?n , nh?p vàoClear SSL nhà nư?c, và sau đó nh?p vào OK.
 4. Trong khu v?c thông tin cá nhân , nh?p vàoAutoComplete.
 5. Trong khu v?c l?ch s? r? ràng AutoComplete , nh?p vào H?nh th?c r? ràng, và sau đó nh?p vào OK.
 6. Nh?p vào Xóa m?t kh?u, và sau đó nh?p vàoOK ba l?n.

Xác minh r?ng Internet Explorer đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng SSL 2.0, SSL 3.0

 1. Trên menu công c? trong Internet Explorer, b?m Tùy ch?n Internet, và sau đó nh?p vào tabnâng cao .
 2. Dư?i s? b?o m?t, b?m đ? ch?ns? d?ng SSL 2.0s? d?ng SSL 3.0 hộp kiểm ifthey không đ? đư?c ch?n, và sau đó b?m vào áp d?ng.
 3. B?m khôi ph?c m?c đ?nh.
 4. Nh?p vào áp d?ng.
 5. Nh?p vào OK.

S? d?ng công c? ki?m tra h? th?ng t?p đ? quét t?t c? các t?p tin đư?c b?o v? b?i b?o v? t?p c?a Windows

S? d?ng công c? ki?m tra t?p h? th?ng (Sfc.exe) cùng v?i các tham s?/scannow đ? ngay l?p t?c quét và xác minh các phiên b?n c?a t?t c? các t?p tin h? th?ng b?o v? t?p c?a Windows giúp b?o v?. N?u công c? Sfc.exe phát hi?n r?ng m?t t?p tin đư?c ghi đè, công c? Sfc.exe l?y phiên b?n đúng c?a các t?p tin t? m?c tin thư thoại Dllcache ho?c t? tệp nguồn cài đ?t chuyên bi?t Windows XP, và sau đó thay th? các t?p tin không chính xác. Công c? Sfc.exe c?ng xác minh và repopulates m?c tin thư thoại b? nh? cache.

B?n ph?i kí nh?p dư?i tên ngư?i qu?n tr? ho?c như thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? đ? ch?y các công c? Sfc.exe. Đ? ch?y công c? Sfc.exe cùng v?i các tham s?/scannow , h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vàoch?y.
 2. Trong các m? h?p, g?CMD, và sau đó nh?p vào OK.
 3. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, g? sfc/scannow, và sau đó nh?n ENTER.
 4. Lo?i l?i ra, và sau đó pressENTER.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các công c? Sfc.exe, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
310747 Mô t? c?a Windows XP và Windows Server 2003 ki?m tra h? th?ng t?p (Sfc.exe)

Ti?n ích m? r?ng tr?nh duy?t bên th? ba

M?t s? ti?n ích m? r?ng tr?nh duy?t bên th? ba và ti?n ích có th? can thi?p v?i làm th? nào Internet Explorer xem m?t s? web site. Đ? t?t các ph?n m? r?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m chu?t ph?i vào InternetExplorer, và sau đó nh?p vào InternetProperties.
 2. Nh?p vào tab nâng cao .
 3. B?m đ? b? ch?n hộp kiểm s? bên th? ba browserextensions (yêu c?u kh?i đ?ng l?i) .
 4. Nh?p vào áp d?ng.
 5. Nh?p vào Ok.
 6. Kh?i đ?ng Internet Explorer, và sau đó c? g?ng đ? tái s?n xu?t theissue.
N?u v?n đ? x?y ra, b?n có th? c? g?ng đ? xác đ?nh ph?n m? r?ng tr?nh duy?t bên th? ba mà có th? gây ra v?n đ?. Đ? tr? l?i cài đ?t chuyên bi?t g?c, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m chu?t ph?i vào InternetExplorer, nh?p vào Thu?c tính Internet.
 2. Nh?p vào tab nâng cao .
 3. B?m vào đ? ch?n hộp kiểm s? bên th? ba browserextensions (yêu c?u kh?i đ?ng l?i) .
 4. Nh?p vào áp d?ng.
 5. Nh?p vào tab chương tr?nh .
 6. Nh?p vào qu?n l? Ti?n ích.
 7. Nh?p vào Ti?n ích đó đ? đư?c s? d?ng b?i InternetExplorer.
 8. Chọn Tất cả, nhưng l?n đ?u tiên c?a ti?n ích hộp kiểm tra thatare cài đ?t chuyên bi?t.
 9. Nh?p vào vô hi?u hoá.
 10. Nh?p vào OK.
 11. Kh?i đ?ng Internet Explorer, và sau đó c? g?ng đ? tái s?n xu?t theissue.
N?u v?n đ? x?y ra, ch?n hộp kiểm Ti?n ích ti?p theo trong danh sách, và sau đó c? g?ng đ? tái t?o v?n đ?. Ch?n hộp kiểm m?i l?n lư?t cho đ?n khi b?n xác đ?nh Ti?n ích gây ra s? c?. Khi b?n đ? xác đ?nh các ti?n ích này, liên h? v?i nhà s?n xu?t ph?n m?m cho các thông tin v? b?n C?p Nh?t cho ti?n ích.

T?o thông tin người dùng m?i

Trong trư?ng h?p nh?t đ?nh, b?n có th? không th? đ? tra c?u các web site n?u ti?u s? ngư?i dùng Windows c?a b?n b? hư h?ng. Đ? kh?c ph?c s? c? này, kí nh?p vào máy tính như ngư?i dùng khác và c? g?ng đ? k?t n?i v?i m?t web site. N?u b?n có th? k?t n?i v?i SSL-b?o đ?m các web site (128-Bit) khi b?n đang kí nh?p dư?i tên người dùng khác nhau, ti?u s? ngư?i dùng c?a b?n có th? b? h?ng. Trong t?nh hu?ng này, sao lưu thông tin và cài đ?t chuyên bi?t mà b?n mu?n t? h? sơ c?a b?n (ví d?, các Tài li?u c?a tôi và yêu thích thư m?c), và sau đó xóa ti?u s? b? hư h?ng.

Đ? xóa m?t thông tin người dùng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. kí nh?p vào máy tính như ngư?i qu?n tr? ho?c như thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, và sau đó g? sysdm.cpl.
 3. Nh?p vào tab nâng cao , và sau đó trongthông tin người dùng, b?m vào cài đ?t chuyên bi?t.
 4. Trong danh sách h? sơ lưu tr? trên máy tính này, b?m vào thông tin người dùng b?n mu?n xóa, và sau đó nh?p vàoxóa.
 5. Nh?p vào khi b?n là nh?c nh? toconfirm vi?c xóa.
 6. Nh?p vào OK hai l?n.
 7. kí xu?t kh?i máy tính như ngư?i qu?n tr?, và sau đó kí nh?p dư?i tên người dùng. Windows XP sau đó s? t?o ra m?t h? sơ m?i cho ngư?i dùng.
Lưu ? Ngoài ra, b?n có th? mu?n t?o ngư?i dùng m?i, và sau đó sao chép d? li?u t? h? sơ c? c?a b?n vào ti?u s? c?a ngư?i dùng m?i. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao chép bản ghi dữ liệu c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
811151 Làm th? nào đ? sao chép d? li?u t? m?t thông tin người dùng b? h?ng đ? c?u h?nh m?i

Thu?c tính

ID c?a bài: 870700 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Mười Hai 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
T? khóa: 
kbpubtypekc kbfix kbbroadband kbdialup kbprint kbsettings kbprofiles kbaddin kbuser kbsecurity kbtshoot kbinfo kbhowtomaster kbmt KB870700 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 870700

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com