Cach ly goi dich vu mi nht cho Windows Server 2003

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 870924 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

Bai vit nay m ta cac phng phap tng bc ma ban co th s dung ly goi dich vu mi nht dnh cho Microsoft Office 2003. Bai vit nay danh cho ngi dung may tinh t trinh bt u n trung binh.
Ban co th thy d dang hn khi lam theo cac bc nu ban in bai vit nay ra trc.

Phng phap 1 S dung Microsoft Update hoc Office Update cai t cac ban cp nht mi nht cho Office 2003

Cai t goi dich vu mi nht

Nu may tinh co truy nhp Internet, ban co th tai xung va cai t goi dich vu Office 2003 mi nht t Web site Microsoft Update hoc Web Office Update. Ca hai trang se t ng nhc ban tai xung va cai t goi dich vu mi nht.
 • Microsoft Update (khuyn ngh?)

  tai xung goi dich vu t Microsoft Update, hay ghe thm Web site sau cua Microsoft:
  http://update.microsoft.com/microsoftupdate
 • Office Update

  tai xung goi dich vu t Office Update, hay ghe thm Web site sau cua Microsoft:
  http://office.microsoft.com/en-us/downloads/FX101321101033.aspx
  Ch ? Nu ban gp phai cac v?n ? v cai t goi dich vu Office 2003 mi nht t Office Update, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Ki?n thc Microsoft.

  304498 Cach khc phuc li cp nht cai t Office cua ban t Web site Office Update (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Phng phap 2: Ly goi dich vu Office 2003 mi nht t Trung tm Tai xung Microsft

Tai xung goi dich vu mi nht

Nu may tinh ma ban mun cai t goi dich vu Office 2003 khng c kt ni Internet hoc nu ban mun tai xung goi dich vu Office 2003 mi nht va cai t sau, ban co th tai xung goi dich vu mi nht t Trung tm Tai xung Microsoft.

Phng phap 3: Ly goi dich vu Office 2003 mi nht trn ia CD-ROM chi ring khu vc Bc My

Ly mt ia CD-ROM

Cac goi dich vu Microsoft Office 2003 co th c ly min phi trn ia CD-ROM chi ring khu vc Bc My. thun tin cho ban, CD-ROM co cha ban cp nht sau y:
 • Office 2003 Gi D?ch v? 3
  Microsoft Office Visio 2003 Gi D?ch v? 3 (?c bao g?m trong CD-ROM Office 2003)
  Microsoft Office Project 2003 Gi D?ch v? 3 (?c bao g?m trong CD-ROM Office 2003)

  t hang CD-ROM nay, hay ghe thm Web site sau cua Microsoft:
  http://office.microsoft.com/vi-vn/downloads/FX010383631033.aspx

Cac bc kim chng rng ban co goi dich vu Office 2003 mi nht

kim chng rng ban a co goi dich vu Office 2003 mi nht c cai t, hay lam theo cac bc sau:
 1. Khi ng mt chng trinh Office 2003.
 2. Trn menuTr giup trong chng trinh Office 2003, bm Gii thiu v Microsoft Office tn chng trinh.

  Trong bc nay, tn chng trinh la mt vng dnh s?n cho chng trinh Office 2003 ma ban a kh?i ?ng trong bc 1. Vi du, trn menuTr giup trong Microsoft Office Word 2003, bm Gii thiu v Microsoft Office Word.
 3. Trong hp thoaiGii thiu v Microsoft Office tn chng trinh,dong u tin cua vn ban se chi goi dich vu, nu co, ma ban a cai t.

  Vi d?: hp thoai Gii thiu v Microsoft Office Word lit k cac muc sau y nu ban a cai t Office 2003 SP3:
  Microsoft Office Word 2003(phin ban #) SP3
  S phin ban se khac nhau nu ban a cai t cac cp nht khac cho Office 2003 hoc cho Word 2003 sau khi ban cai t Office 2003 SP2.
Goi dich vu hin t?i cho Office 2003 la Goi Dich vu 3.

Thm thng tin v Office 2003 Goi Dich vu 3

bit thm thng tin v Office 2003 Goi Dich vu 3, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Ki?n thc Microsoft:
923618 M ta Office 2003 Goi Dich vu 3 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Thu?c tnh

ID c?a bi: 870924 - L?n xem xt sau cng: 04 Thang Ging 2010 - Xem xt l?i: 9.5
p d?ng
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003
T? kha:
kbgetsp atdownload kbhowto kbinfo KB870924

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com