Klaidos prane?imas bandant paleisti belaid?io tinklo s?rankos vedl? po to, kai atnaujinote ? ?Windows XP? 2 pakeitim? paket?, 3 pakeitim? paket? arba ?Windows XP Tablet PC Edition 2005?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Belaid?io tinklo s?rankos vedlys ir funkcija Prieinam? belaid?i? tinkl? per?i?ra naudoja nekonfig?ruojamo belaid?io tinklo tarnyb?, kad gal?t? veikti ?Microsoft Windows XP? 2 pakeitim? pakete (SP2) ar 3 pakeitim? pakete (SP3) ir ?Microsoft Windows XP Table PC Edition 2005?. Jei nekonfig?ruojamo belaid?io tinklo tarnyba bus neprieinama, gausite klaidos prane?im?, kuris jus nukreips ? ?? straipsn?.

Nuorodos

Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau pateiktus straipsni? numerius ir per?i?r?kite straipsnius ?Microsoft? ?ini? baz?je:
815485 ?Wi-Fi? apsaugotosios prieigos (WPA) saugos naujinimo sistemoje ?Windows XP? ap?valga
313242 ?Windows XP? belaid?io tinklo ry?io trik?i? ?alinimas

Daugiau informacijos

Taip atsitinka d?l keli? prie?as?i?. Kai kurie kompiuteri? ir aparat?ros gamintojai pateikia savo konfig?ravimo programin? ?rang?, kuri pakei?ia Windows pateikiam? nekonfig?ruojamo belaid?io tinklo tarnyb?. ?iuo atveju turite naudoti gamintojo pateikiam? programin? ?rang?, kad sukonfig?ruotum?te savo belaid? tinkl?. Jei norite naudoti belaid?io tinklo parametr? nustatymo vedl? ar funkcij? Per?i?r?ti prieinamus belaid?ius tinklus, kad sukonfig?ruotum?te savo belaid? ?rengin?, per?i?r?kite dokumentacij?, pateikiam? su j?s? kompiuteriu ar belaid?io tinklo plok?te. Naudokit?s ?ia dokumentacija, kad nustatytum?te, ar galite naudoti nekonfig?ruojamo belaid?io tinklo tarnyb? savo belaid?iui tinklui konfig?ruoti. Kartais bus ne?manoma pasinaudoti ?ia Windows funkcija.

Nor?dami i? naujo konfig?ruoti nekonfig?ruojamo belaid?io tinklo tarnyb? visiems belaid?io tinklo profiliams, eikite ? skyri? ?Pataisyti u? mane?. Jei nekonfig?ruojamo belaid?io tinklo tarnyb? norite i? naujo konfig?ruoti patys, pereikite prie dalies ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? mane

Nor?dami i? naujo konfig?ruoti nekonfig?ruojamo belaid?io tinklo tarnyb? visiems belaid?io tinklo profiliams automati?kai, spustel?kite sait? Spr?sti ?i? problem?. Tada spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio nurodymus.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50469


Pastaba ?is vedlys gali b?ti pateikiamas tik angl? kalba. Ta?iau automatinis pataisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.

Pastaba Jei nesate prie kompiuterio, kuriame kilo problema, galite ?ra?yti automatin? pataisym? ?flash? atmintin?je arba CD diske, kad j? gal?tum?te paleisti kompiuteryje, kuriame kilo problema.


Leiskite taisyti pa?iam

Jei j?s? kompiuteris ar j?s? belaid?io tinklo adapteris neturi savo belaid?io tinklo programin?s ?rangos, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite ncpa.cpl, tada spustel?kite Gerai.
  2. Spustel?kite Tinklo ry?iai.
  3. Srityje Tinklo ry?iai spustel?kite savo belaid? ry??, tada spustel?kite Keisti ?io ry?io parametrus.
  4. Skirtuke Belaid?iai tinklai nor?dami pa?ym?ti spustel?kite ?ym?s langel? Naudoti Windows mano belaid?io tinklo parametrams konfig?ruoti.
Nor?dami paleisti nekonfig?ruojamo belaid?io tinklo tarnyb?, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti, tada ? Vykdyti, ?ra?ykite %SystemRoot%\system32\services.msc /s ir spustel?kite Gerai.
  2. Dukart spustel?kite Nekonfig?ruojamo belaid?io tinklo tarnyba.
  3. S?ra?e Paleisties tipas spustel?kite Automatinis, tada spustel?kite Taikyti.
  4. Srityje Tarnybos b?sena spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Gerai.

Jei bandydami paleisti ?i? tarnyb? gaunate klaidos prane?im?, informacijos apie trik?i? ?alinim? ie?kokite skyriuje ?Rekomendacijos?.

Apie ?? straipsn?

Straipsnio ID: 871122
Paskutin? kart? per?i?r?ta: 2013 m. bir?elio 10 d.
Taikoma:: Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
Ar norite pateikti atsiliepim? apie ?? straipsn??
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.