K??das zi?ojums, p?c Windows XP 2. servisa pakotnes, 3. servisa pakotnes vai Windows XP Tablet PC Edition 2005 atjaunin??anas m??inot palaist bezvadu t?kla iestat??anas vedni

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Gan bezvadu t?kla iestat??anas ved?a, gan l?dzek?a Skat?t pieejamos bezvadu t?klus funkcionalit?ti sist?m? Microsoft Windows XP ar 2. servisa pakotni (SP2) vai 3. servisa pakotni (SP3), vai sist?m? Microsoft Windows XP Table PC Edition 2005 nodro?ina bezvadu nulles konfigur?cijas pakalpojums. Ja bezvadu nulles konfigur?cijas pakalpojums nav pieejams, tiek par?d?ts k??das zi?ojums, kur? ir saite uz ?o rakstu.

Uzzi?as

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet rakstus Microsoft zin??anu b?z?:
815485 P?rskats par Wi-Fi aizsarg?tas pieejas (WPA) dro??bas atjaunin?jumu sist?m? Windows XP
313242 K? nov?rst bezvadu t?kla savienojumu probl?mas sist?m? Windows XP

Lai ieg?tu papildinform?ciju

??da darb?ba rodas vair?ku iemeslu d??. Da?i datoru un aparat?ras ra?ot?ji nodro?ina savu konfigur?cijas programmat?ru, kas aizst?j sist?mas Windows bezvadu nulles konfigur?cijas pakalpojumu. ??d? gad?jum? bezvadu t?kla konfigur??anai j?izmanto ra?ot?ja nodro?in?t? programmat?ra. Ja bezvadu ier?ces konfigur??anai v?laties izmantot bezvadu t?kla iestat??anas vedni vai l?dzekli Skat?t pieejamos bezvadu t?klus, skatiet datora vai bezvadu t?kla kartes dokument?ciju. Izmantojiet ?o dokument?ciju, lai noteiktu, vai bezvadu t?kla konfigur??anai varat izmantot bezvadu nulles konfigur?cijas pakalpojumu. Da?k?rt Windows funkcionalit?ti nevar izmantot.

Lai atk?rtoti konfigur?tu bezvadu nulles konfigur?cijas pakalpojumu visiem bezvadu profiliem, atveriet sada?u "Labot autom?tiski". Ja v?laties atk?rtoti konfigur?t bezvadu nulles konfigur?cijas pakalpojumu patst?v?gi, atveriet sada?u ?Labot patst?v?gi?.

Labot autom?tiski

Lai atk?rtoti konfigur?tu bezvadu nulles konfigur?cijas pakalpojumu visiem bezvadu profiliem autom?tiski, noklik??iniet uz saites Labot ?o probl?mu. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un veiciet ?aj? vedn? nor?d?t?s darb?bas.


Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50469


Piez?me. ?is vednis, iesp?jams, ir tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s sist?mas Windows valodas versij?s.

Piez?me. Ja neatrodaties pie datora, kur? rad?s probl?ma, autom?tisk?s labo?anas risin?jumu varat saglab?t zibatmi?as disk? vai kompaktdisk?, lai to v?l?k palaistu dator?, kur? rad?s probl?ma.


Labot patst?v?gi

Ja j?su datora vai bezvadu t?kla adaptera komplekt?cij? nebija iek?auta bezvadu t?kla programmat?ra, veiciet ??das darb?bas.
  1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), noklik??iniet uz Run (Palaist), ierakstiet ncpa.cpl un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
  2. Noklik??iniet uz Network Connections (T?kla savienojumi).
  3. Sada?? Network Connections (T?kla savienojumi) atlasiet savu bezvadu savienojumu un p?c tam noklik??iniet uz Change settings of this connection (Main?t ?? savienojuma iestat?jumus).
  4. Ciln? Wireless Networks (Bezvadu t?kli) atz?m?jiet izv?les r?ti?u Use Windows to configure my wireless network settings (Bezvadu t?kla iestat?jumu konfigur??anai izmantot sist?mu Windows).
Lai s?ktu bezvadu nulles konfigur?cijas pakalpojumu, veiciet ??das darb?bas.
  1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), noklik??iniet uz Run (Palaist), ierakstiet %SystemRoot%\system32\services.msc /s un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
  2. Veiciet dubultklik??i uz Wireless Zero Configuration (Bezvadu nulles konfigur?cija).
  3. Sarakst? Startup type (Start??anas tips) noklik??iniet uz Automatic (Autom?tisks) un p?c tam noklik??iniet uz Apply (Lietot).
  4. Apgabal? Service status (Pakalpojuma statuss) noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).

Ja, m??inot s?kt pakalpojumu, tiek par?d?ts k??das zi?ojums, skatiet sada?u "Atsauces", lai ieg?tu papildinform?ciju par probl?mu nov?r?anu.

Par ?o rakstu

Raksta ID: 871122
P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2013. gada 10. j?nijs
Attiecas uz:: Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
Vai v?laties sniegt atsauksmes par ?o rakstu?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.