Poruka o gre?ci pri poku?aju pokretanja ?arobnjaka za instalaciju be?i?ne mre?e nakon a?uriranja na Windows XP servisni paket 2, servisni paket 3 ili Windows XP Tablet PC Edition 2005

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
?arobnjak za instalaciju be?i?ne mre?e i funkcija Prikaz dostupnih be?i?nih mre?a oslanjaju se na uslugu Wireless Zero Configuration u pogledu obezbe?ivanja njihove funkcionalnosti za Microsoft Windows XP servisni paket 2 (SP2) ili servisni paket 3 (SP3), kao i za Microsoft Windows XP Table PC Edition 2005. Ako usluga Wireless Zero Configuration nije dostupna, dobi?ete poruku o gre?ci koja ?e vas usmeriti na ovaj ?lanak.

Reference

Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste prikazali ?lanke u Microsoft bazi znanja:
815485 Pregled bezbednosne ispravke Wi-Fi Protected Access (WPA) u operativnom sistemu Windows XP
313242 Re?avanje problema sa be?i?nim mre?nim vezama u operativnom sistemu Windows XP

Za vi?e informacija

Do ovog pona?anja dolazi iz nekoliko razloga. Neki proizvo?a?i ra?unara i softvera obezbe?uju sopstveni softver za konfiguraciju koji zamenjuje uslugu Wireless Zero Configuration obezbe?enu u operativnom sistemu Windows. U tom slu?aju za konfigurisanje be?i?ne mre?e morate koristiti softver koji je obezbedio proizvo?a?. Ako za konfigurisanje be?i?nog ure?aja ?elite da koristite ?arobnjak za instalaciju be?i?ne mre?e ili funkciju Prikaz dostupnih be?i?nih mre?a, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz ra?unar ili uz be?i?nu mre?nu karticu. Ovu dokumentaciju koristite da biste utvrdili da li mo?ete da koristite uslugu Wireless Zero Configuration za konfigurisanje be?i?ne mre?e. Ponekad nije mogu?e koristiti funkcionalnost operativnog sistema Windows.

Da biste poku?ali da ponovo konfiguri?ete uslugu Wireless Zero Configuration za sve be?i?ne profile, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da poku?ate da ponovo konfiguri?ete uslugu Wireless Zero Configuration, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto mene

Da biste automatski ponovo konfigurisali uslugu Wireless Zero Configuration za sve be?i?ne profile, kliknite na vezu Re?i ovaj problem. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ovom ?arobnjaku.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50469


Napomena Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.

Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku popravku mo?ete sa?uvati na fle? disku ili CD-u kako biste mogli da je pokrenete na ra?unaru na kojem postoji problem.


Popravi?u sâm

Ako uz ra?unar ili be?i?ni mre?ni adapter niste dobili softver za be?i?nu mre?u, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte ncpa.cpl, a zatim kliknite na dugme U redu.
  2. Izaberite stavku Mre?ne veze.
  3. U okviru Mre?ne veze izaberite be?i?nu vezu, a zatim izaberite stavku Promeni postavke ove veze.
  4. Na kartici Be?i?ne mre?e potvrdite izbor u polju za potvrdu Koristi Windows za konfigurisanje postavki be?i?ne mre?e.
Da biste pokrenuli uslugu Wireless Zero Configuration, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte %SystemRoot%\system32\services.msc /s, a zatim kliknite na dugme U redu.
  2. Kliknite dvaput na stavku Wireless Zero Configuration.
  3. Sa liste Tip pokretanja izaberite stavku Automatsko, a zatim kliknite na dugme Primeni.
  4. U oblasti Status usluge izaberite stavku Pokreni, a zatim kliknite na dugme U redu.

Ako pri poku?aju da pokrenete uslugu dobijete poruku o gre?ci, pogledajte odeljak ?Reference? da biste dobili vi?e informacija o re?avanju problema.

O ovom ?lanku

Identifikator ?lanka: 871122
Poslednji pregled: 10. jun 2013.
Odnosi se na:: Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
Da li ?elite da po?aljete povratne informacije u vezi sa ovim ?lankom?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.