Thng bao li khi ban c gng chay Thut sy Thit lp Mang Khng dy sau khi ban cp nht ln Windows XP Goi Dich vu 2, Goi Dich vu 3 hoc Windows XP Tablet PC Edition 2005

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
Thut sy Thit lp Mang Khng dy va tinh nng Xem Mang Khng dy Sn co u phu thuc vao dich vu T ng Cu hinh Mang Khng dy cung cp chc nng cho Microsoft Windows XP Goi Dich vu 2 (SP2) hoc Goi Dich vu 3 (SP3) va Microsoft Windows XP Table PC Edition 2005. Nu dich vu T ng Cu hinh Mang Khng dy khng kha dung, ban se nhn c mt thng bao li chi dn ban ti bai vit nay.

Tham kh?o

bit thm thng tin, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
815485 Tng quan v ban cp nht bao mt Truy nhp Bao v Wi-Fi (WPA) trong Windows XP
313242 Cach khc phuc s c kt ni mang khng dy trong Windows XP

? bi?t thm thng tin

Hanh vi nay xay ra vi mt s ly do. Mt s nha san xut may tinh va phn cng cung cp phn mm cu hinh cua ring ho thay cho dich vu T ng Cu hinh Mang Khng dy c cung cp trong Windows. Trong trng hp o, ban phai s dung phn mm c cung cp bi nha san xut cu hinh mang khng dy cua ban. Nu ban mun s dung Thut si Thit lp Mang Khng dy hoc tinh nng Xem Mang Khng dy Sn co cu hinh cho thit bi khng dy cua ban, hay xem tai liu i kem vi may tinh cua ban hoc vi the mang khng dy. S dung tai liu nay xac inh xem liu ban co th s dung dich vu T ng Cu hinh Mang Khng dy cu hinh mang khng dy cua ban khng . i khi, ban khng th s dung chc nng cua Windows.

cu hinh lai Cu hinh Mang Khng dy cho tt ca cu hinh khng dy, hay i ti phn "Khc phuc s c giup ti". Nu ban mun t minhcu hinh lai Cu hinh Mang Khng Dy, hay i ti phn ti t khc phuc s c.

Kh?c ph?c s? c? giup ti

? t ng cu hinh lai Cu hinh Mang Khng dy cho tt ca cu hinh khng dy, hay b?m vo lin k?t Kh?c ph?c s? c? ny. Sau o bm vao Chay trong hp thoai Tp Tai xung va thc hin theo cac bc trong thut si nay.


Khc phuc s c nay
Khc phuc s c cua Microsoft 50469


Chu y Thut si nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, ban va t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.

Chu y Nu ban hin khng lam vic trn may tinh xay ra s c, ban co th lu khc phuc s c t ng vao ia flash hoc CD ban co th chay trn may tinh co s c.


ti t khc phuc s c

Nu may tinh hoc b iu hp mang khng dy cua ban khng tng thich vi phn mm mang khng dy, hay lam theo cac bc sau:
  1. Bm Bt u, bm Chay, go ncpa.cpl, ri bm OK.
  2. Bm Kt ni Mang.
  3. Trong Kt ni Mang, bm la chon kt ni khng dy, ri bm Thay i thit t cua kt ni nay.
  4. Trn tab Mang Khng dy , bm la chon hp kim S dung Windows cu hinh thit t mang khng dy cua ti .
khi ng dich vu T ng Cu hinh Mang Khng dy, hay lam theo nhng bc sau:
  1. Bm Bt u, bm Chay, go %SystemRoot%\system32\services.msc /s, ri bmOK.
  2. Bm up T ng Cu hinh Mang Khng dy .
  3. Trong danh sachKiu khi ng, bm T ng , ri bm Ap dung.
  4. Trong vung Trang thai dich vu , bm Khi ng, ri bm OK.

Nu ban nhn c thng bao li khi c gng khi ng dich vu, hay xem phn Tham khao bit thm thng tin khc phuc s c.

Gii thiu v bai vit nay

ID c?a bi: 871122
nh gi cu?i cng: 10 Thang Sau 2013
p d?ng: Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
B?n c mu?n cung c?p ph?n h?i v? bi vi?t ny khng?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.