Raksta ID: 872976 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Microsoft Office Outlook nev?lamais e-pasts filtra atjaunin?jumus un defin?ciju atjaunin?jumus produktam Microsoft Office sniedz jaun?ko defin?ciju, e-pasta zi?ojumus, kas tiek uzskat?ti par nev?lamo e-pastu. Nemit?gi cen?as samazin?t nev?lamais e-pasts sist?mas ietvaros Outlook lietot?jiem tiek sniegti periodiskus atjaunin?jumus.

Papildindorm?cija

Outlook 2003 un Outlook 2007

Outlook 2003 un Outlook 2007 nev?lamais e-pasts filtru atjaunin?jumi atrodas Microsoft Download Center. Noklik??iniet uz ??s saites, lai s?ktu lejupiel??u centra mekl??anas, izmantojot virkni "Outlook nev?lamais e-pasts filtrs":

Microsoft Download Center mekl?t Outlook e-liekpasta filtra atjaunin?jumu

Programma Outlook 2010 un Outlook 2013.


Outlook 2010 un Outlook 2013, nev?lamais e-pasts filtra atjaunin?jumi ir apz?m?ti k? defin?ciju atjaunin?jumus produktam Microsoft Office. Tie atrodas vietn? Microsoft Download Center. Noklik??iniet uz ??s saites, lai s?ktu lejupiel?des centra mekl??anas, izmantojot krit?riju "Defin?ciju atjaunin?jumus par Microsoft Office":
Microsoft lejupiel??u centra mekl??anas defin?cijas atjaunin?jumus produktam Microsoft Office

Rekviz?ti

Raksta ID: 872976 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2013. gada 20. marts - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Office Outlook 2003
  • Microsoft Office Outlook 2007
  • Microsoft Outlook 2010
  • Microsoft Outlook 2013
Atsl?gv?rdi: 
kbupdate kbpubtypekc kbfix kbbug kbexpertisebeginner kbemail kbhowto kbmt KB872976 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 872976

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com