Ban nhn c thng bao li "Truy nhp bi t chi" khi ban c gng cai t Windows XP Goi Dich vu 2 hoc Windows Server 2003 Goi Dich vu 1

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 873148 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.


Quan trong Bai vit nay cha thng tin v cach sa i muc ng ky. am bao sao lu s ng ky trc khi ban sa i no. Hay chc chn rng ban bit cach khi phuc s ng ky nu s c xay ra. bit thm thng tin v cach sao lu, phuc hi, va sa i s ng ky, hay bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
256986 M ta s ng ky Microsoft Windows (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Khi ban c gng cai t Microsoft Windows XP Goi Dich vu 2(SP2) hoc Microsoft Windows Server 2003 Goi Dich vu 1 (SP1), co th ban se gp mt trong cac vn sau y :
 • Ban khng th cai t goi dich vu.
 • Ban nhn c thng bao li sau y:
  Thit lp Goi Dich vu bi tht bai. Truy nhp bi t chi
 • Tp Svcpack.log co cha thng bao li sau y:
  DoRegistryUpdates failed

NGUYN NHN

Nhng s c nay co th xay ra khi quyn cho mt hoc nhiu khoa ng ky bi gii han ngn khng cp nht cac khoa ng ky. Tht bai cp nht khoa ng ky co th khin chng trinh Thit lp bi tht bai.

CCH GI?I QUY?T KHC

Canh bao Cac s c nghim trong co th xay ra nu ban sa i s ng ky khng ung bng cach dung Registry Editor hoc dung phng phap khac. Nhng s c nay co th yu cu ban cai lai h iu hanh. Microsoft khng th bao am rng nhng s c nay co th c giai quyt. Ban phai chiu moi rui ro khi t sa i s ng kyi.

Chu y Ban phai la mt thanh vin cua nhom bao mt Quan tri vin hoan thanh cac bc nay.

giai quyt vn nay, lam theo cac bc sau:

Bc 1: Kim tra xem cp nht ng ky bi tht bai

 1. M tp Svcpack.log . Theo mc inh, tp nay nm trong cp C:\Windows. m tp Svcpack.log , bm Bt u, bm Chay, go %windir%\svcpack.log, ri bm OK.
 2. Trn menu Chinh sa, bm Tim kim.
 3. Trong Tim kim cai gi, go DoRegistryUpdates failed , ri bm Tim kim Tip.
 4. Nu tim thy thng bao liDoRegistryUpdates failed, co nghi la co s c ngn khng cho cp nht ng ky. Thng bao li se ging vi vi du sau y:
  xxxx.xxx: DoInstallation:DoRegistryUpdates failed.
  xxxx.xxx: Truy nhp bi t chi
  xxxx.xxx: Thng bao c hin thi cho ngi dung: Truy nhp bi t chi.
  Chu y xxxx.xxx th hin du thi gian cua mi muc nhp.

Bc 2: inh vi khoa ng ky cu th

Ngay sau khi kim chng c rng quyn ng ky tht bai, ban phai inh vi khoa ng ky ung thay i quyn va kich hoat Windows XP SP2 hoc Windows Server 2003 SP1 cai t thanh cng. thc hin vic nay, lam theo nhng bc sau:
 1. Bao gm thng tin ng ky trong tp Setupapi.log bng cach cho phep ghi nht ky y u. bit thm thng tin v thc hin vic nay, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  906485 Cach cho phep ghi nht ky y u trn may tinh chay trn Windows XP (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
  Chu y Theo mc inh, cac khoa ng ky khng c ghi trong tp Setupapi.log.

  Sau khi ban cho phep ghi nht ky y u, hay cai t lai Windows XP SP2 hoc Windows Server 2003 SP1 gi khoa ng ky.
 2. M tp Setupapi.log. Theo mc inh, tp nay nm trong cp C:\Windows. m tp Setupapi.log, bm Bt u, bm Chay, go %windir%\setupapi.log, ri bm OK.
 3. Nhn CTRL+END cun ti phn cui cua tp Setupapi.log.
 4. Trn menu Chinh sa, bm Tim kim.
 5. Trong Tim kim cai gi, go Li 5: Truy nhp bi t chitrong phnHng, bm Ln , ri bm Tim kim Tip.

  Muc c tim thy trong tp Setupapi.log phai ging vi vi du sau y :
  #-007 Xoa khoa ng ky HKCR\vnd.ms.radio
  #E033 Li 5: Truy nhp bi t chi.
  Chu y Dong trc muc nhp "Truy nhp bi t chi" cho bit khoa ng ky ang c ban n. Trong trng hp nay, HKCR la ch vit tt cua trung tm ng ky c gn nhan "HKEY_CLASSES_ROOT." "vnd.ms.radio" la mt khoa con nm di trung tm ng ky o.

Bc 3: Thit lp lai quyn ng ky

Ngay khi ban tim thy khoa con ng ky co quyn khng ung, hay cp nht quyn cho khoa con o.

cp nht quyn cua khoa con ng ky, hay lam theo nhng bc sau:
 1. Bm Bt u, bm Chay, go regedit, ri bm OK khi ng Registry Editor.
 2. inh vi va bm chut phai vao khoa con ng ky ma ban a ghi chu trong Bc 2d, ri bm Quyn.
 3. TrongNhom hoc tn ngi dung, bm Quan tri vin.
 4. TrongQuyn cho Quan tri vin, am bao rng hp kimCho phep i vi cac muc nhp sau a c la chon:
  • Toan quyn
  • oc
 5. Bm Ap dung, ri bm OK.
 6. Trn menu Tp, bm Thoat thoat khoi Registry Editor.
Vn v quyn cho khoa con ng ky cn c giai quyt by gi, va Windows XP SP2 hoc Windows Server 2003 SP1 phai c cai t thanh cng. Nu ban gp thm cac vn trong khi cai t Windows XP SP2 hoc Windows Server 2003 SP1, hay lp lai cac bc nay nu cn.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 873148 - L?n xem xt sau cng: 15 Thang Sau 2007 - Xem xt l?i: 5.2
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, khi ?c dng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, khi ?c dng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
T? kha:
kberrmsg kbtshoot kbnofix kbperformance kbappcompatibility kbupgrade kbsetup kbprb kbmaintenance KB873148

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com