Raksta ID: 873235 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? ir aprakst?tas darb?bas, kas ir j?izpilda, kad transakcijas ?urn?lfaili k??st par lielu. Microsoft SQL Server datu b?zi nevar izmantot, ja transakcijas ?urn?lfaili ir pilni. ?aj? rakst? ir aprakst?ts, k? apcirpt un samazin?t transakcijas ?urn?lfailus un nov?rst transakcijas ?urn?lfailu neparedz?tu palielin??anos.

PAPILDINDORM?CIJA

Transakciju ?urn?la lieluma samazin??ana

Lai veiktu atkop?anu situ?cij?, kad transakcijas ?urn?lfaili ir pilni, ir j?samazina ?o failu lielums. Lai to izdar?tu, transakciju ?urn?l? apc?rpiet neakt?v?s transakcijas un samaziniet transakcijas ?urn?lfailu lielumu.

Piez?me. Transakcijas ?urn?lfailiem ir liela noz?me datu b?zes transakciju integrit?tes uztur??an?. T?d?? nedz?siet transakcijas ?urn?lfailus pat p?c datu b?zes un transakcijas ?urn?lfailu dubl??anas.


Lai ieg?tu papildinform?ciju par transakcijas ?urn?la lieluma samazin??anu, skatiet ?o Microsoft vietni:
SQL Server 2000 paredz?to transakciju ?urn?la samazin??ana
SQL Server 2005 paredz?to transakciju ?urn?la samazin??ana

Neakt?vo transakciju apcirp?ana transakciju ?urn?l?

Kad transakciju ?urn?li ir pilni, nekav?joties dubl?jiet transakcijas ?urn?lfailu. Kam?r tiek veidots transakcijas ?urn?lfailu dubl?jums, programmat?r? SQL Server autom?tiski tiek apcirpta transakcijas ?urn?lfaila neakt?v? da?a. Transakcijas ?urn?lfaila neakt?vaj? da?? ir ietvertas pabeigt?s transakcijas, t?d?? atkop?anas laik? programmat?r? SQL Server vairs netiek izmantots transakcijas ?urn?lfails. Transakciju ?urn?ls netiek palielin?ts, programmat?r? SQL Server tiek atk?rtoti izmantota apcirpt? transakciju ?urn?la neakt?v? vieta.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par probl?m?m, kas ir j??em v?r?, veidojot transakciju ?urn?lu dubl?jumu, k? ar? par probl?m?m, kas ir j??em v?r?, atjaunojot transakciju ?urn?lu dubl?jumus, skatiet ??s t?mas SQL Server tie?saistes gr?mat?s:
 • Transakciju ?urn?lu dubl?jumi
 • Transakciju ?urn?lu dubl??ana un atjauno?ana
Turkl?t varat dz?st neakt?v?s transakcijas attiec?gaj? transakciju ?urn?l?, izmantojot opciju Apcirpt. Lai ieg?tu papildinform?ciju par transakciju ?urn?lu apcirp?anu, skatiet SQL Server tie?saistes gr?matas t?mu ?Transakciju ?urn?la apcirp?ana?.

Svar?gi! P?c transakcijas ?urn?lfailu manu?las apcirp?anas un pirms transakciju ?urn?la dubl??anas ir j?izveido pilns datu b?zes dubl?jums.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par probl?m?m, kas var rasties, apc?rpot transakcijas ?urn?lfailus, noklik??iniet uz ?? raksta numura, lai skat?tu rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
62866 SQL transakciju ?urn?la neapcirp?anas iemesli (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

Transakciju ?urn?la samazin??ana

Izmantojot dubl??anu vai opciju Apcirpt, ?urn?lfaila lielums netiek samazin?ts. Lai samazin?tu transakcijas ?urn?lfaila lielumu, transakcijas ?urn?lfails ir j?samazina. Lai samazin?tu transakcijas ?urn?lfailu l?dz nepiecie?amajam lielumam un no?emtu neizmantot?s lapas, ir j?lieto darb?ba DBCC SHRINKFILE. Izmantojot izteiksmi DBCC SHRINKFILE Transact-SQL, tiek samazin?ta tikai ?urn?lfaila neakt?v? da?a.

Piez?me. Izmantojot izteiksmi DBCC SHRINKFILE Transact-SQL, nevar apcirpt ?urn?lu un samazin?t ?urn?lfail? izmantoto vietu.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par transakcijas ?urn?lfailu samazin??anu, skatiet ??s t?mas SQL Server tie?saistes gr?mat?s:
 • Transakcijas ?urn?lfaila samazin??ana
 • DBCC SHRINKFILE
Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? samazin?t transakcijas ?urn?lfailus programmat?r? SQL Server 2000, noklik??iniet uz ?? raksta numura, lai skat?tu rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
272318 Transakciju ?urn?la samazin??ana programmat?r? SQL Server 2000, izmantojot izteiksmi DBCC SHRINKFILE (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par probl?m?m, kas var rasties, samazinot transakcijas ?urn?lfailus, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem, lai skat?tu rakstus Microsoft zin??anu b?z?:
814574 PRB: Samazinot transakcijas ?urn?lfailu, tiek r?d?ts k??das zi?ojums ?Nevar samazin?t ?urn?lfailu...?. (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
324432 PRB: Neliela teksta aizpild?juma, datu tipa ntext vai att?lu kolonnu d?? komandas DBCC SHRINKFILE un SHRINKDATABASE var nedarboties. (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

Transakcijas ?urn?lfailu neparedz?tas palielin??an?s nov?r?ana

Lai nov?rstu transakcijas ?urn?lfailu neparedz?tu palielin??anos, izmantojiet k?du no t?l?k aprakst?tajiem pa??mieniem.
 • Lai nov?rstu transakcijas ?urn?lfailu autom?tisko palielin??anos, iestatiet transakcijas ?urn?lfailu lielumu uz lielu v?rt?bu.
 • P?c optim?l? atmi?as lieluma noteik?anas konfigur?jiet transakcijas ?urn?lfailu autom?tisko palielin??anos, procentu?lo attiec?bu viet? izmantojot atmi?as vien?bas.

  Lai ieg?tu papildinform?ciju par probl?m?m, kas ir j??em v?r?, konfigur?jot autom?tisk?s palielin??an?s opciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura, lai skat?tu rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
  315512 Apsv?rumi, kas ir j??em v?r?, konfigur?jot autom?tisko palielin??anos un samazin??anos (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
 • Mainiet atkop?anas modeli. Av?rijas vai datu boj?jumu gad?jum? datu b?ze j?atkopj t?, lai tiktu uztur?ta datu konsekvence un transakciju integrit?te. Atkar?gi no datu b?z? eso?o datu svar?guma izmantojiet k?du no t?l?k aprakst?tajiem atkop?anas mode?iem, lai noteiktu datu dubl??anas veidu un datu zuduma risku.
  • Parast?s atkop?anas modelis
  • Piln?s atkop?anas modelis
  • Lielapjoma re?istr?cijas atkop?anas modelis
  Izmantojot parast?s atkop?anas modeli, varat atkopt datu b?zi, izmantojot p?d?jo datu b?zes dubl?jumu. Izmantojot piln?s atkop?anas modeli vai lielapjoma re?istr?cijas atkop?anas modeli, varat atkopt datu b?zi l?dz st?voklim, kad rad?s k??me; datu b?zes atjauno?anai tiks lietoti transakcijas ?urn?lfailu dubl?jumi.

  Ja izmantojat programmat?ru SQL Server 2000 vai SQL Server 2005, SQL Server datu b?zes atkop?anas modelis p?c noklus?juma ir iestat?ts uz piln?s atkop?anas modeli. Izmantojot piln?s atkop?anas modeli, tiek lietoti regul?rie transakciju ?urn?la dubl?jumi, lai nov?rstu transakcijas ?urn?lfaila palielin??anos neproporcion?li datu b?zes apjomam. Tom?r, ja netiek veikti regul?ri transakciju ?urn?la dubl?jumi, transakciju ?urn?lfails palielin?s, aizpildot disku, k? rezult?t? SQL Server datu b?z?, iesp?jams, nevar?sit modific?t datus.

  Ja av?rijas atkop?an? nev?laties lietot transakcijas ?urn?lfailus, mainiet atkop?anas modeli no piln? uz parasto.
 • Lai transakciju ?urn?l? dz?stu neakt?v?s transakcijas, regul?ri dubl?jiet transakcijas ?urn?lfailus.
 • Veidojiet nelielas transakcijas.
 • P?rliecinieties, vai nesaist?t?s transakcijas neturpina darboties nenoteiktu laiku.
 • Iepl?nojiet opcijas Labot statistiku izpildi katru dienu.
 • Lai defragment?tu indeksus, uzlabojot slodzes parametrus darba vid?, izteiksmes DBCC DBREINDEX Transact-SQL viet? izmantojiet izteiksmi DBCC INDEXDEFRAG Transact-SQL. Palai?ot izteiksmi DBCC DBREINDEX, transakciju ?urn?ls var b?tiski palielin?ties, ja SQL Server datu b?z? ir iestat?ts piln?s atkop?anas re??ms. Turkl?t at??ir?b? no izteiksmes DBCC DBREINDEX izteiksme DBCC INDEXDEGRAG nenodro?ina ilgsto?u blo???anu.

  Lai ieg?tu papildinform?ciju par indeksu defragment??anu programmat?r? SQL Server 2000, skatiet ?o Microsoft vietni:
  Microsoft SQL Server 2000 indeksu defragment??anas lab?k? prakse
  Ja izteiksme DBCC DBREINDEX ir j?palai? k? datu b?zes uztur??anas pl?na uzdevums, sadaliet uzdevumu vair?kos uzdevumos. Turkl?t uzdevumu izpildes starplaikos ir bie?i j?dubl? transakciju ?urn?li.

Papildinform?cija par transakcijas ?urn?lfailiem

Katr? programmat?r? SQL Server 2000 un SQL Server 2005 eso?aj? datu b?z? ir vismaz viens datu fails un viens transakcijas ?urn?lfails. Programmat?r? SQL Server dati tiek fiziski saglab?ti datu fail?. Transakcijas ?urn?lfail? tiek saglab?ti visi dati par SQL Server datu b?z? veiktaj?m modifik?cij?m, k? ar? par transakcij?m attiec?b? uz katru modifik?ciju. Transakciju integrit?te ir SQL Server pamat?pa??ba, t?p?c programmat?r? SQL Server nevar izsl?gt transakciju datu re?istr?ciju.

Transakcijas ?urn?lfails ir lo?iski sadal?ts maz?kos segmentos, kas tiek d?v?ti par virtu?lajiem ?urn?lfailiem. Varat konfigur?t programmat?ru SQL Server 2000 t?, lai p?c nepiecie?am?bas palielin?tu transakcijas ?urn?lfailu. Varat konfigur?t lietot?ja p?rvald?to transakciju ?urn?la palielin??anos vai ar? konfigur?t transakciju ?urn?lu visas disk? pieejam?s vietas izmanto?anai. Visas programmat?r? SQL Server veikt?s transakcijas ?urn?lfaila lieluma modifik?cijas, piem?ram, transakcijas ?urn?lfailu apcirp?ana vai palielin??ana, tiek izpild?tas virtu?lo ?urn?lfailu vien?b?s.

Ja tiek aizpild?ts SQL Server datu b?zei atbilsto?ais transakcijas ?urn?lfails un ir iestat?ta transakcijas ?urn?lfailu autom?tisk?s palielin??an?s opcija, transakcijas ?urn?lfails tiek palielin?ts virtu?lo ?urn?lfailu vien?b?s. Da?reiz transakcijas ?urn?lfaila palielin??an?s d?? disk? var pietr?kt br?vas vietas. Ja transakcijas ?urn?lfaila palielin??an?s rezult?t? tiek izmantota visa disk? pieejam? br?va vieta un ?urn?lfailu vairs nevar palielin?t, datu b?z? vairs nevar?sit modific?t datus. Turkl?t programmat?r? SQL Server datu b?ze var tikt atz?m?ta k? aizdom?ga, jo transakciju ?urn?la palielin??anai tr?kst br?vas vietas.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par scen?rijiem, kas var izrais?t transakcijas ?urn?la neparedz?tu palielin??anos, noklik??iniet uz ?? raksta numura, lai skat?tu rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
317375 Programmat?r? SQL Server transakciju ?urn?ls neparedz?ti palielin?s vai k??st pilns (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par probl?mu nov?r?anu atkop?anas laik? saist?b? ar br?vu vietu disk?, skatiet SQL Server tie?saistes gr?matas t?mu ?Disk? nepietiek vietas?. Lai ieg?tu papildinform?ciju par transakciju ?urn?la arhitekt?ru, skatiet ??s t?mas SQL Server tie?saistes gr?mat?s:
 • Transakciju ?urn?la arhitekt?ra
 • Transakciju ?urn?la lo?isk? arhitekt?ra
 • Transakciju ?urn?la fizisk? arhitekt?ra
Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?r? SQL Server 2000 izmantotajiem atkop?anas mode?iem, skatiet ??s t?mas SQL Server tie?saistes gr?mat?s:
 • Atkop?anas mode?a atlase
 • Parast? atkop?ana
 • Piln? atkop?ana
 • Lielapjoma re?istr?cijas atkop?ana
 • Atkop?anas mode?u mai?a

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 873235 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 29. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
Atsl?gv?rdi: 
kbsqlsetup kbdiskmemory kbdisasterrec kbhowto kbconfig kbinfo kbcip KB873235

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com