ข้อมูลจะหายไปจากหน้าจอการใช้ประโยชน์ของพนักงานและรายงาน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 873682
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหา TechKnowledge

ตัดสินค้าจากคลัง

ข้อมูลที่ถูกป้อนและลงรายการบัญชี ซึ่งควรจะสะท้อนให้เห็นในการใช้งานหน้าจอ/รายงานพนักงาน หายไปจากการใช้ประโยชน์ของพนักงาน

สาเหตุที่เป็นไปได้

หมายเหตุ - ถ้าหนึ่งหรือมากกว่าทำการต่อไปนี้ที่เป็นไปได้ให้ใช้ PS ความสมบูรณ์ของเช็ค - กระบวนการสร้างใหม่สรุป UZ (PA.BLD.00) อาจต้องถูกเรียกใช้โดยใช้ตัวแก้ไขเริ่มต้นบัญชีรอบระยะเวลา ดูข้อมูลเพิ่มเติมส่วนของเอกสารนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการนี้

1. ไม่มีการลงทะเบียนโมดูลการใช้ประโยชน์ของพนักงาน ดูความละเอียด 1

2. หมาย "เปิดใช้งานกระบวนใช้ประโยชน์" ในโครงการควบคุมการตั้งค่า (PA.SET.00), ไม่ถูกตรวจสอบในเวลาที่มีป้อนข้อมูลและลงรายการบัญชี ดูความละเอียดที่ 2

3. ชนิดที่การใช้ประโยชน์ได้ไม่ถูกสร้าง และกำหนดให้กับโครงการในโครงการบำรุงรักษา (PA.PRJ.00) ดูความละเอียดที่ 3

4. บัญชีประเภทที่ใช้ได้มีคลาสไม่ถูกต้องของบัญชี และ/หรือธุรกรรมคลาสใน Acct ประเภทการบำรุงรักษา (PA. ที่กำหนดให้ACC.00) ดูความละเอียดที่ 4

5. ไม่ได้ถูกตั้งค่ารอบระยะเวลาการใช้ประโยชน์ หรือข้อมูลที่ป้อนและลงรายการบัญชีอยู่ภายในรอบระยะเวลาที่ไม่ได้ถูกกำหนดในหน้าจอการบำรุงรักษารอบระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของ UZ (UZPER.00) ดูความละเอียดที่ 5

วิธีแก้ปัญหา

ความละเอียด 1-ลงทะเบียนโมดูลการใช้ประโยชน์ของพนักงานในการลงทะเบียน SL Dynamics ต่าง ๆ (ที่เข้าถึงได้จากโมดูลการจัดการ), โดยใช้หมายเลขลำดับประจำสินค้าที่เหมาะสมและหลังคีย์สำหรับการรุ่นของ Microsoft Dynamics SL คุณกำลังใช้

หมายเหตุ - คุณจะทราบว่า โมดูลถูกลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเมื่อกล่อง "ปลดล็อก" ถูกทำเครื่องหมาย X

ความละเอียด 2-เปิดหน้าจอการตั้งค่าการควบคุมโครงการ - ตัวเลือกพีซีและแท็บการตั้งค่า และตรวจสอบกล่องกาเครื่องหมาย "เปิดใช้งานใช้ประโยชน์กระบวนการ"

หมายเหตุ - ถ้าเป็นข้อมูลที่ควรได้รับผลในรายงาน/หน้าจอใช้ประโยชน์พนักงาน ยังคงไม่แสดงมี ดูส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการรันความสมบูรณ์ของ PS ตรวจสอบ - สรุป UZ ที่สร้างใหม่กระบวนการเรกคอร์ด

3 - การแก้ปัญหาสร้างชนิดของค่าจ้าง และกำหนดค่าให้กับโครงการเหมาะสม

1. เปิดหน้าจอการบำรุงรักษาชนิดของค่าจ้าง UZ (UZTYP.00) และตั้งค่าชนิดของการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม

ตัวอย่างที่ 1: ชนิดของการใช้ประโยชน์ = DIR คำอธิบาย =ค่าแรงโดยตรง ตัวเลือกโดยตรง =ใช่

ตัวอย่างที่ 2: ชนิดของการใช้ประโยชน์ =นหา คำอธิบาย =ค่าแรงทางอ้อม ตัวเลือกโดยตรง =ไม่ใช่

2. บันทึกการเปลี่ยนแปลง และออกจากหน้าจอ

3. เปิดหน้าจอการบำรุงรักษาโครงการ และนำส่วนหน้าของ ID's ของโครงการที่จะใช้การใช้ประโยชน์ของพนักงาน

4. เลือกชนิดค่าจ้างที่เหมาะสม บันทึกการเปลี่ยนแปลง และจบการทำงานของหน้าจอ

หมายเหตุ - ฟิลด์ชนิดของการใช้ประโยชน์จะไม่สามารถมองเห็นได้จนกว่ามีการตรวจสอบการกาเครื่องหมาย ""เปิดใช้งานใช้ประโยชน์กระบวนการในการตั้งโครงการควบคุมค่า - ตัวเลือกพีซีและแท็บการตั้งค่า

5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 สำหรับแต่ละ ID's ของโครงการที่คุณต้องการรวมการใช้ประโยชน์ของพนักงาน

ความละเอียดที่ 4-กำหนดคลาสที่ธุรกรรมที่เหมาะสมสำหรับแต่ละประเภทของบัญชีที่จะมีข้อมูลที่ใช้โดยกระบวนการใช้ประโยชน์ของพนักงาน

1. เปิดหน้าจอการบำรุงรักษาประเภท Acct PA และเลือกประเภทบัญชีที่จะรวมการใช้ประโยชน์ของพนักงาน

2. ตรวจสอบคลาสบัญชีที่เหมาะสมและคลาสธุรกรรมมีการระบุสำหรับประเภทบัญชีเฉพาะนั้น

ตัวอย่าง: Acct ประเภท =แรงงาน บัญชีคลาส =แรงงาน การโอนย้ายของคลาส =แรงงาน

3. บันทึกการเปลี่ยนแปลง และออกจากหน้าจอ

4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3 ทั้งหมดบัญชีประเภทที่ใช้สำหรับข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพนักงาน

ความละเอียด 5-ตรวจสอบว่า รอบระยะเวลาการใช้ประโยชน์ได้ถูกเซ็ตอัพ และข้อมูลในคำถาม (ซึ่งจะไม่สะท้อนกำลังอยู่ในหน้าจอ/รายงาน UZ) ที่อยู่ภายในรอบระยะเวลาเหล่านั้น

1. เปิดหน้าจอ UZ การบำรุงรักษารอบระยะเวลาการใช้ประโยชน์ และตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับรอบระยะเวลาใดๆ/ทั้งหมดที่คุณต้องการใช้

หมายเหตุ - ข้อมูลวิธีใช้แบบออนไลน์สำหรับ UZ นี้คุณสามารถใช้หน้าจอ PER.00 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่ารอบระยะเวลาใช้ประโยชน์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม:

PS ความสมบูรณ์ของเช็ค - กระบวนการสรุป UZ ที่สร้างใหม่

เมื่อมีเลือกตัวเลือกนี้ ฟังก์ชันลบเร็กคอร์ดทั้งหมดของ PJUTLROL ก่อน และลบรอบระยะเวลาใช้ประโยชน์จากเร็กคอร์ดทั้งหมดของ PJTRAN กระบวนการในการอ่านแต่ละระเบียนใน PJTRAN แล้ว และกำหนดว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันในโมดูลที่ใช้ประโยชน์พนักงาน (UZ) รอบระยะเวลาการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมจะกำหนด และเขียนONLY PJTRAN เฉพาะระเบียนที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่สูงกว่าหรือเท่ากับการเริ่มต้นระยะเวลาบัญชีและสิทธิเป็นการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ ระเบียนที่มีการอัพเดตด้วยรอบระยะเวลาใช้ประโยชน์ที่ถูกต้องแต่ละ PJUTLROL การรับประกันว่า ข้อมูลที่แสดงในแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของพนักงานได้อย่างถูกต้องซิงโครไนส์กับธุรกรรมเดิมที่ปรับปรุง

หมายเหตุ - โมดูลการใช้ประโยชน์พนักงานชุดโครงการต้องลงทะเบียน และใช้งานอยู่ (เปิดใช้งานการประมวลผลการใช้ประโยชน์มีการตรวจสอบในโครงการควบคุมการตั้งค่า (PA.SET.00)) เพื่อที่จะใช้ตัวเลือกนี้

ตัวอย่างที่ 1

ปัญหา: ข้อมูลถูกป้อน และลงรายการบัญชีในโมดูลการควบคุมโครงการสำหรับรอบระยะเวลา 01-2000 ผ่าน 05-2000 ยังไม่มีข้อมูลที่ควรได้รับผลในหน้าจอ UZ และรายงานจะถูกสะท้อนให้เห็นไม่

โซลูชัน: ตรวจสอบการแก้ที่เป็นไปได้สาเหตุ/ปัญหาที่ในเอกสารนี้ TK และถ้ามีการตั้งค่าทั้งหมดถูกต้อง รัน PS ความสมบูรณ์ของเช็ค - กระบวนการสร้างใหม่สรุป UZ กับการเริ่มต้นทางการเงินระยะ 01-2000

ตัวอย่างที่ 2

ปัญหา:ใช้ประโยชน์ที่พนักงานมีการใช้งานในรอบระยะเวลาบัญชี 01-2000 ข้อมูลสำหรับรอบระยะเวลา 01-2000 ถึง 04-2000 จะถูกสะท้อนอยู่อย่างถูกต้องในรายงาน/หน้าจอ UZ แต่ไม่มีข้อมูลสำหรับรอบระยะเวลา 05-2000 ถึง 09-2000 พบในหน้าจอ UZ หรือรายงาน

โซลูชัน: ตรวจสอบการแก้ที่เป็นไปได้สาเหตุ/ปัญหาที่ในเอกสารนี้ TK และถ้ามีการตั้งค่าทั้งหมดถูกต้อง รัน PS ความสมบูรณ์ของเช็ค - กระบวนการสร้างใหม่สรุป UZ กับการเริ่มต้นทางการเงินระยะ 01-2000

หมายเหตุสำคัญ - ถ้ามีการตั้งค่าการเริ่มต้นระยะเวลาบัญชี 05-2000 ระเบียน PJUTLROL และ PJTRAN.tr_id26 ค่า สำหรับธุรกรรมค่าจ้างใด ๆ คัดเลือกรูปแบบระหว่าง 01-2000 ถึง 04-2000 จะมีการลบ เหตุผลสำหรับสิ่งนี้คือ ว่า กระบวนการสร้างเฉพาะสร้างเรกคอร์ดที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือเท่ากับเริ่มต้นระยะเวลาบัญชีที่ตั้งค่า ผล ทั้งหมดของระเบียนใช้ค่าจ้างสำหรับรอบระยะเวลา 01-2000 ถึง 04-2000 จะมีการลบหลังจากที่รันกระบวนการสรุป UZ ที่สร้างใหม่

บทความนี้มี ID ของ เอกสาร TechKnowledge:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 873682 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 0.1
Keywords: 
kbmbsmigrate kbmt KB873682 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:873682

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com