?iame straipsnyje ai?kinama, kaip i? kompiuterio pa?alinti Microsoft Windows XP 2 pakeitim? paket? (SP2).
Svarbu. ?iame straipsnyje pateikta informacija, kaip kompiuteryje i?jungti saugos priemones arba suma?inti saugos lyg?. ?iuos pakeitimus galite atlikti, spr?sdami specifin? problem?. Rekomenduojame, kad prie? atlikdami ?iuos pakeitimus, ?vertintum?te su tokiais veiksmais susijusi? rizik? dirbant konkre?ioje aplinkoje. Jei taikysite ?? b?d?, atlikite atitinkamus papildomus veiksmus, kad apsaugotum?te sistem?.

Daugiau informacijos

?sp?jimas. D?l ?io sprendimo kompiuteris arba tinklas gali tapti lengviau pasiekiami ?vairiems pavojingiems vartotojams arba kenksmingai programinei ?rangai, pvz., virusams. Mes nerekomenduojame ?io sprendimo, bet pateikiame informacij?, kad gal?tum?te savo nuo?i?ra atlikti veiksmus. Naudodami ?? sprendim? prisiimate atsakomyb?.Pastaba. Jei pakeitim? paket? ?dieg?te ? kompiuter?, kuriame jau buvo ?diegtas Windows XP SP2, Windows XP SP2 pa?alinti negal?site. Naudodami ?alinimo program? gr??ite prie tos Windows versijos, kuri buvo prie? diegiant. ?iuo atveju programa gr?? prie pirmosios Windows XP SP2 ?diegties.

Svarbu. Jei Windows XP SP2 diegsite kompiuteryje, kuriame jau veikia Windows XP SP2, sukursite nauj? ne?diegt? aplank? kietojo disko tvarkykl?je. ?is naujas aplankas diske u?ims 50?100 megabit?. Kiekvien? kart? diegiant Windows XP SP2 sukuriamas naujas aplankas.

Jei i? kompiuterio norite ?alinti Microsoft Windows XP SP2, naudokite vien? i? ?i? metod?:
 • Naudokite valdymo skydo ?rankius Prid?ti arba ?alinti programas
 • Naudokite pasl?pt? aplank? $NtServicePackUninstall$
 • Naudokite sistemos atk?rimo proces?
 • Naudokite atk?rimo konsol?
Svarbu. ?iuos metodus rekomenduojame naudoti tokia tvarka, kaip jie pateikti.

Naudokite valdymo skydo ?rankius Prid?ti arba ?alinti programas

 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ? lauk? Atidaryti ?ra?ykite appwiz.cpl, tada spustel?kite Gerai.
 2. Pa?ym?kite ?ym?s langel? Rodyti naujinius.
 3. Spustel?kite Windows XP 2 pakeitim? paketas, tada spustel?kite ?alinti.
 4. Jei norite ?alinti Windows XP SP2, atlikite veiksmus, vadovaudamiesi ekrane pateiktomis instrukcijomis.

Naudokite pasl?pt? aplank? $NtServicePackUninstall$

 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ? lauk? Atidaryti ?veskite c:\windows\$NtServicePackUninstall$\spuninst\spuninst.exe, tada spustel?kite Gerai.
 2. Kai atsidarys Windows XP 2 pakeitim? paketo ?alinimo vedlys, spustel?kite Pirmyn.
 3. Jei norite ?alinti Windows XP SP2, atlikite veiksmus, vadovaudamiesi ekrane pateiktomis instrukcijomis.

Naudokite sistemos atk?rimo proces?

 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ? lauk? Atidaryti ?veskite %SystemRoot%\System32\restore\rstrui.exe, tada spustel?kite Gerai.
 2. Spustel?kite Atkurti ankstesnius kompiuterio parametrus, tada spustel?kite Pirmyn.
 3. Spustel?kite Windows XP SP2 diegimo dat?, tada lauke Atk?rimo ta?kas spustel?kite ?diegtas Windows XP 2 pakeitim? paketas.
 4. Spustel?kite Pirmyn ir atlikite veiksmus, vadovaudamiesi ekrane pateiktomis instrukcijomis, kad b?t? pa?alintas Windows XP SP2.

Naudokite atk?rimo konsol?

?sp?jimas Ai?kinant, kaip atlikti ?iuos veiksmus, pateikta informacija apie registro modifikavim?. Prie? modifikuodami registr? padarykite atsargin? jo kopij? ir i?siai?kinkite kaip j? atkurti, jei kilt? problem?. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip kurti atsargines kopijas, atkurti ar keisti registr?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
256986 Microsoft Windows registro apra?as
Jei netinkamai naudojate Registro redaktori?, gali kilti rimt? problem?, d?l kuri? reik?s i? naujo diegti operacin? sistem?. Microsoft negali garantuoti, kad pavyks i?spr?sti problemas, kilusias d?l netinkamo Registro redaktoriaus naudojimo. Naudodami Registro redaktori?, atsakomyb? prisiimate patys.

Jei naudojant vien? i? pateikt? metod? nepavyko s?kmingai pa?alinti Windows XP SP2, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. ? diskelio ?rengin? ?d?kite Windows XP paleisties disk? arba ? kompaktini? disk? arba DVD ?rengin? ?d?kite Windows XP kompaktin? disk? ir i? naujo paleiskite kompiuter?.

  Pastaba. Gav? ?? prane?im?, paspauskite klavi??, kad kompiuteris b?t? paleistas i? Windows XP kompaktinio disko:
  Paspauskite bet kur? klavi??, kad b?t? paleid?iama i? kompaktinio disko

  Pastaba. Kompiuteris turi b?ti sukonfig?ruotas taip, kad j? b?t? galima paleisti i? kompaktinio arba DVD disko. Daugiau informacijos, kaip konfig?ruoti kompiuter?, kad j? b?t? galima paleisti i? kompaktinio arba DVD disko, ie?kokite prie kompiuterio prid?tuose dokumentuose arba kreipkit?s ? kompiuterio gamintoj?.
 2. Gav? prane?im? Sveiki! ?ia s?ranka, paspauskite R, kad b?t? paleista atk?rimo konsol?.

  Pastaba. Ekrane bus pateiktos kelios pasirinktys.
 3. Pasirinkite dominant? Windows XP diegim?.

  Pastaba. Prie? spausdami klavi?? ENTER, turite pasirinkti skai?i?, kitaip kompiuteris bus paleistas i? naujo. Paprastai 1: C:\Windows yra vienintel? galima pasirinktis.
 4. Jei esate raginami ?ra?yti administratoriaus slapta?od?, atlikite tai. Jei administratoriaus slapta?od?io ne?inote, paspauskite klavi?? ENTER. (Paprastai slapta?od?iui skirtas laukas lieka tu??ias.)

  Pastaba. Nenurod? administratoriaus slapta?od?io, tolesni? veiksm? atlikti negal?site.
 5. ? komand? eilut? ?ra?ykite cd $ntservicepackuninstall$\spuninst ir paspauskite klavi?? ENTER.

  Pastaba. Atlik? ?? veiksm?, ?alinimo proceso sustabdyti negal?site.
 6. ? komand? eilut? ?ra?ykite batch spuninst.txt ir paspauskite klavi?? ENTER.

  Pastaba. Atsidarys failas Spuninstal.txt. Slinkdami failu galite per?i?r?ti klaidas ir nukopijuotus failus. Tai ?prasta.
 7. Pa?alin? Windows XP SP2, ?ra?ykite exit ir paspauskite klavi?? ENTER.
 8. I? naujo paleiskite kompiuter? saugumo re?imu. Jei norite tai atlikti, paspauskite klavi?? F8, kai kompiuteris paleid?iamas i? naujo.
  Pastaba. I? naujo paleidus kompiuter?, sistem? gali u?rakinti juodas ekranas. (Pel? veiks.) Tokiu atveju dar kart? i? naujo paleiskite kompiuter? j? i?jungdami ir v?l ?jungdami. Kai antr? kart? paleisite i? naujo, gal?site u?siregistruoti.
 9. Kai kompiuteris paleid?iamas i? naujo, Windows Explorer (Explorer.exe) neveikia ir negalimi Windows piktograma bei mygtukas Prad?ti. Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Paspauskite klavi?? kombinacij? CTRL+ALT+DEL, kad b?t? atidarytas U?duo?i? tvarkytuvas.
  2. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Nauja u?duotis (vykdyti...).
  3. Lange Atidaryti ?ra?ykite regedit, tada spustel?kite Gerai.
  4. Raskite ir spustel?kite ?? antrin? registro rakt?:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\RpcSs
  5. De?in?je per?i?ros srities pus?je de?iniuoju mygtuku spustel?kite ObjectName, spustel?kite Modifikuoti, lange Reik?m?s duomenys ?ra?ykite LocalSystem ir spustel?kite Gerai.
  6. I? naujo paleiskite kompiuter?
 10. Jei i? kompiuterio norite ?alinti Microsoft Windows XP SP2, naudokite vien? i? apra?yt? metod?.
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip ?diegti ir naudoti atk?rimo konsol?, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
307654 Kaip Windows XP diegti ir naudoti atk?rimo konsol? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Apie ?? straipsn?

Straipsnio ID: 875350
Paskutin? kart? per?i?r?ta: 2007 m. baland?io 24 d.
TAIKOMA: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
Ar norite pateikti atsiliepim? apie ?? straipsn??
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.