?aj? rakst? izkl?st?ts, k? no datora no?emt Microsoft Windows XP 2. servisa pakotni.
Svar?gi! ?aj? rakst? iek?auta inform?cija par to, k? dator? samazin?t dro??bas iestat?jumus vai izsl?gt dro??bas l?dzek?us. ??s izmai?as var veikt, lai apietu noteiktu probl?mu. Pirms izmai?u veik?anas ieteicams izv?rt?t riskus, ko konkr?taj? vid? var?tu rad?t ??s metodes ievie?ana. Ja ievie?at ?o metodi, veiciet atbilsto?us sist?mas aizsardz?bas papildpas?kumus.

Lai ieg?tu papildinform?ciju

Br?din?jums! ?? metode var padar?t datoru vai t?klu uz??m?g?ku pret ?aunpr?t?gu lietot?ju vai ?aunpr?t?gas programmat?ras (v?rusu) uzbrukumiem. M?s neiesak?m ?o metodi, bet sniedzam ?o inform?ciju, lai j?s var?tu metodi ?stenot, ja uzskat?t par nepiecie?amu. Ja izmantojat ?o metodi, j?s pats uz?ematies risku.Piez?me. Oper?t?jsist?mas Windows XP 2. servisa pakotni nevar no?emt, ja servisa pakotni instal?j?t dator?, kur? jau bija instal?ta sist?ma Windows XP SP2. No?em?anas programma atjaunos dator? sist?ma Windows versiju, kas taj? bija pirms veikt?s instal?cijas. ?aj? gad?jum? programma atjaunos pirmo Windows XP SP2 instal?ciju.

Svar?gi! Ja instal?jat Windows XP SP2 dator?, kur? jau ir Windows XP SP2, izveidosit jaunu atinstal??anas mapi cietaj? disk?. ?? jaun? mape disk? pat?r?s 50?100 megabaitu vietas. Ikreiz, instal?jot Windows XP SP2, tiek izveidota jauna mape.

Lai no datora no?emtu Microsoft Windows XP SP2, izmantojiet vienu no ??m metod?m:
 • Izmantojiet vad?bas pane?a r?ku Programmu pievieno?ana un no?em?ana
 • Izmantojiet sl?pto mapi $NtServicePackUninstall$
 • Izmantojiet procesu Sist?mas atjauno?ana
 • Izmantojiet Atkop?anas konsoli
Svar?gi! Ieteicams izmantot ??s metodes nor?d?taj? sec?b?.

Izmantojiet vad?bas pane?a r?ku Programmu pievieno?ana un no?em?ana

 1. Noklik??iniet uz S?kt, Izpild?t, lauk? Atv?rt ievadiet appwiz.cpl un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u R?d?t atjaunin?jumus (Show Updates).
 3. Noklik??iniet uz Windows XP 2. servisa pakotne (Windows XP Service Pack 2) un p?c tam uz No?emt (Remove).
 4. Izpildiet ekr?n? sniegt?s Windows XP SP2 no?em?anas instrukcijas.

Izmantojiet sl?pto mapi $NtServicePackUninstall$

 1. Noklik??iniet uz S?kt, Izpild?t, lodzi?? Atv?rt ievadiet c:\windows\$NtServicePackUninstall$\spuninst\spuninst.exe un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Kad tiek palaists Windows XP 2. servisa pakotnes no?em?anas vednis, noklik??iniet uz T?l?k.
 3. Izpildiet ekr?n? sniegt?s Windows XP SP2 no?em?anas instrukcijas.

Izmantojiet procesu Sist?mas atjauno?ana

 1. Noklik??iniet uz S?kt, Izpild?t, lauk? Atv?rt ievadiet %SystemRoot%\System32\restore\rstrui.exe un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Noklik??iniet uz Restore my computer to an earlier time (Atjaunot datoru iepriek??j? versij?) un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 3. Noklik??iniet uz datuma, kur? instal?j?t Windows XP SP2, un p?c tam lodzi?? Restore Point (Atjauno?anas punkts) noklik??iniet uz Installed Window XP Service Pack 2 (Instal?ta Windows XP 2. servisa pakotne).
 4. Noklik??iniet uz T?l?k un p?c tam izpildiet ekr?n? sniegt?s Windows XP SP2 no?em?anas instrukcijas.

Izmantojiet Atkop?anas konsoli

Svar?gi! N?kamo darb?bu aprakst? ir inform?cija par re?istra modific??anu. Pirms modific?jat re?istru, izveidojiet t? dubl?jumkopiju un p?rliecinieties, vai prat?sit atjaunot re?istru, ja rad?sies probl?mas. Lai ieg?tu papildinform?ciju par re?istra dubl?jumkopijas izveidi, atjauno?anu un modific??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
256986 Microsoft Windows re?istra apraksts (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Ja re?istra redaktors tiek izmantots nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas, kuru d??, iesp?jams, b?s j?p?rinstal? oper?t?jsist?ma. Microsoft nevar garant?t, ka j?s var?sit nov?rst probl?mas, kas radu??s nepareizas re?istra redaktora lieto?anas rezult?t?. Ja izmantojat re?istra redaktoru, j?s pats uz?ematies risku.

Ja Windows XP SP2 nevarat sekm?gi no?emt, izmantojot k?du no iepriek? min?taj?m metod?m, izpildiet ??das darb?bas:
 1. Ievietojiet Windows XP starta disku diske?u diskdzin? vai ievietojiet Windows XP kompaktdisku CD diskdzin? vai DVD diskdzin?. P?c tam restart?jiet datoru.

  Piez?me.Kad tiek par?d?ts ??ds pazi?ojums, nospiediet jebkuru tausti?u, lai start?tu datoru no Windows XP kompaktdiska:
  Press any key to boot from CD (Nospiediet jebkuru tausti?u, lai s?kn?tu no kompaktdiska)

  Piez?me. Datoram j?b?t konfigur?tam t?, lai to var?tu start?t no CD vai DVD diskdzi?a. Pla??ku inform?ciju par to, k? konfigur?t datoru, lai tas tiktu start?ts no kompaktdisku vai DVD disku diskdzi?a, skatiet datora dokument?cij? vai vaic?jiet datora ra?ot?jam.
 2. Kad tiek par?d?ts zi?ojums Welcome to Setup (Esiet sveicin?ts uzst?d??anas programm?!), nospiediet tausti?u R, lai s?ktu atkop?anas konsoles darb?bu.

  Piez?me. Ekr?n? tiek par?d?tas vair?kas opcijas.
 3. Atlasiet vajadz?go Windows XP instal?ciju.

  Piez?me. Numurs ir j?atlasa pirms tausti?a ENTER nospie?anas, pret?j? gad?jum? dators restart?jas. Parasti ir pieejama tikai izv?le 1: C:\Windows.
 4. Ja tiek par?d?ts pied?v?jums ievad?t administratora paroli, ievadiet to. Ja nezin?t administratora paroli, nospiediet tausti?u ENTER. (Parasti paroles vieta ir tuk?a.)

  Piez?me. Ja nezin?t administratora paroli, nevar?sit turpin?t.
 5. Komandu uzvedn? ievadiet cd $ntservicepackuninstall$\spuninst un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:

  Piez?me. P?c ??s darb?bas izpildes no?em?anas procesu nevar aptur?t.
 6. Komandu uzvedn? ievadiet batch spuninst.txt un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:

  Piez?me. Tiek par?d?ts fails Spuninstal.txt. Failam ritinoties, var redz?t k??du un failu kop??anu. Tas ir norm?li.
 7. P?c Windows XP SP2 no?em?anas ievadiet exit un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 8. Restart?jiet datoru dro?aj? re??m?. Lai to izdar?tu, datoram restart?joties, nospiediet tausti?u F8.
  Piez?me. P?c restart??anas sist?ma var noblo??ties un r?d?t melnu ekr?nu. (Pele darbojas.) ??d? gad?jum? v?lreiz datoru restart?jiet, to izsl?dzot un atkal iesl?dzot. Otro reizi restart?jot, var?sit pieteikties.
 9. Kad dators tiek restart?ts, programma Windows Explorer (Explorer.exe) netiek palaista un nav pieejamas Windows ikonas un poga S?kt. Lai atrisin?tu ?o probl?mu, r?kojieties ??di:
  1. Nospiediet tausti?us CTRL+ALT+DEL, lai start?tu uzdevumu p?rvaldnieku.
  2. Noklik??iniet uz Fails un p?c tam uz Jauns uzdevums (Palaist...).
  3. Lodzi?? Atv?rt ievadiet regedit un noklik??iniet uz Labi.
  4. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\RpcSs
   un p?c tam noklik??iniet uz t?s.
  5. Skata log? pa labi ar peles labo pogu noklik??iniet uz ObjectName, uz P?rveidot, lodzi?? V?rt?bu dati ievadiet LocalSystem un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  6. Restart?jiet datoru
 10. Lai no datora no?emtu Windows XP SP2, izmantojiet vienu no iepriek? aprakst?taj?m metod?m.
Lai sa?emtu papildinform?ciju par to, k? instal?t un izmantot atkop?anas konsoli, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
307654 K? sist?m? Windows XP instal?t un lietot atkop?anas konsoli (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Par ?o rakstu

Raksta ID: 875350
P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2006. gada 31. maijs
ATTIECAS UZ: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
Vai v?laties sniegt atsauksmes par ?o rakstu?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.