Ovaj ?lanak opisuje kako ukloniti servisni paket Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) sa ra?unara.
Va?no Ovaj ?lanak sadr?i informacije koje vam pokazuju kako da smanjite nivo bezbednosnih postavki ili kako da isklju?ite bezbednosne funkcije na ra?unaru. Ove promene mo?ete da izvr?ite da biste re?ili odre?eni problem. Pre nego ?to izvr?ite ove promene, preporu?ujemo da procenite rizike koji su povezani sa primenom tog re?enja u va?em okru?enju. Ako primenite ovo re?enje, preduzmite sve odgovaraju?e dodatne korake kako biste za?titili sistem.

Za vi?e informacija

Upozorenje Ovo re?enje mo?e dovesti do toga da ra?unar ili mre?a budu podlo?niji napadima zlonamernih korisnika ili zlonamernog softvera kao ?to su virusi. Ovo re?enje se ne preporu?uje, ali vam obezbe?ujemo ove informacije tako da mo?ete da ga primenite po sopstvenom naho?enju. Koristite ovo re?enje na sopstvenu odgovornost.Napomena Servisni paket Windows XP SP2 ne mo?ete ukloniti ako ste ga instalirali na ra?unaru na kome je ve? bio instaliran servisni paket Windows XP SP2. Program za uklanjanje ?e vratiti verziju operativnog sistema Windows koja je postojala pre instalacije. U ovom slu?aju, program ?e vratiti prvu instalaciju servisnog paketa Windows XP SP2.

Va?no Ako instalirate servisni paket Windows XP SP2 na ra?unaru na kome ve? radi servisni paket Windows XP SP2, kreira?ete novu fasciklu uklanjanja na jedinici ?vrstog diska. Ta nova fascikla ?e zauzeti od 50 do 100 megabajta prostora na disku. Svaki put kada instalirate servisni paket Windows XP SP2, kreira se nova fascikla.

Koristite neki od slede?ih metoda da biste uklonili servisni paket Microsoft Windows XP SP2 sa ra?unara.
 • Koristite alat ?Dodaj ili ukloni programe? u prozoru ?Kontrolna tabla?
 • Koristite skrivenu fasciklu $NtServicePackUninstall$
 • Koristite proces ?Oporavak sistema?
 • Koristite konzolu za oporavak
Va?no Preporu?uje se da koristite slede?e metode u redosledu u kome su navedeni.

Koristite alat ?Dodaj ili ukloni programe? u prozoru ?Kontrolna tabla?

 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, u polju Otvori otkucajte appwiz.cpl, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Kliknite da biste uneli potvrdni znak u polje Show Updates (Prika?i ispravke).
 3. Kliknite na Windows XP Service Pack 2 i zatim kliknite na dugme Ukloni.
 4. Sledite uputstva na ekranu da biste uklonili servisni paket Windows XP SP2.

Koristite skrivenu fasciklu $NtServicePackUninstall$

 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, ukucajte c:\windows\$NtServicePackUninstall$\spuninst\spuninst.exe u polju Otvori i zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Nakon pokretanja ?arobnjaka za uklanjanje servisnog paketa Windows XP Service Pack 2, kliknite na dugme Dalje.
 3. Sledite uputstva na ekranu da biste uklonili servisni paket Windows XP SP2.

Koristite proces ?Oporavak sistema?

 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, ukucajte %SystemRoot%\System32\restore\rstrui.exe u polju Otvori i zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Izaberite opciju Restore my computer to an earlier time (Vrati moj ra?unar na ranije vreme) i zatim kliknite na dugme Dalje.
 3. Kliknite na datum instalacije servisnog paketa Windows XP SP2 i zatim izaberite opciju Installed Windows XP Service Pack 2 (Instaliran Windows XP Service Pack 2) u polju Restore Point (Ta?ka vra?anja).
 4. Kliknite na dugme Dalje i zatim sledite uputstva na ekranu da biste uklonili servisni paket Windows XP SP2.

Koristite konzolu za oporavak

Upozorenje Slede?i koraci sadr?e informacije o menjanju baze ?Registry?. Pre nego ?to izmenite bazu ?Registry?, obavezno napravite rezervnu kopiju i uverite se da znate kako da je oporavite ukoliko se javi problem. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije, vra?anju u prethodno stanje i izmeni registratora kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
256986 Opis Microsoft Windows registratora
Ako pogre?no koristite program za ure?ivanje baze ?Registry?, mo?ete izazvati ozbiljne probleme zbog kojih ?ete mo?da morati da ponovo instalirate operativni sistem. Microsoft ne mo?e da garantuje da ?ete mo?i da re?ite probleme koji nastaju usled nepravilnog kori??enja alatke ?Ure?iva? registratora?. ?Ure?iva? registratora? koristite na sopstvenu odgovornost.

Ukoliko ne mo?ete uspe?no da uklonite servisni paket Windows XP SP2 kori??enjem nekog od prethodnih metoda, sledite ove korake:
 1. Ubacite disk za pokretanje operativnog sistema Windows XP u disketnu jedinicu ili ubacite CD sa operativnim sistemom Windows XP u CD ili DVD jedinicu i zatim ponovo pokrenite ra?unar.

  Napomena Kada dobijete slede?u poruku, pritisnite neki taster da biste pokrenuli ra?unar sa CD-a sa operativnim sistemom Windows XP:
  Pritisnite bilo koji taster da biste podigli sistem sa CD-a

  Napomena Ra?unar mora biti pode?en za pokretanje sa CD ili DVD jedinice. Za vi?e informacija o tome kako da podesite ra?unar za pokretanje sa CD ili DVD jedinice, pogledajte dokumentaciju koja je prilo?ena uz ra?unar ili kontaktirajte proizvo?a?a ra?unara.
 2. Kada dobijete poruku Welcome to Setup (Dobrodo?li u instalacioni program), pritisnite taster R da biste pokrenuli konzolu za oporavak.

  Napomena Na ekranu ?e se pojaviti vi?e opcija.
 3. Izaberite datu instalaciju operativnog sistema Windows XP.

  Napomena Morate da izaberete broj pre nego ?to pritisnete taster ENTER ili ?e se ra?unar ponovo pokrenuti. Obi?no je samo opcija 1: C:\Windows raspolo?iva.
 4. Ukucajte lozinku administratora ukoliko se to od vas zatra?i. Ukoliko ne znate lozinku administratora, pritisnite taster ENTER. (Obi?no je lozinka prazna.)

  Napomena Ne?ete mo?i da nastavite ukoliko nemate lozinku administratora.
 5. Na komandnoj liniji otkucajte cd $ntservicepackuninstall$\spuninst i zatim pritisnite taster ENTER.

  Napomena Kada zavr?ite sa ovim korakom, ne mo?ete zaustaviti proces uklanjanja.
 6. Na komandnoj liniji otkucajte batch spuninst.txt i zatim pritisnite taster ENTER.

  Napomena Pojavi?e se datoteka Spuninstal.txt. Kako se kre?ete nadole u datoteci, vide?ete gre?ke i datoteke koje se kopiraju. Ovo je uobi?ajeno pona?anje.
 7. Nakon uklanjanja servisnog paketa Windows XP SP2, otkucajte exit i zatim pritisnite taster ENTER.
 8. Ponovo pokrenite ra?unar u bezbednom re?imu (Safe Mode). Da biste to uradili, pritisnite taster F8 dok se ra?unar ponovo pokre?e.
  Napomena Nakon ponovnog pokretanja ra?unara, sistem ?e se mo?da zaklju?ati, a ekran ?e biti crn. (Mi? ?e raditi.) U ovom slu?aju, ponovo pokrenite sistem tako ?to ?ete isklju?iti ra?unar i zatim ga ponovo uklju?iti. Drugo ponovno pokretanje sistema ?e vam dozvoliti da se prijavite.
 9. Nakon ponovnog pokretanja ra?unara, Windows Explorer (Explorer.exe) ne radi, a ikone operativnog sistema Windows i dugme ?Start? nisu raspolo?ivi. Da biste re?ili ovaj problem, sledite ove korake:
  1. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+ALT+DEL da biste pokrenuli ?Menad?er zadataka?.
  2. Izaberite meni Datoteka i zatim izaberite stavku Novi zadatak (Pokreni...).
  3. U polju Otvori otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
  4. Prona?ite slede?i potklju? baze ?Registry? i kliknite na njega:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\RpcSs
  5. Na desnoj strani okna za pregledanje, kliknite desnim tasterom mi?a na ObjectName (Ime objekta), izaberite stavku Izmeni, ukucajte LocalSystem u polju Value data (Podaci vrednosti) i zatim kliknite na dugme U redu.
  6. Ponovo pokrenite ra?unar
 10. Koristite neki od prethodnih metoda da biste uklonili servisni paket Windows XP SP2 sa ra?unara.
Za dodatne informacije o tome kako da instalirate i koristite alatku Recovery Console kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
307654 Kako da instalirate i koristite alatku ?Recovery Console? (Konzola za oporavak) u operativnom sistemu Windows XP

O ovom ?lanku

Identifikator ?lanka: 875350
Poslednji pregled: 24. april 2007.
ODNOSI SE NA: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
Da li ?elite da po?aljete povratne informacije u vezi sa ovim ?lankom?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.