Bai vit nay m ta cach loai bo Microsoft Windows XP Goi Dich vu 2 (SP2) khoi may tinh cua ban.
Quan trong Bai vit nay cung cp thng tin hng dn ban cach giam cac thit t bao mt hoc tt cac tinh nng bao mt trn may tinh. Ban co th thc hin nhng thay i nay giai quyt mt vn cu th. Trc khi ban thc hin nhng thay i nay, chung ti khuyn ban nn anh gia nhng rui ro lin quan n vic ap dung cach nay trong mi trng ring cua ban. Nu ban ap dung cach nay, hay tin hanh cac bc b sung thich hp giup bao v h thng cua ban.

? bi?t thm thng tin

Canh bao Cach nay co th khin may tinh hoc mang cua ban d bi tn cng bi nhng ngi dung nguy him hoc bi phn mm nguy him nh vi-rut. Chung ti khng khuyn nghi s dung cach nay nhng chung ti cung cp thng tin nay ban co th ap dung cach nay theo la chon ring cua ban. Ban t chiu rui ro khi s dung cach nay.Chu y Ban khng th loai bo Windows XP SP2 nu ban a cai t goi dich vu trn mt may tinh ma a c cai t Windows XP SP2 . Chng trinh loai bo se tr lai phin ban Windows a co trc khi ban cai t. Trong trng hp nay, chng trinh se tr lai cai t u tin cua Windows XP SP2.

Quan trong Nu cai t Windows XP SP2 trn mt may tinh vn ang chay Windows XP SP2, ban se tao ra mt cp d cai t mi trn ia cng . Cp mi nay se s dung 50-100 megabytes cua dung lng ia. Mi khi ban cai t Windows XP SP2, thi mt cp mi se c tao ra.

S dung mt trong nhng phng phap sau loai bo Microsoft Windows XP SP2 khoi may tinh cua ban:
 • S dung cng cu Thm hoc Loai bo Chng trinh trong Pa-nen iu khin
 • S dung cp n $NtServicePackUninstall$
 • S dung tin trinh Khi phuc H thng
 • S dung Ban iu khin Phuc hi.
Quan trong Chung ti khuyn nghi rng ban nn s dung cac phng phap sau theo ung trinh t nh a c lit k.

S dung cng cu Thm hoc Loai bo Chng trinh trong Pa-nen iu khin

 1. Bm Bt u, bm Chay, go regedit trong M, sau o bm OK.
 2. Bm chon hp kim Hin thi cac cp nht.
 3. Bm Windows XP Goi Dich vu 2, ri bm Loai bo.
 4. Lam theo cac chi dn trn man hinh loai bo Windows XP SP2.

S dung cp n $NtServicePackUninstall$

 1. Bm Bt u, bm Chay, go c:\windows\$NtServicePackUninstall$\spuninst\spuninst.exe trong M , ri bm OK.
 2. Khi Thut si Loai bo Windows XP Goi Dich vu 2 khi ng, bm Tip.
 3. Lam theo cac chi dn trn man hinh loai bo Windows XP SP2.

S dung tin trinh Khi phuc H thng

 1. Bm Bt u, bm Chay, go %SystemRoot%\System32\restore\rstrui.exe trong M, sau o bm OK.
 2. Bm Khi Phuc may tinh cua ti v thi gian trc o , ri bm Tip.
 3. Bm ngay ma ban a cai t Windows XP SP2, ri bm Windows XP Goi Dich vu 2 a Cai t trong Thi im Khi phuc .
 4. Bm Tip, ri lam theo chi dn trn man hinh loai bo Windows XP SP2.

S dung Ban iu khin Phuc hi

Canh baoCac bc sau co cha cac thng tin sa i ng ky. Trc khi ban sa i s ng ky, bao am sao lu s ng ky va bao am rng ban hiu c cach khi phuc s ng ky nu co s c xay ra. bit thm thng tin v cach sao lu, phuc hi, va sa i s ng ky, hay bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
256986 M ta v S ng ky cua Microsoft Windows (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Nu ban s dung Registry Editor khng ung, ban co th gy ra s c nghim trong yu cu ban phai cai t lai h iu hanh. Microsoft khng th bao am ban co th giai quyt vn do s dung Registry Editor khng ung cach gy ra. Ban t chiu rui ro khi s dung Registry Editor .

Nu ban khng th loai bo thanh cng Windows XP SP2 bng cach s dung mt trong cac phng phap trc, hay lam theo nhng bc sau:
 1. Cho ia khi ng Windows XP vao ia mm hoc cho ia CD Windows XP vao ia CD hoc ia DVD, ri khi ng lai may tinh cua ban.

  Chu y Khi ban nhn c thng bao sau, nhn mt phim khi ng may tinh cua ban t ia CD Windows XP :
  Nhn bt ky phim nao khi ng t CD

  Chu y May tinh cua ban phai c cu hinh khi ng t ia CD hoc ia DVD. bit thm thng tin v cach cu hinh may tinh cua ban khi ng t ia CD hoc ia DVD, hay xem tai liu i kem vi may tinh cua ban hoc lin h vi nha san xut may tinh.
 2. Khi ban nhn c thng baoChao mng ban n vi Thit lp , nhn R khi ng Ban iu khin Phuc hi .

  Chu y Nhiu tuy chon se xut hin trn man hinh.
 3. La chon cai t Windows XP ang c yu cu.

  Chu y Ban phai la chon mt s trc khi nhn ENTER, hoc may tinh cua ban se khi ng lai. Thng thng, chi s 1: La chon C:\Windows la sn co.
 4. Nu ban c nhc phai go mt khu quan tri vin, hay lam nh vy. Nu ban khng bit mt khu quan tri vin, nhn ENTER. (Thng thng, mt khu trng.)

  Chu y Ban se khng th tip tuc nu ban khng co mt khu quan tri vin.
 5. Tai du nhc lnh, go cd $ntservicepackuninstall$\spuninst, ri nhn ENTER.

  Chu y Sau khi hoan thanh bc nay, ban khng th dng tin trinh loai bo.
 6. Khi co du nhc lnh, go batch spuninst.txt, sau o nhn ENTER.

  Chu y Tp Spuninstal.txt xut hin. Khi tp cun xung, ban se thy cac li va cac tp ang c sao chep. Hanh vi nay la binh thng .
 7. Sau khi Windows XP SP2 bi loai bo, go exit, ri nhn ENTER.
 8. Khi ng lai may tinh cua ban Ch An toan . lam vic nay, hay nhn F8 khi may tinh khi ng lai.
  Chu y Sau khi ban khi ng lai, h thng co th bi khoa vi man hinh mau en . (Chut cua ban se hoat ng.) Trong trng hp nay, khi ng lai bng cach tt may tinh va sau o bt lai. Ln khi ng lai th hai se cho phep ban ng nhp.
 9. Khi may tinh cua ban khi ng lai, Windows Explorer (Explorer.exe) khng chay, ng thi cac biu tng Windows va nut Khi ng khng sn sang. giai quyt vn nay, hay lam theo nhng bc sau:
  1. Nhn CTRL+ALT+DEL khi ng Trinh quan ly Tac vu
  2. Bm Tp, ri bm Tac vu Mi (Chay).
  3. Trong M, go regedit, sau o bm OK.
  4. inh vi va sau o bm khoa con ng ky sau:
   HKEY_LOCALP_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\RpcSs
  5. bn phai ngn xem, bm chut phai vao Tn i tng, bm Sa i, go LocalSystem trong D liu Gia tri, ri bm OK.
  6. Khi ng lai may tinh cua ban.
 10. S dung mt trong cac phng phap trc loai bo Windows XP SP2 khoi may tinh cua ban.
bit thm thng tin v cach s dung Ban iu khin Phuc hi, bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
307654 Cach cai t va s dung Ban iu khin Phuc hi trong Windows XP (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Gii thiu v bai vit nay

ID c?a bi: 875350
nh gi cu?i cng: 15 Thang Sau 2007
p d?ng: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
B?n c mu?n cung c?p ph?n h?i v? bi vi?t ny khng?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.