K? izmantot autom?tisk?s atkop?anas funkciju, lai atkoptu datoru vai plan?etdatoru, ja Windows XP 2. servisa pakotnes uzst?d??anas programmas darb?ba nebeidzas veiksm?gi

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 875355 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir apskat?ts, k? izmantot autom?tisk?s atkop?anas funkciju, lai dator? atjaunotu iepriek??jo konfigur?ciju, ja Microsoft Windows XP 2. servisa pakotnes (SP2) instal??ana nebeidzas veiksm?gi un dators vai plan?etdators nestart?jas. Izpildiet ?os nor?d?jumus, ja j?su dators vai plan?etdators nestart?jas pareizi p?c m??in?juma jaunin?t Windows XP uz Windows XP SP2. ?aj? rakst? apskat?ts ar?, k? ieg?t inform?ciju par Windows XP SP2 instal?ciju un j?su datoru vai plan?etdatoru, kas pal?dz?s nov?rst probl?mu. Windows XP SP2 uzst?d??anas ?urn?los, r?k? Sist?mas inform?cija un notikumu ?urn?los ir inform?cija, kas var pal?dz?t Microsoft produktu atbalsta pakalpojumu speci?listiem, kuri kop? ar jums risin?s ?o probl?mu.

IEVADS

?aj? rakst? ir apskat?ts, k? izmantot autom?tisk?s atkop?anas l?dzekli, lai atjaunotu datora iepriek??jo konfigur?ciju, ja Microsoft Windows XP 2. servisa pakotnes (SP2) instal??ana nebeidzas veiksm?gi. Izmantojiet ?aj? rakst? nor?d?to proced?ru, lai atkoptu datoru l?dz s?kn?jamam st?voklim un no?emtu Windows XP SP2, ja oper?t?jsist?ma Windows nestart?jas pareizi p?c m??in?juma jaunin?t datoru no Windows XP uz Windows XP SP2. (Plan?etdator? notiek jaunin??ana uz Windows XP Tablet PC Edition 2005.) ?aj? rakst? apskat?ts ar?, k? ieg?t inform?ciju par Windows XP SP2 instal?ciju un j?su datoru, kas pal?dz?s noteikt un diagnostic?t probl?mu.

Datora atkop?ana l?dz s?kn?jamam st?voklim un Windows XP SP2 no?em?ana

Lai atkoptu datoru vai plan?etdatoru l?dz s?kn?jamam st?voklim un no?emtu Windows XP SP2, izpildiet ?os nor?d?jumus.

Piez?me. Windows XP Tablet PC Edition 2005 ir iek?auti Windows XP SP2 l?dzek?i un komponenti.
 1. Start?jiet datoru, lietojot Windows XP atkop?anas konsoli vai Microsoft Windows Preinstallation Environment (WinPE) atbilsto?i situ?cijai. Lai start?tu datoru, lietojot atkop?anas konsoli, r?kojieties ??di:
  1. Ievietojiet Microsoft Windows XP kompaktdiska ori?in?lo izlaides versiju datora CD vai DVD diskdzin? un p?c tam restart?jiet datoru.

   Piez?me. Datoram j?b?t konfigur?tam t?, lai to var?tu start?t no CD vai DVD diskdzi?a. Pla??ku inform?ciju, k? to izdar?t, skatiet datora dokument?cij? vai l?dziet datora ra?ot?jam.
  2. Kad tiek par?d?ts pazi?ojums "Press any key to boot from CD" (Nospiediet jebkuru tausti?u, lai s?kn?tu no kompaktdiska), nospiediet tausti?u, lai start?tu datoru no Windows XP kompaktdiska.
  3. Kad tiek par?d?ts ekr?ns "Welcome to Setup" (Esiet sveicin?ts uzst?d??anas programm?!), nospiediet R, lai start?tu atkop?anas konsoli.
  4. Kad tas tiek piepras?ts, ievadiet numuru, kas atbilst tai Windows instal?cijai, kurai v?laties piek??t no atkop?anas konsoles, un p?c tam nospiediet ENTER. Piem., ja dator? ir viena Windows instal?cija, ievadiet 1 un p?c tam nospiediet ENTER.
  5. Kad tas tiek piepras?ts, ievadiet administratora paroli un p?c tam nospiediet ENTER.
 2. Ievadiet ??das rindi?as atkop?anas konsoles komandu uzvedn?. Katras rindi?as beig?s nospiediet ENTER.
  cd $NtServicePackUninstall$\Spuninst
  batch spuninst.txt
  exit
 3. Iz?emiet Windows XP kompaktdisku no datora CD vai DVD diskdzi?a un p?c tam restart?jiet datoru.
 4. Palaidiet Windows XP SP2 no?em?anas vedni Removal Wizard, lai no?emtu Windows XP SP2. Lai to izdar?tu:
  1. Noklik??iniet uz S?kt un Izpild?t, ievadiet cmd un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  2. Komandu uzvedn? ievadiet ??das rindi?as: Katras rindi?as beig?s nospiediet ENTER.
   cd %Windir%\$NtServicePackUninstall$\Spuninst
   spuninst.exe
  3. Izpildiet Windows XP SP2 no?em?anas instrukcijas.

Inform?cijas ieg??ana par Windows XP SP2 instal?ciju un datoru vai plan?etdatoru

Varat apkopot inform?ciju par Windows XP SP2 instal?ciju un savu datoru, kas pal?dz?s noteikt probl?mas c?loni. ?? inform?cija ietver Windows XP SP2 ?urn?la failus, datus par konfigur?ciju no r?ka Sist?mas inform?cija un inform?ciju, kas ir re?istr?ta lietojumprogrammu notikumu ?urn?l? un sist?mas notikumu ?urn?l? notikumu skat?. ?? inform?cija var pal?dz?t Microsoft produktu atbalsta pakalpojumu speci?listam, kur? kop? ar jums risin?s ?o probl?mu. Lai ieg?tu ?o inform?ciju, r?kojieties ??di:
 1. Atrodiet Windows XP SP2 uzst?d??anas ?urn?la failus. Uzst?d??anas programma re?istr? inform?ciju par Windows XP SP2 instal?ciju ??dos ?urn?la failos:
  • Setupapi.log
  • Svcpack.log
  • Spuninst.log
  ?urn?la faili atrodas map? %Windir%. Piem., ja oper?t?jsist?ma Windows XP ir instal?ta map? C:\Windows, ?urn?la faili atrodas map? C:\Windows.
 2. Izmantojiet r?ku Sist?mas inform?cija, lai ieg?tu inform?ciju par datora konfigur?ciju. Lai to izdar?tu:
  1. Noklik??iniet uz S?kt un Izpild?t, ievadiet msinfo32 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  2. Noklik??iniet uz Fails un p?c tam uz Saglab?t.
  3. Lodzi?? Saglab?t k? noklik??iniet uz Darbvirsma, lai saglab?tu failu darbvirsm?. Nor?diet faila nosaukumu un p?c tam noklik??iniet uz Saglab?t.
 3. Apkopojiet inform?ciju, kas re?istr?ta lietojumprogrammu notikumu ?urn?l? un sist?mas notikumu ?urn?l?. Lai to izdar?tu:
  1. Noklik??iniet uz S?kt un Izpild?t, ievadiet control admintools un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  2. Veiciet dubultklik??i uz Notikumu skat?t?js.
  3. Kreisaj? r?t? noklik??iniet uz Application (Lietojumprogramma).
  4. Noklik??iniet uz Action (Darb?ba) un p?c tam uz Save Log File As (Saglab?t ?urn?la failu k?).
  5. Dialoglodzi?? Save "Application" As (Saglab?t lietojumprogrammu k?) noklik??iniet uz Darbvirsma, lai saglab?tu failu darbvirsm?. Nor?diet faila nosaukumu un p?c tam noklik??iniet uz Saglab?t.
  6. Kreisaj? r?t? noklik??iniet uz System (Sist?ma).
  7. Noklik??iniet uz Action (Darb?ba) un p?c tam uz Save Log File As (Saglab?t ?urn?la failu k?).
  8. Dialoglodzi?? Save "System" As (Saglab?t sist?mu k?) noklik??iniet uz Darbvirsma, lai saglab?tu failu darbvirsm?. Nor?diet faila nosaukumu un p?c tam noklik??iniet uz Saglab?t.

UZZI?AS

Ja dators nestart?jas pareizi un j?s v?laties atcelt izmai?as, kuras ir veikusi Windows XP SP2 uzst?d??anas programma, un no?emt Windows XP SP2, izmantojiet k?du no ??m metod?m.

1. metode. No?emiet Windows XP SP2, izmantojiet r?ku Programmu pievieno?ana vai no?em?ana, kas pieejams vad?bas panel?

 1. Noklik??iniet uz S?kt un Izpild?t, lodzi?? Atv?rt ievadiet appwiz.cpl un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Pa?laik instal?to programmu sarakst? noklik??iniet uz Windows XP SP2 un p?c tam uz No?emt.
 3. Noklik??iniet uz T?l?k un p?c tam izpildiet ekr?n? redzam?s instrukcijas, lai no?emtu Windows XP SP2.

2. metode. No?emiet Windows XP SP2, izmantojot komandrindas komandu Spuninst.exe

Lai to izdar?tu:
 1. Noklik??iniet uz S?kt un Izpild?t, ievadiet cmd un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Komandu uzvedn? ievadiet ??das rindi?as: Katras rindi?as beig?s nospiediet ENTER.
  cd %Windir%\$NtServicePackUninstall$\Spuninst
  spuninst.exe
 3. Izpildiet Windows XP SP2 no?em?anas instrukcijas.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par atkop?anas konsoles lieto?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?):
307654 K? instal?t un izmantot atkop?anas konsoli oper?t?jsist?m? Windows XP

Lai sa?emtu papildinform?ciju par Windows XP SP2, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?):
322389 K? ieg?t jaun?ko Windows XP servisa pakotni

Rekviz?ti

Raksta ID: 875355 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2005. gada 19. septembris - P?rskat??ana: 3.0
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
Atsl?gv?rdi: 
kbhowtomaster kbinfo kbtshoot kbperformance kbsettings kbuninstall kbmaintenance KB875355

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com