Article ID: 875357 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)? כולל את 'חומת האש של Microsoft Windows', תוכנת חומת האש המעודכנת שמחליפה את Internet Connection Firewall (ICF)?. אם חומת האש של Microsoft Windows חוסמת יציאה שנמצאת בשימוש על-ידי שירות או תוכנית, באפשרותך לקבוע את התצורה של חומת האש ליצירת מקרה חריג. ייתכן שחומת האש של Windows חוסמת תוכנית או שירות אם התנאים הבאים מתקיימים:
 • תוכניות לא מגיבות לבקשת לקוח.
 • תוכניות לקוח לא מקבלות נתונים מהשרת.
התראת אבטחה של חומת האש של Windows Firewall עשויה לדווח לך על כך שחומת האש של Windows חוסמת תוכנית מסוימת. כאשר תרחיש זה מתקיים, תוכל לבטל את חסימת התוכנית על-ידי בחירה באפשרות Unblock this program (בטל חסימה של תוכנית זו) בתיבת הדו-שיח התראת אבטחה. כדי לקבוע אילו תוכניות ויציאות נחסמו, באפשרותך לקבוע את התצורה של חומת האש של Windows לרישום מנות שלא הועברו בהצלחה. באמצעות Netsh Helper של חומת האש של Windows, באפשרותך לקבוע את התצורה של חומת האש של Windows ואת הרישום ביומן של חומת האש של Windows בשורת הפקודה. לא תמיד תאימות בין תוכניות היא שיוצרת את הבעיה. הגדרות מדיניות קבוצתית יכולות אף הן למנוע פעולה של תוכניות. Windows XP Service Pack 2 (SP2)? כולל כמה כלי שירות שבהם באפשרותך להשתמש לפתרון בעיות של חומת האש של Windows.

מבוא

הדרך הטובה ביותר לפתרון בעיות חסימה של חומת האש היא לשנות תוכניות כך שיעבדו עם חומות אש המבצעות סינון מסוג stateful. אם אין באפשרותך לשנות תוכנית, באפשרותך לקבוע את התצורה של חומת האש של Windows ולהוסיף מקרים חריגים עבור יציאות ותוכניות ספציפיות. מאמר זה דן בתופעות כשל הקשורות לתצורת ברירת המחדל של חומת האש של Windows XP Service Pack 2, ומתאר כיצד לקבוע תצורה של חריגים עבור יציאות ותוכניות וכיצד לפתור בעיות בהגדרות של חומת האש.

מידע נוסף

זיהוי תופעות כשל

כשלים הקשורים לתצורת ברירת המחדל של חומת האש מופיעים בשתי דרכים:
 • תוכניות לקוח לא מקבלות נתונים משרת. לדוגמה, ייתכן שתוכניות הלקוח הבאות לא יקבלו נתונים:
  • לקוח FTP
  • תוכנה לזרימת מולטימדיה
  • הודעות על דואר חדש בתוכניות דואר אלקטרוני אחדות
 • תוכניות שרת שפועלות במחשב מבוסס Windows XP לא יגיבו לבקשות הלקוח. לדוגמה, ייתכן שתוכניות השרת הבאות לא יגיבו:
  • שרת אינטרנט, כגון Internet Information Services (IIS)?
  • שולחן עבודה מרוחק
  • שיתוף קבצים
  הערות
  • כשלים בתוכניות רשת אינם מוגבלים לבעיות בחומת האש. כשלים אלה עלולים להיגרם עקב שינויים באבטחת RPC או DCOM. לכן, עליך לקבוע אם הכשל ילווה בהתראת אבטחה של חומת האש של Windows, המציינת שהתוכנית נחסמה.
  • כשלים בשירות אינם מלווים בהתראת אבטחה של חומת האש של Windows מאחר שהשירותים בדרך כלל לא משויכים להפעלת כניסה של משתמש. אם הכשל קשור לשירות, קבע את התצורה של חומת האש כפי שמתואר בסעיף "קביעת תצורה של חומת האש של Windows באמצעות מרכז האבטחה של Windows".
אם תוכנית נחסמת, ייתכן שתקבל את התראת האבטחה הבאה של חומת האש של Windows:

To help protect your computer, Windows Firewall has blocked this program from receiving unsolicited information from the Internet or a network.

Name: Program_Name
Publisher: Publisher_Name
Unblock the program
Keep blocking this program
Keep blocking this program, but ask me again later

Learn more about Windows Firewall. (כדי להגן על המחשב, חומת האש של Windows חסמה את האפשרות שתוכנית זו תקבל מידע שלא התבקש מהאינטרנט או מרשת. שם: שם_התוכנית, מפרסם: מפרסם_התוכנית, בטל את החסימה של תוכנית זו, המשך לחסום תוכנית זו, המשך לחסום תוכנית זו אך שאל אותי שוב מאוחר יותר. למד עוד אודות חומת האש של Windows).קביעת תצורה של חומת האש של Windows באמצעות התראת אבטחה של חומת האש של Windows

התראת אבטחה של חומת האש של Windows מציגה לך את שלושת האפשרויות הבאות:
 • Unblock the program (בטל את חסימת התוכנית)
 • Keep blocking this program (המשך לחסום תוכנית זו).
 • Keep blocking this program, but ask me again later (המשך לחסום תוכנית זו, אך שאל אותי שוב מאוחר יותר).

כדי לבטל את חסימת התוכנית, לחץ על Unblock this program בתיבת הדו-שיח התראת אבטחה ולאחר מכן לחץ על אישור.

קביעת תצורה של חומת האש של Windows באמצעות מרכז האבטחה של Windows

הוספת תוכנית חריגה

בעת הוספת תוכנית לרשימת החריגים, עליך להפעיל את חומת האש כדי לפתוח טווחים של יציאות שעשויות להשתנות בכל פעם שהתוכנית פועלת. כדי להוסיף תוכנית חריגה, בצע את הפעולות הבאות:
 1. השתמש בחשבון מנהל מערכת כדי להתחבר.

  לקבלת מידע נוסף על האופן שבו ניתן לקבוע אם החשבון שאליו אתה מחובר הוא חשבון מנהל מערכת, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי לעיין בו במאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  871211 כיצד לבדוק אם אתה מחובר כמנהל מערכת ואם קיימת מדיניות קבוצתית עבור המחשב שלך (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 2. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד Wscui.cpl ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. בחלון מרכז האבטחה של Windows, לחץ על חומת האש של Windows.
 4. בכרטיסייה חריגים, לחץ על הוספת תוכנית.
 5. ברשימת התוכניות, לחץ על שם התוכנית שברצונך להוסיף ולאחר מכן לחץ על אישור. אם שם התוכנית לא נמצא ברשימת התוכניות, לחץ על עיון כדי לאתר את התוכנית, ולאחר מכן לחץ על אישור.


  הערה אם אינך יודע היכן התוכנית נמצאת, פנה לספק התוכנית כדי לברר מה המיקום של התוכנית.

  לקבלת מידע על יצירת קשר עם ספק התוכנית שברשותך, לחץ על מספר המאמר המתאים מתוך הרשימה הבאה, כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
  65416 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, A-K (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

  60781 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, L-P (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

  60782 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, Q-Z (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 6. לחץ על אישור כדי לסגור את חומת האש של Windows.
 7. בדוק את התוכנית כדי לוודא שהגדרות חומת האש נכונות.


הוספת יציאה חריגה

אם לא פתרת בעיה זו על-ידי הוספת תוכנית לרשימת החריגים, באפשרותך להוסיף יציאות באופן ידני. לשם כך, תחילה עליך לזהות את היציאות שבהן התוכנית משתמשת. דרך אמינה לקבלת מידע על שימוש ביציאות היא פנייה לספק התוכנית. אם אין באפשרותך לפנות לספק, או אם רשימת היציאות אינה זמינה, באפשרותך להשתמש בכלי Netstat.exe כדי לזהות את היציאות שנמצאות בשימוש.

זיהוי היציאות
 1. הפעל את התוכנית הרלוונטית ונסה להשתמש בתכונות הרשת שלה. לדוגמה, עבור תוכנית מולטימדיה, נסה להפעיל זרם שמע. עבור שרת אינרטנט, נסה להפעיל את השירות.
 2. בשורת הפקודה, הקלד Netstat ?ano > netstat.txt ולאחר מכן הקש ENTER. פקודה זו יוצרת את הקובץ Netstat.txt. קובץ זה מפרט את כל יציאות ההאזנה.
 3. בשורת הפקודה, הקלד Tasklist > tasklist.txt ולאחר מכן הקש ENTER. אם התוכנית הרלוונטית פועלת כשירות, הקלד Tasklist /svc > tasklist.txt במקום Tasklist > tasklist.txt כך שהשירותים שנטענים בכל תהליך מופיעים ברשימה.
 4. פתח את הקובץ Tasklist.txt ולאחר מכן אתר את התוכנית שעבורה אתה מחפש פתרון. כתוב את מזהה התהליך עבור התהליך, ולאחר מכן פתח את הקובץ Netstat.txt. שים לב לערכים כלשהם המשויכים למזהה תהליך זה ולפרוטוקול שנמצא בשימוש.
אם מספרי היציאות עבור התהליך קטנים מ-?1024, סביר להניח שמספרים אלה לא ישתנו. אם המספרים שנמצאים בשימוש גדולים או שווים ל-?1024, התוכנית עשויה להשתמש בטווח של יציאות. לכן, ייתכן שלא תוכל לפתור את הבעיה על-ידי פתיחת יציאות יחידות.

הוספת היציאה החריגה
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד Wscui.cpl ולאחר מכן לחץ על אישור כדי לפתוח את חומת האש של Windows.
 2. לחץ על הכרטיסייה חריגים, ולאחר מכן לחץ על הוספת יציאה כדי להציג את תיבת הדו-שיח הוספת יציאה.
 3. הזן את מספר היציאה שבה התוכנית שלך משתמשת
 4. בחר פרוטוקול TCP או UDP, בהתאם לפרוטוקול שבו התוכנית משתמשת.
 5. בשדה שם, הקלד שם תיאורי עבור היציאה.
 6. לחץ על שינוי טווח כדי להציג או להגדיר את הטווח עבור היציאה החריגה ולאחר מכן לחץ על אישור.
 7. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח הוספת יציאה.
 8. כדי לוודא שהגדרות היציאה נכונות עבור התוכנית שלך, בדוק את התוכנית.


שימוש ברישום ביומן

באפשרותך להפעיל את תכונת הרישום ביומן, כדי לסייע בזיהוי מקור התעבורה הנכנסת וכדי לספק פרטים לגבי התעבורה שנחסמת. הקובץ %Windir%\pfirewall.log או קובץ יומן הרישום המוגדר כברירת מחדל. כדי להפעיל רישום ביומן, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד Firewall.cpl ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. לחץ על הכרטיסייה מתקדם.
 3. תחת רישום אבטחה, לחץ על הגדרות.
 4. תחת הגדרות יומן רישום, לחץ כדי לבחור בתיבת סימון רשום מנות שלא הועברו בהצלחה ולאחר מכן לחץ על אישור.
 5. לחץ על אישור כדי לסגור את חומת האש של Windows.

הערה תעבורה יוצאת מוצלחת לא נרשמת. תעבורה יוצרת שאינה נחסמת לא נרשמת.


פענוח קובץ יומן הרישום

פרטי יומן הרישום שלהלן נאספים עבור כל מנה שנרשמת:

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שדותתיאורדוגמה
Date (תאריך)הצגת השנה, החודש והיום שבהם התרחשה הטרנזקציה שנרשמה. התאריכים נרשמים בתבנית YYYY-MM-DD, שבה YYYY מציין את השנה, MM מציין את החודש ו-DD מציין את היום.2001-01-27
Time (שעה)הצגת השעה, הדקה והשניות שבהם התרחשה הטרנזקציה שנרשמה. השעות נרשמות בתבנית: HH:MM:SS, כאשר HH מציין את השעה בתבנית של 24 שעות, MM מציין את מספר הדקות ו-SS מציין את מספר השניות.21:36:59
פעולהציון הפעולה שנצפתה על-ידי חומת האש. האפשרויות הזמינות עבור חומת האש הן OPEN, CLOSE, DROP ו-INFO-EVENTS-LOST. פעולת INFO-EVENTS-LOST מציינת את מספר האירועים שהתרחשו, אך לא נרשמו ביומן הרישום.OPEN
Protocol (פרוטוקול)הצגת הפרוטוקול שהיה בשימוש עבור התקשורת. ערך פרוטוקול יכול להיות גם מספר עבור המנות שאינן משתמשות ב-TCP, UDP או ICMP.TCP
src-ipהצגת כתובת ה-IP של המקור, או כתובת ה-IP של המחשב, שמנסה ליצור תקשורת.192.168.0.1
dst-ipהצגת כתובת ה-IP של היעד של ניסיון ליצירת תקשורת.192.168.0.1
src-portהצגת מספר יציאת המקור של המחשב השולח. ערך src-port נרשם בצורת מספר שלם, בין 1 ל-?65,535. רק TCP ו-UDP מציגים ערך src-port חוקי. כל הפרוטוקולים האחרים מציגים ערך src-port של -.4039
dst-portהצגת מספר יציאת המקור של מחשב היעד. ערך dst-port נרשם בצורת מספר שלם, בין 1 ל-?65,535. רק TCP ו-UDP מציגים ערך dst-port חוקי. כל הפרוטוקולים האחרים מציגים ערך dst-port של -.53
size (גודל)הצגת גודל המנה בבתים.60
tcpflagsהצגת הדגלים של פרוטוקול TCP שנמצאו בכותרת TCP של מנת IP:
 • Ack -שדה אישור משמעותי
 • Fin -אין נתונים נוספים מהשולח
 • Psh -פונקציית דחיפה
 • Rst -איפוס החיבור
 • Syn -סינכרון מספרי רצף
 • Urg -שדה Urgent Pointer (מצביע חירום) משמעותי
הדגלים כתובים באותיות רישיות.
AFP
tcpsynהצגת מספר הרצף של TCP במנה.1315819770
tcpackהצגת מספר האישור של TCP במנה.0
tcpwinהצגת הגודל של חלון TCP בבתים למנה.64240
icmptypeהצגת מספר המייצג את השדה Type של הודעת ICMP.8
icmpcodeהצגת מספר המייצג את השדה Code של הודעת ICMP.0
infoהצגת ערך מידע שתלוי בסוג הפעולה שהתרחשה. לדוגמה, פעולת INFO-EVENTS-LOST שיוצרת ערך עבור מספר האירועים שהתרחשו אך לא נרשמו ביומן הרישום ממועד המופע האחרון של סוג אירוע זה.23

הערה המקף (-) משמש עבור שדות שבהם אין מידע זמין עבור ערך כלשהו.


שימוש בתמיכת שורת הפקודה

Netsh Helper של חומת האש של Windows נוסף ל-Windows XP בחבילת Microsoft Advanced Networking Pack. מסייע זה של שורת הפקודה הוחל בעבר על גירסת IPv6 של חומת האש של Windows. ב-Windows XP Service Pack 2, המסייע כולל כעת תמיכה בקביעת תצורה של IPv4.

ב-Netsh Helper, כעת באפשרותך:
 • לקבוע את התצורה של מצב ברירת המחדל של חומת האש של Windows. (האפשרויות כוללות את Off (כבויה), On (פועלת) ו-On with no exceptions (פועלת ללא חריגים)).
 • לקבוע את התצורה של יציאות שחייבות להיות פתוחות.
 • לקבוע את תצורת היציאות כדי לאפשר גישה גלובלית או כדי להגביל את הגישה לרשת המשנה המקומית.
 • להגדיר את היציאות כך שיהיו פתוחות בכל הממשקים או רק בממשק ספציפי.
 • לקבוע את התצורה של אפשרויות הרישום.
 • לקבוע את התצורה של אפשרויות הטיפול בפרוטוקול Control Message Protocol (ICMP)?.
 • להוסיף או להסיר תוכניות מרשימת החריגים.
אפשרויות תצורה אלה חלות הן על גירסה IPv4 של חומת האש של Windows והן על גירסה IPv6 של חומת האש של Windows, פרט למקרים שבהם הפונקציונלית הספציפית לא קיימת בגירסת חומת האש של Windows.


איסוף נתוני אבחון

ניתן לאחזר מידע על התצורה ועל מצב חומת האש של Windows בשורת הפקודה באמצעות הכלי Netsh.exe. כלי זה מוסיף תמיכה בגירסה IPv4 של חומת האש להקשר Netsh הבא:
netsh firewall
כדי להשתמש בהקשר זה, הקלד netsh firewall בשורת הפקודה ולאחר מכן השתמש בפקודות נוספות של Netsh בהתאם לצורך. הפקודות הבאות משמשות לאיסוף מידע על מצב חומת האש והתצורה:
 • Netsh firewall show state
 • Netsh firewall show config

השווה את הפלט של פקודות אלה עם הפלט שמתקבל באמצעות הפקודה netstat ?ano כדי לזהות את התוכניות שעשויות לכלול יציאות האזנה פתוחות ושעבורן לא מוגדרות חריגות מתאימות בתצורת חומת האש. פקודות נתמכות לאיסוף מידע וקביעת תצורה מפורטות בטבלאות הבאות.

הערה רק מנהל מערכת יכול לשנות הגדרות אלה.

איסוף נתונים
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
פקודהתיאור
show allowedprogramהצגת התוכניות המותרות.
show configהצגת מידע מפורט על התצורה המקומית.
show currentprofileהצגת הפרופיל הנוכחי.
show icmpsettingהצגת הגדרות ICMP.
show loggingהצגת הגדרות הרישום.
show opmodeהצגת המצב התפעולי.
show portopeningהצגת היציאות הצפויות.
show serviceהצגת השירותים.
show stateהצגת מידע על המצב הנוכחי.
show notificationsהצגת ההגדרות הנוכחיות עבור הודעות.

תצורה
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
פקודהתיאור
add allowedprogramמשמשת להוספת התעבורה הצפויה על-ידי ציון שם הקובץ של התוכנית.
set allowedprogramמשמשת לשינוי ההגדרות של תוכנית מותרת קיימת.
delete allowedprogramמשמשת למחיקת תוכנית מותרת קיימת.
set icmpsettingמשמשת לציון תעבורת ICMP המותרת.
set loggingמשמשת לציון אפשרויות רישום עבור חומת האש של Windows, בין אם באופן גלובלי ובין אם עבור חיבור (ממשק) ספציפי.
set opmodeמשמשת לציון מצב הפעולה של חומת האש של Windows, בין אם באופן גלובלי ובין אם עבור חיבור (ממשק) ספציפי.
add portopeningמשמשת להוספת התעבורה הצפויה על-ידי ציון יציאת TCP או UDP.
set portopeningמשמשת לשינוי ההגדרות של יציאת TCP או UDP קיימת פתוחה.
delete portopeningמשמשת למחיקת יציאת TCP או UDP קיימת פתוחה.
set serviceמשמשת להפעלה או לשחרור של תעבורת RPC ו-DCOM, שיתוף קבצים ומדפסות ותעבורת UPnP.
set notificationsמשמשת לקביעה אם יש לאפשר הצגת הודעות למשתמש כאשר תוכניות מנסות לפתוח יציאות.
resetאיפוס תצורת חומת האש לברירת המחדל. פעולה זו מספקת את אותה פונקציונליות של לחצן 'שחזר ברירות מחדל' בממשק חומת האש של Windows.פתרון בעיות של חומת האש

בנוסף לבעיות בתאימות בין תוכניות, חומת האש של Windows עלולה להיתקל בבעיות נוספות. בצע את הפעולות הבאות כדי לאבחן את הבעיות:
 1. כדי לוודא שפרוטוקול TCP/IP פועל כראוי, השתמש בפקודה ping כדי לבדוק את כתובת הלולאה החוזרת (127.0.0.1) ואת כתובת ה-IP שהוקצתה.
 2. בדוק את התצורה בממשק המשתמש כדי לקבוע אם חומת האש מוגדרת בטעות כ-Off (כבויה) או כ-On with No Exceptions (פועלת ללא חריגים).
 3. השתמש בפקודות netsh לקבלת מידע על המצב והתצורה לצורך חיפוש הגדרות שנקבעו בטעות שעשויות למנוע את אופן הפעולה הצפוי.
 4. קבע את המצב של שירות חומת האש של Windows/שיתוף ההתקשרויות לאינטרנט על-ידי הקלדת הפקודה הבאה בשורת הפקודה:
  sc query sharedaccess
  (השם המקוצר של שירות זה הוא SharedAccess). הפעלת השירות לפתרון בעיות מבוסס על קוד היציאה של Win32 אם שירות זה לא מופעל.
 5. קבע את המצב של מנהל ההתקן של חומת האש, Ipnat.sys, על-ידי הקלדת הפקודה הבאה בשורת הפקודה:
  sc query ipnat
  פקודה זו מחזירה גם את קוד היציאה של Win32 מניסיון ההפעלה האחרון. אם מנהל ההתקן לא מופעל, השתמש בצעדים לפתרון הבעיה המתאימים לכל מנהל התקן אחר.
 6. אם גם מנהל ההתקן וגם השירות פועלים, ולא קיימות שגיאות קשורות ביומני האירועים, השתמש באפשרות שחזר ברירות מחדל בכרטיסייה מתקדם של מאפייני חומת האש של Windows כדי למנוע בעיות תצורה אפשריות כלשהן.
 7. אם הבעיה עדיין לא נפתרה, חפש הגדרות מדיניות שעלולות לגרום לפעולה הבלתי צפויה. לשם כך, הקלד GPResult /v > gpresult.txt בשורת הפקודה, ולאחר מכן בדוק את קובץ הטקסט שנוצר עבור המדיניות המוגדרת הקשורה לחומת האש.

קביעת תצורה של המדיניות הקבוצתית של חומת אש של Windows

פנה למנהל הרשת כדי לקבוע אם הגדרות של מדיניות קבוצתית מונעות פעולה של תוכניות ותרחישים בסביבה ארגונית.

הגדרות המדיניות הקבוצתית של חומת האש של Windows נמצאות בנתיבים הבאים של יישום ה-snap-in 'עורך אובייקט המדיניות הקבוצתית':
 • Computer Configuration/Administrative Templates/Network/Network Connections/Windows Firewall
 • Computer Configuration/Administrative Templates/Network/Network Connections/Windows Firewall/ Domain Profile
 • Computer Configuration/Administrative Templates/Network/Network Connections/Windows Firewall/ Standard Profile

מתוך מיקומים אלה, באפשרותך לקבוע את התצורה של הגדרות המדיניות הקבוצתית הבאות:
 • חומת האש של Windows: אפשר עקיפה של אימות IPSec
 • חומת האש של Windows: הגן על כל חיבורי הרשת
 • חומת האש של Windows: אל תאפשר חריגים
 • חומת האש של Windows: הגדר חריגים לתוכניות
 • חומת האש של Windows: אפשר חריגים של תוכניות מקומיות
 • חומת האש של Windows: אפשר חריגים לניהול מרחוק
 • חומת האש של Windows: אפשר חריגים של שיתוף קבצים ומדפסות
 • חומת האש של Windows: אפשר חריגים של ICMP
 • חומת האש של Windows: אפשר חריגים לשולחן עבודה מרוחק
 • חומת האש של Windows: אפשר חריגים למסגרת UpnP
 • חומת האש של Windows: מנע דיווחים
 • חומת האש של Windows: אפשר רישום
 • חומת האש של Windows: מנע תגובת שידור ליעד בודד לבקשות לשידור לקבוצה או לשידור רחב
 • חומת האש של Windows: הגדר חריגים ליציאות
 • חומת האש של Windows: אפשר חריגים של יציאות מקומיות

לקבלת מידע נוסף אודות הגדרות המדיניות הקבוצתית של חומת האש של Windows, הורד את המאמר הטכני הבא:

מאפיינים

Article ID: 875357 - Last Review: יום שני 22 מאי 2006 - Revision: 1.6
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
מילות מפתח 
kbhowtomaster kbtshoot kbgraphxlink kbscreenshot KB875357

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com