Re?avanje problema postavki za?titnog zida operativnog sistema Windows u servisnom paketu Windows XP Service Pack 2

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 875357 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) obuhvata Microsoft Windows Firewall, a?urirani softver za za?titni zid koji zamenjuje ICF (Internet Connection Firewall ? za?titni zid Internet veze). Ako Microsoft Windows Firewall blokira port koji koristi neka usluga ili program, za?titni zid mo?ete podesiti tako da kreira izuzetke. Za?titni zid operativnog sistema Windows mo?e blokirati program ili uslugu ako su ispunjeni slede?i uslovi:
 • Programi se ne odazivaju na zahteve klijenta.
 • Klijentski programi ne primaju podatke sa servera.
Upozorenje o bezbednosti za?titnog zida operativnog sistema Windows mo?e vas obavestiti da za?titni zid blokira odre?eni program. Kada se dogodi ovaj scenario, program mo?ete deblokirati tako ?to ?ete izabrati opciju Deblokiraj ovaj program u okviru za dijalog Security Alert (Upozorenje o bezbednosti). Da biste odredili koji programi i portovi su blokirani, za?titni zid operativnog sistema Windows mo?ete podesiti tako da vodi evidenciju o propu?tenim paketima. Uz pomo? alata Windows Firewall Netsh Helper, mo?ete podesiti za?titni zid operativnog sistema Windows, kao i njegovu evidenciju putem komandne linije. Problem ne mora uvek biti kompatibilnost programa. Postavke smernice grupe tako?e mogu spre?iti programe da se izvr?avaju. Servisni paket Windows XP Service Pack 2 (SP2) uklju?uje nekoliko uslu?nih programa koje mo?ete koristiti za re?avanje problema u za?titnom zidu operativnog sistema Windows.

UVOD

Najbolji na?in za re?avanje problema blokiranja od strane za?titnog zida je menjanje programa tako da rade sa za?titnim zidovima koji imaju filtere koji ?uvaju informacije o stanju. Ako ne mo?ete izmeniti program, mo?ete podesiti za?titni zid operativnog sistema Windows tako da doda izuzetke za odre?ene portove i programe. Ovaj ?lanak govori o simptomima otkaza koji se odnose na podrazumevano pode?avanje za?titnog zida u servisnom paketu Windows XP Service Pack 2, kako da podesite izuzetke za portove i programe i kako da re?avate probleme postavki za?titnog zida.

DODATNE INFORMACIJE

Prepoznavanje simptoma otkaza

Otkazi koji se odnose na podrazumevano pode?avanje za?titnog zida se pojavljuju na dva na?ina:
 • Klijentski programi mo?da ne primaju podatke sa servera. Na primer, slede?i klijentski programi mo?da ne?e primati podatke:
  • FTP klijent
  • Softver za reprodukciju multimedijalnog sadr?aja u realnom vremenu
  • Obave?tenja o novoj po?ti u nekim programima za e-po?tu
 • Serverski programi koji rade na ra?unarima na kojima je instaliran operativni sistem Windows XP se mo?da ne?e odazivati na zahteve klijenata. Na primer, slede?i serverski programi se mo?da ne?e odazivati:
  • Web server, kao ?to je IIS (Internet Information Services ? skup informacionih usluga za Internet)
  • Udaljena radna povr?ina
  • Deljenje datoteka
  Napomene
  • Otkazi u mre?nim programima nisu ograni?eni na probleme sa za?titnim zidom. Ovi otkazi mogu biti izazvani bezbednosnim promenama RPC ili DCOM. Zbog toga morate da odredite da li otkaz prati upozorenje o bezbednosti za?titnog zida operativnog sistema Windows koje ozna?ava da je program blokiran.
  • Otkaze usluga ne prati upozorenje o bezbednosti za?titnog zida operativnog sistema Windows jer usluge obi?no nisu povezane sa sesijom prijavljivanja korisnika. Ako je otkaz povezan sa uslugom, podesite za?titni zid onako kako je obja?njeno u odeljku ?Pode?avanje ?Windows Firewall? (Za?titni zid sistema Windows) kori??enjem centra bezbednosti operativnog sistema Windows?.
Ako je program blokiran, mo?da ?ete dobiti slede?e upozorenje o bezbednosti za?titnog zida operativnog sistema Windows:

Da bi za?titio ra?unar, ?Windows Firewall? (Za?titni zid sistema Windows) je blokirao prijem ne?eljenih informacija sa Interneta ili mre?e u ovaj program.

Ime: Ime_Programa
Izdava?: Ime_Izdava?a
Deblokiraj ovaj program
Nastavi sa blokiranjem ovog programa
Nastavi sa blokiranjem ovog programa, ali me pitaj kasnije

Saznajte vi?e o za?titnom zidu operativnog sistema Windows.Pode?avanje za?titnog zida operativnog sistema Windows (Windows Firewall) kori??enjem upozorenja o bezbednosti za?titnog zida operativnog sistema Windows

Upozorenje o bezbednosti za?titnog zida operativnog sistema Windows daje slede?e tri opcije:
 • Deblokiraj ovaj program.
 • Nastavi sa blokiranjem ovog programa.
 • Nastavi sa blokiranjem ovog programa, ali me pitaj kasnije.

Da biste deblokirali program, kliknite na dugme Deblokiraj ovaj program u okviru za dijalog Security Alert (Upozorenje o bezbednosti) i zatim kliknite na dugme U redu.

Pode?avanje za?titnog zida operativnog sistema Windows (Windows Firewall) kori??enjem centra bezbednosti operativnog sistema Windows

Dodavanje izuzetka programa

Kada dodate program na listu izuzetaka, omogu?avate za?titnom zidu da otvori opseg portova koji mogu da se menjaju pri svakom izvr?avanju programa. Da biste dodali izuzetak programa, sledite ove korake:
 1. Koristite administratorski nalog za prijavljivanje.
 2. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Promeni, ukucajte Wscui.cpl i zatim kliknite na dugme U redu.
 3. U prozoru Windows Security Center (Centar bezbednosti sistema Windows), kliknite na ikonu Windows Firewall (Za?titni zid sistema Windows).
 4. Na kartici Izuzeci, kliknite na dugme Dodaj program.
 5. Na listi programa kliknite na ime programa koji ?elite da dodate i zatim kliknite na dugme U redu. Ako se ime programa ne nalazi na listi programa, kliknite na dugme Potra?i da biste prona?li program i zatim kliknite na dugme U redu.


  Napomena Ako ne znate gde se program nalazi, kontaktirajte snabdeva?a programa da biste odredili lokaciju programa.

  Za informacije o tome kako da kontaktirate snabdeva?a programa, kliknite na odgovaraju?i broj ?lanka na slede?oj listi da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  65416 Informacije za kontakt sa snabdeva?ima softverom i hardverom, od A do K (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

  60781 Informacije za kontakt sa snabdeva?ima softverom i hardverom, od L do P (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

  60782 Informacije za kontakt sa snabdeva?ima softverom i hardverom, od R do ? (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 6. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili za?titni zid operativnog sistema Windows.
 7. Testirajte program da biste proverili da li su ta?ne postavke za?titnog zida.


Dodavanje izuzetka porta

Ako ovaj problem ne re?ite tako ?to ?ete dodati program na listu izuzetaka, portove mo?ete dodati ru?no. Da biste ovo uradili, prvo morate da identifikujete portove koje program koristi. Pouzdan na?in da odredite kori??ene portove je da kontaktirate snabdeva?a programa. Ako ne mo?ete kontaktirati snabdeva?a ili ako lista portova nije dostupna, mo?ete koristiti alat Netstat.exe da biste identifikovali portove koji se koriste.

Identifikovanje portova
 1. Pokrenite program i poku?ajte da koristite njegove mre?ne funkcije. Na primer, za multimedijalni program, poku?ajte da pokrenete zvu?ni tok. Za Web server, poku?ajte da pokrenete uslugu.
 2. Na komandnoj liniji, ukucajte Netstat ?ano > netstat.txt i zatim pritisnite taster ENTER. Ova komanda kreira datoteku Netstat.txt. Ova datoteka izlistava sve portove za slu?anje.
 3. Na komandnoj liniji, ukucajte Tasklist > tasklist.txt i zatim pritisnite taster ENTER. Ako dati program radi kao usluga, ukucajte Tasklist /svc > tasklist.txt umesto Tasklist > tasklist.txt tako da se izlistaju usluge koje su u?itane u svakom procesu.
 4. Otvorite datoteku Tasklist.txt i zatim prona?ite program za koji re?avate problem. Zapi?ite identifikator procesa (Process Identifier) i zatim otvorite datoteku Netstat.txt. Zapi?ite sve stavke koje su povezane sa tim identifikatorom procesa i protokol koji se koristi.
Ako su brojevi porta za proces manji od 1024, brojevi porta se verovatno ne?e menjati. Ako su kori??eni brojevi ve?i ili jednaki 1024, program mo?e koristiti opseg portova. Zbog toga mo?da ne?ete mo?i da otklonite problem otvaranjem pojedina?nih portova.

Dodavanje izuzetka porta
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, ukucajte Wscui.cpl i zatim kliknite na dugme U redu da biste otvorili za?titni zid operativnog sistema Windows (Windows Firewall).
 2. Izaberite karticu Izuzeci i zatim kliknite na dugme Add Port (Dodaj port) da bi se prikazao okvir za dijalog Add a Port (Dodavanje porta).
 3. Unesite broj porta koji program koristi.
 4. Izaberite TCP ili UDP protokol u zavisnosti od onoga ?ta program koristi.
 5. U polju Ime otkucajte opisno ime porta.
 6. Kliknite na dugme Change Scope (Promeni opseg) da biste videli ili postavili opseg za izuzetak porta i zatim kliknite na dugme U redu.
 7. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili okvir za dijalog Add a Port (Dodavanje porta).
 8. Da biste proverili da li su postavke porta za program ta?ne, testirajte program.


Kori??enje vo?enja evidencije

Mo?ete omogu?iti vo?enje evidencije da biste identifikovali izvor ulaznog saobra?aja i da biste nabavili detalje o tome koji se saobra?aj blokira. %Windir%\pfirewall.log je podrazumevana datoteka evidencije. Da biste omogu?ili vo?enje evidencije, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, ukucajte Firewall.cpl i zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Izaberite karticu Advanced (Vi?e opcija).
 3. U okviru Security Logging (Vo?enje evidencije o bezbednosti), kliknite na dugme Settings (Postavke).
 4. U okviru Log Settings (Postavke evidencije), kliknite da biste uneli potvrdni znak u polje za potvrdu Log dropped packets (Evidentiraj propu?tene pakete) i zatim kliknite na dugmeU redu.
 5. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili za?titni zid operativnog sistema Windows.

Napomena Uspe?ni izlazi se ne evidentiraju. Izlazni saobra?aj koji nije blokiran se ne evidentira.


Tuma?enje datoteke evidencije

Slede?e informacije evidencije se prikupljaju za svaki evidentirani paket:

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
PoljaOpisPrimer
DatumPrikazuje godinu, mesec i dan kada se dogodila zapisana transakcija. Datumi se zapisuju u formatu GGGG-MM-DD, gde je GGGG godina, MM je mesec i DD je dan.2001-01-27
VremePrikazuje sat, minut i sekunde kada se dogodila zapisana transakcija. Vremena se zapisuju u formatu: HH:MM:SS, gde je HH sat u 24-?asovnom formatu, MM je broj minuta i SS je broj sekundi.21:36:59
RadnjaOzna?ava operaciju koju je primetio za?titni zid. Za za?titni zid su raspolo?ive opcije OTVORI, ZATVORI, PROPUSTI i INFO-DOGA?AJI-IZGUBLjENO. Radnja INFO-DOGA?AJI-IZGUBLjENO ozna?ava broj doga?aja koji su se dogodili, ali koji nisu zapisani u evidenciju.OTVORI
ProtokolPrikazuje protokol koji je kori??en za komunikaciju. Stavka protokola mo?e biti i broj paketa koji ne koriste TCP, UDP ili ICMP.TCP
src-ipPrikazuje izvornu IP adresu ili IP adresu ra?unara koji poku?ava da uspostavi komunikaciju.192.168.0.1
dst-ipPrikazuje odredi?nu IP adresu poku?aja komunikacije.192.168.0.1
src-portPrikazuje izvorni broj porta ra?unara ? po?iljaoca. Stavka ?src-port? se zapisuje u obliku celog broja, izme?u 1 i 65 535. Samo TCP i UDP prikazuju va?e?u stavku ?src-port?. Svi ostali protokoli prikazuju stavku ?src-port? kao -.4039
dst-portPrikazuje broj porta odredi?nog ra?unara. Stavka ?dst-port? se zapisuje u obliku celog broja, izme?u 1 i 65 535. Samo TCP i UDP prikazuju va?e?u stavku ?dst-port?. Svi ostali protokoli prikazuju stavku ?dst-port? kao -.53
veli?inaPrikazuje veli?inu paketa u bajtovima.60
tcpflagsPrikazuje TCP kontrolne indikatore koji se nalaze u TCP zaglavlju IP paketa:
 • Ack Acknowledgment field significant (Zna?ajno polje potvrde)
 • Fin Nema vi?e podataka od po?iljaoca
 • Psh Funkcija stavljanja na stek
 • Rst Ponovno uspostavljanje veze
 • Syn Sinhronizacija brojeva u nizu
 • Urg Urgent Pointer field significant (Zna?ajno polje hitnog pokaziva?a)
Indikatori se pi?u velikim slovima.
AFP
tcpsynPrikazuje TCP broj niza u paketu.1315819770
tcpackPrikazuje TCP broj potvrde u paketu.0
tcpwinPrikazuje TCP veli?inu prozora u paketu u bajtovima.64240
icmptypePrikazuje broj koji predstavlja polje ?Vrsta? ICMP poruke.8
icmpcodePrikazuje broj koji predstavlja polje ?Kôd? ICMP poruke.0
infoPrikazuje stavku informacije koja zavisi od vrste radnje koja se dogodila. Na primer, radnja INFO-DOGA?AJI-IZGUBLjENO kreira stavku za broj doga?aja koji su se dogodili, ali nisu zapisani u evidenciji od poslednjeg doga?aja ove vrste.23

Napomena Crtica (-) se koristi za polja za koja ne postoji informacija za stavku.


Kori??enje podr?ke komandne linije

Alat Windows Firewall Netsh Helper je dodat u operativni sistem Windows XP kroz paket Microsoft Advanced Networking Pack. Ovaj pomo?nik komandne linije se ranije odnosio na IPv6 za?titni zid operativnog sistema Windows. Sa servisnim paketom Windows XP Service Pack 2, pomo?nik sada uklju?uje podr?ku za pode?avanje IPv4.

Sa pomo?nikom Netsh sada mo?ete:
 • Pode?avati podrazumevano stanje za?titnog zida operativnog sistema Windows. (Opcije uklju?uju Isklju?i, Uklju?i i Uklju?i bez izuzetaka.)
 • Podesite portove koji moraju da budu otvoreni.
 • Podesite portove da biste omogu?ili op?ti pristup ili da biste ograni?ili pristup lokalnoj podmre?i.
 • Podesite portove da budu otvoreni na svim interfejsima ili samo na odre?enom interfejsu.
 • Podesite opcije vo?enja evidencije.
 • Podesite opcije rukovanja ICMP (Internet Control Message Protocol ? Protokol Internet kontrole poruka).
 • Dodajte ili uklonite programe sa liste izuzetaka.
Ove opcije pode?avanja se odnose i na IPv4 i na IPv6 za?titni zid operativnog sistema Windows, osim u slu?aju da odre?ena funkcionalnost ne postoji u verziji za?titnog zida operativnog sistema Windows.


Prikupljanje dijagnosti?kih podataka

Informacije o pode?avanju i statusu za?titnog zida operativnog sistema Windows se mogu preuzeti na komandnoj liniji kori??enjem alata Netsh.exe. Ovaj alat dodaje podr?ku za IPv4 za?titni zid slede?em Netsh kontekstu:
netsh firewall
Da biste koristili ovaj kontekst, na komandnoj liniji otkucajte netsh firewall i zatim po potrebi koristite dodatne Netsh komande. Slede?e komande su korisne za prikupljanje informacija o statusu i pode?avanju za?titnog zida:
 • Netsh firewall show state
 • Netsh firewall show config

Uporedite izlaz ovih komandi sa izlazom komande netstat ?ano da biste identifikovali programe koji mo?da imaju otvorene portove za slu?anje, a koji nemaju odgovaraju?e izuzetke u pode?avanjima za?titnog zida. Podr?ane komande za prikupljanje podataka i pode?avanje su izlistane u slede?im tabelama.

Napomena Postavke mo?e izmeniti samo administrator.

Prikupljanje podataka
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
KomandaOpis
show allowedprogramPrikazuje dozvoljene programe.
show configPrikazuje detaljne informacije o lokalnim pode?avanjima.
show currentprofilePrikazuje trenutni profil.
show icmpsettingPrikazuje postavke ICMP.
show loggingPrikazuje postavke vo?enja evidencije.
show opmodePrikazuje operativni re?im.
show portopeningPrikazuje izuzete portove.
show servicePrikazuje usluge.
show statePrikazuje informacije o trenutnom stanju.
show notificationsPrikazuje trenutne postavke za obave?tenja.

Pode?avanje
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
KomandaOpis
add allowedprogramKoristi se za dodavanje izuzetog saobra?aja odre?ivanjem imena datoteke programa.
set allowedprogramKoristi se za izmenu postavki postoje?eg dozvoljenog programa.
delete allowedprogramKoristi se za brisanje postoje?eg dozvoljenog programa.
set icmpsettingKoristi se za odre?ivanje dozvoljenog ICMP saobra?aja.
set loggingKoristi se za odre?ivanje opcija vo?enja evidencije za za?titni zid operativnog sistema Windows uop?te ili za odre?enu vezu (interfejs).
set opmodeKoristi se za odre?ivanje operativnog re?ima za?titnog zida operativnog sistema Windows uop?te ili za odre?enu vezu (interfejs).
add portopeningKoristi se za dodavanje izuzetog saobra?aja odre?ivanjem TCP ili UDP porta.
set portopeningKoristi se za izmenu postavki postoje?eg otvorenog TCP ili UDP porta.
delete portopeningKoristi se za brisanje postoje?eg otvorenog TCP ili UDP porta.
set serviceKoristi se za omogu?avanje ili propu?tanje RPC i DCOM saobra?aja, deljenje datoteka i ?tampa?a i UPnP saobra?aja.
set notificationsKoristi se za odre?ivanje da li su omogu?ena obave?tenja za korisnika kada programi poku?aju da otvore portove.
resetPonovno uspostavljanje podrazumevanih vrednosti pode?avanja za?titnog zida. Ovo pru?a istu funkcionalnost kao i dugme ?Vrati na podrazumevane vrednosti? u interfejsu za?titnog zida operativnog sistema Windows.Re?avanje problema za?titnog zida

Uz probleme kompatibilnosti programa, u za?titnom zidu operativnog sistema Windows mo?e do?i do drugih problema. Sledite ove korake da biste ustanovili probleme:
 1. Da biste proverili da li TCP/IP funkcioni?e ispravno, koristite komandu ping da biste testirali adresu povratne petlje (127.0.0.1) i dodeljenu IP adresu.
 2. Proverite pode?avanja u korisni?kom interfejsu da biste odredili da li je za?titni zid nenamerno pode?en na Isklju?eno ili Uklju?eno bez izuzetaka.
 3. Koristite komande netsh za informacije o statusu i pode?avanjima da biste potra?ili nenamerne postavke koje mogu ometati o?ekivano pona?anje.
 4. Odredite status usluge Windows Firewall/Internet Connection Sharing (Za?titni zid sistema Windows/Deljenje Internet veze) tako ?to ?ete na komandnu liniju ukucati slede?e:
  sc query sharedaccess
  (Skra?eno ime ove usluge je ?SharedAccess?.) Ako se ova usluga ne pokrene, otkrijte i re?ite probleme pokretanja usluge zasnovane na Win32 izlaznom kodu.
 5. Odredite status upravlja?kog programa Ipnat.sys za za?titni zid tako ?to ?ete na komandnoj liniji otkucati slede?e:
  sc query ipnat
  Ova komanda tako?e vra?a i Win32 izlazni kôd poslednjeg poku?aja pokretanja. Ako se upravlja?ki program ne pokrene, koristite iste korake re?avanja problema kao i kod nekog drugog upravlja?kog programa.
 6. Ako se izvr?avaju i upravlja?ki program i usluga, a u evidencijama doga?aja ne postoje povezane gre?ke, koristite opciju Vrati na podrazumevane vrednosti na kartici Advanced (Vi?e opcija) u svojstvima Windows Firewall (Za?titni zid sistema Windows) da biste uklonili potencijalno problemati?no pode?avanje.
 7. Ako problem jo? uvek nije re?en, potra?ite postavke smernice koje mo?da izazivaju neo?ekivano pona?anje. Da biste ovo uradili, na komandnoj liniji otkucajte GPResult /v > gpresult.txt i zatim pretra?ite tekstualnu datoteku koja je rezultat ovoga za pode?ene smernice koje se odnose na za?titni zid.

Pode?avanje smernice grupe za?titnog zida operativnog sistema Windows

Kontaktirajte administratora mre?e da biste odredili da li postavke smernice grupe spre?avaju programe i scenarija da se izvr?avaju u poslovnom okru?enju.

Postavke smernice grupe za?titnog zida operativnog sistema Windows se nalaze na slede?im putanjama pro?irenja programa za ure?ivanje objekata smernica grupe:
 • Computer Configuration/Administrative Templates/Network/Network Connections/Windows Firewall
 • Computer Configuration/Administrative Templates/Network/Network Connections/Windows Firewall/ Domain Profile
 • Computer Configuration/Administrative Templates/Network/Network Connections/Windows Firewall/ Standard Profile

Sa ovih lokacija mo?ete podesiti slede?e postavke smernica grupe:
 • Windows Firewall (Za?titni zid sistema Windows): Dozvoli premo??avanje IPSec (Internet Protocol security ? Bezbednost Internet protokola) koje je pro?lo proveru.
 • Windows Firewall (Za?titni zid sistema Windows): Za?titi sve mre?ne veze
 • Windows Firewall (Za?titni zid sistema Windows): Ne dozvoli izuzetke
 • Windows Firewall (Za?titni zid sistema Windows): Defini?i izuzetke programa
 • Windows Firewall (Za?titni zid sistema Windows): Dozvoli lokalne izuzetke programa
 • Windows Firewall (Za?titni zid sistema Windows): Dozvoli izuzetke udaljene administracije
 • Windows Firewall (Za?titni zid sistema Windows): Dozvoli izuzetak deljenja datoteka i ?tampa?a
 • Windows Firewall (Za?titni zid sistema Windows): Dozvoli izuzetke ICMP
 • Windows Firewall (Za?titni zid sistema Windows): Dozvoli izuzetak udaljene radne povr?ine
 • Windows Firewall (Za?titni zid sistema Windows): Dozvoli izuzetak za okvir UpnP (Universal Plug and Plan ? Univerzalni Plug and Plan)
 • Windows Firewall (Za?titni zid sistema Windows): Zabrani obave?tenja
 • Windows Firewall (Za?titni zid sistema Windows): Dozvoli vo?enje evidencije
 • Windows Firewall (Za?titni zid sistema Windows): Zabrani jednosmerne odgovore na vi?esmerne ili neusmerene zahteve
 • Windows Firewall (Za?titni zid sistema Windows): Defini?i izuzetke portova
 • Windows Firewall (Za?titni zid sistema Windows): Dozvoli izuzetke lokalnih portova

Za vi?e informacija o postavkama smernice grupe za?titnog zida operativnog sistema Windows, preuzmite slede?i beli papir:
Raspore?ivanje postavki za?titnog zida operativnog sistema Windows za Microsoft Windows XP sa servisnim paketom 2

Svojstva

Identifikator ?lanka: 875357 - Poslednji pregled: 22. maj 2006. - Revizija: 1.6
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Klju?ne re?i: 
kbgraphxlink kbscreenshot kbtshoot kbhowtomaster KB875357

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com