คุณต้องปรับปรุงทั้งหมดในเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows SharePoint Services ในฟาร์มแห่งแบบเว็บ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 875358 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อคุณอัพเกรดของเว็บเซิร์ฟเวอร์ในการปรับใช้ฟาร์มเว็บของ Microsoft Windows SharePoint Services รุ่น Microsoft Windows SharePoint Services Service Pack ในการปรับเว็บฟาร์มใช้ของ Windows SharePoint Services คุณต้องปรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์เว็บทั้งหมดในฟาร์มของเว็บ บทความนี้ยังประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบว่า Windows SharePoint Services เซอร์วิสแพ็คมีการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วบนเว็บเซิร์ฟเวอร์

หมายเหตุ:ฟาร์มของเว็บแบบเป็นบางครั้งเรียกว่าเป็น "เซิร์ฟเวอร์ฟาร์ม" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ) ในบทความนี้ เราใช้เงื่อนไข "เว็บฟาร์ม" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณปรับปรุงเว็บเซิร์ฟเวอร์ในการปรับใช้ฟาร์มเว็บของ Windows SharePoint Services คุณต้องปรับปรุงทั้งหมดในเว็บเซิร์ฟเวอร์ในฟาร์มเว็บเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์เว็บทั้งหมดในฟาร์มเว็บการเรียกใช้ Windows SharePoint Services รุ่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณอัพเกรดฟาร์มเว็บของคุณจาก Windows SharePoint Services service pack ล่าสุดของ Windows SharePoint Services คุณต้องติดตั้ง Windows SharePoint Services บริการ service pack บนเซิร์ฟเวอร์เว็บทั้งหมดในฟาร์มเว็บ กำหนดค่าฟาร์มเว็บแบบที่ใช้กับเว็บเซิร์ฟเวอร์บางส่วน แต่ไม่ได้ถูกนำไปใช้กับเว็บเซิร์ฟเวอร์อื่นการ service pack ของ Windows SharePoint Services ไม่สนับสนุน และจะทำให้เกิดความล้มเหลว

ต่อไปนี้คือ รายการของสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อคุณปรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ของเว็บในฟาร์มเว็บของคุณกับ Windows SharePoint Services service pack ล่าสุดที่ใช้งาน:
 • เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการล็อกการตัดสินค้าจากคลังของฐานข้อมูล เราขอแนะนำให้ คุณปรับปรุงเว็บเซิร์ฟเวอร์หนึ่งครั้ง หากเกิดปัญหาการล็อกฐานข้อมูล เซิร์ฟเวอร์เสมือนที่อาจไม่สามารถปรับปรุงอย่างถูกต้อง
 • ก่อนที่คุณปรับรุ่นเป็น Windows SharePoint Services service pack ล่าสุด สำรองฐานข้อมูลที่ใช้ Windows SharePoint Services

  หมายเหตุ:หากคุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows SharePoint Services ที่ไม่ได้รวมอยู่ในเฉพาะ Windows SharePoint Services เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft และขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่จะทำงานอย่างถูกต้องกับ service pack ที่บริการเฉพาะรุ่นที่ใหม่กว่า โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows SharePoint Services ที่ได้รับ และติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนที่คุณติดตั้งเฉพาะเซอร์วิสแพ็ค จะไม่ทำงานหลังจากที่คุณใช้ service pack ที่บริการเฉพาะ

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows SharePoint Services ที่ถูกรวมไว้ใน Microsoft Windows SharePoint Services Service Pack 1 (SP1), ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft และขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ที่จะได้อย่างถูกต้องกับ Windows SharePoint Services SP1 รุ่นใดรุ่นหนึ่ง

  การติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;[LN];CNTACTMS
 • ยกเซิร์ฟเวอร์แต่ละเว็บไม่อยู่ที่โหลดดุลหมุนเมื่อคุณอัพเกรดฟาร์มของคุณ Web service pack ล่าสุดของ Windows SharePoint Services การทำเช่นนี้ ผู้ใช้ไม่ได้เชื่อมต่อฟาร์มเว็บในระหว่างการดำเนินการปรับรุ่น
 • เราขอแนะนำว่า คุณสามารถหยุดบริการเวิลด์ไวด์เว็บการเผยแพร่บนเว็บเซิร์ฟเวอร์แต่ละก่อนที่คุณติดตั้ง service pack ล่าสุดของ Windows SharePoint Services บนเว็บเซิร์ฟเวอร์นั้น โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
  2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:หยุดสุทธิ w3svcแล้ว กด ENTER
  3. ประเภท:exit, and then press ENTER to quit Command Prompt.
  After you install the latest Windows SharePoint Services service pack on the Web server, start the World Wide Web Publishing service. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
  2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:เริ่มต้นสุทธิ w3svcแล้ว กด ENTER
  3. ประเภท:exit, and then press ENTER to quit Command Prompt.
หมายเหตุ:You install the service pack by either logging on to the server directly or by connecting through a console session. If you install the service pack while you are logged on using a Remote Desktop, the OHotfix log files that are located in your %Temp%\Ohotfix directory will be deleted after you log out and then log back on again. These log files are used later in the article to verify that the service pack update was successful.

You can create a console session from the computer that you are logged on by clickingเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้, and then typingmstsc -v:<servername></servername>/F -consoleในการOPENกล่อง ที่ใด<servername></servername>is the server that you want to connect to.For more information about how to use console sessions, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
278845How to connect to and shadow the console session with Windows Server 2003 Terminal Services

Verify that the latest Windows SharePoint Services service pack is installed

After you install the latest Windows SharePoint Services service pack on a Web server, verify that the service pack installed successfully and verify that the virtual servers are updated successfully. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

Step 1: View the log file

To verify that the service pack is installed successfully, view the Ohotfix(ตัวเลข).log file that is located in the %Temp%\Ohotfix folder on the hard disk. If the service pack is installed successfully, the following entry is logged to the log file:
The update was applied successfully

Step 2: Verify the version number of the virtual server in SharePoint Central Administration

To verify that the virtual servers are updated successfully, check the version number of the virtual server in SharePoint Central Administration. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เริ่มการดูแลระบบกลางของ SharePoint
 2. ภายใต้การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เสมือนบนหน้า Windows SharePoint Services ดูแลจากศูนย์กลาง คลิกการตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เสมือน.
 3. ภายใต้รุ่นon the Virtual Server List page, note the version number that is listed for the virtual server, and then use one of the following methods, depending on your situation:
  • If the version number matches the version number of the Windows SharePoint Services service pack that you installed, the virtual server is updated correctly. You do not have to follow the remaining steps in this section.

   หมายเหตุ:The version numbers are listed as follows:
   • 6.0.2.5530 is the version number of the virtual server in the original release version of Windows SharePoint Services.
   • 6.0.2.6361 is the version number of the virtual server in Windows SharePoint Services Service Pack 1 (SP1).
   • 6.0.2.6411 is the version number of the virtual server in Windows SharePoint Services that has the security update installed that is described in the following article in the Microsoft Knowledge Base:
    887981MS05-006: Vulnerability in Windows SharePoint Services and SharePoint Team Services could allow cross-site scripting and spoofing attacks
   • 6.0.2.6568 is the version number of the virtual server in Windows SharePoint Services Service Pack 2 (SP2).
   • 6.0.2.8165 is the version number of the virtual server in Windows SharePoint Services Service Pack 3 (SP3).
  • If the version number is less than 6.0.2.8165, the virtual server is not updated correctly. Continue to step 4.
 4. If the version number of the virtual server is not updated correctly and remains at a version that is earlier than 6.0.2.6568 after you install the latest Windows SharePoint Services service pack, use the Stsadm.exe command-line tool to force an upgrade of the content database and the configuration database. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
  2. At the command prompt, type the following lines, and then press ENTER after each line:
   cd /d %commonprogramfiles%\Microsoft Shared\Web Server Extensions\60\Bin stsadm -o upgrade -forceupgrade -url http://companyweb
  3. ประเภท:exit, and then press ENTER to quit Command Prompt.
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Stsadm.exe เพื่อดูแล Windows SharePoint Services ให้ดูหัวข้อ "การดำเนินงาน Command-Line" ในส่วน "อ้างอิง" ของการรายการแนะนำของ Microsoft Windows SharePoint Services ของผู้ดูแลระบบ. การขอรับการรายการแนะนำของ Microsoft Windows SharePoint Services ของผู้ดูแลระบบแวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=a637eff6-8224-4b19-a6a4-3e33fa13d230 &amp; displaylang =สั้น

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows SharePoint Services แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/windowsserver/sharepoint/default.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 875358 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows SharePoint Services
Keywords: 
kbservicepack kbdeployment kbupdate kbinfo kbtshoot kbmt KB875358 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:875358

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com