Straipsnio ID: 875364
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

Galite u?tikrinti, kad gausite ?Microsoft Windows XP? 2 pakeitim? paket? (SP2), ?Windows XP? ?jung? Automatini? atnaujinim? funkcij?. Nor?dami ?jungti Automatinius atnaujinimus, apsilankykite ?iame ?Microsoft? tinklapyje:
http://www.microsoft.com/athome/security/protect/windowsxp/updates.aspx
?Windows XP? 2 pakeitim? paket? taip pat galite ?diegti naudodami ?? ?Windows? naujinimo tinklap?:
http://update.microsoft.com
Tinklo diegimo paket?, skirt? ?Windows XP? SP2 taip pat galite ?sigyti ?iame ?Microsoft? tinklapyje:
http://go.microsoft.com/?LinkID=806688
Tinklo diegimo programa per tinkl? ?diegia keliuose kompiuteriuose ?Windows XP? SP2. Tai savaranki?kas diegimo paketas, kuris gali atnaujinti bet kur? ?Windows XP Home? arba ?Windows XP Professional? ? ?Windows XP? SP2.

Ir Automatini? atnaujinim? ir ?Windows? naujinimo tinklapiai diegimui i? interneto naudoja skubaus diegimo b?d?. ?is diegimas yra daug ma?esnis u? tinklo diegim?, nes skubaus diegimo programa suma?ina informacijos, kuri? atsisiun?iate, kiek?. Skubaus diegimo programa tiria sistem?, kuri? reikia naujinti, ir sudaro fail?, kuriuos programa turi atnaujinti, s?ra??. Skubaus diegimo programa neatsisiun?ia nereikaling? fail?, pavyzd?iui, ?Microsoft Windows 95? perk?limo ?ranki? fail? arba serverio komponent?, skirt? ?Windows XP Professional? kompiuteriams.

Nesvarbu, ar naudojate Automatinius atnaujinimus, ar ?Windows? naujinim?, galiausiai j?s? bus papra?yta ?diegti ?Windows XP SP2?. Naujiniai ? j?s? kompiuter? bus siun?iami tada, kai naujinimo procesas nustatys, kad j? reikia. Bendras atsisi?st? fail? dydis gali b?ti nuo 70 megabait? (MB) iki 260 MB. Pasibaigus atsisiuntimui, bus prad?tas diegimas.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Diegimas i? interneto, naudojant Automatinius atnaujinimus

 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite wuaucpl.cpl, tada spustel?kite Gerai.
 2. Dialogo lange Automatiniai atnaujinimai spustel?kite Automatiniai (rekomenduojama), tada spustel?kite Gerai.

  J?s? kompiuteris automati?kai atsisi?s ir ?diegs ?Windows? naujinimus, kai kompiuteris bus prijungtas prie interneto. Pagal numatyt?j? reik?m? automatiniai atnaujinimai planuojami 3 valand? ryto. Jei j?s? kompiuteris tuo metu bus i?jungtas, pasirinkite jums tinkam? naujinimo laik?. Jei norite daugiau informacijos, kaip planuoti automatinius atnaujinimus, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?je esant? straipsn?:
  327838 Kaip planuoti ?Windows Server 2003?, ?Windows XP? ir ?Windows 2000? automatin? naujinim?
  Atsisiuntus naujinius, prane?im? srityje bus rodomas debes?lis, rodantis, kad naujiniai buvo atsisi?sti ir yra parengti diegti.
 3. Spustel?kite debes?l?, spustel?kite Skubus diegimas, tada spustel?kite Pirmyn.

  Debes?lis prane?im? srityje rodo, kad naujiniai diegiami fone ir kad diegimo metu j?s galite dirbti toliau. Diegimui pasibaigus, Automatini? atnaujinim? lange rodomas ?is prane?imas:
  J?s s?kmingai atnaujinote savo kompiuter?. Kad naujiniai prad?t? veikti, turite i? naujo paleisti kompiuter?.
  Pastaba Spustel?jus Skubus diegimas, paleid?iamas ?Windows XP? 2 pakeitim? paketo diegimo vedlys, o j?s galite pamatyti tok? prane?im?:
  Sveiki! ?ia ?Windows XP? 2 pakeitim? paketo s?rankos vedlys. Prie? diegiant ?? naujin? rekomenduojame atlikti ?iuos veiksmus:

  1. Sukurti atsargines savo sistemos kopijas
  2. U?daryti visas veikian?ias programas

  Pabaigus ?? vedl?, ?Windows? gali reik?ti paleisti i? naujo, kad b?t? baigta diegti. Jei norite t?sti, spustel?kite Pirmyn.
  Be to, ?Windows XP? 2 pakeitim? paketo s?rankos vedlys gali rodyti dialogo lang? Licencin? sutartis, kuriame yra licencin? sutartis. Nor?dami t?sti diegim?, turite sutikti su ?ia sutartimi.
 4. Spustel?kite Paleisti i? naujo dabar.

  Pastaba Dabar j?s? kompiuteris bus paleistas i? naujo. Pirmasis perkrovimas po diegimo da?nai u?trunka ilgiau nei paprastai, nes ?Windows XP? 2 pakeitim? paketas kopijuoja failus, kuri? nepavyko nukopijuoti pagrindinio diegimo metu. Tai standartin? proced?ra ir, baigus kopijuoti failus, kompiuteris bus ?krautas ?prastu b?du.

Diegimas i? interneto, naudojant ?Windows? naujinim?

 1. Apsilankykite ?iame ?Microsoft? tinklapyje:
  http://update.microsoft.com
  .
 2. Spustel?kitePasirinktinis.

  ?Windows? naujinimas j?s? kompiuteryje ie?ko ir pateikia svarbi? naujini? s?ra??, ? kur? bus ?traukti saugos naujiniai ir pakeitim? paketai.
 3. SrityjePasirinkti pagal tip? spustel?kite Didelis prioritetas.

  ?Windows? naujinimas sukuria J?s? kompiuteriui tinkam? naujini? s?ra??. Svarb?s naujiniai pasirenkami atsisi?sti automati?kai.
 4. Spustel?kite Per?i?r?ti ir diegti naujinius.
 5. Patikrinkite, ar pasirinkote ?Windows XP? SP2.
 6. Spustel?kite Diegti naujinimus.

  Atsiranda dialogo langas Diegiami naujiniai. Lange Diegimo b?sena ?Windows? naujinimas rodo esam? veiksm?, reikaling? ?Windows XP SP2 ? diegti, b?sen?. Juosta Atsisiun?iama informuoja apie atsisiuntimo eig?. Atsisiuntus, juost? Atsisiun?iama pakei?ia juosta Diegimas. Juosta Diegimas informuoja apie diegimo eig? ir paleid?iamas ?Windows XP? 2 pakeitim? paketo nustatymo vedlys. Dialogo lange Sveiki! ?ia ?Windows XP? 2 pakeitim? paketo s?rankos vedlys rodomas ?is prane?imas:
  Sveiki! ?ia ?Windows XP? 2 pakeitim? paketo s?rankos vedlys. Prie? diegiant ?? naujin?, rekomenduojame:

  1. Sukurti atsargines savo sistemos kopijas

  2. U?daryti visas veikian?ias programas

  Pabaigus ?? vedl?, ?Windows? gali reik?ti paleisti i? naujo, kad b?t? baigta diegti.

  Jei norite t?sti, spustel?kite Pirmyn.
 7. Spustel?kite Pirmyn.

  ?Windows XP? 2 pakeitim? paketo s?rankos vedlys rodo dialogo lang? Licencin? sutartis, kuriame yra licencin? sutartis. Perskaitykite licencin? sutart?. Jei sutinkate su jos s?lygomis, spustel?kite A? sutinku.

  Pastaba Nor?dami t?sti diegim?, turite sutikti su ?ia sutartimi.
 8. Spustel?kite Pirmyn. Atidaromas dialogo langas Pasirinkti pasirinktis ir rodomas ?is prane?imas:
  Nustatymas sukuria atsargines sistemos fail? kopijas, tod?l, jei reikia, ?Windows XP SP2? galite pa?alinti. Spustel?kite Nar?yti, kad pasirinktum?te viet? ?ioms fail? kopijoms, arba spustel?kite Pirmyn ir priimkite ?i? viet?:
  Pa?alinimo aplankas
  C:\Windows\$NtServicePackUninstall$
  Pastaba Dialogo langas Pasirinkti pasirinktis leid?ia jums nustatyti savo viet? pa?alintai (archyvuotai) informacijai saugoti. Mes rekomenduojame priimti numatytuosius parametrus, nebent diegim? atlieka patyr?s vartotojas. Paprastai ?Windows XP SP2? diegimas visada sukuria archyv? ir j?s negalite i?vengti ?ios pasirinkties.
 9. Spustel?kite Pirmyn. Dialogo lange J?s? sistema naujinama rodomas ?is prane?imas:
  Palaukite, kol nustatymas patikrins dabartin? konfig?racij?, suarchyvuos ir atnaujins j?s? failus.
  Diegimui pasibaigus, dialogo lange ?Windows XP? 2 pakeitim? paketo nustatymo vedlio baigimas rodomas ?is prane?imas:
  J?s s?kmingai baig?te 2 pakeitim? paketo nustatymo vedl?.
  Kad pakeitimai b?t? taikomi, vedlys turi paleisti program? ?Windows? i? naujo. Nor?dami automati?kai i? naujo paleisti program? ?Windows?, spustel?kite Baigti.
  Jei norite program? ?Windows? paleisti i? naujo v?liau, pasirinkite ?ym?s langel? Nepaleisti i? naujo dabar ir spustel?kite Baigti.
  Nepaleisti i? naujo dabar.
  Pastaba Pagal numatytuosius nustatymus ?ym?s langelis Nepaleisti i? naujo dabar yra pasirinktas.
 10. Spustel?kite Baigti. ?Windows XP? 2 pakeitim? paketo s?rankos vedlys u?daromas ir dialogo lange Diegiami naujiniai rodomas ?is prane?imas:
  ?Windows XP? 2 pakeitim? paketo diegimas,...Atliktas!
  J?s s?kmingai atnaujinote savo kompiuter?
  Nor?dami, kad naujiniai prad?t? veikti, turite i? naujo paleisti kompiuter?.
  Jei spustel?site Paleisti i? naujo dabar, kompiuteris bus paleistas i? naujo ir baigs diegim?. Jei nenorite, kad kompiuteris b?t? paleistas i? naujo, spustel?kite U?daryti.

  Pastaba ?Windows XP? tinkamai neveiks, kol kompiuteris nebus paleistas i? naujo.
 11. Spustel?kite Paleisti i? naujo dabar.

  Pastaba Dabar j?s? kompiuteris bus paleistas i? naujo. Pirmasis perkrovimas po diegimo da?nai u?trunka ilgiau nei paprastai, nes ?Windows XP? 2 pakeitim? paketas kopijuoja failus, kuri? nepavyko nukopijuoti pagrindinio diegimo metu. Tai standartin? proced?ra ir, baigus kopijuoti failus, kompiuteris bus ?krautas ?prastu b?du.

Diegimas i? bendrai naudojamo tinklo

J?s? tinklo administratorius nusprend?ia, kur bus diegimo paketas ir koks metodas bus naudojamas jam paleisti. Nor?dami daugiau informacijos apie tai, kur yra diegimo paketas ir kaip j? paleisti, susisiekite su savo tinklo administratoriumi. Jei neturite tinklo administratoriaus, ?r. skyri? ?Diegimas i? interneto naudojant automatinius atnaujinimus? arba ?Diegimas i? interneto, naudojant ?Windows? naujinim??.

I? bendrai naudojamo tinklo atsisiunt? ?Windows XP? SP2, atlikite ?iuos veiksmus ?Windows XP? SP2 ?diegti naudodami ?Windows XP? 2 pakeitim? paketo nustatymo vedl?:
 1. Atsisiunt? diegimo paket?, paleiskite j?, kad prad?tum?te diegti. Diegimo paketas i?skleid?ia failus, kuri? reikia ?Windows XP SP2? diegti. I?skleidimo metu diegimo paketas rodo eigos lang? I?skleid?iami failai. I?skleidimui pasibaigus, paleid?iamas ?Windows XP? 2 pakeitim? paketo diegimo vedlys, o j?s gaunate ?? prane?im?:
  Sveiki! ?ia ?Windows XP? 2 pakeitim? paketo s?rankos vedlys. Prie? diegiant ?? naujin?, rekomenduojame:

  1. Sukurti atsargines savo sistemos kopijas

  2. U?daryti visas veikian?ias programas

  Pabaigus ?? vedl?, ?Windows? gali reik?ti paleisti i? naujo, kad b?t? baigta diegti.

  Jei norite t?sti, spustel?kite Pirmyn.
  Pastaba Pasiek? ?i? s?saj? galite pasteb?ti, kad vis dar vyksta nema?ai disko veiklos. Taip nutinka tod?l, kad ?Windows XP? 2 pakeitim? paketo s?rankos vedlys failams ? disk? ?traukti naudoja atskir? gij?. Kai pasiekiate vedlio darbo prad?ios ekran?, ?i gija vis dar gali b?ti apdorojama.
 2. Spustel?kite Pirmyn. ?Windows XP? 2 pakeitim? paketo s?rankos vedlys rodo dialogo lang? Licencin? sutartis, kuriame yra licencin? sutartis. Perskaitykite licencin? sutart?. Jei sutinkate su jos s?lygomis, pasirinkite A? sutinku.

  Pastaba Nor?dami t?sti diegim?, turite sutikti su ?ia sutartimi.
 3. Spustel?kite Pirmyn. Dialogo lange Pasirinkti pasirinktis rodomas ?is prane?imas:
  Nustatymas sukuria atsargines sistemos fail? kopijas, tod?l, jei reikia, pakeitim? paket? galite pa?alinti. Spustel?kite Nar?yti, kad pasirinktum?te viet? ?ioms fail? kopijoms, arba spustel?kite Pirmyn ir priimkite ?i? viet?:
  Pa?alinimo aplankas
  C:\Windows\$NtServicePackUninstall$
  Pastaba Dialogo langas Pasirinkti pasirinktis leid?ia jums nustatyti savo viet? pa?alintai (archyvuotai) informacijai saugoti. Mes rekomenduojame priimti numatytuosius parametrus, nebent diegim? atlieka patyr?s vartotojas. Paprastai ?Windows XP? 2 pakeitim? paketo diegimas visada sukuria archyv? ir j?s negalite i?vengti ?ios pasirinkties.
 4. Spustel?kite Pirmyn. Dialogo lange J?s? sistema naujinama rodomas ?is prane?imas:
  Palaukite, kol nustatymas patikrins dabartin? konfig?racij?, suarchyvuos ir atnaujins j?s? failus.
  Baigus diegti, dialogo lange ?Windows XP? 2 pakeitim? paketo nustatymo vedlio baigimas rodomas ?is prane?imas:
  J?s s?kmingai baig?te 2 pakeitim? paketo nustatymo vedl?.
  Kad pakeitimai b?t? taikomi, vedlys turi paleisti program? ?Windows? i? naujo. Nor?dami automati?kai i? naujo paleisti program? ?Windows?, spustel?kite Baigti.
  Jei norite program? ?Windows? paleisti i? naujo v?liau, pasirinkite ?ym?s langel? Nepaleisti i? naujo dabar ir spustel?kite Baigti.

  Nepaleisti i? naujo dabar.
  Jei spustel?site Baigti, kompiuteris bus paleistas i? naujo ir baigs diegim?. Jei nenorite, kad kompiuteris b?t? paleistas i? naujo, spustel?kite ir pasirinkite ?ym?s langel? Nepaleisti i? naujo dabar.

  Pastaba ?Windows XP? tinkamai neveiks, kol kompiuteris nebus paleistas i? naujo.
 5. Spustel?kite Baigti. Dabar j?s? kompiuteris bus paleistas i? naujo. Pirmasis paleidimas i? naujo po diegimo da?nai u?trunka ilgiau nei paprastai, nes ?Windows XP? 2 pakeitim? paketas kopijuoja failus, kuri? nepavyko nukopijuoti pagrindinio diegimo metu. Tai standartin? proced?ra ir, baigus kopijuoti failus, kompiuteris bus paleistas kaip ?prasta.

Savyb?s

Straipsnio ID: 875364 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. vasario 3 d. - Per?i?ra: 6.2
Rakta?od?iai: 
atdownload kbwindowsupdate kbupgrade kbsetup kbinfo KB875364

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com