Raksta ID: 875364
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Lai b?tu dro?s, ka sa?emsit Microsoft Windows†XP 2.†servisa pakotni (SP2), sist?m? Windows†XP iesl?dziet l?dzekli Autom?tisk? atjaunin??ana. Lai iesl?gtu l?dzekli Autom?tisk? atjaunin??ana, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://www.microsoft.com/athome/security/protect/windowsxp/updates.aspx
Windows†XP 2.†servisa pakotni varat instal?t ar?, izmantojot ?o Windows atjaunin??anas Web vietu:
http://update.microsoft.com
Windows†XP SP2 t?kla instal??anas pakotni var ieg?t ar? ?aj? Microsoft vietn?:
http://go.microsoft.com/?LinkID=806688
T?kla instal??anas programma instal? Windows†XP SP2 vair?kos datoros, izmantojot t?klu. ?? ir piln?ga instal?cijas pakotne, un t? var atjaunin?t jebkuru sist?mas Windows XP Home vai Windows XP Professional instal?ciju uz Windows†XP SP2.

Gan autom?tisk? atjaunin??ana, gan Windows atjaunin??anas Web vieta instal??anai no interneta izmanto ?tr?s instal??anas metodi Express Install. ?? instal?cija ir daudz maz?ka nek? t?kla instal?cija, jo programma Express Install samazina lejupiel?d?jam?s inform?cijas apjomu. Programma Express Install p?rbauda m?r?a sist?mu un kompil? to failu sarakstu, kas programmai ir j?atjaunina. Programma Express Install nelejupiel?d? nevajadz?gus failus, piem?ram, Microsoft Windows†95 migr?cijas r?ka failus vai servera komponentu failus dator?, kur? ir instal?ta sist?ma Windows†XP Professional.

Neatkar?gi no t?, vai izmantojat autom?tisko atjaunin??anu vai Windows atjaunin??anu, tiks par?d?ts uzaicin?jums instal?t Windows†XP SP2. Kad atjaunin??anas process ir noteicis nepiecie?amos atjaunin?jumus, tie tiek lejupiel?d?ti dator?. Kop?jais lejupiel?des lielums var b?t no 70†megabaitiem (MB) l?dz pat 260†MB. Kad lejupiel?de ir pabeigta, tiek s?kta instal??ana.

PAPILDINDORM?CIJA

Instal??ana no interneta, izmantojot autom?tisko atjaunin??anu

 1. Noklik??iniet uz S?kt, Izpild?t, ierakstiet wuaucpl.cpl un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Dialoglodzi?? Automatic Updates (Autom?tisk? atjaunin??ana) noklik??iniet uz Automatic (recommended) (Autom?tiski (ieteicams)) un p?c tam uz Labi.

  Dators s?k autom?tiski lejupiel?d?t un instal?t Windows atjaunin?jumus, kad tiek izveidots savienojums ar internetu. P?c noklus?juma autom?tisk? atjaunin??ana ir iepl?nota plkst. 3:00. Ja dators ?aj? laik? neb?s iesl?gts, izv?lieties sev piem?rotu atjaunin??anas grafiku. Lai ieg?tu papildinform?ciju par autom?tisk?s atjaunin??anas pl?no?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  327838 K? iepl?not autom?tisko atjaunin??anu sist?m? Windows Server†2003, Windows†XP un Windows 2000
  Kad atjaunin?jumi ir lejupiel?d?ti, pazi?ojumu apgabal? tiek par?d?ts balons, kas nor?da, ka atjaunin?jumi ir lejupiel?d?ti un gatavi instal??anai.
 3. Noklik??iniet uz ?? balona, noklik??iniet uz Express Install un p?c tam uz Next (T?l?k).

  Balons pazi?ojumu apgabal? nor?da, ka atjaunin?jumi tiek instal?ti fon? un instal??anas laik? var turpin?t darbu. Kad instal??ana ir pabeigta, log? Automatic Updates (Autom?tisk? atjaunin??ana) tiek par?d?ts ??ds zi?ojums:
  You have successfully updated your computer. You must restart your computer for the updates to take effect. (Dators ir veiksm?gi atjaunin?ts. Lai atjaunin?jumi st?tos sp?k?, dators ir j?restart?.)
  Piez?me. P?c noklik??in??anas uz Express Install tiek palaists Windows XP 2. servisa pakotnes instal??anas vednis, un varat sa?emt ??du pazi?ojumu:
  Welcome to the Windows XP Service Pack 2 Setup Wizard. Before you install this update, we recommend that you do the following:

  1. Back up your system
  2. Close all open programs

  To complete this installation, Windows might require restarting after you finish this wizard. To continue, click next. (Esiet sveicin?ts Windows†XP 2.†servisa pakotnes uzst?d??anas vedn?! Pirms ?? atjaunin?juma instal??anas ieteicams: 1.†Izveidot sist?mas dubl?jumkopiju. 2.†Aizv?rt visas atv?rt?s programmas. Lai pabeigtu instal??anu, sist?ma Windows, iesp?jams, ir j?restart?, kad esat pabeidzis darbu ar ?o vedni. Lai turpin?tu, noklik??iniet uz Next (T?l?k).)
  Turkl?t Windows†XP 2.†servisa pakotnes uzst?d??anas vedn? var tikt par?d?ts dialoglodzi?? License Agreement (Licences l?gums) ar licences l?gumu. Lai turpin?tu instal??anu, ir j?piekr?t l?guma noteikumiem.
 4. Noklik??iniet uz Restart Now (Restart?t t?l?t).

  Piez?me. The computer will now restart. The first reboot after installation often takes much longer than usual as Windows XP Service Pack 2 copies files that could not be copied during the main installation phase. This is standard procedure and when this file copying is finished, the computer will boot in a normal fashion. (Dators t?l?t tiks restart?ts. Pirm? ats?kn??ana p?c instal??anas bie?i ir ilg?ka nek? parasti, jo 2.†servisa pakotne kop? failus, ko nevar?ja nokop?t galvenaj? instal??anas f?z?. T? ir standarta proced?ra. Kad failu kop??ana b?s pabeigta, dators tiks s?kn?ts k? parasti.)

Instal??ana no interneta, izmantojot Windows atjaunin??anu

 1. Apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
  http://update.microsoft.com
  .
 2. Noklik??iniet uz Custom (Piel?got).

  Windows atjaunin??anas l?dzeklis sken? datoru un par?da iepriek? izv?l?tu kritisko atjaunin?jumu, tostarp dro??bas atjaunin?jumu un servisa pakot?u, sarakstu.
 3. Sada?? Select by Type (Atlas?t p?c tipa) noklik??iniet uz High Priority (Augsta priorit?te).

  Windows atjaunin??anas l?dzeklis izveido datoram atbilsto?u atjaunin?jumu sarakstu. Kritiskie atjaunin?jumi tiek atlas?ti autom?tiskai lejupiel?dei.
 4. Noklik??iniet uz Review and install updates (P?rskat?t un instal?t atjaunin?jumus).
 5. P?rbaudiet, vai ir atlas?ta Windows†XP SP2.
 6. Noklik??iniet uz Install Updates (Instal?t atjaunin?jumus).

  Tiek atv?rts dialoglodzi?? Installing Updates (Atjaunin?jumu instal??ana). Sada?? Installation Status (Instal??anas statuss) Windows atjaunin??anas l?dzeklis nor?da Windows†XP SP2 instal??anai nepiecie?amo darb?bu pa?reiz?jo statusu. Josl? Downloading (Lejupiel?de) tiek r?d?ta lejupiel?des norise. Kad lejupiel?de ir pabeigta, joslu Downloading (Lejupiel?de) aizst?j josla Installation (Instal??ana). Josl? Installation (Instal??ana) tiek r?d?ta instal??anas norise, un tiek palaists Windows†XP 2.†servisa pakotnes uzst?d??anas vednis. Dialoglodzi?? Welcome to the Windows XP Service Pack 2 Setup Wizard (Esiet sveicin?ts Windows†XP 2.†servisa pakotnes uzst?d??anas vedn?!) tiek par?d?ts ??ds zi?ojums:
  Welcome to the Windows XP Service Pack 2 Setup Wizard. Before you install this update, we recommend that you:

  1. Back up your system

  2. Close all open programs

  To complete this installation, Windows might require restarting after you finish this wizard.

  To continue, click next. (Esiet sveicin?ts Windows†XP 2.†servisa pakotnes uzst?d??anas vedn?! Pirms ?? atjaunin?juma instal??anas ieteicams: 1.†Izveidot sist?mas dubl?jumkopiju. 2.†Aizv?rt visas atv?rt?s programmas. Lai pabeigtu instal??anu, sist?ma Windows, iesp?jams, ir j?restart?, kad esat pabeidzis darbu ar ?o vedni. Lai turpin?tu, noklik??iniet uz Next (T?l?k).)
 7. Noklik??iniet uz Next (T?l?k).

  Windows†XP 2.†servisa pakotnes uzst?d??anas vedn? tiek par?d?ts dialoglodzi?? License Agreement (Licences l?gums) ar licences l?gumu. Izlasiet licences l?gumu. Ja piekr?tat licences l?guma noteikumiem, noklik??iniet uz I Agree (Piekr?tu).

  Piez?me. Lai turpin?tu instal??anu, ir j?piekr?t l?guma noteikumiem.
 8. Noklik??iniet uz Next (T?l?k). Tiek par?d?ts dialoglodzi?? Select Options (Opciju atlase) ar ??du zi?ojumu:
  Setup creates a backup of system files so you can remove Windows XP SP2 if necessary. Click Browse to choose a location for these backup files, or click Next to accept the following location:
  Uninstall folder
  C:\Windows\$NtServicePackUninstall$ (Uzst?d??anas programma izveido sist?mas failu dubl?jumkopiju, lai nepiecie?am?bas gad?jum? var?tu no?emt Windows†XP SP2. Noklik??iniet uz Browse (P?rl?kot), lai izv?l?tos, kur ?ie dubl?juma faili j?saglab?, vai noklik??iniet uz Next (T?l?k), lai akcept?tu ?o vietu: instal?cijas no?em?anas mape C:\Windows\$NtServicePackUninstall$.)
  Piez?me. Dialoglodzi?? Select Options (Opciju atlase) varat izv?l?ties piel?gotu vietu instal?cijas no?em?anas (arh?va) inform?cijas saglab??anai. Ieteicams izmantot noklus?juma iestat?jumus, iz?emot, ja instal??anu veic zino?s lietot?js. Parasti Windows†XP SP2 instal?cija izveido arh?vu, un no ??s opcijas nevar izvair?ties.
 9. Noklik??iniet uz Next (T?l?k). Dialoglodzi?? Updating Your System (Sist?mas atjaunin??ana) tiek par?d?ts ??ds zi?ojums:
  Please wait while setup inspects your current configuration, archives your current files and updates your files. (L?dzu, gaidiet, kam?r uzst?d??anas programma p?rbauda pa?reiz?jo konfigur?ciju, arhiv? pa?reiz?jos failus un atjaunina failus.)
  Kad instal??ana ir pabeigta, dialoglodzi?? Completing the Windows XP Service Pack 2 Setup Wizard (Windows†XP 2.†servisa pakotnes uzst?d??anas ved?a pabeig?ana) tiek par?d?ts ??ds zi?ojums:
  You have successfully completed the Service Pack 2 Setup Wizard.
  To apply the changes, the wizard has to restart Windows. To restart Windows automatically, click Finish.
  If you want to restart Windows later, select the Do not restart now check box, and then click Finish.
  Do not restart now. (2.†servisa pakotnes uzst?d??anas vednis ir veiksm?gi pabeigts. Lai izmai?as st?tos sp?k?, vednim ir j?restart? sist?ma Windows. Lai autom?tiski restart?tu sist?mu Windows, noklik??iniet uz Finish (Pabeigt). Ja v?laties sist?mu Windows restart?t v?l?k, atz?m?jiet izv?les r?ti?u Do not restart now (Nerestart?t t?l?t) un p?c tam noklik??iniet uz Finish (Pabeigt). Nerestart?t t?l?t.)
  Piez?me. P?c noklus?juma izv?les r?ti?a Do not restart now (Nerestart?t t?l?t) ir atz?m?ta.
 10. Noklik??iniet uz Finish (Pabeigt). Vednis Windows XP Service Pack 2 Setup Wizard (Windows†XP 2.†servisa pakotnes uzst?d??anas vednis) tiek aizv?rts, un dialoglodzi?? Installing Updates (Atjaunin?jumu instal??ana) tiek par?d?ts ??ds zi?ojums:
  Installing Windows XP Service Pack 2,...Done! (Windows†XP 2.†servisa pakotnes instal??ana,... Gatavs.)
  You have successfully updated your computer.
  You must restart your computer for the updates to take effect. (Dators ir veiksm?gi atjaunin?ts. Lai atjaunin?jumi st?tos sp?k?, dators ir j?restart?.)
  Ja noklik??in?sit uz Restart now (Restart?t t?l?t), dators tiks restart?ts, un instal??ana tiks pabeigta. Lai dators netiktu restart?ts, noklik??iniet uz Close (Aizv?rt).

  Piez?me. Windows†XP pareizi darbosies tikai p?c datora restart??anas.
 11. Noklik??iniet uz Restart Now (Restart?t t?l?t).

  Piez?me. The computer will now restart. The first reboot after installation often takes much longer than usual as Windows XP Service Pack 2 copies files that could not be copied during the main installation phase. This is standard procedure and when this file copying is finished, the computer will boot in a normal fashion. (Dators t?l?t tiks restart?ts. Pirm? ats?kn??ana p?c instal??anas bie?i ir ilg?ka nek? parasti, jo 2.†servisa pakotne kop? failus, ko nevar?ja nokop?t galvenaj? instal??anas f?z?. T? ir standarta proced?ra. Kad failu kop??ana b?s pabeigta, dators tiks s?kn?ts k? parasti.)

Instal??ana no t?kla koplieto?anas vietas

Instal?cijas pakotnes atra?an?s vietu un t?s palai?anas metodi nosaka t?kla administrators. Sazinieties ar t?kla administratoru, lai sa?emtu inform?ciju par instal?cijas pakotnes atra?an?s vietu un palai?anu. Ja t?kla administratora nav, skatiet sada?u ?Instal??ana no interneta, izmantojot autom?tiskos atjaunin?jumus ? vai ?Instal??ana no interneta, izmantojot Windows atjaunin??anu?.

P?c Windows†XP SP2 lejupiel?des no t?kla koplieto?anas vietas, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas, lai instal?tu Windows†XP SP2, izmantojot Windows XP 2.†servisa pakotnes uzst?d??anas vedni:
 1. Kad instal?cijas pakotne ir lejupiel?d?ta, palaidiet to, lai s?ktu instal??anu. Instal?cijas pakotne izv?r? Windows†XP SP2 instal??anai nepiecie?amos failus. Izv?r?anas procesa laik? instal?cijas pakotne r?da norises logu Extracting Files (Failu izv?r?ana). Kad izv?r?ana ir pabeigta, tiek palaists vednis Windows†XP Service Pack 2 Installation Wizard (Windows†XP 2.†servisa pakotnes instal??anas vednis), un tiek par?d?ts ??ds zi?ojums:
  Welcome to the Windows XP Service Pack 2 Setup Wizard. Before you install this update, we recommend that you:

  1. Back up your system

  2. Close all open programs

  To complete this installation, Windows might require restarting after you finish this wizard.

  To continue, click next. (Esiet sveicin?ts Windows†XP 2.†servisa pakotnes uzst?d??anas vedn?! Pirms ?? atjaunin?juma instal??anas ieteicams: 1.†Izveidot sist?mas dubl?jumkopiju. 2.†Aizv?rt visas atv?rt?s programmas. Lai pabeigtu instal??anu, sist?ma Windows, iesp?jams, ir j?restart?, kad esat pabeidzis darbu ar ?o vedni. Lai turpin?tu, noklik??iniet uz Next (T?l?k).)
  Piez?me. Kad tiek par?d?ts ?is zi?ojums, iesp?jams, joproj?m ir iev?rojama diska aktivit?te. T? notiek t?p?c, ka Windows†XP 2.†servisa pakotnes uzst?d??anas vednis izmanto atsevi??u pavedienu failu p?rbaudei disk?. ?is pavediens, iesp?jams, joproj?m tiek apstr?d?ts, kad tiek par?d?ts ved?a ekr?ns Welcome (Esiet sveicin?ts!).
 2. Noklik??iniet uz Next (T?l?k). Windows†XP 2.†servisa pakotnes uzst?d??anas vedn? tiek par?d?ts dialoglodzi?? License Agreement (Licences l?gums) ar licences l?gumu. Izlasiet licences l?gumu. Ja piekr?tat licences l?guma noteikumiem, atlasiet I Agree (Piekr?tu).

  Piez?me. Lai turpin?tu instal??anu, ir j?piekr?t l?guma noteikumiem.
 3. Noklik??iniet uz Next (T?l?k). Dialoglodzi?? Select Options (Opciju atlase) tiek par?d?ts ??ds zi?ojums:
  Setup creates a backup of system files so you can uninstall the service pack if necessary. Click Browse to choose a location for these backup files, or click Next to accept the location displayed below.
  Uninstall folder
  C:\Windows\$NtServicePackUninstall$ (Uzst?d??anas programma izveido sist?mas failu dubl?jumkopiju, lai nepiecie?am?bas gad?jum? var?tu no?emt servisa pakotnes instal?ciju. Noklik??iniet uz Browse (P?rl?kot), lai izv?l?tos, kur ?ie dubl?juma faili j?saglab?, vai noklik??iniet uz Next (T?l?k), lai akcept?tu zem?k nor?d?to vietu. Instal?cijas no?em?anas mape C:\Windows\$NtServicePackUninstall$.)
  Piez?me. Dialoglodzi?? Select Options (Opciju atlase) varat izv?l?ties piel?gotu vietu instal?cijas no?em?anas (arh?va) inform?cijas saglab??anai. Ieteicams izmantot noklus?juma iestat?jumus, iz?emot, ja instal??anu veic zino?s lietot?js. Parasti Windows†XP 2.†servisa pakotnes instal?cija izveido arh?vu, un no ??s opcijas nevar izvair?ties.
 4. Noklik??iniet uz Next (T?l?k). Dialoglodzi?? Updating Your System (Sist?mas atjaunin??ana) tiek par?d?ts ??ds zi?ojums:
  Please wait while setup inspects your current configuration, archives your current files and updates your files. (L?dzu, gaidiet, kam?r uzst?d??anas programma p?rbauda pa?reiz?jo konfigur?ciju, arhiv? pa?reiz?jos failus un atjaunina failus.)
  Kad instal??ana ir pabeigta, dialoglodzi?? Completing the Windows XP Service Pack 2 Setup Wizard (Windows†XP 2.†servisa pakotnes uzst?d??anas ved?a pabeig?ana) tiek par?d?ts ??ds zi?ojums:
  You have successfully completed the Service Pack 2 Setup Wizard.
  To apply the changes, the wizard has to restart Windows. To restart Windows automatically, click Finish.
  If you want to restart Windows later, select the Do not restart now check box, and then click Finish.

  Do not restart now. (2.†servisa pakotnes uzst?d??anas vednis ir veiksm?gi pabeigts. Lai lietotu izmai?as, vednim ir j?restart? sist?ma Windows. Lai autom?tiski restart?tu sist?mu Windows, noklik??iniet uz Finish (Pabeigt). Ja v?laties sist?mu Windows restart?t v?l?k, atz?m?jiet izv?les r?ti?u Do not restart now (Nerestart?t t?l?t) un p?c tam noklik??iniet uz Finish (Pabeigt). Nerestart?t t?l?t.)
  Ja noklik??in?sit uz Finish (Pabeigt), dators tiks restart?ts, un instal??ana tiks pabeigta. Lai dators netiktu restart?ts, noklik??inot atz?m?jiet izv?les r?ti?u Do not restart now (Nerestart?t t?l?t).

  Piez?me. Windows†XP pareizi darbosies tikai p?c datora restart??anas.
 5. Noklik??iniet uz Finish (Pabeigt). Dators tiks restart?ts. Pirm? restart??ana p?c instal??anas bie?i ir ilg?ka nek? parasti, jo Windows†XP 2.†servisa pakotne kop? failus, ko nevar?ja nokop?t galvenaj? instal??anas f?z?. T? ir standarta proced?ra. Kad failu kop??ana b?s pabeigta, dators tiks s?kn?ts k? parasti.

Rekviz?ti

Raksta ID: 875364 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2011. gada 3. febru?ris - P?rskat??ana: 6.2
Atsl?gv?rdi:†
atdownload kbwindowsupdate kbupgrade kbsetup kbinfo KB875364

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com