ID c?a bi: 875364
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Ban co th am bao rng ban co c Microsoft Windows XP Goi Dich vu 2 (SP2) bng cach bt tinh nng Cp nht T ng trong Windows XP. bt Cp nht T ng, hay ghe thm web site sau cua Microsoft:
http://www.microsoft.com/athome/security/protect/windowsxp/updates.aspx
Ban cung co th cai t Windows XP Goi Dich vu 2 bng cach s dung Web site Windows Update sau y:
http://update.microsoft.com
Ban cung co th ly c Goi Cai t Mang cho Windows XP SP2 tai web site sau cua Microsoft:
http://go.microsoft.com/?LinkID=806688
Chng trinh Cai t Mang se cai t Windows XP SP2 qua mang ti nhiu may tinh. Goi cai t nay la c lp va co th cp nht bt c cai t nao cua Windows XP Home hoc Windows XP Professional ln Windows XP SP2.

Ca Web site Automatic Updates va Windows Update u s dung phng phap Cai t Nhanh cua cai t t Internet. Cai t nay nho hn so vi cai t mang vi chng trinh Cai t Nhanh se giam thiu lng thng tin ban tai xung. Chng trinh Cai t Nhanh se kim tra h thng ich va soan mt danh sach cac tp ma chng trinh phai cp nht. Chng trinh Cai t Nhanh se khng tai xung nhng tp khng cn thit, vi du nh tp cng cu di tru Microsoft Windows 95 hoc cac tp cu phn may chu cho may tinh Windows XP Professional .

Du ban s dung Cp nht T ng hay Windows Update, cui cung ban vn c nhc cai t Windows XP SP2. Sau o cac ban cp nht se c tai xung may tinh cua ban khi tin trinh cp nht xac inh rng chung la cn thit. Tng dung lng tai xung chi vao khoang 70 megabytes (MB) hoc ln ti 260 MB. Ngay sau khi hoan thanh tai xung, cai t se bt u.

THNG TIN THM

Cai t t Internet bng cach s dung cac cp nht t ng

 1. Bm Bt u, bm Chay, go wuaucpl.cpl, ri bm OK.
 2. Trong hp thoai Cp nht T ng , bm T ng (c khuyn nghi), ri bm OK.

  May tinh cua ban se t ng tai xung va cai t cac cp nht Windows khi may tinh c kt ni Internet. Theo mc inh, cac cp nht t ng c ln lich vao 3:00 gi sang. Nu ban khng inh bt may tinh vao thi gian o, hay la chon lich biu cp nht phu hp vi ban. bit thm thng tin v thc hin vic nay, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  327838 Cach ln lich cp nht t ng trong Windows Server 2003, Windows XP, va Windows 2000
  Sau khi cac cp nht c tai xung, mt bong chu thich se xut hin trong khu vc thng bao cho bit cac cp nht a c tai xung va sn sang cai t.
 3. Bm vao bong chu thich, bm Cai t Nhanh , ri bm Tip.

  Bong chu thich trong khu vc thng bao cho bit cac cp nht cua ban ang c cai t trong nn va ban co th tip tuc cng vic trong khi cp nht ang cai t. Sau khi cai t a kt thuc, ca sCac cp nht T ng se hin thi thng bao sau:
  Ban a cp nht may tinh thanh cng. Ban phai khi ng lai may tinh cac cp nht co tac dung.
  Chu y Sau khi ban bm Cai t Nhanh, Thut si Cai t Windows XP Goi Dich vu 2 bt u, va co th ban nhn c thng bao sau:
  Chao mng ban n vi Thut si Thit lp Windows XP Goi Dich vu 2 . Trc ban cai t cp nht nay, chung ti khuyn nghi ban nn lam nh sau:

  1. Sao lu h thng cua ban
  2. ong tt ca cac chng trinh ang m

  hoan thanh cai t, co th Windows yu cu khi ng lai sau khi ban a kt thuc thut si nay. tip tuc, bm tip.
  Ngoai ra, Thut si Thit lp Windows XP Goi Dich vu 2 co th se hin thi mt hp thoai Thoa thun Cp phep co cha thoa thun cp phep. tip tuc cai t, ban phai chp nhn thoa thun nay.
 4. Bm Khi ng lai By gi.

  Chu y By gi may tinh se khi ng lai. Ln khi ng lai th nht sau khi cai t thng mt nhiu thi gian hn binh thng Windows XP Goi Dich vu 2 sao chep cac tp khng th sao chep c trong giai oan cai t chinh. y la quy trinh chun va khi vic sao chep tp a kt thuc, may tinh se khi ng theo kiu binh thng.

Cai t t Internet bng cach s dung Windows Update

 1. Hay ghe thm Web site sau cua Microsoft:
  http://update.microsoft.com
  .
 2. Bm Tuy chinh.

  Windows Update se quet may tinh cua ban va hin thi danh sach cac cp nht quan trong a la chon trc, trong o co cp nht bao mt va cac goi dich vu.
 3. TrongLa chon theo Kiu, bm u tin Cao.

  Windows Update se tao ra mt danh sach cac cp nht thich hp cho may tinh cua ban. Cac cp nht ti thit c la chon tai xung t ng.
 4. Bm Xem lai va cai t cac ban cp nht.
 5. Kim tra rng Windows XP SP2 c la chon.
 6. Bm Cai t Cp nht.

  Hp thoai Cai t Cp nht xut hin. TrongTrang thai Cai t, Windows Update thng bao trang thai hin hanh cua cac hanh ng c yu cu cho cai t Windows XP SP2 . Thanh ang tai xung cho ban bit tin trinh tai xung. Sau khi hoan thanh tai xung , thanh Cai t se thay th thanh ang tai xung . Thanh Cai t thng bao cho ban tin trinh cai t, va Thut si Thit lp Windows XP Goi Dich vu 2 c khi chay. Hp thoai Chao mng ban n vi Thut si Thit lp Windows XP Goi Dich vu 2 hin thi thng bao sau:
  Chao mng ban n vi Thut si Thit lp Windows XP Goi Dich vu 2. Trc khi ban cai t cp nht nay, chung ti khuyn nghi ban nn:

  1. Sao lu h thng cua ban

  2. ong tt ca cac chng trinh ang m

  hoan thanh cai t, co th Windows yu cu khi ng lai sau khi ban a kt thuc thut si nay.

  tip tuc, bm tip.
 7. Bm Tip.

  Thut si Thit lp Windows XP Goi Dich vu 2 hin thi hp thoai Thoa thun Cp phep co cha thoa thun cp phep. oc thoa thun cp phep. Nu ban ng y vi thoa thun cp phep, bm Ti ng y.

  Chu y tip tuc cai t, ban phai chp nhn thoa thun.
 8. Bm Tip. Hp thoai La chon Tuy chon xut hin va hin thi thng bao sau:
  Thit lp tao ban sao lu cua cac tp h thng nn ban co th loai bo Windows XP SP2 nu cn thit. Bm Duyt chon vi tri cho cac tp sao lu, hoc bm Tip chp nhn vi tri sau y :
  D cai t cp
  C:\Windows\$NtServicePackUninstall$
  Chu y La chon Tuy chon cho phep ban thit lp vi tri tuy chinh lu thng tin d cai t (lu tr) . Chung ti khuyn nghi rng cac thit t mc inh se c chp nhn tr khi vic cai t c thc hin bi ngi dung chuyn su. Thng thng, cai t Windows XP SP2 lun tao mt lu tr, va ban khng th tranh tuy chon nay.
 9. Bm Tip. Hp thoai Cp nht H thng cua ban hin thi thng bao sau:
  Hay i trong khi thit lp kim tra cu hinh hin thi, lu tr cac tp hin thi va cp nht tp cua ban.
  Sau khi kt thuc cai t, hp thoai Chao mng ban n vi Thut si Thit lp Windows XP Goi Dich vu 2 hin thi thng bao sau:
  Ban a hoan thanh Thut si Thit lp Goi Dich vu 2.
  ap dung thay i, thut si phai khi ng lai Windows. t ng khi ng lai Windows, bm Kt thuc.
  Nu ban mun khi ng lai Windows sau, la chon hp kim Khng khi ng lai by gi, ri bm Kt thuc.
  Khng khi ng lai by gi.
  Chu y Theo mc inh, hp kim Khng khi ng lai by gi c la chon.
 10. Bm Kt thuc. Thut si Thit lp Windows XP Goi Dich vu 2 ong, va hp thoaiCai t Cp nht hin thi thng bao sau:
  Cai t Windows XP Goi Dich vu 2,...a xong!
  Ban a cp nht may tinh thanh cng.
  Ban phai khi ng lai may tinh cac cp nht co tac dung.
  Nu ban bm Khi ng lai by gi, may tinh se khi ng lai va kt thuc cai t. khng khi ng lai, bm ong.

  Chu y Windows XP se khng vn hanh chinh xac cho n khi may tinh c khi ng lai.
 11. Bm Khi ng lai By gi.

  Chu y By gi may tinh se khi ng lai. Ln khi ng lai th nht sau khi cai t thng mt nhiu thi gian hn binh thng Windows XP Goi Dich vu 2 sao chep cac tp khng th sao chep c trong giai oan cai t chinh. y la quy trinh chun va khi vic sao chep tp a kt thuc, may tinh se khi ng theo kiu binh thng.

Cai t t chia se mang

Quan tri mang cua ban se quyt inh t goi cai t nm u va s dung phng phap nao chay no. Lin h vi quan tri mang cua ban bit thng tin v vi tri goi cai t va lam th nao chay no. Nu ban khng co quan tri mang, hay xem phn "Cai t t Internet bng cach s dung cac ban cp nht t ng" hoc phn "Cai t t Internet bng cach s dung Windows Update" .

Sau khi ban tai xung Windows XP SP2 t chia se mang, hay lam theo nhng bc sau cai t Windows XP SP2 bng cach s dung Thut si Thit lp Windows XP Goi Dich vu 2 :
 1. Sau khi ban tai xung goi cai t, hay chay no bt u cai t. Goi cai t se bung nen cac tp cn cai t Windows XP SP2. Goi cai t hin thi ca s th hin tin trinh Bung nen Tp trong qua trinh bung nen. Sau khi bung nen hoan thanh, Thut si Cai t Windows XP Goi Dich vu 2 se c khi chay, va ban nhn c thng bao sau:
  Chao mng ban n vi Thut si Thit lp Windows XP Goi Dich vu 2 . Trc khi ban cai t cp nht nay, chung ti khuyn nghi rng:

  1. Sao lu h thng cua ban

  2. ong tt ca cac chng trinh ang m

  hoan thanh cai t, co th Windows yu cu khi ng lai sau khi ban a kt thuc thut si nay.

  tip tuc, bm tip.
  Chu y Khi ban at ti giao din nay, co th ban se thy rng vn con mt lng ln hoat ng ia. Hin tng nay xay ra vi Thut si Thit lp Windows XP Goi Dich vu 2 s dung mt lung ring bit i vi cac tp kim k trn ia. Lung nay co th ang trong qua trinh x ly khi ban at ti man hinh Chao mng cua thut si.
 2. Bm Tip. Thut si Thit lp Windows XP Goi Dich vu 2 hin thi hp thoaiThoa thun Cp phep co cha thoa thun cp phep. oc thoa thun cp phep. Nu ban ng y vi thoa thun cp phep, bm Ti ng y.

  Chu y tip tuc cai t, ban phai chp nhn thoa thun.
 3. Bm Tip. Hp thoai La chon Tuy chon hin thi thng bao sau:
  Thit lp se tao ra ban sao lu cac tp h thng nn ban co th d cai t goi dich vu nu cn thit. Bm Duyt chon vi tri cho cac tp sao lu, hoc bm Tip chp nhn vi tri c hin thi di y :
  D cai t cp
  C:\Windows\$NtServicePackUninstall$
  Chu y La chon Tuy chon cho phep ban thit lp vi tri tuy chinh lu thng tin d cai t (lu tr) . Chung ti khuyn nghi rng cac thit t mc inh se c chp nhn tr khi vic cai t c thc hin bi ngi dung chuyn su. Thng thng, cai t Windows XP Goi Dich vu 2 lun tao ra mt lu tr, va ban khng th tranh tuy chon nay.
 4. Bm Tip. Hp thoai Cp nht H thng cua ban hin thi thng bao sau:
  Hay i trong khi thit lp kim tra cu hinh hin thi, lu tr cac tp hin thi va cp nht tp cua ban.
  Sau khi cai t hoan thanh, hp thoai Hoan thanh Thut si Thit lp Windows XP Goi Dich vu 2 hin thi thng bao sau:
  Ban a hoan thanh Thut si Thit lp Goi Dich vu 2.
  ap dung thay i, thut si phai khi ng lai Windows. t ng khi ng lai Windows, bm Kt thuc.
  Nu ban mun khi ng lai Windows sau, la chon hp kim Khng khi ng lai by gi, ri bm Kt thuc.

  Khng khi ng lai by gi.
  Nu ban bm Kt thuc, may tinh se khi ng lai va kt thuc cai t. khng khi ng lai, bm la chon hp kim tra Khng khi ng lai By gi .

  Chu y Windows XP se khng vn hanh chinh xac cho n khi may tinh c khi ng lai.
 5. Bm Kt thuc. May tinh cua ban se khi ng lai by gi. Ln khi ng lai th nht sau khi cai t thng mt nhiu thi gian hn binh thng vi Windows XP Goi Dich vu 2 sao chep cac tp khng th c sao chep trong giai oan cai t chinh. Hanh vi nay la quy trinh chun, va khi sao chep tp kt thuc, may tinh se khi ng lai theo cach thng thng.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 875364 - L?n xem xt sau cng: 03 Thang Hai 2011 - Xem xt l?i: 6.3
T? kha:
atdownload kbwindowsupdate kbupgrade kbsetup kbinfo KB875364

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com