Sistema, kurioje yra tvarkykl? Mpegport.sys, kelet? kart? paleid?iama i? naujo, kai ?diegiamas Windows XP 2 pakeitim? paketas arba Windows XP Tablet PC Edition 2005

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 878474 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

?diegus Microsoft Windows XP 2 pakeitim? paket? (SP2) arba Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, kompiuteris kelet? kart? paleid?iamas i? naujo. Klaidos prane?imo negaunate.

PRIE?ASTIS

Problema kyla, jei teisingas vienas i? ?i? teigini?:
 • Sistemoje yra senas DVD dekoderis, kuriam b?tina Mpegport.sys tvarkykl?.
 • 32 bit? Windows XP SP2 versij? ?dieg?te ? kompiuter?, kuris palaiko duomen? apdorojimo apsaugos (DEP) funkcij?.
I? naujo paleidus kompiuter?, tvarkykl? Mpegport.sys bandoma paleisti i? DEP valdomos atminties vietos. Gausite stabdant? prane?im?, kuris pana?us ?:
0x000000FC (ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY)

Atsi?velgiant ? kompiuterio konfig?racij?, ?vykus sistemos klaidai, jis gali b?ti tuojau pat paleistas i? naujo.

SPRENDIMAS

Kreipkit?s ? tvarkykl?s gamintoj?, jei norite gauti atnaujint? versij?, kuri? naudojant nekilt? suderinamumo problem?. Jei turite atnaujint? versij?, tvarkykl? galite diegti saugumo re?imu.

Jei norite papildomos informacijos Windows XP saugumo re?im?, spustel?kite ?? straipsnio numer?, kad gal?tum?te per?i?r?ti Microsoft ?ini? baz?je esant? straipsn?:
315222 Windows XP saugumo re?imo ?krovimo pasirink?i? apra?as (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba.)

PROBLEMOS SPRENDIMAS

Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, dirbdami saugumo re?imu, i?junkite ?renginio tvarkytuvo tvarkykl? Mpegport.sys. Jei norite tai padaryti:
 1. I? naujo paleiskite kompiuter?.
 2. Paspauskite klavi?? F8. Kompiuteryje, kuris sukonfig?ruotas taip, kad gal?t? veikti kelios operacin?s sistemos, paspauskite klavi?? F8, kai atsiras meniu Paleistis.
 3. Naudodami rodykli? klavi?us pasirinkite saugumo re?imo pasirinkt? ir paspauskite klavi?? ENTER.
 4. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite devmgmt.msc, tada spustel?kite Gerai.
 5. Rodinio meniu spustel?kite Rodyti pasl?ptus ?renginius.
 6. I?pl?skite Non-Plug and Play tvarkykl?s.
 7. De?iniuoju mygtuku spustel?kite tvarkykl? Mpegport.sys, tada spustel?kite Ypatyb?s.
 8. Skirtuke Tvarkykl?Paleisties tipas pakeiskite ? U?draustas ir spustel?kite Gerai.
 9. I? naujo paleiskite kompiuter?.
Jei reikalinga tvarkykl? Mpegport.sys, galite i?jungti DEP. Jei norite i?jungti DEP, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. I? naujo paleiskite kompiuter?.
 2. Paspauskite klavi?? F8. Kompiuteryje, kuris sukonfig?ruotas taip, kad gal?t? veikti kelios operacin?s sistemos, paspauskite klavi?? F8, kai atsiras paleisties meniu.
 3. Naudodami rodykli? klavi?us pasirinkite saugumo re?imo pasirinkt? ir paspauskite klavi?? ENTER.
 4. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite cmd, tada spustel?kite Gerai.
 5. ? komand? eilut? ?veskite ?i? komand? ir paspauskite klavi?? ENTER:
  bootcfg /raw ?/noexecute=alwaysoff /fastdetect? /id 1
  Jei turite kelis paleidimo ?ra?us arba pasirinktis, galite patys modifikuoti fail? Boot.ini savo kompiuteryje. Jei norite u?drausti DEP modifikuodami fail? Boot.ini, strategijos lyg? /noexecute pakeiskite ? alwaysoff.
 6. I? naujo paleiskite kompiuter?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Taip atsitiks, jei kompiuteryje ?diegtas dekoderis Sigma Designs Hollywood Plus DVD.

Daugiau informacijos apie duomen? apdorojimo apsaug? ie?kokite Microsoft svetain?je adresu:
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/winxppro/maintain/sp2mempr.mspx
Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina Microsoft nepriklausan?ios ?mon?s. Microsoft nesuteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 878474 - Paskutin? per?i?ra: 2005 m. rugs?jo 19 d. - Per?i?ra: 6.0
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbprb KB878474

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com