Sistem koji sadr?i upravlja?ki program Mpegport.sys se uzastopno ponovo pokre?e nakon instalacije operativnog sistema Windows XP Service Pack 2 ili Windows XP Tablet PC Edition 2005

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 878474 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Nakon instalacije operativnog sistema Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) ili Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, ra?unar se uzastopno ponovo pokre?e. Ne dobijate poruku o gre?ci.

UZROK

Ovaj problem se javlja ako su ispunjeni svi slede?i uslovi:
 • Sistem uklju?uje zastareli hardverski tip DVD dekodera kome je potreban upravlja?ki program Mpegport.sys.
 • Instalirali ste 32-bitnu verziju operativnog sistema Windows XP SP2 na ra?unar koji podr?ava hardverski nametnuti DEP (data execution prevention ? spre?avanje izvr?avanja podataka).
Kada ponovo pokrenete ra?unar, upravlja?ki program Mpegport.sys poku?ava da se pokrene sa memorijske lokacije koju nadgleda DEP. Dobijate gre?ku zaustavljanja koja je sli?na slede?oj:
0x000000FC (ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY)

Ra?unar ?e se mo?da odmah ponovo pokrenuti ukoliko je pode?en da se automatski ponovo pokre?e kada do?e do otkazivanja sistema.

RE?ENJE

Kontaktirajte snabdeva?a upravlja?kog programa da biste nabavili a?uriranu verziju upravlja?kog programa koja nema problem nekompatibilnosti. Ako je dostupna a?urirana verzija upravlja?kog programa, mo?ete je instalirati u bezbednom re?imu.

Za dodatne informacije o bezbednom re?imu operativnog sistema Windows XP, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
315222 Opis opcija za pokretanje sistema u bezbednom re?imu operativnog sistema Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

ZAOBILA?ENJE

Da biste zaobi?li ovaj problem, onemogu?ite rad upravlja?kog programa Mpegport.sys u prozoru ?Device Manager? (Upravlja? ure?ajima) kori??enjem bezbednog re?ima. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Ponovo pokrenite ra?unar.
 2. Pritisnite taster F8. Na ra?unaru koji je pode?en za pokretanje vi?e operativnih sistema, pritisnite taster F8 kada se pojavi meni Startup (Pokretanje).
 3. Kori??enjem tastera sa strelicama izaberite opciju ?Safe Mode? (Bezbedni re?im) i zatim pritisnite taster ENTER.
 4. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte devmgmt.msc i zatim kliknite na dugme U redu.
 5. Sa menija ?Prikaz? izaberite stavku Prika?i skrivene ure?aje.
 6. Razvijte Upravlja?ki programi koji nisu Plug and Play.
 7. Kliknite desnim tasterom mi?a na upravlja?ki program Mpegport.sys i zatim izaberite stavku Svojstva.
 8. Na kartici Driver (Upravlja?ki program), promenite polje Startup Type (Vrsta pokretanja) u Disabled (Onemogu?eno) i zatim kliknite na dugme U redu.
 9. Ponovo pokrenite ra?unar.
Ako je upravlja?ki program Mpegport.sys potreban, mo?ete isklju?iti DEP. Da biste isklju?ili DEP, sledite ove korake:
 1. Ponovo pokrenite ra?unar.
 2. Pritisnite taster F8. Na ra?unaru koji je pode?en za pokretanje vi?e operativnih sistema, pritisnite taster F8 kada se pojavi meni ?Startup? (Pokretanje).
 3. Kori??enjem tastera sa strelicama izaberite opciju ?Safe Mode? (Bezbedni re?im) i zatim pritisnite taster ENTER.
 4. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd i zatim kliknite na dugme U redu.
 5. Na komandnoj liniji otkucajte slede?e i zatim pritisnite taster ENTER:
  bootcfg /raw ?/noexecute=alwaysoff /fastdetect? /id 1
  Ako imate vi?e stavki ili opcija za pokretanje sistema, mo?da ?ete morati ru?no da izmenite datoteku Boot.ini. Da biste onemogu?ili DEP izmenom datoteke Boot.ini, promenite nivo smernice /noexecute u alwaysoff.
 6. Ponovo pokrenite ra?unar.

DODATNE INFORMACIJE

Poznato je da se ovaj problem javlja ukoliko je na ra?unaru instaliran dekoder ?Sigma Designs Hollywood Plus DVD?.

Za vi?e informacija o spre?avalju izvr?avanja podataka, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju (ova veza mo?e voditi do sadr?aja koji nije nu?no na srpskom jeziku):
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/winxppro/maintain/sp2mempr.mspx
Proizvodi samostalnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku su proizvedeni od strane kompanija koje su nezavisne od korporacije Microsoft. Korporacija Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi i pouzdanosti ovih proizvoda.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 878474 - Poslednji pregled: 20. mart 2006. - Revizija: 6.0
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
Klju?ne re?i: 
kbtshoot kbprb KB878474

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com