PC Talk - Tôi ph?i làm g? đ? gi? cho máy tính luôn đư?c c?p nh?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 879101 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
SBS PCTalk index
Xem t?t c? các m?c c?a PC Talk
Đo?n h?i tho?i s? hư?ng d?n làm th? nào b?n có th? gi? cho các máy tính v?i Windows 7, Windows Vista ho?c Windows Xp trong tr?ng thái luôn đư?c c?p nh?t b?ng cách s? d?ng Windows Update.
Question Image
Tôi đ? nghe nói gi? cho máy tính luôn đư?c c?p nh?t b?ng cách dùng Widnows Update th? r?t quan tr?ng đ? máy tính tr? nên an toàn. Như v?y đúng không? 
 Đúng, các virus máy tính và các ph?n m?m gián đi?p (spyware) luôn t?m các l? h?ng c?a Windows ho?c ph?n m?m ?ng d?ng và l?i d?ng chúng đ? xâm nh?p vào h? th?ng.

Windows Update cung c?p cho máy tính c?a b?n các chương tr?nh kh?c ph?c các l? h?ng ho?c các tính năng m?i đ? gi? cho máy tính luôn đư?c c?p nh?t. K?t qu? là máy tính tr? nên ?n đ?nh, ch?ng l?i s? xâm nh?p c?a virus ho?c spyware.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2221776
answer image
Question Image
Nó có ngh?a là máy tính c?a tôi d? dàng b? nh?ng th? như trên xâm nh?p, cho đ?n khi tôi s? d?ng Windows Update thư?ng xuyên. Nhưng mà tôi không ch?c tôi có th? nh? đư?c vi?c m?nh c?n ph?i làm hay không… 
 Không sao, tính năng t? đ?ng update (Automatic updating) giúp b?n gi? cho máy tính luôn đư?c c?p nh?t b?ng cách nó s? t? đ?ng ch?y thư?ng xuyên.

B?n có th? s? d?ng Windows Update mi?n phí và d? dàng s? d?ng. T?i sao b?n không th? nó ngay bây gi??
answer image
Question Image
OK, tôi s? th? nó. Cho tôi bi?t làm sao đ? c?u h?nh Window Update v?y? 
 Đ?i v?i Windows 7:
 1. B?n click vào Control Panel t?i menu Start sau đó click System and Security.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2221778
 2. Click Turn automatic updating on or off trong Windows Update.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2221779
 3. Ti?p theo l?a ch?n Install updates automatically (recommended)và đưa ra th?i gian đ? c?p nh?t. Tôi khuy?n cáo r?ng t?t c? các checkbox luôn luôn đư?c check. Và vi?c cu?i cùng c?n làm đ? hoàn t?t các thi?t l?p là b?n ph?i click OK
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2221780
answer image
Question Image
Bây gi? th? máy tính c?a b?n đ? đư?c c?u h?nh đ? luôn luôn đư?c c?p nh?t m?t cách t? đ?ng. Nhưng tôi không ch?c là tính năng Automatic Updating có ch?y hay không khi tôi đ? t?t máy. 
 Th? này nhé, tính năng này s? không ch?y khi đó. Máy tính c?a b?n ph?i đư?c m? lên, ho?c đ? ? ch? đ? sleep đ? cho ting năng Automatic Updating có th? ch?y. N?u b?n s? d?ng máy tính xách tay, máy tính c?a b?n c?n đư?c c?p ngu?n b?ng đây đi?n.
answer image
Question Image
?, tôi hi?u. 
 Đ?ng lo l?ng, ngay c? khi tính năng Automatic Updating không đư?c ch?y trong th?i gian b?n ch?n, nó s? t? đ?ng ch?y trong th?i gian phù h?p ti?p theo, khi b?n m? máy ho?c khi n?i ngu?n đi?n cho máy tính.

Bi?u tư?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
00 05w7 a
hi?n th? trong nút Shutdown trên menu Start cho bi?t r?ng ít nh?t m?t b?n update đ? s?n sàng đ? cài đ?t vào máy tính. N?u bi?u tư?ng này đư?c hi?n th?, khi b?n click Shutdown, máy tính s? t?t ngay sau khi các b?n update đư?c cài đ?t vào máy tính.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2221781
answer image
Question Image
B?n có l?i khuyên nào v? th?i gian đ? ch?y tính năng Automatic Updating không? 
 T?t thôi, th?i gian đ?nh k? t?t nh?t đ? ch?y tính năng này khi b?n không s? d?ng máy tính (và máy tính đang đư?c m?), b?i v? m?t vài b?n update yêu c?u máy tính kh?i đ?ng l?i đ? hoàn t?t vi?c cài đ?t.
answer image
Question Image
Tôi hi?u, tôi s? l?a ch?n th?i gian đ?nh k? là lúc ngh? trưa đ? ch?y tính năng trên. 

Tuyên b? Không ch?u trách nhi?m N?i dung Gi?i pháp C?ng đ?ng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG B?O Đ?M V? TÍNH PHÙ H?P, Đ? TIN C?Y HO?C TÍNH CHÍNH XÁC C?A THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN ? ĐÂY. M?I THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH NHƯ V?Y ĐƯ?C CUNG C?P “NHƯ NGUYÊN M?U” MÀ KHÔNG CÓ B?T K? B?O Đ?M NÀO. MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG CH?U TRÁCH NHI?M Đ?I V?I M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N V? THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN NÀY, BAO G?M C? M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N LIÊN QUAN V? TÍNH THƯƠNG M?I, PHÙ H?P CHO M?T M?C ĐÍCH Đ?C BI?T, N? L?C C?A CÔNG VI?C, TƯ CÁCH VÀ CAM K?T KHÔNG VI PH?M. B?N Đ?NG ? M?T CÁCH C? TH? LÀ KHÔNG CÓ TRƯ?NG H?P NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? B? RÀNG BU?C VÀO B?T K? THI?T H?I TR?C TI?P, GIÁN TI?P, TR?NG PH?T, T?NH C?, Đ?C BI?T, H? QU? HO?C B?T K? THI?T H?I D?NG NÀO, BAO G?M NHƯNG KHÔNG GI?I H?N THI?T H?I DO M?T MÁT, D? LI?U HO?C L?I ÍCH, X?Y RA HO?C TRONG M?I CÁCH LIÊN QUAN Đ?N VI?C S? D?NG HO?C KHÔNG TH? S? D?NG THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN CÓ ? ĐÂY, DÙ LÀ D?A VÀO H?P Đ?NG, L?I GÂY THI?T H?I, SƠ SU?T, NGH?A V? PHÁP L? HO?C B?T K? CƠ S? NÀO KHÁC, NGAY C? N?U MICROSOFT HO?C B?T K? NHÀ CUNG C?P NÀO C?A H? Đ? ĐƯ?C TƯ V?N V? KH? NĂNG B? THI?T H?I.

Thu?c tính

ID c?a bài: 879101 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Sáu 2010 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com