PC Talk - Tôi mu?n ngăn không cho Windows Message t? đ?ng kh?i đ?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 879132 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đo?n h?i tho?i s? hư?ng d?n làm th? nào đ? Windows Live Messenger (ho?c Windows Messenger) không t? b?t lên khi b?n m? máy tính ho?c kh?i đ?ng Windows Live Mail.
Question Image
Tôi không bi?t v? sao Windows Live Messenger t? đ?ng b?t lên m?i khi tôi m? máy tính. Tôi ư?c là tôi có th? s? d?ng nó khi ch? khi tôi th?y c?n. 
 B?n đ? cài Windows Live Mail ph?i không? B?n có th? không cho Windows Messenger t? đ?ng m? lên khi b?n đăng nh?p vào máy tính b?ng cách tùy ch?nh các thi?t l?p. Đ? làm đi?u này, b?n kh?i đ?ng Windows Live Messenger và làm theo các bư?c sau:
 1. Trư?c tiên, ch?y Windows Live Messenger và nh?n phím Alt đ? hi?n th? thanh Menu.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2221808
 2. Click vào menu Tool, sau đó ch?n Options.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2221809
 3. Trong h?p tho?i Option, click Sign In, b? d?u check ngay t?i tùy ch?n Automatically run Windows Live Messenger when I logon to Windows, và sau đó click OK đ? đóng h?p tho?i.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2221810
answer image
Question Image
?, thanh Menu đ? bi?t m?t sau khi làm xong. Có cách nào đ? luôn luôn hi?n th? thanh menu mà không c?n nh?n phím Alt không? 
 Có ch?, b?n click nút Show the help menu , sau đó ch?n Show the menu bar. Nó s? cho phép hi?n th? thanh menu m?i m?i.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2221811

answer image
Question Image
Windows Live Messenger c?ng t? b?t lên khi tôi khi tôi m? Windows Live Mail, tôi c?ng có th? tùy ch?nh nó ch? đư?c b?t lên b?ng tay khi tôi c?n đư?c không?  
 D? nhiên là b?n có th?, b?n s? thay đ?i các thi?t l?p trong Windows Live Mail.
 1. M? Windows Live Mail, nh?n phím Alt trên bàn phím đ? hi?n th? thanh Menu.
 2. Click vào menu Tools và sau đó ch?n Options.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2221812
 3. Trong h?p tho?i Options, ch?n tab General. Sau đó b? d?u check t?i l?a ch?n Automatically log on to Windows Live Messenger, sau đó click OK.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2221813
answer image
Question Image
C?n trên máy tính dùng Windows XP, tôi c?ng có th? c?u h?nh cho Windows Messenger ch? t? m? b?ng tay khi tôi c?n đư?c không? 
 Có, b?n ch? vi?c b? ch?n t?i d?ng Run Windows Messenger when Windows starts trong h?p tho?i Options c?a Windows Messenger.

Check out how to stop Windows Messenger from starting automatically!
answer image

Các bư?c th?c hi?n:

Làm sao đ? ngăn Windows Messenger t? đ?ng kh?i đ?ng trong Windows XP
 1. Trên Windows Messager, click menu Tools, sau đó click Options.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2221814
 2. Ch?n tab Preferencestrong h?p tho?i Options và b? d?u check t?i tùy ch?n Run Windows Messenger when Windows starts, sau đó click OK.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2221815
Quay tr? l?i đo?n h?i tho?i

Tuyên b? Không ch?u trách nhi?m N?i dung Gi?i pháp C?ng đ?ng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG B?O Đ?M V? TÍNH PHÙ H?P, Đ? TIN C?Y HO?C TÍNH CHÍNH XÁC C?A THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN ? ĐÂY. M?I THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH NHƯ V?Y ĐƯ?C CUNG C?P “NHƯ NGUYÊN M?U” MÀ KHÔNG CÓ B?T K? B?O Đ?M NÀO. MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG CH?U TRÁCH NHI?M Đ?I V?I M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N V? THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN NÀY, BAO G?M C? M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N LIÊN QUAN V? TÍNH THƯƠNG M?I, PHÙ H?P CHO M?T M?C ĐÍCH Đ?C BI?T, N? L?C C?A CÔNG VI?C, TƯ CÁCH VÀ CAM K?T KHÔNG VI PH?M. B?N Đ?NG ? M?T CÁCH C? TH? LÀ KHÔNG CÓ TRƯ?NG H?P NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? B? RÀNG BU?C VÀO B?T K? THI?T H?I TR?C TI?P, GIÁN TI?P, TR?NG PH?T, T?NH C?, Đ?C BI?T, H? QU? HO?C B?T K? THI?T H?I D?NG NÀO, BAO G?M NHƯNG KHÔNG GI?I H?N THI?T H?I DO M?T MÁT, D? LI?U HO?C L?I ÍCH, X?Y RA HO?C TRONG M?I CÁCH LIÊN QUAN Đ?N VI?C S? D?NG HO?C KHÔNG TH? S? D?NG THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN CÓ ? ĐÂY, DÙ LÀ D?A VÀO H?P Đ?NG, L?I GÂY THI?T H?I, SƠ SU?T, NGH?A V? PHÁP L? HO?C B?T K? CƠ S? NÀO KHÁC, NGAY C? N?U MICROSOFT HO?C B?T K? NHÀ CUNG C?P NÀO C?A H? Đ? ĐƯ?C TƯ V?N V? KH? NĂNG B? THI?T H?I.

Thu?c tính

ID c?a bài: 879132 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 1.1
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Messenger 5.0
 • Microsoft Windows Messenger 5.1
 • Windows Live Messenger

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com