PC Talk - Làm th? nào đ? kh?i đ?ng Word ho?c Excel nhanh chóng và d? dàng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 879137 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đo?n h?i tho?i này s? hư?ng d?n cách kh?i đ?ng Word ho?c Excel nhanh chóng và d? dàng. Cách đơn gi?n nh?t là t?o m?t Shortcut và đ?t vào m?c Quich Launch trên Taskbar
Question Image
Tôi có th? d? dàng kh?i đ?ng tr?nh duy?t Internet Explorer v? tôi đ? có s?n bi?u tư?ng c?a tr?nh duy?t này trên màn h?nh desktop.
Tôi thư?ng s? d?ng Word và Excel. Tôi c?ng mu?n có bi?u tư?ng c?a hai chương tr?nh này trên màn h?nh desktop.
 
 B?n đ? th? t?o các shortcut c?a Word và Excel chưa?
answer image
Question Image
Shortcut là g?? 
 Shortcut tương t? như m?t đư?ng t?t ng?n hơn và nhanh hơn
Ví d? n?u b?n có m?t bi?u tư?ng shortcut c?a Word trên màn h?nh desktop, b?n s? có th? m? chương tr?nh này ngay l?p t?c b?ng cách nh?p đúp chu?t vào bi?u tư?ng shortcut.
answer image
Question Image
Có v? là đơn gi?n hơn m? chương tr?nh t? nút kh?i đ?ng Start. Tôi mu?n t?o m?t bi?u tư?ng shortcut. B?n có th? hư?ng d?n tôi cách th?c hi?n đư?c không? 
 Đ?u ti?n nh?p chu?t vào Start, ch?n All Programs, sau đó ch?n ti?p Microsoft Office. Nh?p chu?t ph?i vào Microsoft Office Word 2003 ho?c Microsoft Office Word 2007, di chu?t đ?n l?a ch?n Send to và ti?p t?c ch?n Desktop as Shortcut
answer image
Question Image
Bây gi th? tôi đ? có m?t bi?u tư?ng c?a Word v?i m?t m?i tên ? bên trái
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
01
 
 M?i tên nh? đ?y là k? hi?u cho bi?t bi?u tư?ng này là m?t shortcut.
B?n có th? nh?p chu?t đúp lên bi?u tư?ng đó không?
answer image
Question Image
… Tôi có th? m? chương tr?nh Word r?i!
Shortcut này cho phép tôi m? chương tr?nh nhanh và d? dàng hơn!
 
 B?n có th? s? d?ng cách này cho các ?ng d?ng khác như Excel n?u b?n mu?n truy c?p nhanh đ?n các ?ng d?ng này.
Bên c?nh vi?c s? d?ng shortcut, có m?t cách th?c khác đ? nhanh chóng m? các chương tr?nh.
?ng d?ng này g?i là Quick Launch và nó c?ng r?t h?u d?ng. B?n có th? dành thêm th?i gian đ? t?m hi?u v? nó.
answer image
Question Image
Cái tên Quich Launch d?ch ra ti?ng Vi?t có ngh?a là kh?i đ?ng nhanh c?ng đ? gi?i thích v? ?ng d?ng c?a nó.  
 Vâng, đúng th?.
Khi b?n m? r?t nhi?u c?a s? trên màn h?nh desktop ho?c b?n m? m?t chương tr?nh ? đ? đ? toàn màn h?nh, nh?ng shortcut s? b? ?n dư?i c?a s? chương tr?nh b?n m?. Nhưng Quick Launch th? luôn đư?c g?n ? thanh tác v? Task bar nên b?n s? t?m th?y nó r?t d? dàng.
answer image
Question Image
Có ph?i Task bar n?m ? phía dư?i cùng c?a màn h?nh gi?a nút Start và đ?ng h? không ? 
 Thông thư?ng b?n có th? t?m th?y Quick Launch ngay phía bên ph?i c?a nút Start.B?n có th?y m?t bi?u tư?ng nh? c?a tr?nh duy?t Internet Explorer trên Taskbar không?
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
02
answer image
Question Image
Không tôi không th?y bi?u tư?ng nào c?... 
 Như th? có ngh?a là hi?n t?i b?n đang t?t Quick Launch.
Tôi s? ch? cho b?n cách b?t ?ng d?ng này lên. B?n có mu?n th? không?
Đ?u tiên b?n nh?p chu?t ph?i vào kho?ng tr?ng trên thanh Taskbar, di chu?t đ?n m?c Toolbar và ch?n Quicklaunch.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
03
answer image
Question Image
Bây gi? tôi đ? nh?n th?y m?t vài bi?u tư?ng nh? trên thanh Taskbar trong đó có c? bi?u tư?ng c?a tr?nh duy?t Internet Explorer 
 Đó là các bi?u tư?ng Quick Launch. B?n có th? m? các chương tr?nh b?ng cách nh?p chu?t vào các bi?u tư?ng này.
answer image
Question Image
Đ? tôi th? v?i tr?nh duy?t Internet Explorer. Nh?p chu?t vào bi?u tư?ng nh?… Tr?nh duy?t đư?c m? ra ngay l?p t?c! Tôi có th? cho thêm bi?u tư?ng c?a Word vào thanh Quick Launch này không? 
 T?t nhiên là b?n có th?! H?y th? cho thêm bi?u tư?ng shortcut c?a chương tr?nh Word mà b?n v?a t?o.
Nh?p chu?t vào bi?u tư?ng shortcut c?a chương tr?nh Word, v?n gi? chu?t trái và kéo bi?u tư?ng này đ?n ph?n Qu?k Launch sau đó th? chu?t ra, bi?u tư?ng này s? đư?c g?n vào Quick Launch.
answer image
Question Image
B?y gi? th? Word đ? n?m trên Quich Launch! Tôi c?ng v?a g?n thêm bi?u tư?ng Excel theo cách này. 
 B?n có th? ch?n m?t trong hai cách đ? m? các chương tr?nh m?t cách nhanh chóng t? Shortcut trên màn h?nh desktop ho?c t? Quick Launch.
answer image

Thu?c tính

ID c?a bài: 879137 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2009 - Xem xét l?i: 2.9
Áp d?ng
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office Word 2007

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com