M??inot instal?t Windows XP 2. servisa pakotni, tiek par?d?ts k??das zi?ojums "The product key used to install Microsoft Windows may not be valid"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 883254 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

M??inot instal?t Microsoft Windows XP 2. servisa pakotni (SP2), varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
The product key used to install Microsoft Windows may not be valid. For more information about why you have received this error message, and steps you can take to resolve this issue visit www.howtotell.com/xpsp2. (Produkta atsl?ga, kas izmantota Microsoft Windows instal??anai, iesp?jams, nav der?ga. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k?p?c sa??m?t ?o k??das zi?ojumu un k? nov?rst ?o probl?mu, apmekl?jiet Web vietu www.howtotell.com/xpsp2.)

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja produkta atsl?ga, ko izmantojat, lai instal?tu Windows XP, sakr?t ar produkta atsl?gu, ko Microsoft ir atzinis par neder?gu.

RISIN?JUMS

Lai piek??tu atjaunin??anas pakalpojumiem, piem?ram, Windows atjaunin??anai vai autom?tiskajai atjaunin??anai, ir j?b?t instal?tai autentiskai Microsoft Windows programmat?rai. Ja esat m?jas datora lietot?js vai uz??muma lietot?js un neesat nosl?dzis lielapjoma licences l?gumu ar Microsoft, iesp?jams, esat k?uvis par programmat?ras pir?tisma upuri. Ja dator? ieg?des br?d? jau bija instal?ta sist?ma Windows XP, sazinieties ar p?rdev?ju vai ori?in?lo iek?rtu ra?ot?ju, lai p?rbaud?tu, vai jums tika p?rdota autentiska Windows programmat?ra.

Lai zi?otu par iesp?jamu programmat?ras pir?tismu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://www.microsoft.com/piracy/Reporting.mspx
Lai mazumtirdzniec?b? ieg?d?tos der?gu Windows XP produktu, apmekl?jiet viet?jo mazumtirgot?ju vai ?o Microsoft Web vietu:
http://www.microsoft.com/products/info/default.aspx?View=22
Ja nedz?vojat ASV, sazinieties ar viet?jo Microsoft fili?li. Lai atrastu viet?jo fili?li, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://www.microsoft.com/worldwide/
Ja esat Microsoft lielapjoma licences klients un jums ir Windows XP Professional licences, bet, uzst?dot datoru, esat izmantojis neder?gu atsl?gu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
328874 K? main?t lielapjoma licenc??anas programmas produkta atsl?gu dator?, kur? ir instal?ta sist?ma Windows XP ar SP1

Rekviz?ti

Raksta ID: 883254 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2006. gada 15. j?nijs - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ
  • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
  • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2)
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Service Pack 2 (SP2)
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbprb KB883254

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com