ID c?a bi: 883256 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Bai vit nay m ta cach thay i trang thai cua trinh b sung cua Microsoft Internet Explorer va cach cp nht trinh b sung bng tinh nng Quan ly Trinh b sung. Bai vit nay lit k mt s meo khc phuc s c nhm giup ban giai quyt s c ma ban co th gp phai vi trinh b sung. Bai vit nay cung lit k mt s meo khc phuc s c nhm giup ban giai quyt s c ma ban co th gp phai vi chinh tinh nng Quan ly Trinh b sung. Bai vit nay m ta cach quan ly trinh b sung bng muc nhp s ng ky va Chinh sach Nhom. Quan tri vin co th cho phep ngi dung quan ly mt s trinh b sung nht inh nhng gi quyn quan ly cac trinh b sung khac cho quan tri vin. Hoc quan tri vin co th quan ly tt ca cac trinh b sung. Nhng chu nay nm trong cac phn cu th thao lun v cac thit t chinh sach sau:
 • T chi tt ca cac trinh b sung tr khi c cho phep cu th trong Danh sach Trinh b sung
 • Danh sach Trinh b sung

GII THIU

Trinh b sung cua Microsoft Internet Explorer la cac cu phn phn mm. Khi ban ghe thm mt Web site, trinh b sung cua Internet Explorer co th c tai xung t ng hoc ban co th c nhc tai xung trinh b sung. i vi mt s trinh b sung, ban co th ghe thm ring mt Web site nhn c trinh b sung mi nht cho Internet Explorer. Nhng cu phn nay co th la cac iu khin ActiveX cua bn th ba m rng chc nng cua trinh duyt hoc cung cp phn t giao din ngi dung c bit trong Internet Explorer. Ban co th kim soat trinh b sung bng cach s dung tinh nng Quan ly Trinh b sung. Bai vit nay m ta cach s dung va cach khc phuc s c cua tinh nng nay.

am bao hp thoai Quan ly Trinh b sung hin thi nhiu trinh b sung nht co th, cp nht Trinh quan ly Trinh b sung. cp nht Trinh quan ly Trinh b sung, ghe thm Web site Microsoft sau:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=D788C59E-B116-4D38-B00C-FF1D529106C8&displaylang=en

http://support.microsoft.com/kb/888240/vi-vn

THNG TIN THM

S dung tinh nng Quan ly Trinh b sung

thay i trang thai cua trinh b sung hoc cp nht trinh b sung, thc hin theo cac bc sau:
 1. Khi ng Internet Explorer.
 2. Trn menu Cng cu, bm Quan ly Trinh b sung.
 3. Bm vao tn cua trinh b sung.
 4. S dung mt trong s cac phng phap sau:
  • Bm Cp nht ActiveX thay th trinh b sung bng phin ban hin thi. Tuy chon nay khng sn co cho tt ca cac trinh b sung.
  • kich hoat trinh b sung, bm Kich hoat ri bm OK.
  • v hiu hoa trinh b sung, bm V hiu hoa ri bm OK.
Ban co th phai khi ng lai Internet Explorer cac thay i co hiu lc sau khi ban kich hoat hoc v hiu hoa trinh b sung.

Khc phuc s c trinh b sung

Thng thng co th chp nhn s dung trinh b sung t cac ngun ang tin cy. Nhng mt s trinh b sung co th khin Internet Explorer bt ng thoat. Internet Explorer co th bt ng thoat nu trinh b sung c thit k kem hoc nu trinh b sung c tao cho phin ban Internet Explorer trc. Khi Internet Explorer bt ng thoat, ban co th c nhc v hiu hoa trinh b sung. Nu Internet Explorer bt ng thoat, th mt hoc nhiu cach sau:
 • C gng cp nht trinh b sung.
 • V hiu hoa trinh b sung ri ghe thm cung Web site o. Xac minh rng ban phai co trinh b sung cho Web site o.
 • Nu cac tinh nng cua trinh b sung cn thit cho Web site hoc nu cac tinh nng cua trinh b sung nng cao trai nghim duyt web cua ban, hay kich hoat trinh b sung.
Khi trinh b sung bi chn cai t vi nha phat hanh bi chn, giao din Quan ly Trinh b sung hin thi danh muc b sung cho cac trinh b sung bi chn. Khi ban ghe thm mt Web site va Web site o s dung trinh b sung bi chn, ban nhn c thng bao trn thanh trang thai. Thng bao co th cho bit mt s ni dung khng th c hin thi vi mt hoc nhiu trinh b sung cn thit a bi chn. Hoc thng bao co th cho bit trinh b sung cn thit o bi v hiu hoa. Ban co th kich hoat trinh b sung bi chn trong hp thoai Quan ly Trinh b sung hoc trong thng bao trn thanh trang thai.

bit thm thng tin v cac nha phat hanh bi chn, thc hin theo cac bc sau:
 1. Trong Internet Explorer, bm Tr giup ri bm Ni dung va Chi muc.
 2. Trong hp thoai Tr giup, bm tab Tim kim, go nha phat hanh bi chn ri bm Lit k Chu .
Ban co th s dung tinh nng Quan ly Trinh b sung giup khc phuc cac s c Internet Explorer khac thng gy ra bi cac cu phn cua bn th ba. Thm tinh nng Quan ly Trinh b sung vao thc tin khc phuc s c cua ban.

Khc phuc s c tinh nng Quan ly Trinh b sung

Nu ban gp s c khi s dung tinh nng Quan ly Trinh b sung, th cac cach sau:
 • ng nhp vao may tinh vi t cach ngi dung khac ri lp lai tac vu. Cu hinh cua trinh b sung bi v hiu hoa c lu tr theo tng ngi dung.
 • Kim tra khoa con ng ky sau cho cac trinh b sung bi chn:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings
  Mi trinh b sung bi chn hoc bi v hiu hoa c th hin bng khoa con co ma inh dang lp (CLSID) cua trinh b sung bi chn. Ban co th tim kim CLSID trong khoa ng ky HKEY_CLASSES_ROOT xac inh trinh b sung ma mi khoa th hin.

  Chu y Khoa con ng ky
  Settings
  khng c tao cho n khi it nht mt trinh b sung bi chn hoc v hiu hoa.

Quan ly trinh b sung bng muc nhp s ng ky va Chinh sach Nhom

Quan trong Phn, phng phap hoc tac vu nay cha cac bc chi dn ban cach s?a i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng k? khng ng cch. Do , h?y ch?c ch?n r?ng b?n th?c hi?n cc b?c sau c?n th?n. ? b?o v? t?t hn, h?y sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u x?y ra s? c?. ? bi?t thm thng tin v? cch sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cach sao lu va khi phuc s ng ky trong Windows

La quan tri vin, ban co th s dung Chinh sach Nhom xac inh trc cac iu khin ma ngi dung co th kich hoat hoc v hiu hoa. S dung Trinh chinh sa i tng Chinh sach Nhom thay i thit t chinh sach.
 1. Bm Bt u, bm Chay, go gpedit.msc, ri bm OK.
 2. Bung rng Cu hinh May tinh hoc Cu hinh Ngi dung, bung rng Khun mu Quan tri, bung rng Cu phn Windows, bung rng Internet Explorer, bung rngTinh nng Bao mt ri bm Quan ly Trinh b sung.
Thit t chinh sach sau sn co:
 • T chi tt ca cac trinh b sung tr khi c cho phep cu th trong Danh sach Trinh b sung
 • Danh sach Trinh b sung
 • Danh sach Tin trinh
 • Tt ca Tin trinh
T chi tt ca cac trinh b sung tr khi c cho phep cu th trong Danh sach Trinh b sung
Ban co th cu hinh tng may khach t chi tt ca cac trinh b sung khng c bao gm trong thit t chinh sach Danh sach Trinh b sung bng cach bt thit t chinh sach sau:
T chi tt ca cac trinh b sung tr khi c cho phep cu th trong Danh sach Trinh b sung
Thit t chinh sach nay ngn cac trinh b sung c cai t hoc s dung. Gii han nay cung ngn ngi dung quan ly tng thit t chinh sach trinh b sung. Nu ban khng cu hinh thit t chinh sach nay, ngi dung co th quan ly trinh b sung cha c xac inh trong Danh sach Trinh b sung.
Danh sach Trinh b sung
Ban chi inh tng trinh b sung bng cach s dung CLSID trong thit t chinh sach Danh sach Trinh b sung. Phn Tn Gia tri cua thit t chinh sach phai la CLSID cua trinh b sung va CLSID phai bao gm du ngoc moc bao quanh phn con lai cua CLSID. Phn Gia tri cua thit t chinh sach phai cha mt trong ba gia tri co th:
 • 0 Trinh b sung bi v hiu hoa va ngi dung khng th quan ly trinh b sung t giao din ngi dung.
 • 1 Trinh b sung c kich hoat va ngi dung khng th quan ly trinh b sung t giao din ngi dung.
 • 2 Trinh b sung c kich hoat va ngi dung co th quan ly trinh b sung t giao din ngi dung.
Danh sach cac trinh b sung c cha trong thit t chinh sach Danh sach Trinh b sung c lu tr trong mt trong nhng khoa con ng ky sau:
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext\CLSID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext\CLSID
Khoa con cha CLSID cua tng trinh b sung di dang chui c s d liu.

V hiu hoa tt ca quyn truy nhp vao quan ly trinh b sung

giup chung ti kich hoat hoc v hiu hoa quyn truy nhp vao quan ly trinh b sung cho ban, hay vao phn "Khc phuc s c cho ti". Nu ban mun t kich hoat hoc v hiu hoa quyn truy nhp vao quan ly trinh b sung, hay vao phn " ti t khc phuc s c".

Kh?c ph?c s? c? cho ti? kh?c ph?c s? c? ny t? ?ng, hay b?m vo nt ho?c lin k?t Kh?c ph?c s? c?. Trong hp thoai Tai Tp xung, bm Chay ri lam theo cac bc trong Thut sy Khc phuc s c.


V hiu hoa quyn truy nhp vao quan ly trinh b sung
Khc phuc s c cua Microsoft 50619
Kich hoat quyn truy nhp vao quan ly trinh b sung
Khc phuc s c cua Microsoft 50620


Chu y
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, ban va t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • Nu ban hin khng lam vic trn may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.ti t khc phuc s c

bt tuy chon V hiu hoa va tuy chon Kich hoat cho trinh b sung, thc hin theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, bm Chay, go regedit, ri bm OK.
 2. inh vi khoa con ng ky sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

  Chu y Khoa con ng ky nay chi co sn trong mi trng min ma quyn truy nhp vao quan ly trinh b sung bi quan tri vin v hiu hoa qua chinh sach nhom.
 3. Trong menu Chinh sa, tro chut vao Mi, sau o bm Gia tri DWORD.
 4. Go NoExtensionManagement.
 5. Bm up vao NoExtensionManagement ri go 1.

  Di y la cac gia tri ma ban co th chi inh:
  • 0 - Ngi dung co th kich hoat hoc v hiu hoa trinh b sung.
  • 1 - Ngi dung khng th thay i trang thai cua bt ky trinh b sung nao.
 6. Bm OK ri thoat khoi Registry Editor.
t muc nhp ng ky nay lam mt phn cua Chinh sach Nhom, thc hin theo cac bc sau:
 1. Trong Trinh chinh sa i tng Chinh sach Nhom, bung rng Cu hinh May tinh hoc Cu hinh Ngi dung.
 2. Bung rng Khun mu Quan tri vin, bung rng Cu phn Windows, bung rng Internet Explorer ri bm up thit t chinh sach nhom sau:
  Khng cho phep ngi dung kich hoat hoc v hiu hoa trinh b sung

Thu?c tnh

ID c?a bi: 883256 - L?n xem xt sau cng: 27 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 8
T? kha:
kbappcompatibility kbsecurity kbconfig kbinfo kbfixme kbmsifixme KB883256

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com