Kaip spr?sti "Bluetooth" aptikimas ir ry?io problemas Windows XP 2 pakeitim? paket?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 883258 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?diegus Windows XP 2 pakeitim? paket? (SP2), "Bluetooth" ?renginys, kuris anks?iau veik? tinkamai "Windows XP SP1 ir", palaikomi "Bluetooth" belaid?iams ?renginiams gali veikti netinkamai. ?iame straipsnyje aptariama, kaip spr?sti:
 • "Bluetooth" ?renginio aptikimo problemos.
 • Tarnybos aptikimo problemos.
 • ?renginio aptikimas ir jungiamumo problemos.

?VADAS

?iame straipsnyje pateikiami nurodymai, kaip ?alinti "Bluetooth" ?renginio, jei j?s? ?renginys neveikia, ?diegus Windows XP 2 pakeitim? paket?.

Daugiau informacijos

Pagrindin? trik?i? diagnostika

?io straipsnio skyriuje yra pagrindiniai diagnozavimo b?dai i?spr?sti "Bluetooth", gali atsirasti ?diegus Windows XP 2 pakeitim? paket?.

?iame skyriuje trik?i? ?alinimo veiksmai skirti pradedantiems ir ?gudusiems vartotojams. Jei trik?i? ?alinimo veiksmus ?iame skyriuje i?spr?sti problemos, galite pabandyti atlikti veiksmus, kad "Pa?angusis trik?i? ?alinimas"?io straipsnio skyriuje.

?io straipsnio skyriuje aptariamos ?ios temos:

Kaip i?bandyti pirmiausia

Pirmiausia I?bandykite ?iuos pagrindinius trik?i? ?alinimo veiksmus. Jie gali greitai i?spr?sti j?s? problem?.
 1. Jei j?s? "Bluetooth" ?renginys naudoja baterijas, ?sitikinkite, kad, gali b?ti j?s? baterijos.
 2. Jei j?s? "Bluetooth" ?renginys naudoja si?stuvas-imtuvas, jungiamas prie kompiuterio USB prievad?, pabandykite si?stuv?-imtuv? prijungti prie kito USB prievado kompiuteryje.
 3. Jei yra keli "Bluetooth" ?renginiai prijungti prie kompiuterio, laikinai pa?alinkite ?renginiai n?ra triktis. Jei yra papildom? USB ?renginiai, pabandykite pa?alinti visus USB ?renginius, turite tur?ti ?diegt? trik?i? ?alinimo proceso metu. Jei turite kelis ?renginius, kad esate prisijung? naudodami USB, tai gali trukdyti "Bluetooth" si?stuvas-imtuvas.
 4. Patikrinkite, ar ?jungtas "Bluetooth" ?renginys, kurios trik?i? diagnostik? ir, kai jis yra ?jungtas.

Kaip i?bandyti, jei j?s? "Bluetooth" ?renginio neaptinka prid?dami j?

1 b?das: ?sitikinkite, kad yra ?diegtas Windows XP 2 pakeitim? paket?
Patikrinkite, ar ?diegtas Windows XP SP2. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite prad?ti, o tada spustel?kite paleisti.
 2. Lauke Atidaryti ?veskite winver.exe, tada spustel?kite gerai.
 3. Dialogo lange Apie Windows patikrinkite, ar ?diegta Windows XP SP2.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Apie Windows dialogo langas


 4. Jei Windows XP 2 pakeitim? paketas yra s?ra?e, i?bandykite 2 b?d?. Jei n?ra jei Windows XP 2 pakeitim? paket?, i? naujo ?diegti pakeitim? paket?. Jei norite ?diegti Windows XP 2 pakeitim? paket?, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. "Internet Explorer", apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
   http://Update.Microsoft.com/
  2. Jei j?s? kompiuteryje yra svarbi? naujinim?, ?diekite juos. Nor?dami tai padaryti, spustel?kite diegti naujinimus.Jei b?site paraginti i? naujo paleisti kompiuter? ?diegus visus naujinimus, paleiskite kompiuter? i? naujo.

   Svarbu Jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter? ?diegus tam tikrus naujinimus. Kai paleid?iate kompiuter?, dabar per?i?rimas turinys nebebus rodomas. Tod?l, prie? t?sdami, jums vert?t? sukurti nuorod? ? ?? tinklalap? savo darbalaukyje, kad gal?tum?te lengvai gr??ti ? ?? puslap? dukart spustel?dami nuorod?. Nor?dami sukurti nuorod? ? ?? tinklalap? savo darbalaukyje, atlikite ?iuos veiksmus:
   1. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ?? puslap? ir spustel?kite Sukurti nuorod?.
   2. Dialogo lange "Internet Explorer", spustel?kite taip ir sukurkite nuorod? savo darbalaukyje.
2 metodas: Patikrinkite, ar, j? galima aptikti "Bluetooth" ?renginio ir kad j?s? kompiuteryje yra nustatyta, kad "Bluetooth" ?renginius ir prisijungti prie j?s? kompiuterio
 1. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite "Bluetooth" piktogram? informacini? prane?im? srityje, ir spustel?kite Atidaryti "Bluetooth" parametrus.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  "Bluetooth" piktograma


  Pastaba. Jei "Bluetooth" piktogram? informacini? prane?im? srityje, spustel?kite prad?ti, spustel?kite vykdyti, ?veskite bthprops.cpl, tada spustel?kite gerai. Naudojant komand? bthprops.cpl , ?sitikinkite, kad Windows XP SP2 palaiko Bluetooth adapteris ir Bluetooth adapteris buvo s?kmingai ?diegtas kompiuteryje Windows XP SP2 pagrindu veikian?ios.Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip ?diegti "Bluetooth" adapteris ir "Bluetooth" ?renginius Windows XP 2 pakeitim? paket?, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  883259 Kaip ?diegti ir konfig?ruoti Bluetooth ?renginius naudojant Windows XP 2 pakeitim? paket?
 2. Skirtuke parinktys spustel?kite nor?dami pa?ym?ti ?ym?s langel? ?jungti aptikimo ir spustel?kite taikyti.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Dialogo lange "Bluetooth" ?renginiai


 3. Nor?dami ?jungti "Bluetooth" ?renginius ir prisijungti prie j?s? kompiuterio, spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? leisti Bluetooth ?renginiams prisijungti prie ?io kompiuterio , ir spustel?kite gerai.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Dialogo lange "Bluetooth" ?renginiai


Pa?angiojo trik?i? ?alinimo veiksmai

?is skyrius skirtas patyrusiems kompiuterio vartotojams. Jei nesate pasiruo?? vykdyti i?pl?stin? trik?i? diagnostik?, galite papra?yti kieno nors pagalbos arba kreiptis ? palaikymo tarnyb?. Jei norite gauti informacijos apie tai, kaip tai padaryti, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
http://support.Microsoft.com/contactus/
Straipsnio skyriuje aptariamos tokios temos.Svarbu. ?iame skyrelyje nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Vis d?lto, jei neteisingai modifikuosite registr?, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atid?iai atlikite nurodytus veiksmus. Siekiant papildomai apsisaugoti, prie? modifikuodami registr?, sukurkite atsargin? kopij?. Tuomet i?kilus problemai gal?site atkurti registr?. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip kurti atsargines kopijas ir atkurti registr?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip kurti ?Windows? registro atsargines kopijas ir j? atkurti

K? daryti, jei j?s? Bluetooth ?renginiai neveikia

Jei j?s? "Bluetooth" ?renginys veikia tinkamai Windows XP SP1, kai kuri? "Bluetooth" tvarkykl?s gali b?ti tinkamai atnaujintas.

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite prad?ti, o tada spustel?kite paleisti.
 2. Tipas regedit, tada spustel?kite gerai.
 3. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\ {e0cbf06c-cd8b-4647-bb8a-263b43f0f974}
 4. Meniu Redaguoti spustel?kite Naikinti.
 5. Failas meniu spustel?kite I?eiti ir i?eikite i? Registro Rengykl?s.
 6. Spustel?kite prad?ti, o tada spustel?kite paleisti.
 7. Tipas devmgmt.msc, tada spustel?kite gerai.
 8. Raskite ir spustel?kite "Bluetooth" radijo ry?io ?renginys.
 9. Veiksm? meniu, spustel?kite pa?alinti ir pa?alinkite "Bluetooth" ?rengin?.
 10. Pa?alin? "Bluetooth" ?renginio veiksm? meniu spustel?kite nuskaityti aparat?ros pakeitimus .
 11. Po "Bluetooth" ?renginio tinkamai aptikta, ?diegtos tvarkykl?s Windows XP SP2 "Bluetooth". Meniu Failas spustel?kite i?eiti ir u?darykite ?rengini? tvarkytuv?.

K? daryti, kai j?s? ?renginio neaptinka

 1. ?rengini? tvarkytuv?je raskite "Bluetooth" radijo, ir tada patikrinkite, ar radijo. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite prad?ti, o tada spustel?kite paleisti.
  2. Tipas devmgmt.msc, tada spustel?kite gerai.
  3. Raskite ir spustel?kite "Bluetooth" radijo ry?io ?renginys.

   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   ?rengini? tvarkytuv?s langas


 2. Nustatyti, kas kitus USB ?renginius ?iuo metu yra prisijung?. "Bluetooth" ?renginys gali b?ti, kad pakankamai energijos.

  Jei n?ra ?ra??, ?rengini? tvarkytuv?je arba valdymo skyde, si?stuv?-imtuv? yra ne gauti pakankamai galios nustatymo. Pabandykite atjungti kitus USB ?renginius.

  Jei ?rengini? tvarkytuv?je ir valdymo skydo ?ra?ai yra ?renginio, bet ?renginys n?ra aptiktas arba ji n?ra tinkamai sujungti, ?renginys gali ne autenti?kum? naudojant programin? ?rang?.

Pastabos
 • Kai ?is ?renginys yra i?jungtas, Windows bus pa?alinti ir "Bluetooth" radijo kategorijos ?rengini? tvarkytuv?je, bet "Bluetooth" ?rengini? piktograma liks valdymo skyde.
 • "Bluetooth" ?rengini?, paprastai reikalaujama 500 miliamper? srov? (mA). Nustatyti kitus USB ?renginius yra prijungtas. Jums gali tekti ?traukti savaeigis telkinys palaikyti papildomus ?renginius naudojant USB prievad?.
 • Jei ?renginio autentifikuoti aptikimo proceso metu, pa?alinkite ?rengin? ir v?l j? prid?kite be prieigos rakt?.
 • Jei ankstesnius veiksmus nepad?jo i?spr?sti problemos, pabandykite ?rengin? naudoti kitame kompiuteryje. Jei ?renginys veikia kitame kompiuteryje, ji yra sistemoje "Windows".

K? daryti, jei kyla esant l?tam ry?iui su "Bluetooth" ?renginio arba ?renginys atjungiamas

Jei j?s? "Bluetooth" ?rengini? sprendimo b?dai arba, jei jie atjungti, nustatyti ?iuos veiksmus:
 • ?renginiai yra teisingas atstumas? ?renginiai gali b?ti j? paplitimo kra?to. Perkelti ?renginiai ar?iau kartu. Be to, ?renginiai gali b?ti per arti prie kito. Pereiti toliau vienas nuo kito ?renginiai. Be to, ?r. gamintojo dokumentacij? nuo duomen? perdavimo ?rengin?.
 • Yra vienas i? ?rengini? pernelyg u?imtas? Pvz., spausdintuvas gali b?ti kitus ry?ius, trukdan?ias ry??. Siekiant i?vengti per daug ry?i?, nustatytas ?renginiai, kad jie neb?t? aptinkami. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite " Bluetooth " piktogram? informacini? prane?im? srityje, ir spustel?kite Atidaryti "Bluetooth" parametrus. Jei "Bluetooth" piktogram? informacini? prane?im? srityje, spustel?kite prad?ti, spustel?kite vykdyti, ?veskite bthprops.cpl, tada spustel?kite gerai.
  2. Skirtuke parinktys spustel?kite ir i?valykite ?ym?s langel? ?jungti aptikimas , spustel?kite taikyti, ir tada spustel?kite gerai.

   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Dialogo lange "Bluetooth" ?renginiai


 • Kiti ?renginiai veikia t? pat? da?ni? diapazon?, kaip "Bluetooth" ?renginius? "Bluetooth" radijo da?nio yra 2,4 gigaherco (GHz). Kiti ?renginiai gali b?ti toks:
  • Belaid?iai telefonai naudoja 2,4 GHz diapazon?.
  • Mikrobang? krosnel?s.
  • X 10 ?renginius, pvz., tie, kurie valdo automatinio ap?vietimo ir universalus nuotolinio valdymo.
  • Tinkl?, kuriuose naudojami 802.11 belaid?io tinklo protokol?. (?i? tinkl? taip pat ?inomas kaip Wi-Fi tinklus.)
  Pastaba. Vanden? ir sienos gali tur?ti ?takos "Bluetooth" radijo transliacijos.

K? daryti, jei kai kurie "Bluetooth" ?renginio funkcijos jau veikia

?i problema gali kilti d?l to, kad "Bluetooth" tvarkykl?s, kurios pateikiamos i? Microsoft palaikymo skirtingus profilius nei tvarkykles, kurios pateikiamos kai kurios tre?i?j? ?ali? tiek?j?. Jei Microsoft tvarkykl?s taip pat yra pasira?yti ir tod?l ?diegti vietoj tre?iosios ?alies tvarkykl?, palaikomas Bluetooth adapteri?. Windows XP SP2 s?rankos programa bando nustatyti, ar tre?iosios ?alies tvarkykl? yra pateikti. Jei tre?iosios ?alies tvarkykl? ?diegta, jei Microsoft Bluetooth tvarkykl?s nebus ?diegti. ?? veiksm? u?tikrina, kad esam? konfig?racij?, kurios negalima pakeisti. Ir jei buvo ?diegtos tvarkykl?s ir "Bluetooth" radijo buvo prijungtas prie kompiuterio, jei Microsoft tvarkykl?s apkrova d?l to, kad jis yra prisijung?s.

Jei tr?ksta funkcijos yra labai svarbus, gali atkurti tre?i?j? ?ali? palaikymo. Nor?dami tai padaryti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Pastaba. ?iuos veiksmus Tarkime, kad tre?iosios ?alies programin? ?ranga. Jei ne, ?diegti programin? ?rang? pagal gamintojo nurodymus. Tada atlikite ?iuos veiksmus nuo diegimo procesas kai adapteris yra prijungtas prie kompiuterio.
 1. Spustel?kite prad?ti, o tada spustel?kite paleisti.
 2. Tipas devmgmt.msc, tada spustel?kite gerai.
 3. Raskite ir i?pl?skite "Bluetooth" radijo.
 4. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite "Bluetooth" adapteris, o tada spustel?kite Ypatyb?s.
 5. Spustel?kite skirtuk? tvarkykl? , spustel?kite Naujinti tvarkykl?.
 6. ?diekite atnaujint? tvarkykl? neautomatiniu b?du, naudodami parinkt? disko vedlio. Raskite gamintojo diegimo failus ir tada rasti .inf failo, kurio reikia norint ?diegti tvarkykl?.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Aparat?ros naujinimo vedlys  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Aparat?ros naujinimo vedlys


 7. Atlikti gamintojo programin?s ?rangos diegimo veiksmus.
?iuo metu tre?iosios ?alies pateikta tvarkykl?s turi veikti. Jei bet kuriuo metu galite i? naujo i?vardyti "Bluetooth" adapteris, bus i? naujo Microsoft tvarkykl? ir turite pakartoti proced?r?. ?i problema pasikartos tik tada, jei tre?iosios ?alies tvarkykl? pa?alinama arba jei ?diegtas kitas modelis adapteris.

K? galite apsvarstyti, jei turite problem? su j?s? asmenin?s srities tinklo (PAN) ry?iai

Apsvarstykite ?iuos punktus:
 • ?renginys gali b?ti nepatenka ? diapazon?. I?kilus ?iai problemai, gausite ?? klaidos prane?im?:
  Windows nepavyko prisijungti prie tinklo "Bluetooth" ?jungtas prietaisas. Ji gali b?ti i?jungta, nepatenka ? diapazon?, arba jis gali b?ti nesukonfig?ruotas priimti ry?ius. Nor?dami gauti informacijos apie tai, kaip sukonfig?ruoti, kad b?t? priimti ry?ius, pasitarkite su savo ?rangos dokumentacijoje.
 • ?renginys gali reik?ti i? naujo autentifikavimas. I?kilus ?iai problemai, bus parodytas klaidos prane?imas:
  "Bluetooth" ?jungtas tinklo ?rengin? reikia autentifikuoti i? naujo. Ar norite t?sti ?? etap??

  Spustel?kite taip, i? naujo autentifikuoti ?rengin?.

  Paspauskite "Ne", kad gr??tum?te ? dialogo lang? "Bluetooth" tinklo ?renginius.
 • Kitos problemos, galite gauti tok? klaidos prane?im?:
  Ry?ys su "Bluetooth" ?jungtas tinklo ?renginio nepavyko. Daugiau informacijos apie tai, kaip ?i? problem? galite i?spr?sti ie?kokite savo ?rangos dokumentacijoje.

K? galite apsvarstyti, jei "Bluetooth" ?renginys negali rasti jo susijusios paslaugos

Jei negalite nustatyti ?renginio paslaug?, nustatyti ?iuos veiksmus:
 • Yra "Bluetooth" ?renginio filtravimo tinkamai? ?diegus ir autentifikuoti "Bluetooth" ?renginio, ?renginys gali pateikti daug paslaug?, kurios n?ra skirtos ?renginio tip?. ?ios paslaugos leid?ia ?vairius veiksmus tarp kompiuterio ir ?renginio. Pvz., ?renginys gali pateikti telefono ry?io programa. Kitame ?renginyje, pvz., j?s? kompiuteryje, taip pat gali pateikti telefono ry?io programa. Tokiu atveju reikia filtruoti kitus telefono ?renginius ir neleisti j? prisijungti telefono tikslais.

  Jei ?diegsite "Bluetooth" spausdintuv?, naudojant Spausdintuvo diegimo vedl?, filtravimas n?ra. Jei negalite rasti ?rengin?, kurio ie?kote, pabandykite ?diegti spausdintuvo Belaidis ry?ys naudojant valdymo skyd?.
 • N?ra paslauga? ?renginys nesi?lo pakeitim?, kurio ie?kote? "Bluetooth" ?rengini? kartu su paslaugomis. Paslaugos gali skirtis, atsi?velgiant ? ?renginio, ir ne visi ?renginiai tur?s tas pa?ias paslaugas. Pvz., yra keli spausdinimo profiliai, kuri gali b?ti naudojama. Ta?iau Windows XP palaiko tik spausdinimo kabelio pakaitalo profilis spausdinti naudodami "Bluetooth" spausdintuv?.
 • Ar yra kit? paslaug?? Ar yra tinkamas paslaugos, kuriuos galite naudoti? J?s? "Bluetooth" ?renginys gali b?ti, kad visos paslaugos. ?renginys gali filtravimo paslauga, kuri palaiko ?rengin?, bet, kad j?s? kompiuteryje n?ra. Jei ?renginys negali rasti paslaug?, gauti ?io ?renginio dirbti pagalbos kreipkit?s ? gamintoj?. Jums gali prireikti papildomos programin?s ?rangos.

  ?renginys gali reikia autentifikuoti, prie? tai paslaugas. Pvz., jei norite prisijungti prie interneto, i? telefono "Bluetooth" mobilusis ry?ys, telefono ry?io tinklo paslauga turi b?ti ?galintas. Mobilusis telefonas turi b?ti ?diegta ir autentifikuoti prie? galite pasirinkti telefono ry?io tinklo paslaugas. Tokiu atveju ?diegti ?rengin? i? valdymo skydo Belaidis ry?ys .

K? daryti, jei j?s? "Bluetooth" ?renginio praranda ry??

?i problema gali kilti, kai "Bluetooth" ?renginio neatpa??sta, susieti su j?s? Windows XP sistemos kompiuteryje. Kartais susiejimo informacijos apie tai, kad ?renginys gali nutr?kti, arba d?l to, kad ?renginys buvo i? naujo, arba d?l kit? problem?.

Jei j?s? "Bluetooth" ?rengini? negali prisijungti prie j?s? Windows XP sistemos kompiuteryje, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. "Bluetooth" ?rengini? valdymo skyde atidarykite, ir ?sitikinkite, kad ?renginys pateikiamas. Jei ?renginys yra s?ra?e, Windows XP nebuvo prarado sujungimo informacij?.

  Pastaba. Naudojant "Bluetooth" ?rengini? valdymo skyde, ?sitikinkite, kad Bluetooth adapteris palaiko Windows XP SP2 ir, Bluetooth adapteris buvo s?kmingai ?diegtas kompiuteryje Windows XP SP2 pagrindu veikian?ios.Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip ?diegti "Bluetooth" adapteris ir "Bluetooth" ?renginius Windows XP 2 pakeitim? paket?, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  883259 Kaip ?diegti ir konfig?ruoti Bluetooth ?renginius naudojant Windows XP 2 pakeitim? paket?


  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Aparat?ros naujinimo vedlys


 2. Nustatykite, jei ?renginys prarado sujungimo informacij?.


Jei reikia pagalbos naudojantis ?renginio problemas sistemoje "Windows Vista", apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
Problem?, kai ?renginiai neveikia arba neaptinkami sistemoje "Windows"

Nuorodos

Daugiau informacijos apie Buetooth ?rengin? Windows XP 2 pakeitim? paket?, spustel?kite toliau nurodyt? straipsni? numerius ir per?i?r?kite straipsnius Microsoft ?ini? baz?je:
840635 Nepavyksta ?diegti "Bluetooth" ?renginys jums ?diegus Windows XP 2 pakeitim? paket?
889814 Kaip pa?alinti Windows XP 2 pakeitim? paket? "Bluetooth" belaid?io tinklo ?rengini? palaikymas
841803 "Bluetooth" radijo tvarkykli?, kurie yra ?traukti ? Windows XP SP2

Savyb?s

Straipsnio ID: 883258 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. rugpj??io 20 d. - Per?i?ra: 4.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, naudojant su:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Rakta?od?iai: 
kbresolve kbnomt kbgraphxlink kbscreenshot kbhardware kbwireless kbtshoot kbmt KB883258 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 883258

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com