Slik installerer og konfigurerer du Bluetooth-enheter i Windows XP Service Pack 2

Artikkeloversettelser Artikkeloversettelser
Artikkel-ID: 883259 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Vis alt | Skjul alt

På denne siden

Sammendrag

Hvis du vil installere en Bluetooth-enhet, trenger du bare koble den til. Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) inneholder drivere for mange Bluetooth-enheter. Hvis Windows ikke gjenkjenner en Bluetooth-enhet, kan du fortsatt bruke den ved hjelp av den generiske programvarestøtten som finnes i Windows, eller du kan bruke driveren som enhetsleverandøren tilbyr. Hvis du vil legge til en Bluetooth-enhet på datamaskinen, kan du bruke veiviseren for Bluetooth-enhet. Hvis du vil konfigurere en Bluetooth-tilkobling, bruker du elementet Bluetooth-enheter i Kontrollpanel.

Du kan koble til et ad hoc-nettverk av Bluetooth-enheter ved hjelp av PAN (Personal Area Networking). Når du bruker PAN, bruker datamaskinen og andre Bluetooth-enheter et TCP/IP-nettverk til å kommunisere. Hvis du har en Bluetooth-enhet som støtter ekstern pålogging, kan du bruke den som et modem. Du kan bruke veiviseren for skriver til å bruke en Bluetooth-skriver trådløst. Til slutt kan du overføre filer mellom datamaskiner eller enheter som har Bluetooth installert. Denne artikkelen inneholder trinnvise fremgangsmåter for disse oppgavene.

INNLEDNING

Denne artikkelen beskriver hvordan du installerer og konfigurerer en Bluetooth-enhet i Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2).

Obs!  Hvis du installerer et Bluetooth-kort som ikke støttes i Windows XP SP2, følger du anbefalingene fra leverandøren av Bluetooth-kortet.

Installasjon av et Bluetooth-kort som finnes på listen over kort som støttes for Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2), er så enkelt som å koble til enheten. Ingen konfigurasjon kreves før du foretar tilkoblingen.

Når du installerer et Bluetooth-kort som støttes i Windows XP SP2, blir kortet aktivt sammen med følgende Microsoft-komponenter:
 • Microsoft Bluetooth-enumerator
  Denne komponenten nummererer Bluetooth-enheter og -funksjoner.
 • Bluetooth-enhet (Personlig nettverk)
  Denne driveren støtter PAN-tilkoblinger (personlig nettverk) mellom enheter.
 • Bluetooth-enhet (RFCOMM Protocol Transport Driver Interface [TDI])
  Denne komponenten støtter ekstern pålogging (DUN). Den støtter også andre typer tilkoblinger mellom enheter.
 • Bluetooth-støttetjeneste (BthServ)
  Denne tjenesten vedlikeholder og oppdaterer sammenkoblingsinformasjon for enheten. Den utfører også andre funksjoner som er beslektet med Bluetooth-funksjoner.
Disse komponentene er tilgjengelige i Enhetsbehandling når du har installert et Bluetooth-kort. Andre drivere og komponenter installeres også.

Mer informasjon

Støtte for Bluetooth-radio

Hvis du kobler et Bluetooth-kort som Windows ikke gjenkjenner, til datamaskinen, kan det hende du får generisk programvarestøtte fra systemet. Hvis du har problemer med den generiske programvarestøtten, kan du installere en tredjepartsdriver som fulgte med Bluetooth-kortet.

Hvis du vil ha mer informasjon om Bluetooth-radiodrivere som følger med Windows XP SP2, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
841803 Liste over Bluetooth-radiodrivere som følger med Windows XP Service Pack 2

Konfigurasjon og enheter

Du kan bruke elementet Bluetooth-enheter i Kontrollpanel til å konfigurere Bluetooth-innstillinger. Ved hjelp av Bluetooth-enheter kan du gjøre ett eller flere av følgende:
 • Legge til eller fjerne en enhet.
 • Vise enhetsegenskapene.
 • Endre Bluetooth-alternativene.
 • Legge til en COM-port.
I Bluetooth-enheter viser Enheter-kategorien alle enhetene som i øyeblikket er konfigurert på datamaskinen. Du kan bruke Enheter-kategorien til å legge til eller fjerne en enhet, eller vise enhetsegenskapene.

Enhetsegenskaper

Når du viser egenskapene for en Bluetooth-enhet, ser du følgende informasjon:
 • Enhetstypen
 • Maskinvareadressen for Bluetooth-kortet
 • Datoen og klokkeslettet for siste tilkobling
 • Informasjon om en tilgangsnøkkel brukes for sammenkobling med enheten
Du kan også endre navnet som brukes for enheten. Denne endringen påvirker også navnet som brukes av filoverføringsveiviseren for Bluetooth og av Legg til modem.

Tjenester-kategorien viser informasjon om tjenestene enheten støtter. Når en Bluetooth-telefon eller personlig digital assistent (PDA) for eksempel kobles til datamaskinen, kan det hende denne kategorien viser COM-porter som er tilgjengelige for synkronisering. Denne kategorien viser kanskje også tilkoblinger for ekstern Internett-pålogging. Du kan også velge tjenestene du vil bruke.

Alternativer

Alternativer-kategorien i Bluetooth-enheter inneholder alternativer som kontrollerer hvordan enheter oppdager og kobler til datamaskinen. Hovedalternativet er Slå på oppdaging. Ved hjelp av dette alternativet kan enheter oppdage datamaskinen slik at du kan koble til.

Kategorien inneholder også følgende alternativer:
 • Tillat Bluetooth-enheter å koble til datamaskinen
  Denne avmerkingsboksen kontrollerer om noen enheter kan koble til datamaskinen. Hvis det ikke er merket av for dette alternativet, kan ingen enheter koble til datamaskinen.
 • Varsle meg når en ny Bluetooth-enhet vil koble til
  Dette alternativet kontrollerer om du får beskjed når en enhet forsøker å koble til datamaskinen. Hvis det ikke er merket av for dette alternativet, får du ikke beskjed.
Ved hjelp av andre alternativer i Alternativer-kategorien kan du deaktivere og aktivere Bluetooth-ikonet i systemstatusfeltet og gjenopprette standardinnstillinger.

Oppdaging
  Den Bluetooth-aktiverte datamaskinen oppdager vanligvis andre enheter. Derfor trenger du bare aktivere alternativet Slå på oppdaging når datamaskinen fungerer som en enhet. Det kan hende du for eksempel aktiverer dette alternativet når datamaskinen er koblet til en annen datamaskin ved hjelp av et personlig nettverk (PAN). Når datamaskiner er koblet sammen ved hjelp av PAN, må en av maskinene ha oppdaging aktivert.

Som standard er ikke oppdaging aktivert i Windows XP SP2, fordi en oppdagbar Bluetooth-enhet kan være mindre sikker enn en enhet som ikke er oppdagbar. Det anbefales at du ikke merker av for Slå på oppdaging hvis ikke du vil at en annen Bluetooth-enhet skal oppdage datamaskinen. Når tilkoblingen er fullført, deaktiverer enhetsveiviseren oppdaging automatisk.

Legge til en COM-port

Du kan legge til en innkommende port som mottar en tilkobling fra en Bluetooth-enhet, eller du kan legge til en utgående port som oppretter en tilkobling til en Bluetooth-enhet. Hvis du vil koble til en Bluetooth-enhet ved hjelp av en COM-port, gjør du følgende:
 1. Bruk alternativene for portkonfigurasjon i Enhetsbehandling til å angi konfigurasjonen av COM-porten.

  Se dokumentasjonen for programmet du vil bruke for tilkoblingen, for å få riktig datahastighet og andre innstillinger.
 2. Sett COM-porten i programmet til portnummeret som er angitt på den siste siden i veiviseren for Bluetooth-enhet.

  Dette portnummeret er også listet opp i COM-porter-kategorien i Bluetooth-enheter.
Bluetooth-enheter som bruker en COM-port, krever bestemte programmer på datamaskinen. Disse programmene følger vanligvis med enheten. Du kan også få programmene fra enhetsleverandøren. Hvis du vil konfigurere programmet til å bruke en COM-port, følger du instruksjonene i programmets dokumentasjon.

Maskinvare

Maskinvare-kategorien i Bluetooth-enheter lister opp Bluetooth-enhetene som er installert på datamaskinen. Dette er den samme listen som vises i kategorien Bluetooth-radioer i Enhetsbehandling. Når du velger en enhet i listen og deretter klikker Egenskaper, ser du de samme enhetsegenskapene som i Enhetsbehandling.

Legge til en enhet

Når du legger til en Bluetooth-enhet på datamaskinen, byttes adresseinformasjonen ut. Noen ganger byttes også tilgangsnøkler ut. Denne prosessen kalles sammenkobling eller å binde sammen de to enhetene. Når du legger til en enhet, må en av enhetene være oppdagbar. Du kan bruke noen enheter til å aktivere og deaktivere oppdaging, og andre er alltid oppdagbare. Noen museenheter er for eksempel alltid oppdagbare.

Når du bruker Bluetooth til å koble til to datamaskiner, må datamaskinen som er lagt til som en enhet, ha oppdaging aktivert. Du kan aktivere oppdaging i Alternativer-kategorien i Bluetooth-enheter.

Trinn for å bruke datamaskinen

Hvis du vil legge til en enhet, gjør du følgende:
 1. Klikk Start, Kjør, skriv inn bthprops.cpl, og klikk deretter OK.
 2. I Bluetooth-innstillinger klikker du Legg til.
 3. I veiviseren for Bluetooth-enhet klikker du for å merke av for Enheten er installert, og klar til å bli oppdaget, og klikker deretter Neste.

  Obs!  Du kan ikke klikke Neste før du klikker for å merke av for Enheten er installert, og klar til å bli oppdaget. En enhet som har oppdaging deaktivert, kan ikke oppdages under et søk.

  Når du klikker Neste, søkes det etter oppdagbare enheter som er innen rekkevidde. Når søket er ferdig, vises enhetene i veiviseren.
 4. Velg enheten du vil legge til, og klikk deretter Neste.

  Når du har valgt enheten du vil legge til, kan du angi en tilgangsnøkkel for enheten. En tilgangsnøkkel er en kode som brukes til å kontrollere tilgangen til en enhet. Bruk av en tilgangsnøkkel kan forbedre tilkoblingens sikkerhet. Enheten du legger til, krever imidlertid ikke alltid en tilgangsnøkkel.
Når du angir tilgangsnøkkelen, forsøker datamaskinen å koble til enheten for å kontrollere tilgangsnøkkelen. Når du kobler til en annen datamaskin, får du en melding om at datamaskinene forsøker å koble til.

Trinn for å bruke enheten

Når du har fullført fremgangsmåten på datamaskinen, angir du tilgangsnøkkelen på Bluetooth-enheten. Hvis enheten er en annen datamaskin, viser denne datamaskinen en melding som angir at du ber om en tilkobling. Følg fremgangsmåten nedenfor på datamaskinen du legger til som Bluetooth-enhet.
 1. Klikk i meldingen som angir at du ber om en tilkobling.

  Veiviseren for Bluetooth-enhet starter og viser et felt der du angir tilgangsnøkkelen.
 2. Angi tilgangsnøkkelen. Du kan også velge å la en tilgangsnøkkel bli generert automatisk.
Når tilgangsnøkkelen er kontrollert, er tilkoblingen fullført. Nå vises enheten på datamaskinen. Hvis enheten er en annen datamaskin, vises navnet på datamaskinen på den første datamaskinen.

På den siste siden i veiviseren for Bluetooth-enhet kan du deaktivere oppdaging for datamaskinen du legger til som en enhet. Som standard er alternativet for å deaktivere oppdaging valgt, slik at datamaskinen ikke er oppdagbar til enhver tid.

Etter at en enhet er lagt til

Etter at en enhet er lagt til, vises den i Bluetooth-enheter. Du kan vise enhetsegenskapene for å undersøke tjenestene, endre navnet på enheten, eller samle annen informasjon. Du kan også opprette tilkoblinger.

Koble til et personlig nettverk (PAN)

Personlige nettverk (PAN) formidler ad hoc-nettverk mellom Bluetooth-enheter. Alle enheter du vil koble til nettverket, må støtte PAN for å opprette et PAN-nettverk. Hvis du vil koble til et PAN-nettverk, kan du bruke en av metodene nedenfor.
 • Klikk alternativet Koble til et personlig nettverk på ikonmenyen for Bluetooth-oppgavelinjen.
 • Dobbeltklikk ikonet Bluetooth-nettverkstilkobling i Nettverkstilkoblinger-elementet i Kontrollpanel.
 • Klikk Vis enheter for Bluetooth-nettverk i Nettverksoppgaver-ruten i Nettverkstilkoblinger.
Hver av disse metodene åpner dialogboksen Bluetooth-enheter i personlig nettverk. Denne dialogboksen viser en liste over enheter du kan koble til. Du kan også legge til eller fjerne enheter fra denne listen ved hjelp av alternativene nederst i dialogboksen.

Hvis du vil opprette en tilkobling, klikker du enheten du vil koble til, og klikker deretter Koble til. Når tilkoblingen er opprettet, er TCP/IP-nettverket tilgjengelig mellom datamaskinen og den andre enheten. (Hvis du klikker en enhet du allerede er koblet til, endres Koble til-knappen til Koble fra.)

Obs!  Når begge PAN-enheter i en tilkobling er Windows XP-baserte datamaskiner, er tilkoblingen en punkt-til-punkt-tilkobling, og du kan ikke bruke én datamaskin som ruter til et et lokalt nettverk (LAN) eller til Internett. Hvis du vil gjøre dette, trenger du et nettverkstilgangspunkt (NAP).

Windows bruker Automatic Private IP Addressing (APIPA) til å tilordne adresser til datamaskiner i et ad hoc-nettverk. Når APIPA brukes, trenger du ikke Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Hvis du vil vise APIPA-adressen, skriver du inn ipconfig i ledeteksten, og trykker deretter ENTER. Du mottar et resultat som ligner dette:
Bluetooth-nettverkstilkobling for Ethernet-kort:
    Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks. :
    IP-adresse for automatisk konfigurasjon. . . : 169.254.143.66
    Delnettmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
    Standard gateway. . . . . . . . . :
Generelt-kategorien i Status-dialogboksen viser tilkoblingshastigheten og pakkeoverføringsinformasjonen for tilkoblingen. Støtte-kategorien er den samme som for andre nettverkstilkoblinger. Ved hjelp av Støtte-kategorien kan du vise informasjon om IP-adresser, hente opplysninger om tilkoblingen, eller reparere tilkoblingen.

Legge til et modem

I Windows XP SP2 kan du legge til en Bluetooth-enhet som har støtte for ekstern pålogging, som et modem. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
 1. Klikk Start, Kjør, skriv inn telephon.cpl, og klikk deretter OK.
 2. I Modemer-kategorien klikker du Legg til.

  Dialogboksen Velg Bluetooth-enhet vises.
 3. Klikk for å velge en Bluetooth-enhet til bruk som et modem.
Hvis du konfigurerer Windows til å oppdage modemer når et Bluetooth-kort er koblet til, åpnes Velg Bluetooth-enhet automatisk når en Bluetooth-enhet som har støtte for ekstern pålogging, oppdages.

Når du har valgt en enhet, kan du konfigurere enheten ved hjelp av Telefon- og modemalternativer. Hvis du vil koble til Internett, kan du opprette en ny tilkobling i mappen Nettverkstilkoblinger.

Merknader om støtte for modem

 • Windows XP genererer automatisk en tilgangsnøkkel for tilkoblingen mellom mobiltelefonen og datamaskinen. Du kan bruke denne tilgangsnøkkelen eller angi en egen. Tilgangsnøkler kan bestå av opptil 16 tegn. Tilgangsnøkkelen må angis innen 30 sekunder, ellers er det ikke sikkert godkjenningen aksepteres.
 • Noen mobiltelefoner har allerede en tilgangsnøkkel. Hvis telefonen har en tilgangsnøkkel, angir du den i veiviseren for Bluetooth-tilkobling.
 • Bluetooth er ikke en sikker trådløs teknologi. Andre enheter eller datamaskiner innen rekkevidde kan se dataene.
 • Hvis mobiltelefonen ikke støtter ekstern pålogging, kan du ikke installere telefonen ved hjelp av veiviseren for maskinvare. Hvis du vil installere telefonen, bruker du Bluetooth-enheter.
 • Når en mobiltelefon er koblet til som et modem, vises den i Enhetsbehandling som et modem.

Legge til en skriver

Windows XP SP2 støtter Bluetooth-skrivere. Du kan bruke veiviseren for skriver til å få tilgang til skriverfunksjoner. Hvis du vil starte veiviseren for skriver, klikker du Start, Skrivere og telefakser, og klikker deretter Legg til skriver.

Når du velger En Bluetooth-skriver i veiviseren for skriver, søkes det etter Bluetooth-skrivere. Når en skriver finnes, kan du velge å installere den. Hvis du vil installere skriveren, må du installere drivere for den, på samme måte som for en hvilken som helst skriver.

Når skriveren er installert, vises skriverporten som en virtuell Bluetooth-skriverport i Porter-kategorien i skriverens Egenskaper-dialogboks.

Overføre en fil

Du kan overføre én fil om gangen mellom datamaskinen og en annen Bluetooth-enhet ved hjelp av filoverføringsveiviseren for Bluetooth. Du kan for eksempel overføre filer mellom datamaskinen og en mobiltelefon eller en PDA. Du kan også overføre filer mellom to datamaskiner som bruker Bluetooth.

Sende en fil

Hvis du vil sende en fil til en annen datamaskin, gjør du følgende:
 1. Klikk Start, Kjør, skriv inn %windir%\system32\fsquirt.exe, og klikk deretter OK.
 2. På siden Vil du sende eller motta en fil? i filoverføringsveiviseren for Bluetooth, klikker du Send en fil, og klikker deretter Neste.
 3. På siden Velg hvor du vil sende filen klikker du Bla gjennom, klikker datamaskinen eller enheten du vil sende filen til, og klikker deretter Neste.

  Obs!  Alternativet Bruk en tilgangsnøkkel er ikke tilgjengelig når tilkoblingen til den andre enheten allerede bruker en tilgangsnøkkel.
 4. På siden Velg filen du vil sende klikker du Bla gjennom, og velger filen du vil sende.

  Obs!  Du kan bare sende én fil om gangen. Ikke klikk Neste før du har angitt at mottakerenheten skal motta filen. Hvis mottakerenheten ikke er klar til å motta filen, gjennomføres ikke overføringen.
 5. Når mottakerdatamaskinen eller -enheten er klar til å motta filen, klikker du Neste.

Motta en fil

Hvis du vil motta en fil fra en annen datamaskin, gjør du følgende:
 1. Klikk Start, Kjør, skriv inn %windir%\system32\fsquirt.exe, og klikk deretter OK.
 2. I filoverføringsveiviseren for Bluetooth klikker du Motta en fil, og klikker deretter Neste.

  Du får meldingen Windows venter på en fil.
 3. På avsenderdatamaskinen klikker du Neste for å starte overføringen.

  Obs!  Under overføringen vises det en fremdriftsindikator på avsenderdatamaskinen. Når du overfører en fil til en Windows XP-basert datamaskin, vises det også en fremdriftsindikator i filoverføringsveiviseren for Bluetooth.
 4. På siden Lagre den mottatte filen skriver du inn navnet på filen i Filnavn-boksen, klikker Bla gjennom for å velge hvor du vil lagre filen, og klikker deretter Neste.

Egenskaper

Artikkel-ID: 883259 - Forrige gjennomgang: 16. september 2004 - Gjennomgang: 1.1
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
Nøkkelord: 
kbinfo kbtshoot KB883259

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com